3
Hẽwandam chaaink'a nʌm k'ʌʌn jãga nʌ
Keena pãadë k'ĩirjubat jãga Hẽwandamau maach k'õsi sĩ: mag hich garmua maach k'õsi sĩewai hirua maachig hich chaain ha t'ʌ̃rju haai sim, maach chadcha hich chaain haawai. Sĩi har parhooba hi hiek hʌ̈k'aba nʌm k'ʌʌnau chan hich Hẽwandam Hiewaa mʌg jẽb gaai sĩet'uurwaijã pöd hi k'aug hauba harr haawaita hĩs mʌg maach Hẽwandamau hich chaaink'a wai simjã pöd k'augba nʌm, jãga hawia mag nʌ. Cristo gaaimua k'odamnaan, ya maachin chadchata Hẽwandam chaainau. Mʌʌgwaiwe chan maadëu k'augba nʌm, jãga nʌisiju k'ai mʌg hatag pawiajã; hãba maadëu k'ap'ʌmjö nʌmʌn, Cristo dʌnʌʌubaichëm hed maach hichjö hap'öbaadëjupaita k'ap'ʌ nʌm, ya mag hedan dau daau k'ĩirchata hi hoop'öbaadëju haawai. Pari t'um mag hamach daúacha hi hooju k'ĩirju nʌm k'ʌʌnan mʌʌgwaiweta wajap'a naaju hẽk'aajem, hich jãg Jesucristojã k'aibag chuk'u wajap'ata sĩerrʌmjö.
Hẽwandamau hoowai nem k'aigbam t'um pekau haawai t'um har nem k'aigbamta waaujem k'ʌʌnan pekauta wau nʌm. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, Jesucristo mʌg jẽb gaai bëewai mʌig heegarm k'ʌʌn pekau chugpaaju jʌraanta bëejim, hichjö pekau chuk'u paapʌ̈imaag. Maadëu k'ap'ʌ nʌm, hí bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u k'itʌm. Magua har hi dʌ̈ita hich mag k'apeerk'a wënʌrrʌm k'ʌʌn chan hich mag pekau hee wënʌrraba haajem. Pari magba har hagt'a hamach pekau heeta hich mag wënʌrraajem k'ʌʌnaun bʌ̃ʌrjã hi k'augba naawaita mag wënʌrraajem. Chaaina, ni hiwiir hãbamʌgjã hʌdʌraa pãach k'ũgurpimiet: Hõor wajap'am k'ʌʌnaun nem hagchata waaujem, hich Cristojã woun wajap'am haawai; pari magba har pekauta wau nʌm k'ʌʌnan mepeer dën haawaita mag nʌm, hich chi mepeerjã hich warrgarwe hich mag pekau wau sĩerraawai. Wajapcharan hich Hẽwandam Hiewaa mʌg jẽb gaai bëetarran, mag meperau hõor k'ũgur wai simua pekau hee preso p'ë wai sĩerrjö narr k'ʌʌn hi jua chaaur weeuk'apʌ̈yaanta bëejim, tag meperagta maach hʌ̃rpai hapimaaugau.
Chadcha Hẽwandam Hak'aar hat'am gaaimua hũwaai t'aabatarrjö haadëm chan tag hich mag hich pekau heepai nʌrraba haajem, ya hich Hẽwandamau deebarm k'ĩirjugta wai sĩewai. Wajapcharan mag Hẽwandam chaaik'a sim haawaita ya tag hich pekau hee nʌrraba haajem. 10 Har nem wajap'am wauba ni dich k'apeenjã k'a k'õchk'aba sim chan Hẽwandam dën k'aba sim. Mag gaaimua hĩchab k'ap'ʌ haajem, chijã k'ʌʌnta Hẽwandam chaainá maimua chijã k'ʌʌnta mepeer chaainá.
Hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsi nʌm
11 Keena, warrcha pãrag maach Pör Jesucristo hiek jaauwai pãrau hũrtarran hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsita hapi jaaujim; ma hajim pãrau nacha hũrtarr hiek. 12 Magua maach chan pöd Caínjö k'aibag haju k'aba nʌm. Cainau mepeer higarta sĩerr haawai hich heeum t'õopʌ̈ijim. ¿K'an jãgwi hirua mag hich heeum t'õojĩ? Hichdëu nem k'aigba wau sim daar hich heeumua hich k'ãai nem wajap'a wau sim Hẽwandamaujã wajap'a hoo sĩerr gaaimuama.
13 Cristo gaaimua k'odamnaan, jãg Cainau hich heeum hoomap'a harrjö Hẽwandam hiek hʌ̈k'aba nʌm k'ʌʌnau jũrr pãachdëu hʌ̈k'a durrum gaaimua pãach hoomap'a haawai, hoob magʌm gaaimua warag, “¿Jãgwia jãg maach hoomap'a nʌ?” hamiet. 14 Mag k'ãai warag dich k'apeenta k'a k'õsi habat, hich Cristoou jaautarrjö. Dich k'apeenta k'a k'õsi hamʌn, maadëu k'ap'ʌ nʌm, chadcha chi hok'oomk'a narrta hich dʌ̈i wënʌrramk'ĩir hich dënk'a wai sim, Cristoou. Maimua k'ap'ʌ nʌm hĩchab hagjö har dich k'apeen k'a k'õchk'aba simʌn, maan hagt'a hok'oo nʌrrʌm gaaimua Cristo dën k'aba sĩewaiu. 15 Har Cristo gaaimua dich k'odk'a k'ërʌmta k'a hisëe simʌn magan maguan hõor t'õojemua k'ĩirjuajem dʌ̈i hãbata k'ĩirju sim. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, hõor t'õojem k'ʌʌnau chan hãbmuajã Hẽwandam hich t'ãar hee chuk'u sim. 16 Jesucristoou maach kõit hich t'õopitarr gaaimuata maadëu k'ap'ʌ nʌm, k'an hagá dich k'apeen k'a k'õchag. Mag maach daupigau hich t'õopitarr haawaita maachdëujã hagjö Cristo gaaimua dich k'odk'a durrum k'ʌʌn kõit ham daupigau dich t'õopiju hak'iinjã hagjö hʌdʌraa dich t'õopiju haai nʌm. 17 Pari hãb p'atk'on paraa simua k'ãijã Hẽwandam hiek hʌ̈k'a sim ha simta hich k'apeenau nemdam hig nʌm k'ap'ʌ simjã hoobamjöo sim, jãga mag wounau Hẽwandam t'umaam k'ʌʌn daupii k'itʌmta hich t'ãar hee wai chiraawai hiruajã hagjö hõor daupii chirʌm habarju. 18 Chaaina, maadëu sĩi dich k'apeenag par hiiupaita “Muan pʌ k'õsi chirʌm” haju k'aba nʌm; mag k'ãai chadcha ham hat'ee nem wajap'a wau nʌmuata hamag k'ap'ʌ hapiju haai nʌm, maadëu chadcha ham k'õsi nʌm.
Jãga k'ap'ʌ haju haai nʌ maach Hẽwandam dënk'a nʌm
19 Mag dich k'apeen t'umaa k'a k'õsi wënʌrrʌmʌn chadau maadëu k'ap'ʌ nʌm, maach Hẽwandam hiek chaarta hʌ̈k'a naawai hi higar nʌm; mag nʌm haiguin chadau hʌ̈k'aa chaarta hʌ̈k'a nʌm haju haai nʌm. 20 Mag hʌ̈k'aa chaar hʌ̈k'a nʌmta nem k'aigba waauwaijã maach k'ĩirjugaupai maachig jajaauk'amjö hak'iinjã, maach k'ĩirjug k'ãaijã hʌ̃rpai sim wai nʌm: ma Hẽwandamau. Hiruata nem t'um k'ap'ʌ haajeewai maadëu hi dau na nem hagcha wauju hẽk'a nʌmjã hirua k'ap'ʌ sim. 21 K'odamnaan, pari maach nem k'aigba wauba naawai maach k'ĩirjugjã k'õinaa simʌn, magan Hẽwandamag jëeuwaijã maadëu hinag chuk'uta hirig jëeuju haai nʌm. 22 Magta hirig jëeu nʌmʌn, maadëu hichig jëeubarm t'um hirua maachig deeju, hichdëu hoowai maadëu hi hipierraanaa hirua nem k'õsimpaita wau naawai. 23 Hirua maachig waupi jaau simʌn hãba hich Hiewaa hiekta hʌ̈k'api simʌu; mag nʌm dʌ̈i hĩchab hich Jesucristoou waupi jaautarrjö hagdaujöta dich k'apeen k'a k'õsi hapi sim. 24 Har mag hi hipierraa wënʌrrʌm k'ʌʌnta hi k'apeenau, maagwai hichjã jũrr ham k'aperau. Mag chadcha hich Hak'aar maachig deetarr gaaimua maadëu k'ap'ʌ nʌm, chadcha hí maach dʌ̈i sim.