2
Cristoou maach kõit hiek'aajem
Keena, pãar t'um mua mʌch chaainjö daupii wai chitaawai pãrag k'ap hamk'ĩir mʌg hẽsap gaai mʌgta jaaupʌ̈i chirʌm, mag k'ap'ʌ hap'öbaadeewai pekau waum hugua. Pari mʌg jaaupʌ̈i chirʌm hãba, hãb k'ãijã pekau hee burrmʌn maach abogado wai nʌm, Hẽwandam chi Haai dʌ̈i maach kõit hiek'aajem; ma Jesucristoou. Hirua hõor dʌ̈i hagpierraa hichdëu k'ap nem waaujeewai maach dʌ̈ijã hagjö haju. Jesucristota maach pekau kõit hʌdʌraa hich t'õopijim, mag hich t'õopibarmua maach pekau happaijã k'aba t'um hich hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn dënpa Hẽwandamau chugpaapʌ̈imamk'ĩir.
Maachta Hẽwandamau nem jaau sim hipierraa nʌmʌn magan chadcha maadëu k'ap'ʌ nʌm, ya maach hi dënk'a nʌm. Pari hãbmua k'ãijã “Mʌʌn hi dënëu” ha sim, pari mag simta bʌ̃ʌrjã hirua nem jaau sim hipierraa k'aba simʌn magan sĩi sëunemgau hich hiiupaita mag hi dën ha nʌrrʌm; magan maguajã hagt'a chadam hiek k'augbata sim. Pari jũrr maach hi hipierraa nʌm k'ʌʌnaun chadau chadcha wajapchata hi k'õsi nʌm. Mag hi k'õsi nʌm gaaimua maadëu k'ap'ʌ nʌm, chadchata hi dënk'a nʌm. Hiin Hẽwandam dën haawai hi dʌ̈i chirʌm ha sim wounan chadcha mʌg jẽb gaai haawai hich Cristo nʌrraajerrjöta nʌrraju haai sim.
Hiek Hiiur
Cristo gaaimua k'odamnaan, cha mua pãrag jãga haju haai nʌ ha jaaupʌ̈i chirʌm chan hiek hiiurcha k'abam. Mʌg hiek'an har nawe pãachdëu warrcha Jesucristo hiek hʌ̈k'a p'öbaadëwe hũrtarr hiekpaiu; wajapcharan dich k'apeen k'a k'õsi hapi jaau sim hiekma. Mag nawe pãachdëu hũrtarr hab mamʌ mua mʌg p'ã chirʌmʌn, ya tag warrgar pãach k'ĩchag hee naajerr k'ʌʌn k'aba hararag chaar heeta hich Cristo dʌ̈icha naawai, hichiita pãar hat'eyan chi hiiurk'a sim. Magua hich Jesuu hich k'apeen daupii haajerrjö pãraujã hagjö pãach k'apeen daupii wai nʌm.
Hãbmua k'ãijã Cristo dʌ̈i sĩewai hararag hee sim ha sim, pari mag simta Cristo gaaimua hich k'odk'a simjã hoomap'a sim chan magan maan hagt'a k'ĩchag hee sĩewaita mag sim, bʌ̃ʌrjã maach peerdʌajem hiek k'augba. 10 Magarrau har chadcha Cristo gaaimua hich k'odk'a t'ʌnʌm k'ʌʌn t'um daupii wai sim wounan chadcha hararag heeta k'ajap'a nʌrrʌmjö sim, bʌ̃ʌrjã k'aibag waujujã k'ĩirjuba. 11 Pari magba har Cristo gaaimua dich k'odk'a k'ërʌmjã hoomap'a wai simʌn hagt'a hich mag k'ĩchag heeta simjö sim; hich mag sim gaaimuata dau k'ĩsumjö nʌrraawai pekaúa hich hëudʌ harrumjö simjã k'augba sim.
12 Keena, har hewaa Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua hagt'a chaainjö k'it'ëem k'ʌʌn, Hẽwandamau Jesucristo gaaimua ya pãach pekau perdonaabarm pãrau k'ap'ʌ naawaita mʌg hẽsap pãrag p'ã deepʌ̈i chirʌm. 13 Keena, pãachdëu Hẽwandam hiek hʌ̈k'atarr gaai hubʌ nʌm gaaimua ya chi jöoink'a nʌm k'ʌʌnjã hagjö warrgar nem t'um hompaawaiwe sĩerr hag Hẽwandampaita pãrau k'ap'ʌ naawai pãragjã mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm. Maimua pãar har Hẽwandam hiek hʌ̈k'atarr hagt'a dʌ̈rrʌ̈ʌcha k'aba nʌm gaaimua sĩi hewaa jöoinpagk'amam k'ʌʌnjö nʌm k'ʌʌn, pãraujã ya hagjö chi dajãumie nem k'aibag sĩerrʌm pãach garmua pödpʌ̈iwi nʌm haawaita pãragjã hagjö mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm.
14 Deeu hũwaai pãrag jaauk'im: Hagt'a chaainjö k'it'ëem k'ʌʌn, ya pãrau Hẽwandam pãach Haaik'a simjã k'ap'ʌ naawai, pãrag mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm. Jöoinaan, warr nem t'um hompaawaiwe sĩerr hich hag Hẽwandampaita k'ap'ʌ naawai pãragjã mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm. Hẽwannaan, pãraujã pãachdëu Hẽwandam hiek hʌ̈k'atarr gaai hubʌnaa pãach t'ãar heecha wai wënʌrrʌmua hĩchab chi dajãumieu nem k'aigbam waupiejemjã pãach garmua pödpʌ̈iwi naawai pãragjã hagjö mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm.
15 Magua ya chi jöoinag hawiajã pãrag mag chirʌm: hoob pãrau sĩi mʌg jẽb gaai parhoobam k'ʌʌnau hamach k'õchagpierr nem waaujemʌgta hee hamiet. Hãbmua k'ãijã magʌm nem waujuuta hʌ̃rcha k'ĩirju sim k'ai, magan magua chan jũrr Hẽwandamta k'õchk'aba sim. 16 Mʌig heegar jãg dichdëu nem k'õchagpierrta nem waum k'õchk'abaadëp haajem k'ĩirjug, wa nem dich dawagaa hoowaijã dich dënk'apim k'õsim k'ĩirjug maimua har p'atk'ondam paraam k'ʌʌnjã hãba haata t'öbaadëp haajem k'ĩirjug chan hich Hẽwandamauta dee sim k'aba sĩi hich mʌig heegarm k'ĩirjugpaiu. 17 Pari mʌg jẽb gaai jãg hõor pekau waupieg nem k'aigbam pöm t'ʌnʌmʌn mʌg durr höm hed t'um dʌ̈i chugpaju; pari magba jũrr har Hẽwandamau k'õsim nempaita waaujem k'ʌʌnan chad hich Hẽwandam dʌ̈ita hich mag nʌisiju.
Sëu paraam k'ʌʌn maimua sëu chuk'um k'ʌʌn
18 Chaaina, mʌg durran ya hich heegar paju hora pabaadëm. ¿Pãrau hũrba haajẽ, anticristo bëeju hanʌm? Ya mʌʌgwaiwejã maach Cristo chaar hoomap'anaa hi higar k'aba hiek'aajem k'ʌʌn t'ʌnʌm, anticristonaan haajem k'ʌʌn. Hõor sëuk'a jãg nʌrrjëem gaaimua ya maadëu k'ap'ʌ nʌm, chadchata ya mʌg durr heegar paimʌʌ sim. 19 Pari jãg nʌrrjëem k'ʌʌnan maach heem harr k'ʌʌnpaita hĩs jãg Cristo higar k'aba hiek'a nʌrrjëem; mag maach heem k'ʌʌn hajieb mamʌ, ham chadcha maachjö Cristo dën k'abajierram. Ham chadcha maachjö Cristo dën harr hak'iin hagt'a maach dʌ̈i hogdʌba wënʌrrak'am. Pari juaujö hich Hẽwandamau jãgpi simʌn, jãan maach hee maach k'apeen hanʌm k'ʌʌnjã chadcha Cristo dën chaar k'aba nʌmta jãg nʌrrjëemjã merag chuk'u k'ap hamk'ĩrau.
20 Pari pãragjã Cristoou hich Hẽwandam Hak'aar chaar deetarr wai naawai mua k'ap'ʌ chirʌm pãrau jãgbaju. Mag pãrau chadam hiek k'ap'ʌ naawai jãg warm k'ʌʌn dënjö hi hichaaur habaju. 21 Magua mua pãrag mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm chan mag pãrau bʌ̃ʌrjã k'augba naawai k'abam; mag k'ãai pãrau chadam hiek k'ap'ʌ naawaita pãrag mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm. Mag nʌm dʌ̈i pãrau k'ap'ʌ nʌm hĩchab, har chi sëuk'a nem hĩgk'aajem k'ʌʌn chan chadam hiek hʌ̈k'aajem k'ʌʌn heem k'abam.
22 Pãrau k'ap'ʌ nʌm chijã hagá chi sëumie chaar. Chi sëumie charan, har Jesús higwia “Jã chan Hẽwandamaucha jʌr hauwia pʌ̈itarr Cristo k'abajim” ha hiek'aajem k'ʌʌnau. Hich magʌm k'ʌʌnpai k'abahab anticristonaan, hamach garmuata Cristo dʌ̈i hiekk'õr hautarr k'ʌʌn; hich hak'ʌʌnpaiu hĩchab Hẽwandam chi Haai hiekjã hʌ̈k'aba, hi Hiewaa Cristo hiekjã hʌ̈k'aba haajem k'ʌʌn. 23 Har chi Hẽwandam Hiewaa Cristo hiekjã hʌ̈k'aba simuan waragta Hẽwandam chi Haaijã hiseg sim; magarrau har chadcha Hẽwandam Hiewaa Cristo higar simʌn chadau hĩchab chi Haai dʌ̈ijã k'apeerk'a sim.
24 Maguata muan pãragan warrcha pãachdëu maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'atarrta hich mag pãach t'ãar hee wai naapi jaau chirʌm. Jãg maach peerdʌajem hiekta pãrau pãach t'ãar hee wai nʌmʌn, pãachchajã hĩchab Cristo dʌ̈i k'apeerk'anaa chi Haai dʌ̈ijã hich mag k'apeerk'a wënʌrraju. 25 Hich Cristooucha jaauwaijã maachin hich dʌ̈ita hich mag p'ë wai nʌrraju ha jaaujim.
26 Jãg sĩi pãach k'ũguraag hẽk'aajem k'ʌʌn gaaimuata mua pãrag k'ap hamk'ĩir mʌg p'ã deepʌ̈i chirʌm. 27 Pari pãrau hich Hẽwandam Hak'aarta pãach t'ãar hee wai naawai muata pãrag jaauju k'aba chirʌm, mag pãar t'ãar hee simuata hichdëu k'ap pãrag jaaumaawai. Hirua nem jaau sim chan sëuk'aa k'aba chadcharau. Maguata hich chi Hẽwandam Hak'arau pãachig jaaujemjö Cristo dʌ̈ita hogdʌba hich jãg nʌisit.
28 Chaaina, deeu pʌaba muan pãragan, Cristo dʌ̈ita hogdʌba nʌisit ha chirʌm, maagwai deeu hi bëewaijã hi högk'aju k'ãyau warag chigag chuk'u hi dʌ̈i naag. 29 Pãrau k'ap'ʌ nʌm, maach Pör Jesucristoou nem hagchata hichdëu k'ap nem waaujem. Maagwai hĩchab k'ap'ʌ haju haai nʌm, t'um nem hagcha nem waaujem k'ʌʌnjã hagjö Hẽwandam chaaink'a nʌm.