1 JUAN
Nacharam hẽsap Juanau p'ã deepʌ̈itarr
K'aíu p'ãjĩ. Mʌg carta jũrr Juan chi Jesuucha hich dʌ̈i nʌrramk'ĩir jʌr hautarrauta p'ãjim; hajapcharan Evangelio de San Juan p'ãtarr wounauma. San Juan gaai hirua jaaujim, jãga hʌ̈u maach peerdʌajẽ; mamʌ jũrr mau mʌg hich carta nacharam gaai jaaujim, jãga mag ya hʌ̈u peerdʌwi nʌmjã maadëu k'ap'ʌ haajẽ. Jöoi Juanau mʌg cartadam p'ãawai ya jöoiraa k'itajim haajem.
Chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ maimua k'an jawaagta p'ãjĩ. Juanau mʌg nacharam carta p'ãju nawe año k'apan Cristoou maach peerdʌ haaujem hiek'an ya hõor hee haaidʌ wëjoojim haajem, durrpierr. Mamʌ mag nʌm hee hĩchab hich maagwaiweta sĩi Cristo hiek hawi parhoob nem jaaujem k'ʌʌn k'ĩirjug dʌ̈ita waaurëu jaau nʌrrjëe hajim hanaabá. Mak'ʌʌnau jaauwai maach mor mʌg simʌn Hẽwandamau hoowai nem hãk'ãraaga simgui haajeejim hanʌm. Magua hamag chan pöd Cristo hõor k'ĩir t'egwi wounag paju k'aba sĩejim hanaabá. Mag wounag pawi maachjö mor paraa nʌrrʌm haiguin hamagan Cristoon sĩi hich pekau heeta nʌrrʌmjö sĩejim hanʌm. Mag hamau jaau wënʌrrarr hʌ̈k'apimaaugau Juanau jũrr hamag, “Cristoon chadcha woun hajim, hí maachjö hich mʌg sĩebajieb” ha jaaupʌ̈ijim haajem (1:1-3; 4:1-3).
Maagwai jũrr hãaur k'ʌʌn mag sëuk'a wënʌrrarr k'ʌʌnau jaauwai Jesuun sĩi maachjöpaita sĩejim haajeejim hanʌm; mamʌ mag hichpai Hẽwandamk'a sĩerrʌm hanʌmta hamau hʌ̈k'aba haajeejim haajem. Hamau mag parhoob nem jaau nʌm hee, jũrr Juanau chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnag, “Jesuuta warrgarwe hich Hẽwandamau hichdëucha jʌr hauwi maach peerdʌ haumk'ĩir pʌ̈iju haajerr Cristo k'abahab” haajeejim hanʌm, “hichta chadcha Hẽwandam Hiewaa” (1:3,7; 2:22-23; 3:23; 4:15; 5:1,20).
Juanau chan mak'ʌʌn dënjö parhoob nem jawaag k'aba maadëu Hẽwandam hajap'a k'augwi hi dënk'a nʌisiewain hãba hi hipierraanaa hichdëu k'õsimjö wënʌrraajem ha jawaagta mʌg hẽsap p'ãjim. Magta wënʌrrʌmʌn maadëu chadcha hich Hẽwandamjã k'õsinaa, dich k'apeenjã k'a k'õsi, mag nʌm dʌ̈i hĩchab sĩi parhooba dichdëu nem waum haig nem wauba hap'öbaadëju (1:6-7; 2:4-6,9-11,28-29; 3:4-10,23; 4:7-8,20-21; 5:1-5).
1
Jesucristoouta hõor hiiupi wai sĩejem
Warr nem t'um hompaawaiwe sĩerr higwiata mua mʌg hẽsap p'ã chirʌm, tagam k'ʌʌn hich Cristooucha jʌr hautarr k'ʌʌn dʌ̈imua muajã mʌch jʌ̃gʌucha hũrwia mʌch daúacha hootarr jawaag; maachdëuta maach daúacha hoonaa maach juaucha hi gaai pʌrjim. Wajapcharan magan har hʌ̃gt'ar hõor höbërpiejemma, hich Cristo; hi higwiata mua pãrag mʌg hẽsap p'ã chirʌm. Mag hichdëuta hõor Hẽwandam haar höbeerpiwia hich mag hiiupiejemʌn warrgarwejã hich Haai dʌ̈ita sĩejeejim; pari magtarrta dau daaucha hich hoopien bëewia marau maach daúachata hi hootarr haawai maachdëu hootarrta jaau nʌm. Mag maach daúacha hoowia maach jʌ̃gʌucha hũrtarrpa pãrag jaau nʌmʌn, mʌg maachjã hich Jöoi chaar dʌ̈ijã k'apeerk'anaa chi Hiewaa Jesucristo dʌ̈ijã k'apeerk'a nʌmjö hĩchab pãarjã maach dʌ̈i k'apeerk'anaa hõor hãbpaimjö naamk'ĩrau. Mʌg t'um hẽsap gaai mua p'ã deepʌ̈i chirʌmʌn, pãachdëujã cha mʌchdëu jaaupʌ̈i chirʌmjö habaawai warag pãach honeecha hamk'ĩrau.
Hẽwandaman hõtdauu
Pãrag jaaumk'ĩir hich Jesucristooucha marag jaautarr hiek'an mʌgau: Hẽwandaman hõtdau paa dʌnʌmjö hararaata sim; hi gaai bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u sĩewai hi sim haig chan bʌ̃ʌrjã k'ĩk'ĩsupaijã k'aba sim. Hi mag sim dʌ̈ita maachin k'apeerk'a nʌm. Pari mag hi dʌ̈i k'apeerk'a nʌmta maachdëu nem k'aigba wau nʌm gaaimua k'ĩchag heeta wënʌrrʌmjö nʌm chan magan maachin sëuk'aawaita mag hi dʌ̈i k'apeerk'a nʌm ha hiek'a nʌm. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab maachdëu nem waauwaijã k'aigbata wau nʌmʌn magan parta mag hi dʌ̈i nʌm ha hiek'a nʌm. Pari hich jãg Hẽwandamjã pekau chuk'u hararag heeta sĩejemjö maachjã hĩchab pekau wauba nʌm gaaimua hararag heeta wënʌrrʌmjö nʌmʌn, magan Hẽwandamau dich k'apeen dʌ̈ijã hõor hãbamjö hö hãba hapinaa hĩchab hichdëu hich Hiewaa Jesucristoog hich bag maach kõit hãrtarrauta maach k'aibagjã t'umaa chugpaapiejem, hich jãg döou memerk'ög hʌawai chugpaajemjö.
Maadëuta dich higwia bʌ̃ʌrjã pekau chuk'um ha nʌmʌn, chadcha pekaupanta mag pekau chuk'um hanaawai, maachdëupaita wir haig maach k'ũgur nʌm; mag nʌm haig chan chadam hiekjã k'augbata nʌm. Pari chadcha dich pekau pöm nʌm k'ap hirigta chaigpanaa dich k'aigba habarm jaaumʌn, magan chadcha Hẽwandamau nem hagchata waaujeewai hagpierr maach k'aibagjã t'um chugpaapʌ̈imaju. 10 Wa sĩi k'ãijã maadëu maar chan bʌ̃ʌrjã pekau wauba haajem ha hiek'ak'iin, magan jũrr maadëu hich Hẽwandamta sëunemeg p'ë nʌm, hi hiek mag maachin t'umta pekau pöm k'it'ëem haajeewai. Mag nʌm haig chan magan maadëu hi hiek hʌ̈k'abata nʌm.