4
Jãga k'ap'ʌ haju hõor chadcha Hẽwandam higar nʌmua nem jaau nʌm
Keena Cristo gaaimua k'odamnaan, hĩsin hõor sëunemk'am k'ʌʌn neeme t'ʌnʌm; mag sëuk'a wënʌrrʌmta hamach hiiupain Hẽwandamau jaaupitarr hiekta jaau wënʌrrʌm haajem, sĩi magʌm gaaimua hõor k'ũguraag. Hoob jãg parhooba nem jaau nʌmta Hẽwandamau jaaupitarr hiekta jaau wënʌrrʌm haajem k'ʌʌn hiek hʌ̈k'amiet. Hamau jaau nʌm k'ap haag, hʌ̈k'aju nawe hajap'a k'ĩirjubat, chadcha Hẽwandam Hak'aar chaar hamach hee wai naawaita mag hiek'a nʌ wa sĩi dösãtauta mag hiek'api sĩ. Hẽwandam Hak'arauta mag hiek'api sim k'ap haag mʌgta habat: Pãachdëu hũurwai Jesucristoon chadcha hich Hẽwandam Hiewaa chaarta parhoobam chaaidamjö t'aabachëwia sĩi hich mʌg wounk'ata hõor hee nʌrrajim ha jaaumʌn, magan chadcha Hẽwandam Hak'arau jaaupitarr hiekta jaau wënʌrrʌm. Pari har Jesús chan mag k'abata bëejim ha jaau nʌm k'ʌʌnau chan Hẽwandam Hak'aar charau jaaupi simjö jaaubata nʌm. Chi mag sëuk'a nem jaau wënʌrrʌm k'ʌʌnaun Cristo hoomap'anaa hi higar k'abata nem jaau nʌm. ¿Pãrau hũrba haajẽ mag anticristo bëeju hanʌm? Magtarr haawai jãg sëuk'a nem jaau wënʌrrʌm k'ʌʌnaun hi bëeju nawe ya hi hiekta jaau wënʌrrabahab. Keena, pãar chadcha Hẽwandam chaain haawai hi Hak'aar chaar sĩi dösãt mʌg jẽb gaai sĩejem k'ãaijã jua t'eeg hʌ̃rpai sĩerrʌmta wai nʌm; magua jãg sëuk'a nem jaau nʌrrjëem k'ʌʌnagjã hʌ̈u hʌdʌraa pãach k'ũgurpibajierram. Jãg chi sëuk'a nem jaaujem k'ʌʌnaun sĩi mʌig heegarm k'ʌʌn k'ĩirjugpaita jaau naawai Cristo hichaaurta jaau nʌm. Magua hõrau ham hiek hũrm k'õsi hũurjerram, hamach k'apeen hiek haawai. Pari maach hagjö mʌig heegarm k'ʌʌnk'a nʌmta jũrr Hẽwandam dënk'a nʌm. Maagwai chi Hẽwandam hamach t'ãar hee wai nʌm k'ʌʌnaupaita maach hiek hũrm k'õsi hũurjerram. Pari Hẽwandam dën k'abam k'ʌʌnau chan bʌ̃ʌrjã maachdëu jaau nʌm hiek hũrmap'a haajem. Maguata hãbmua k'ãijã Hẽwandam hiekta jaau nʌrrʌm hanʌmta maadëu jaau nʌm hũrmap'a simʌn magan maig merag chuk'u sim, chadam hiek jaauba sĩi chik'am k'ũguraagta mag nʌrrʌm.
Hẽwandamau t'umaam k'ʌʌn daupii haajem
Keena Cristo gaaimua k'odamnaan, Hẽwandamau hich garmuata maach k'õsi sĩewai maadëujã hagdaujöta jũrr dich k'apeen k'a k'õsi haju haai nʌm. T'um har hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsi haajem k'ʌʌnan Hẽwandam chaaink'anaa hich Hẽwandam k'ĩirjugjã k'ap'ʌ paauk'amam, hichdëu hõor k'õsi simjöta hamaujã k'õsi naawai. Mamʌ har hamach k'apeenjã k'a k'õchk'aba nʌm k'ʌʌn chan warrcha hamachdëu Hẽwandam hamach t'ãar hee haujim hanʌm hedjã chadcha t'ãraucha hʌ̈k'awia hauba harr haawaita mag nʌm. Magba hak'iin hamau hamach k'apeen daupii haajeek'am, hich jãg Hẽwandamaujã t'umaam k'ʌʌn daupii haajemjö. Mag hichdëu maach daupii sim k'ap hapiegta Hẽwandamau hich Chaai hãbpai k'itʌm mʌg jẽb gaai pʌ̈ijim, mag pʌ̈iwia meebarmua maach hich dënk'a hauwia hich mag hich dʌ̈i wai nʌrraag. 10 Mag Hẽwandamau maach k'õsi sim chan mag maachdëuta nacha maach garmua hi k'õchk'atarr haawai k'aba, hich garmuata maach daupigau hich Chaai pʌ̈ijim, maach kõit hʌdʌraa hich t'õopimk'ĩir, mag hich t'õopibarmua maach k'aibag chugpaapʌ̈yaag. 11 Hẽwandamau mag maach k'õsi haajeewai maachdëujã hagjöta jũrr dich k'apeen k'a k'õsi haju keena. 12 Mamʌ ¿jãga Hẽwandam maach dʌ̈i sim hõrau k'ap'ʌ nʌ? Chadcha dau daau chan maadëu Hẽwandam hooba haajem; pari maadëu hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsita wënʌrrʌmʌn, magan chadcha hich Hẽwandamauta hamag dau daau hich hoopi simjö sim, mag dich k'apeen k'a k'õsi nʌm gaaimua. Wajapcharan mag nʌm haigta Hẽwandam maach dʌ̈i sim, hagt'a hichdëu hõor k'õsi sim hamag k'ap hamk'ĩir. 13 Mag maach Hẽwandam dʌ̈i k'apeerk'a nʌm hanʌmjã k'ap'ʌ nʌmʌn, hich Hẽwandamau maach dʌ̈i mag k'apeerk'am k'õchgau hich garmua hich Hak'aar maachig deetarr haawaiu. 14 Mag nʌm dʌ̈i hĩchab chi Hayau hich Hiewaag hõor peerdʌ haumk'ĩir pʌ̈itarrjã marau maach daúacha hootarr haawaita mag k'ap'ʌ jaau nʌm, chadcha Hẽwandam maach dʌ̈i k'apeerk'aju haai sim hõrag k'ap hamk'ĩir. 15 Maadëuta Jesuun chadcha Hẽwandam Hiewaa haawai hich dʌ̈i hãba sim hawia hi haumʌn, magan maachin Hẽwandam dʌ̈ita k'apeerk'am hiek k'apeerk'a nʌm. 16 Mag Hẽwandam maach dʌ̈i sĩewaita maadëu k'ap'ʌ nʌm, chadcha hirua maach k'õsi sim. Hẽwandamau t'umaam k'ʌʌn daupii haajemjöta dich k'apeenjã daupii simʌn, magan Hẽwandam dʌ̈i k'apeerk'a sĩewaita mag hich k'apeen daupii sim. 17 Mag maach k'õsi sim k'ap'ʌ naawaita warag maach garmuajã hʌ̃rcha maadëu hi k'õsi nʌm. Mag, hõor hi hagk'a nʌm hedjã hi högk'aba naaju, mʌig heegar nʌwejã Hẽwandamau hich Hiewaa k'õsi haajemjö maachjã hirua k'õsi sim k'ap'ʌ naawai. 18 Hẽwandamau chadcha maach k'õsi sim maadëu k'ap'ʌ nʌm haig hi högk'aba haajem; magju k'ãai dich k'õsi sim k'ap'ʌ naawai bʌ̃ʌrjã dich dʌ̈i k'aigbajujã k'ĩirjubaju. Maadëu hi högk'a nʌmʌn, magan dich k'aibag k'ãijã wauju k'ĩirjuwiau. Magua, Hẽwandamau hõor hi hagk'am hed maachjã hirua k'aigba haju k'ĩirju nʌmʌn, magan hagt'a wajapcha maach k'õsi sim k'augba naawaita mag k'ĩirju nʌm. 19 Hich garmuata nacha maach k'õchk'atarr haawai hĩsin maachdëujã maadëu hi k'õsi nʌm. 20 Hãbmua k'ãijã, “Mua Hẽwandam k'õsi chitʌm” ha sim; pari mag simta dich k'apeenjã k'a k'õchk'aba simʌn, magan maan sĩi sëuk'aawaita mag hiek'a sim. Chi mag hiek'a simua hich k'apeen dʌ̈i k'ĩircha hoo simta mag k'a k'õchk'aba sim k'ai, jãga mag Hẽwandam hichdëu bʌ̃ʌrjã hooba haajemta hirua k'õsi habarju. 21 Jesucristoou maachig jaau pʌatarr maadëu k'ap'ʌ nʌm. Mag hirua jaau pʌarran mʌgau: “Pua chadcha Hẽwandam k'õsi sim k'ai, magan pʌch k'apeenjã hich hagjö k'a k'õsi habá,” ha sim.