2
Mag mʌch barbaimaawai pãachta k'ĩir naauwia hök'ĩirjuu hapimaaugauta hagt'a maba chirʌm. Mʌ mawia pãachig hiek'abaimaawai pãar hök'ĩirjuu nʌisim hoobaawai, ¿jãga mʌchjã honee habarju pãar dʌ̈i? Maig chan maach t'umaa honee haju harrta sĩi warag hök'ĩirjuuta nʌisiju. Mag k'ĩirjuwiata har nacha mʌchdëu pãrag hẽsap p'ã deepäaiwai hag gaai sĩi jaaupʌ̈i chirajim, mʌch barju nawe pãach happai hiek'awia mag k'aigba haadëp nʌm t'umaa wajap'a arreglaamk'ĩir. Mua k'ap'ʌ chirʌm mʌch honee haju, mʌ barju nawe pãrau mag problema arreglaapʌ̈imʌn; mag hamʌn mʌch happaijã k'aba pãachpata dʌ̈i honee haju. Pari jãg hẽsap pãrag deepʌ̈yaag p'ã chiraawai t'umaa k'ĩirjuwia gaai machaaga haadëmua warag mʌchta bĩejeejim. Pari mʌch meerba chirʌm, mua hẽsap gaai pãrag jãg p'ã deepʌ̈itarr chan sĩi pãar hök'ĩirjuu hapieg k'abajim. Magju k'ãai hante jãg p'ã deepʌ̈itarran, mʌchdëu chadcha pãar k'õsi chirʌm k'ap hamk'ĩir hajim. Mua pãar k'õchk'aba chirak'iin, pãar jãjãgk'amjã mʌ gaai mas k'aba chiraajeek'am.
Hich bãaurr hũan wai sĩerr perdonaapi jaaupʌ̈itarr
Pari hiwiir hãbpaimua jãg mʌ hök'ĩirjuu hapitarr chan mʌch happai k'aba, jãan chi iglesia heem k'ʌʌndampata t'um hich jãg hök'ĩirjuu hapijim, hich jãg k'aigba harr gaaimua. Ya pãach k'apanaam k'ʌʌnauta hi castigaatarr haawai ya hich jãgpai hʌ̈u sim. Sĩi jãimua pãrau hi perdonaawia hi k'ĩir jãsenk'abat, heeu magba hak'iin hich dʌ̈i jãgtarr gaaimua warag hök'ĩirjug pöoma haadeewai tag Hẽwandam dʌ̈ijã nʌrraju k'ĩirjuba k'ãijã haduk'am. Hi magpim hugua warr pãachdëu hi dʌ̈i narrjö deeu hũmaai, “Marau hagt'a pʌ k'õsi nʌm” habat hirig. Nawe mʌchdëu pãrag hẽsap deepʌ̈itarr gaaijã hich mag mua pãrag jaaupʌ̈ijim, chadchata mʌchdëu pãrag nem jaau chirʌm hipierraa nʌ wa hipierraa k'aba nʌ ha k'ap haag. 10 Pãrau perdonaabarm woun muajã hagjö hi perdonaaju. Mag mua hi perdonaabarmjã, chadcha hich k'aibag hisegbaawai hi perdonaaju sĩerr k'ai, pãar gaaimuata Cristo dak'ĩir mua hi perdonaaju. 11 Mag hi perdonaaba hak'iin, dösãtta jũrr maach gaai hʌ̃rpaju; ya maadëu hi k'ap'ʌm, hí jãga sĩerrʌ́.
Corintopien k'ap jëwaag Pablo Tito dʌ̈i hoom k'õchag sĩerr
12 Troas p'öbör hee Cristo hiek jawaan ha maawai maach Pöröu hich hiek jaaumk'ĩir sĩi p'it'urgjã chuk'u mʌrʌg jaaupijim. 13 Pari mag mʌ barimaawai Cristo gaaimua mʌch heeum Tito hooimabajim Troas p'öbör hee. Magbaawai k'ak'aisamjö chichiir hawia, haiguim k'ʌʌn hermanonaanag hayoo ha pʌawia mua Macedoniaaga, Tito dʌ̈i hoog; hí pãar haar hudt'urtarr haawai hirig pãar k'ap jëwaag hawi mʌ Macedoniaag majim, hi sĩerr haar.
Cristo dʌ̈i k'apeerk'a nʌm gaaimuata t'um pödpʌ̈pʌ̈i haajem
14 Pari hʌ̈u hajim ha chirʌm Hẽwandamag, Cristo dʌ̈i k'apeerk'a naawai nem p'it'urm nemjã hi gaaimuata hʌ̈u maach garmua pödpʌ̈pʌ̈i haajem paar. Maguata hĩs maach wënʌrrʌmpierr Hẽwandam hiek jaauwaijã, warp'am magwe jʌ̃gdee t'ʌ̃ap wëjömjö, jũrr maach gaaimuata hõrag hich k'augpi sim. 15 Hẽwandamau hoowai maach hi hiek jaau wënʌrrʌm k'ʌʌnan incienso warp'am magwe t'ʌ̃ap wëjömjöta hoojem, mag hi hiek haaidʌmk'ĩir jaau wënʌrrʌmua. Mag nʌm gaaimuata chi peerdʌju k'ʌʌnan peerdʌ nʌm, maagwai chi peerdʌbaju k'ʌʌnan hamachdëu k'õs hʌ̈k'aba hawia sĩi hok'oo t'ʌnʌm. 16 Chi hok'ooju k'ʌʌnagan, Hẽwandam hiekta mag inciensojö warp t'ʌ̃ap haaidʌ wëjömta warag ham t'õoju pak'ërjö sim, hamachdëu hʌ̈k'aba nʌm gaaimua. Pari jũrr chi hʌ̈u hʌ̈k'awia peerdʌju k'ʌʌn hat'eyan mag warp'am magwe t'ʌ̃ap wëjömta bënhëjö sim, warag ham hiiupi hawaag. ¿Magan k'aíuta mag Hẽwandam hiek warp'am magwe haaidʌmk'ĩir jaau nʌrrʌmua warag hõor hiiupi hawaag wa t'õopieg k'ãijã jaau k'ap'ʌ sĩ? 17 Har pãar hee sëuk'a nem jaaujem k'ʌʌn k'abam. Hich Hẽwandamauta mag jaaupibam chan pöd mag jaaubam. Magarrau maach hich Hẽwandamaucha jʌr hautarr k'ʌʌnaun chadau mag jaauju haai nʌm. Marau chan mag ham dënjö sĩi p'atk'on haum k'õchgau maach k'ĩirjug heemuapaita Hẽwandam hiek jaau wënʌrraba nʌm. Maragan hich Hẽwandamauchata hich hiek jaaupi sĩewai hi dau na nem jaau nʌmjã t'um hagchata jaaujem, Cristo dʌ̈ita k'apeerk'a naawai.