2
Pablo p'idag Tesalónica p'öbör hee
K'odamnaan, pãrau k'ap'ʌ nʌm, maar pãar haar hudt'uurwai hʌ̈u parcha k'abajim. Pãrau k'ap'ʌ nʌm hĩchab, Filipos p'öbör hee naawai hõrau maach k'ĩirchajã hiek'anaa maar dʌ̈i k'aigba haajerr; mamʌ mag nʌm hãba hʌ̈u Hẽwandamau maar heeg hoowi maar juagjã hoojim, mʌg hiek p'it'urg haadëp'ʌm heejã hogdʌba warag hichdëu maach peerdʌ haaujem hiekta pãrag jaaumk'ĩir. Marau maachdëu jaau wënʌrrarr hiek wajap'a k'ap'ʌ narr haawai, himeerk'awi sëuk'ajã nem jaauba, ni juau hogt'om chik'am k'ũguraagpaijã k'aba chadchata jaau wënʌrrajim, hich Hẽwandamauta maar jʌr hauwia hichdëu hõor peerdʌ haaujem hiekta jaaupitarr haawai. Maguata marau mʌg hi hiek jaau wënʌrrʌm. Mag jaau wënʌrrʌm chan mag sĩi hõrag maach k'õigpim k'õchgaujã k'aba, hich Hẽwandamau hichdëuta maach t'ãarjã k'ogreu jʌrmamjö t'um k'ap'ʌ sĩerrʌmua hoowaijã magta hʌ̈u sĩewaita mag jaau wënʌrrʌm. Pãrau k'ap'ʌ nʌm hĩchab, marau sĩi maachdëu jaau wënʌrrʌm hiek hʌ̈k'amk'ĩirjã chadam hiekjö pãar t'ö hiek'aba, ni sĩi mag wënʌrrʌmua p'atk'on haum k'õchgaujã k'abata mag jaaujeejim. Marau mag jaau wënʌrraajerr Hẽwandamaujã k'ap'ʌ sim. Marau mag sĩi hõrau maachigta hee hamk'ĩirjã jʌrba, ni pãragjã maach higwia maarta t'ö hiyʌ̈ʌ habatjã habajim. Cristoou hich hi jaaumk'ĩir maachta jʌr hautarr haawai chadcha hiek t'eeg nʌm hawia marau pãar dʌ̈i maachdëu ham haig haju haai naajim. Mamʌ magjã magba sĩi warag chaain daumeraamjö naajim pãar hee. Pãrau hooba haajẽh, jãga hʌʌirau bʌ̃ʌrjã hich chaain chig haba jãsene p'ë wai sĩejẽ. Hich jãgta pãarjã marau daupii wai naabajieb; magua marau pãrag Hẽwandam hiek jaaum k'õchag naajim. Pari mag jaau nʌmpaijã k'aba, hag gaaimua pãar kõit maar k'ëchju harr hak'iinjã ya nawe k'ëchwia naak'am, pãar daupigau. K'odamnaan, pãrau k'ĩir heyaa nʌm, maar pãar hee hudt'uurwai jãga maar k'ajeeu durrum hãba p'idk'aajeejĩ maach bidam hat'ee. Hẽwandamau maach peerdʌ haaujem hiek pãrag jaau wënʌrrʌmua hedaram magwe maar p'idk'aajeejim, heeu naspawia hãbmua k'ãijã maar jãhogam k'õchgau hichta k'öjudamjã chukk'u chirajim ham hugua.
10 Pãrau k'ap'ʌ nʌm, Hẽwandam dau na maar bʌ̃ʌrjã k'aigba k'aba k'ajap'ata wënʌrraajeejim. Magua pãar heem k'ʌʌnau ni hãbmuajã bʌ̃ʌrjã marag magʌm haba haajeejim. Maagjerr pãrau pãach daúa hoowia hĩchab hich Hẽwandamaujã k'ap'ʌ sim. 11 K'ĩir heyaa habat hĩchab, chi hayau hich chaain wawiejemjö marau pãach wawinaa pãach k'ĩir jãsenk'aajerr. 12 Mag wawimamua marau pãrag “Chadcha Hẽwandam dau na wënʌrraju haai nʌmjöta wënʌrrat'ʌ̃” haajeejim, hichdëu durr jʌ̃a sim gaai wënʌrramk'ĩir hichdëuta maach t'ʌ̃r sĩewai.
13 Maguata maraun hich jãg Hẽwandamag hʌ̈u hajim ha durraajem. Marau Hẽwandam hiek jaau wënʌrrarr pãrau hũurwai chadcha Hẽwandam hiek haawaita pãrau hʌ̈k'ajierram. Jã chan sĩi k'ajap maach hiekpaijã k'abajim; jãan Hẽwandam hiek'au. Magtarr haawai hichdëuta pãar wajaug paa harrum. 14 K'odamnaan, har pãach durr heepai hãba naajem k'ʌʌnaupai pãar k'aibag wawaag hat'ee pãar hẽudee hẽk'a naawai, Judea durrjã hagjö Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn dʌ̈i harrjöta hajierram pãar dʌ̈ijã. Hamjã pãarjö Jesucristo dën haawai pãar dʌ̈i harrjö hamach durram k'ʌʌnaupaita ham hẽudee hẽk'aajeejim. 15 Hich mak'ʌʌn judionaanauta maach Pör Jesús t'õopʌ̈ijierram, warrgarwe maach jöoin Hẽwandam hi jaau durraajerr k'ʌʌn k'eechjerrjö. Mag hi t'õopʌ̈iwia maarjã k'aibag wawaag hẽk'a nʌmua warag maar deeum durrag jʌr wërppʌ̈ijierram. Jãk'ʌʌnau chan Hẽwandam dau na bʌ̃ʌrjã nem wajap'am wauba haajem. Hamach mag nʌm gaaimua ni hiwiir hãbam k'ʌʌnaujã Hẽwandam hiek jaau nʌm higar k'aba nʌm. 16 Maguata judionaan k'abam k'ʌʌnagpa maach peerdʌajem hiek jaaum hiigwaijã magjã k'õchk'aba nʌm. Hamach mag nʌm gaaimua hamachta warag Hẽwandam dʌ̈i hiekk'õr pöoma naawai Hẽwandamau ham gaai mas deeb k'aba deeju.
Pabloou deeu Tesalónicapien hoon mam k'õchag sĩerr
17 K'odamnaan, pãar haig naawia hërëu p'öbaadeeu tag marau pãar hoobaa nʌisijim. Mamʌ magʌm hãba, marau hʌ̃iba pãar hiigjeejim. Maguata pãar hoon mam k'õchaaga naajim. 18 Mag naawai wëtju hẽk'ajim; mʌchchajã maju hẽk'ajim. Mamʌ dösãtau hidëu mʌ mapibajim. 19 Pãadë k'ĩirjubat: ¿Chijã k'ʌʌnta marau hiigjem habarí? ¿Chijã k'ʌʌn gaaimuata maar honeenaa mʌg hatagjã Hẽwandamau nem wajap'am deebarm hauju k'ĩirju nʌm k'ai? Pãar gaaimuama; pãarta marau hiigjem. Maach Pör Jesucristo bëem hedjã pãar gaaimuata maar honee haju. 20 Pãar gaaimuata maar honeenaa mʌg hatagjã maar hʌ̈ucha nʌisiju.