3
Cristoon bëeb k'aba bëeju
Keena, Cristo gaaimua mʌchdëu pãar k'õsi chitaawai mʌg k'urau ya biek numí pam pãrag hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm. Hich mʌg gaaijã napem gayamjö pãar wawí chirʌm, nem hagchata k'ĩirjumk'ĩir. Pãrag k'ĩir heyaa hapim k'õsi chirʌmʌn, warrgarwe Hẽwandamau hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌnau jaaujerrta k'ĩir heyaa hapi chirʌm. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab hich maach Pör hanaa maach peerdʌajem Cristooucha jaau pʌawi jũrr maach hichdëu jʌr hauwi pʌ̈itarr k'ʌʌnaucha pãachig jaautarrta hagjö k'ĩir heyaa hapim k'õsi chirʌm.
Hajap'a hũrbat cha mua jawaagpam. Mʌg hatag paawai mʌgta t'ʌnʌisiju: Ya Hẽwandamau mʌg durr hi hagk'aju gayaa paawai hõrau hamachdëu nem waum k'õchagpierr parhooba nem k'aigbamta waum k'õchk'anaa chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnjã wau hiek'aa neeme sĩsid haju. Mag chik'am wau hiek'amamua hamau, “Pãar hiek mag Cristo deeu bëeju hajim hanʌmta, ¿jãga jãg bëeba k'ĩir waaurdʌbaadëma?” haju. “Bëeba nʌm hee ya maach jöoinjã hödubjim; magʌmjã barchëbam. Warr Hẽwandamau mʌg jẽb hompaatarr haigmua t'um chigjã haba hich magpai sim” haju, chik'am wau hiek'amamua. Mamʌ jãgʌm k'ʌʌnau chan warrgarwe Hẽwandamau hich hiiuta mʌg jẽb hedaujã dʌ̈i hompaatarrjã hʌ̈k'amap'a nʌm. Hamaun hĩsjã hagt'a warrgarmjöta simpii nʌm. Hamau hʌ̈k'amap'a nʌm, döjã happai pʌʌrk'oo wëjorr heemuata jʌsargjã höbeerpi hauwi hich hag döoupaita mʌg jẽb gaai nem t'ʌnʌmjã t'um hʌ̈u hiiu wai sĩepitarr. Ham hiek mag nem t'um hich hagt'a maach dau chaauraajã k'aba sim hanʌm, magan Hẽwandamau döhãd pöm pʌ̈iwi hich hag döoupai mʌg durr gaai nem t'ʌnarr t'um k'ëchpʌ̈itarrjã ¿k'an hajimma? ¿Magtarr chan bʌ̃ʌrjã cambieba harrpá? Mamʌ cha maadëu hedau hoo nʌm dʌ̈i cha maach bʌ̈ dʌnʌʌu nʌm jẽb chan maagwaimjö deeu döhãdauta hʌʌrppäaig k'aba, hich maagwaijã hich hiek'auta magpierrjö hõtdaúa jẽraagta sĩi wai sim Hẽwandamau, hichdëu mʌg durr hi hagk'awi hich dau na k'aigba wënʌrraajerr k'ʌʌn hich mag dau haug wau wënʌrraju jaaubarm hedta jũrr hõtou deepäaig.
Mag nʌm dʌ̈i pãadë k'ĩir heyaa habat keena. Mʌchdëu pãar jãsene chitaawai pãrag pʌaba jaau chirʌm: Mag hi da bëebam hawia hoob hi nʌba hamiet. Maach Pör Hẽwandamagan mʌg k'ãai hãb k'ëubaadëmʌn, mil añosjöta sim; maagwai mil años jũrr k'ãai hãbpaimjöta sim. Maachigta da bëeba sim, pari hichigan hatcha jöp'ëe sĩewaita nʌ sim, hõrag hich hiek hʌ̈k'amk'ĩir. K'ar hõrau jaaujemjö mʌg hi da bëeba sim chan mag hichdëu nem magju hatarrjã hãsie wauba haajeewai k'abam. Jãan hichdëu hiwiir hãbjã hok'oopimap'a sĩewai hich bëe nʌm hora t'umaam k'ʌʌnau hãsie hamach k'aibag hisegwi hichig chugpaapi jëeumk'ĩirta jãg da bëeba sim.
10 Mamʌ jãg sĩi hawia hich bëem hedan dëgölp hõrau nem jĩgk'abaichëmjö dëgölpta dʌnʌʌuchëju. Magbaawai hedjã hee maach jãp'ierraa hʌrʌrʌʌmjö hat'amua warre hedaujã chukk'u haadëm dʌ̈i hedjã hee nem nʌnʌidʌmjã t'um hõtdaúa bʌ̃ʌudubwi chugpaju. Magbaadeewai mʌg jẽbjã hĩchab hag gaai nem t'ʌnʌm dʌ̈i t'umaa juau nem waumatarrpa p'aadubwi chukk'u hapʌ̈iju hich Hẽwandamau.
11 Keena, hichdëu hõor hi hagk'am hed mʌg durr gaai magta haju k'ap'ʌ naawai, hi dau na hichdëu k'õsi simjö hi hat'eepai nem waunaa hãba hirigpaita hee haju haai nʌm. 12 Chadcha Hẽwandamag pãach hawaan bëepim k'õsita hi bëeju nʌbat. Hi mag jöpai bëemk'ĩir, hichdëu k'õsimjöta habat, bigaaum k'ʌʌnagjã hi k'augpiju hẽk'a nʌmua. Mag pierrum hedan, hedaujãan hag hee nem t'ʌnʌmjã dʌ̈i warre hõtk'ierr pechgau bʌ̃ʌumaju. 13 Chadcha magjup mamʌ, maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnagan, Hẽwandamau hedjã hiiur dʌ̈i jẽbjã chi hiiurta deeju ha sĩewai, haata nʌ nʌm. Mag durr hiiur gaai chan mʌg durr jöoi gaai haajerrjö k'aba, nem t'um t'ʌnʌmjã hajaugnaa t'umaam k'ʌʌnau nem hagchata haajeeju.
14 Cristo gaaimua k'odamnaan, maguata muan pãragan Hẽwandamau mag maachig durr hiiur deeju ha sim hed pa nʌm hora, pekau chuk'u wënʌrrajuuta hẽk'anaa t'umaa k'õinaa wënʌrrat ha chirʌm, maagwai dëgölp hich dʌnʌʌubaicheewaijã pãach hajap'a nʌm hoochëmk'ĩir. 15 Mag nʌm dʌ̈i hĩchab chaig mʌchdëu jaau chirarrjö k'ap'ʌ habat: Jãg maach Pör Hẽwandam da bëeba simʌn, hich bëeju nawe hich hiek hʌ̈k'awia hʌ̈u peerdʌtk'amk'ĩirta jãg da bëeba sim. Hich mag hiek higwi maach k'od jöoi Pablooujã hich hagjö ya pãrag jaaupʌ̈ijim, hichdëu hẽsap p'ã deepʌ̈itarr gaai. Jãg hirua pãrag jaaupʌ̈itarran, hĩchab hich Hẽwandamau hirig k'ĩirjug deetarrauta pãrag jãg p'ã deepʌ̈ijim, k'ap hamk'ĩir. 16 Hirua hẽsap deepʌ̈imarr gaai pogk'a nem jaau sĩsidʌm chadcha p'it'ur sĩsidʌm, k'ani jaau sĩ ha k'ap haag. Mamʌ hichdëu hẽsap p'ã deepʌ̈pʌ̈ik'ampierr ya hirua pãrag jãga wënʌrraju haai nʌ ha jaauwi sim, mag deeu maach Pör Jesucristo bëeju haawai. Mag hirua nem jaau sim pogk'a p'it'ur sĩsidʌm haawaita, chadcha meraam k'ʌʌnaun maimua mʌg hiek hamachdëu hʌ̈k'atarr gaai hubʌ k'aba nʌm k'ʌʌnaun warag chaaurta jaaujem, tagam Hẽwandam hiek p'ãk'a sĩsidʌm hamachdëu parhoob jaaujemjö. Mamʌ hamau Hẽwandam hiekta jãg parhooba jaau nʌmʌn, wir haig hamach k'ĩrauta Hẽwandam jua machag jʌr wënʌrrʌm.
17 K'odamnaan, mag maestronaan hanʌmta sëuk'a nem jaau nʌrrjëe haju k'ʌʌn bëejujã ya mua pãrag hag nawe jaautarr haawai pãach heejã magju nawe k'ĩir k'ap'ʌ habat. Jãk'ʌʌn hõor k'aigbam k'ʌʌn k'abahab, hamach jãg nʌrrjëem gaaimua. Magba hak'iin heeu jãg parhoob nem waunaa parhoob nem jaau jẽedʌ sĩerrjëem k'ʌʌnau pãach k'ũgur hamachig paa hauwia pãachdëu hʌ̈k'atarr hiek gaai hʌ̈u hubʌ narrta deeu hewag wëtduk'am. 18 Magju k'ãai maach Pör hanaa maach peerdʌajem Jesucristota hajapcha k'ap'ʌ haju hẽk'a nʌmuata warag pãachdëu hʌ̈k'atarr hiek gaai k'ĩirjug bãauju hẽk'abat. Hichta hich mag chi jua t'ierrk'a sĩewai mʌg hatag pawiajã hich mag hirigpaita t'umaam k'ʌʌnau hee hapim k'õsi chirʌm.
Mʌgdampai hajim pãrag jaaupʌ̈im hig chirarr.
Pedro