1 PEDRO
Nacharam hẽsap Pedroou p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Mʌg carta Pedroouta p'ãjim. Hichdëuta hõrau hichig Jesús higwi “Pʌjã hi dʌ̈i nʌrrarrau” habaawai, hirua magʌm Jesús k'augba chitʌm ha hiek'ajim haajem (Jn. 13:36-38; 18:15-27). Hirua mag hiek'ajieb mamʌ, Jesuu deeu hi kõit Hẽwandamag jëeuwi hewag hich hiek hʌ̈k'aju k'ʌʌnjã warag hirigta jaau pʌajim haajem (Jn. 21:15-19). Mag Jesús k'augbam ha hiek'atarr gaaimua burrjieb mamʌ, Hechos gaai hoowain, burrba harrjö, hichdëu Jesús hiek hʌ̈k'atarr gaai nem hubag sim. Hich mag sim gaaimua chadcha hich Jesuu hi higwia hiek'atarrjö (Jn. 1:42), hichta Jerusalenam iglesia hee chi pörk'a sĩsijim haajem (Hch. 1-2).
Chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Mʌg carta judionaan hamachdëu Cristo hiek hʌ̈k'a narr gaaimua hidëu hamach k'ajap sĩubam gaaimua dʌr wëtwi parhoob durr chaaur nʌnʌid harr k'ʌʌn hat'eeta p'ãjim haajem (1:1). Mamʌ mag chi hʌ̈k'a narr k'ʌʌn hee judionaan happaijã k'aba, judionaan k'abam k'ʌʌnpata t'ʌnarr haawai, mak'ʌʌn hat'eepata p'ãjim haajem. Pedroou mʌg carta p'ãawai “Babilonia” hee simuata p'ãjim haajem (5:13). Mamʌ mag Babilonia hanʌm chan Babilonia chaar k'aba, Romata chi hʌ̈k'a narr k'ʌʌnau mag t'ʌ̃r wai naajim hanaabá. Chi Romapienauta chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn hẽudee mag hẽk'aajerr haawai sĩi bigawaapai deeum gaaita t'ʌ̃r wai naajim haajem.
K'an jawaag hajĩ. Mag Pedroou mʌg hẽsap p'ãtarran, mag chik'am jua hökgau dʌr wënʌrrʌm gaaimua dau haug wau narr haawai magʌmjã higba hamachdëu hʌ̈k'a nʌm gaaita warag hubʌ hapi jaaunaa hĩchab jãgwiata jãg dau hap'ʌʌ haju haai nʌ ha jawaag hajim. Maguata mag ham dau hap'ʌʌ durrum k'ĩirjunaata hʌ̃rcha ham wawí sim (2:19-20; 3:14,17; 4:1,12-15,17,19; 5:9-10). Mag jaaupʌ̈itarr haawaita hĩs hewagjã mʌg librodam gaai t'ʌ̃ʌrwai maadëu k'ap'ʌ nʌm, jãga haajẽ Cristo hiek gaaimua dau haug waauwai.
1
Salud
Mʌʌn Pedroou, Jesucristooucha hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr. Pãar pãach durr chaaur parhooba haaidʌ durrum k'ʌʌnag muata pãrag mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm: Ponto hanʌm durram k'ʌʌnag, Galaciapienag, Capadociapienag, Asiapienag maimua Bitiniapienagjã hagjö; hajapcharan maach meeun t'um maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua durr chaaur dʌr durrum k'ʌʌnagma.
Hermanonaan, hõor jua hökgau pãar mag chik'am durr dʌr durrab mamʌ, pãarjã hagjö hich Hẽwandamaucha jʌr hautarr k'ʌʌn k'abahab, hichdëu warrgarwe k'ĩirju wai sĩerrjö chadcha pãar peerdʌ hautarr haawai. Magtarr haawai pãarta hich Hak'arag hich hat'ee k'ĩet p'ë haupijim, Jesucristo meewai bag hãrtarrau pãach hajaug paabapäaiwai hich hipierraa wënʌrramk'ĩir. Hẽwandamau warag pãar hʌ̈u heeg hoonaa k'õinaata pãar wai sĩepim k'õsi chiraajem.
Jesucristo dʌ̈icha naaimajuuta k'ĩirjuajem
Mua hʌ̈u hajim ha chirʌm maach Pör Jesucristo Haai Hẽwandamag, hʌ̈u hichdëuta maach dau haug k'augwi maach hak'aar dich pekau hee chi k'ëchamjö narrta hʌ̈u peerdʌ hauwi hich chaaink'a hautarr haawai. Mag hi chaaink'a nʌmʌn, hʌ̈u Jesucristojã deeu p'iidʌtarr gaaimuata mag hi chaaink'a naawai, jãg nʌʌ hawi hich Hẽwandamau hich sim haar maach p'ë hauju jaau simjö hich dʌ̈i chadcha wai joot'ʌjujã k'ap'ʌ nʌm. Mam paauk'abaimam chan tag meejã meeba, k'aibagjã chuk'u, ni jöoiraa paajã k'augba hich magta nʌisiju. Pãraujã pãach t'ãrauchata Hẽwandam hiek hʌ̈k'a naawai hirua hich jua t'eegauta pãar t'ʌa wai sĩeju, mʌg hatag deeu Cristo bëewi maach hich haarcha p'ë harr nʌm hora. Mag pãar p'ë hat'aadëm hedta pãachdëu nem hajap'am paarpaju k'ĩirjuajerrjã t'umaa chadcha pãrau wai nʌisiju.
Maguata pãar pãachdëu hʌ̈k'a nʌm hiek gaaimua gaai machgau hök'ĩirjuu haju hawiajã maan k'ũchpaiu. Magwiajã chadcha Hẽwandamau pãach dʌ̈i mag hajap'a haju k'ap'ʌ naawaita magʌmjã higba chadcha pãar honee nʌm. Mamʌ mag pãar p'it'urg hau nʌmʌn, p'ĩr chaar k'ap haag hõtdau hee chach hoojemjö, pãrau chadcha hich hiek t'ãraucha hʌ̈k'a nʌ ha k'ap haagau. Mag p'it'urg hau nʌmjã hi hisegba hʌ̈u hãwat nʌmʌn, magan maata p'ĩr chaar k'ãaijã hʌ̃rcha balee sim, p'ĩr hawiajã mʌg hatag chuk'u haadëju haawai. Mamʌ mua jaau chirʌmjö mag hãwat nʌmʌn, magan deeu Cristo bëem hedjã hich Jöoirauchata k'apanag dak'ĩir pãar t'ö hiek'aju, mag hʌ̈u hãwattarr jũrr.
Pãrau mʌ dënjö Jesucristo k'ĩircha hoobajieb mamʌ, pãrau hi k'õsinaa hi hiekjã hʌ̈k'a nʌm. Maguata hatcha honeg nʌm hiek'au pöd pãrau pãach honegjã jaauju k'augba nʌm, jãga naaimaju k'ai ya hich dʌ̈icha naaimaawai. Mag pãrau pãach daúa hi hooba naab mamʌ, jãg hi hiek hʌ̈k'a nʌm chan par k'abam. Jãg hich hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimuata hʌ̈u hirua pãar peerdʌ haubajieb.
10 Warrgarwe Haai hi jaaumienau jaaujeejim, jãga Hẽwandamau mag hõor peerdʌ hauju. Mamʌ mag hajap estudiewi dʌ̈rrcha hag hiek hig hiyʌ̈ʌ haajerrjã hich maagwaiwe chan mag hamachdëu jaau nʌmjã pöd hajappai k'augba haajeejim, jãga Hẽwandamau magju. 11 Mamʌ hich Hẽwandamau hich Hak'aragta hamag nem jaaupiejerr haawai chadcha chi Hak'arauta mag Cristoou hõor peerdʌ hawaan bëeju nawejã hi higwi, “Woun hãb bëewi hõor hee hap'ʌʌ habarmuata nem t'um pödpʌ̈iwi hichta hʌ̃gt'ar mawia t'umaam k'ʌʌn k'ãai chi jua t'ierrk'a sĩsiju” ha jaaujeejim hamag. Hamachdëu mag hũrbaawai warag hajapchata k'ap'ʌ ham hiigjeejim, chijãg wounchata mag bëeju ha jaau sĩ maimua mag pierrwaijã jãagwaichata barchëju ha k'ap haag. 12 Mamʌ mag nʌm hee hich Hẽwandamau hamag k'ap'ʌ hapiejeejim hĩchab, mag hamau woun bëeju jaau nʌmjã hamach daúa hoobaju; hajapcharan maach hĩs hewagam k'ʌʌn hat'ee bëejuuta mag jaaujeejim. Maagjerr haawai hĩs maach peerdʌajem hiek jaau nʌm k'ʌʌnaujã, hich hag Hẽwandam Hak'arauta maachig jaaupibaawai, hich mag woun bëeju jaaujerr hiekta maraujã jaau wënʌrrabahab. Hĩsin mag hõor peerdʌ haaujem hiek maadëu k'ap'ʌ nʌm hee, Hẽwandam chognaan angelnaanaujã hagt'a k'augba naawai, hamau k'augam k'õchaaga haajem, jãga mag Hẽwandamau hõor peerdʌ haaujẽ.
Hẽwandamau k'õsi simjöta wënʌrraju haai nʌm
13 Maach Pör Jesucristo mag chi jua t'ierr haawaita muan pãragan, hichdëu pãachig nem mag haawai hi hipierraa haagta k'ĩir k'aug nʌisit ha chirʌm, hichdëu pãach jʌraan bëem hed Hẽwandamau pãach dʌ̈i hajap'a haju k'ĩirjugjã hogdʌba, ni Hẽwandamau waupiba haajem nemjã wauju k'ĩirjuba. 14 Ya pãar Hẽwandam hipierraa haagta hi chaaink'a naawai hoob hʌdʌʌr warrgar pãachdëu hi k'augju nawe nem k'aigbam waaujerragta deeu pãach gaai hʌ̃rpapimiet. 15 Magju k'ãai maach Pör Jesucristo gaaimua maach peerdʌ hautarr Jöoijã pekau chuk'u sĩerraawai pãarjã pekau wauba pãach wënʌrrʌmpierr hãba hi hat'eepaita nem waubat. 16 K'ĩir heyaa habat, Hẽwandamau hich hiek gaai,
“Mʌjã pekau chuk'u chitaawai pãarjã mʌjö pekau chuk'u habat” ha sim. (Lv. 11:44-45)
17 K'ap'ʌ habat hagjö, Hẽwandamaun mʌig heegar hamachdëu nem waaujerrjöta haju t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i. Mag simʌgta pãrau Haai hichë naawai mʌig heegarmua hʌ̃gt'ar wëtju k'ĩirju durruwe hi dau na nem k'aigbam wauju hök'ö habat. 18 Warran chadcha pãrau pãach jöoin hi maadëu higba simʌgta hʌ̃rcha hee haajeejim, pãach dënnaanau pãachig jaau bãautarrjö. Pari maagjerr ya hĩs Hẽwandamauta hich hat'ee pãar peerdʌ hat'am. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, mag pãar peerdʌ hawaag, p'ĩriujã p'agba ni p'atk'onaujã p'agbajim, jãgʌm nem hãrb k'aba hãarjeewai. 19 Jãgʌm nemeu p'agju k'ãai, hich jãg warrgar Hẽwandamau hõrag corderodam chi hajapcharamta jʌrwia hichig ofrendak'a t'õonaa deepiejerrjö, jũrr hich Hiewaa Cristo bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u k'itʌmta maach kõit t'õopijim. Mag hi t'õopitarran hi bag p'ĩr dʌ̈i p'atk'on k'ãaijã hajapcha sim hãrbarmuata maach k'aibag heemua höbër hawaag hajim. 20 Mag Cristo hõor kõit t'õopijujã hich Jöoirau mʌg jẽb hompaaju nawe ya k'ĩirju wai sĩejim. Magtarr haawai pãar dau haug k'augwi hĩs mʌg jaarta chadcha pãrag hich k'augpibarm. 21 Hich mag Cristo k'urauta hʌ̈u pãrau Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum. Mag Cristo t'õowaijã, hich Hẽwandamauta hʌ̈u hi p'iriu hauwi, hich haar hauwi, hich dʌ̈i jua t'eeg hãba hapijim. Maguata chadcha pãrau pãach t'ãraucha hi hiek hʌ̈k'a durrum, hich jãg Hẽwandamau Cristojã p'iriu hauwi hich haar hautarrjö pãachjã hagjö hich haar hauju k'ap'ʌ naawai.
22 Mag nʌm dʌ̈i hĩs maach peerdʌajem hiek chaar Cristoou jaau sim pãachdëu hʌ̈k'a nʌm gaaimua, ya pãar hirua hajaug paabapʌ̈im, pãach wir haigjã hagdaujö dich k'apeen dʌ̈i daupii wënʌrramk'ĩir. Ya mag hi jua hajaug paapʌ̈itarr k'ʌʌn haawai par hiiupai k'aba t'ãrauchata pãach k'apeen daupii habat, dich k'apeen hëugar parhooba k'ĩirjuba. 23 Magaag ya pãar warr pãach naajerrjö k'aba nʌm, mag Cristo hiek hʌ̈k'awi hajaug paapʌ̈itarr gaaimua heeu t'aaba nʌmjö pekau chuk'u hi chaaink'a naawai. Mamʌ mag pãar deeu t'aabatarr chan pãach hãd bi heemua k'aba, hich Hẽwandamau hich hiek hʌ̈k'api hat'amuata mag heeu t'aababarmjö hapijim. Hajapcharan hi hiek'auta maach hʌ̃gt'ar höbërpiejem. Mag hiek chan bʌ̃ʌrjã chugpaa k'augba hich magta sĩerrʌm. 24 Maguata hich hiek p'ã sim gaaijã hich hiek hich mag chugpaa k'augba sĩerrʌm higwi magjim:
“Sĩi hich mag hëumee wënʌrraag k'aba haawai mʌig heegarin hõran sĩi pabʌ̈ k'ër k'uk'uur t'ʌnaawi k'ʌibaadeejemjöta nʌm.
Par hamau wir haig hamach t'öo haawaijã sĩi mag pabʌ̈ k'ũchpai maar bau t'ʌnaawi deeu k'iugp'ë k'ʌibaadëmjöta haajem, ya meebaadeewai.
25 Magarrau mʌ hiek'an chadpama, bʌ̃ʌrjã chugpaa k'augba hich magta sĩerrʌm” hajim maach Pör Hẽwandamau. (Is. 40:6-8)
Mag hiekta maach peerdʌajem hiek'au. Hich mag hiekta pãragjã jaaubajieb.