5
Riknaanag hamach k'ĩircha jaautarr
Riknaan, mʌ hiek hũrbat: Hĩsin chad jũrr pãragta mʌ hiek'aagpam. Hẽwandamau mʌg durr hi hagk'am hed pãach gaai jua k'ʌaba deeju k'ĩirjuwia hicharaucha bĩebat. Hĩs pãrau pãach p'atk'onta hig nʌm, mamʌ mag simʌn, Hẽwandamagan sĩi nemmíjöta sim. Pãrau jãg k'ajũa wajap'a jũa nʌmʌn, jãan hirigan sĩi nemchaainau t'ʌrrk'ich simjö bʌ̃ʌrjã maadëu nem higbata sĩsidʌm. Pãrau jãg p'ĩr p'atk'on dʌ̈i wai nʌmʌn, hirigan jãan sĩi jierr chi sõsp'ëmjö baleebata paauk'amam warag. Jãg pãach p'atk'on baleeba paauk'amamjö, pãachjã mʌg hatag paawai hag dʌ̈i hok'oob k'aba hok'ooju. Pari mag simʌgta, ya mʌg maach hi hagk'aju k'ãai k'apan k'aba waaurmam heejã, warag pãrau magʌmʌg heenaa nem pöm paarpa haujuuta hẽk'aajem. Mamʌ pãadë mʌ hiek hũrbat: Pãach p'atk'on hʌʌrk'am k'õchgauta pãrau hõordam pãach p'idag hee p'idk'apiejem k'ʌʌnagjã haai p'agba sĩerrjëem. Maagwai mag pãach p'idag hee p'idk'a durraajem k'ʌʌnauta pãachdëu hamach dʌ̈i maagjem jũrr, Hẽwandamag pãar gaai jua k'ʌaba deepi jaau nʌm. Hamau mag jëeu nʌm chan maach Pör Hẽwandam chi jua t'ierriu hũr sĩewai par hok'oopibam. Chadcha mʌig heegar pãachigan pãar nem hajaauga t'ʌnʌm, pãachdëu nem hig nʌmjã t'um paraanaa pãach k'õchagpierr nem wau nʌmua. Mag pãach k'õchagpierr nem wau nʌmuan, di heegarm nemchaai t'õopäaig hõtpaapi nʌmjö, pãachdëupaita pãach hõtpaa harrum, Hẽwandamau hichdëu mʌg durr hi hagk'am hed sĩi hirig pãach t'õopʌ̈imk'ĩirjö. Pãachdëuta hõordam hiekk'õr chuk'u hamach kõit hiek'ajupaijã jaauju k'augba k'it'ëem k'ʌʌnjã k'aibag waupi jaaunaa t'õojã t'õopimaajem, pãachta hʌ̃rpai nʌm hawi.
P'it'urg haauwai warag Hẽwandamagta jëeunaat
Hermanonaan, Hẽwandamau magʌm k'ʌʌn gaai jua k'ʌaba deeju k'ap, hich jãg hamau pãach dau hap'ʌʌ wai naawiajã magʌm higba maach Pör Jesucristo deeu bëejuuta nʌbat. ¿Pãrau hooba haajẽ, jãga nemjĩir jĩirjem k'ʌʌnau hamach nemjĩirdam p'ierraag noseg hig nʌmjã da chëba haawai hichiita nʌajẽ? Pãachdëu hʌ̈k'atarr hiek gaai hubʌ nʌmuata pãraujã hich hagjö maach Pör Jesús bëeju nʌbat; hí barchëju hed chan ya pöm waaurba sim.
K'odamnaan, pãach mag p'it'urg hau wënʌrrawiajã hoob magʌm gaaimua jũrr pãach heepai chi parpem dʌ̈ita dau p'uu hamiet, heeu magʌm paar Hẽwandamau jũrr pãachigta “Pãrau jãgju k'aba naajimwai” haduk'am. Mag bigaaum k'ʌʌnjã jaauju haai simʌn hich Hẽwandamau. Hichta ya bëeimʌʌ sĩebahab, maach t'umaam k'ʌʌnag hagdaujö dichdëu nem waaujerrpierr jawaag. 10 Keena, pãadë hoobat: Warrgar Hẽwandam hi jaaujerr k'ʌʌnjã maachjö chik'amnau dau hap'ʌʌ waunaa p'it'urg haupiejeejim, mamʌ magʌmjã hʌ̈u hamau hãwatpäaijeejim. Magtarr haawai maadëujã hagjö ham dënjö jʌmju haai nʌm. 11 Pãadë k'ĩirjubat: ¿Hĩs hewagjã maadëu, “Jãg warrgarwejã p'it'urg hau nʌmjã hʌ̈u hãwatpʌ̈i nʌm k'ʌʌnan chadcha Hẽwandam dʌ̈i honee nʌm” haba haajẽ? Pãrau hũurjem, jãga jöoi Job k'ararr meperau hajapp'a hich dau haug waupitarrjã hʌ̈u hãwatpʌ̈ijĩ, maimua mag hʌ̈u hãwatpʌ̈itarr jũrr jãga maach Pör Hẽwandamau hõor dau haug k'aug paraa k'itaawai hʌ̈u hi heeg hoojĩ. Hĩsjã maadëu mak'ʌʌn jöoin dënjö hãwatpʌ̈i nʌmʌn, jãga hirua maachjã heeg hooba habarju.
12 Tagam nem mua jaau chirʌm hũrmap'a hawiajã cha mua jawaagpam chan hoob par jʌ̃gʌupai hũrmiet keena. Hõrau mag pãach dau hap'ʌʌ hapiewai, hich hagjö haju hawi, hoob sĩi haai k'ĩirjuba hiek'amiet. Magju k'ãai pãach hiek'aawaijã chadchata hiek'abat. Nem wauju k'ai, warre wauju habat; wa waubam k'ai, hich hagjö warre waubam habat. Mamʌ mag hiek'aawaijã hoob hedjã higwi, mʌg jẽb higwi, wa deeum nem hinag parhoobam higwia k'ãijã nem wauju ha hiek'amiet, heeu magba hak'iin mag pãach hiek gaaimuapai Hẽwandamauta pãach k'aibag wauduk'am.
13 Pãar hee hãb k'ãijã mag p'it'urg hau sim k'ai, hök'ĩirjuu haju k'ãai, warag Hẽwandamagta jëeubá. Wa jũrr hãb k'ãijã honee sim k'ai, Hẽwandamta t'umeuk'arbá. 14 Hãb k'ãijã mor mas sim k'ai, iglesia heem chi pörnaan t'ʌ̃rk'ʌʌibá, hich kõit Hẽwandamag jëeumk'ĩir. Magbaawai hamau bëewi chi haaunaan nemk'aúa k'a p'uur nʌm dʌ̈i maach Pör Jesús jua t'eeg t'ö nʌmua hirigta jëeumaju, monaaupʌ̈imk'ĩir. 15 Mag pãachdëu jëwaagpamjã chadcha monaauju k'ĩirjunaata jëeumʌn chi haaunaan chadcha Hẽwandamau monaaupʌ̈iju. Mag monaaubapäaiwai hich pekau gaaimuata mag mor mas sĩerr k'ai, chi pekaujã chugpaapʌ̈iju hich Hẽwandamau.
16 Keena, chadcha Hẽwandam na hajap'a nʌm k'ʌʌnau hirig jëeu nʌm k'ʌʌn hiek'an chadcha hichdëu hʌ̈k'aajeewai, muan pãragan, pãach pekau wai nʌmjã hagdaujö dich k'apeenag meerba jaaunaa jũrr hagdaujö dich k'apeen kõitjã Hẽwandamagta jëeubat ha chirʌm. Magnaata pãrau jëeumʌn, mor mas k'ëk'ëdʌm k'ʌʌnjã monaauju. 17 Mʌ sëuk'a chirʌm ham hugua, pãadë k'ĩirjubat: Pãrau hũurjem warrgar jöoi Elías haajerr: Hijã hĩchab maach p'it'urg hau nʌmjö p'it'urg hau jẽedʌ k'itaajeejim haajem; mamʌ mag k'itʌmua sĩi warag Hẽwandamag noseg chëpiba jëeubaawai, chadcha Hẽwandamau hi hiek hʌ̈k'awi año t'ãrjup hawi jãrr bʌ̃ʌrjã noseg chëba sĩsijim hanaabá. 18 Maimua mag año t'ãrjup hawi jãrr nʌm hee, deeu hichdëupai jëeumamua nosegdam chëpi jëeubaawaita, Hẽwandamau noseg pöm chëpijim haajem. Magta hʌ̈u hĩchab nemjĩirdamjã deeu k'öju paarpajim haajem. Magua pãach Hẽwandamag jëeuwai hoob sĩi pardëu k'õs k'ãijã jëeu nʌm hamiet.
19 K'odamnaan, hãbmiecha paawai pãadë mʌ hiek hũrbat: Hãb k'ãijã pãar hee maach peerdʌajem hiek hichdëu hʌ̈k'a sĩerr hisegwi sĩi parhoob hichdëu ham haig nem wau nʌrrʌmta deeu hãbmua k'ãijã wawí hauwi hũwaai k'ʌd hajaug hee p'aibapʌ̈imʌn, 20 magan mag parhoob nʌrrarrau pekau pöm sĩerrjã hʌ̈u Hẽwandamag chugpaapi hat'am. Magbarm haig hĩchab Hẽwandamau mag woun gaai jua k'ʌaba deeju harrta hʌ̈u hʌdʌʌr deepiba peerdʌ hat'am. Hayoo keena. Mʌgdam hajim pãrag jaaum hig chirarr.
Santiago