1 TESALONICENSES
Nacharam hẽsap Pabloou Tesalónicapienag p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Mʌg carta Pabloouta p'ãjim. Hirua carta p'ãmatarr k'apan t'ʌnʌm hee chamʌg nacharam carta Tesalónicapienag deepʌ̈itarrta tagam k'ãaijã nacha p'ãjimjöo sim.
Chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Pabloou Tesalónicapienag maach peerdʌajem hiek jawaan maawai hirua jaau nʌrrʌm k'õchk'abam k'ʌʌn pöoma t'ʌnaajim haajem (Hch. 17:1-9). Tesalónicapien hʌ̃rcha judionaan k'abam k'ʌʌn hajieb mamʌ, Pabloou jaau nʌrrʌm hũrwi hʌ̈u k'apanaam k'ʌʌnauta hʌ̈k'ajierram haajem. Mamʌ hĩchab hãaur k'ʌʌn judionaan haig narr k'ʌʌnau mag Pabloou jajaauk'am hũrwi hamach heem k'ʌʌnaupa jũrram k'ʌʌnau hʌ̈k'ap'ö t'ʌnʌm hoobaawai, warag Pablo dʌ̈ita meeurrk'a p'öbaadëwi warre hamach p'öbör heemua jʌrpʌ̈ijierram hanaabá. Maimua mawia Corinto barbaimaawai jũrr Timoteo Tesalonicaag pʌ̈ijim haajem, mam chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌndam wawimamua ham k'ĩir honee hapimk'ĩir. Hirua k'ap'ʌ sĩejim, mamaam k'ʌʌn dʌ̈i chi hʌ̈k'aba nʌm k'ʌʌn garmua k'aigba nʌm (2:14; 3:1-5). Maimua Timoteo bëewi hʌ̈u hamachdëu hʌ̈k'atarr hiek gaai hagt'a hubʌ nʌm ha jaaubaicheewaita Pablo honeeubaadëwi mʌg nacharam carta hamag deepʌ̈ijim haajem, hich mag hamach narrjö hogdʌba wënʌrrapi jaaupäaig (3:6-7).
K'an jawaag hajĩ. Mʌg hẽsap gaaipai ham k'ĩir honee hiek'anaa, ham k'a k'õsi simjã jaaunaa, warag nem k'ĩir pogk'e jaaumamua ham wawí sim, jãga naaju haai nʌ ha k'ap hamk'ĩir (4:1-12; 5:12-22). Deeu Cristo bëeju hanʌm hamau k'ĩirju nʌmjã Pabloou k'ap'ʌ sĩejim. Hamau hajap'a k'ap'ʌ ham k'õsi naajim haajem, jãga haju Hẽwandamau Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm hee mee nʌm k'ʌʌn dʌ̈i. Hamau mag k'ap ham k'õsi narr haawai jöoi Pabloou hajap'ata mag deeu Cristo bëeju hanʌmjã hamag jaaupʌ̈ijim (5:1-11). Hich mag capítulo hö nʌmpierr jöoirau hich hag hiekpaita p'ʌrëu jajawagmam (1:10; 2:19-20; 3:13; 4:13-18; 5:23).
1
Mʌch Pabloouta Silvano dʌ̈i Timoteopa hãba nʌmua mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm pãar Tesalónica p'öbör hee Cristo gaaimua maach hãba k'odk'a nʌm k'ʌʌnag. Mua k'ap'ʌ chirʌm, chadcha pãar Hẽwandam chi Haai gaai hubʌ t'ierrk'anaa hĩchab maach Pör Jesucristo dʌ̈ijã hubʌ nʌm. Marau Hẽwandamagta jëeu nʌm, pãar hʌ̈uu wai sĩenaa hĩchab k'õinaa wai sĩemk'ĩir.
Jãga wënʌrrajĩ Tesalónicapien hõor dau na
Maran mau warp naab mamʌ, hed hëepierr maachdëu Hẽwandamag jëeuwai hirigta hʌ̈u hajim ha durraajem pãar kõit. Mag pãar higwia hirig hʌ̈u hajim hanʌm haig hĩchab marau k'ĩir heyaa haajem, jãga pãrau pãachdëu hʌ̈k'atarr hiek gaai bʌ̃ʌrjã hiekchëba warag p'idk'am k'õsi p'idk'a nʌ, maimua jãga mag maach Pör Jesucristo bëejujã k'õsi nʌ nʌm gaaimua chik'amnau pãach dʌ̈i k'aigba haadëp haawaijã hichdëu pãar heeg hoojẽ, magʌm hiekjã higba hãwat wënʌrramk'ĩir. Marau k'ap'ʌ nʌm, pãrau chadcha dich k'apeen k'a k'õsinaa Hẽwandamjã k'õsi naawaita jãg p'idk'a nʌm. Mag gaaimuata hirig hʌ̈u hajim ha durraajem pãar kõit. Cristo gaaimua k'odamnaan, marau k'ap'ʌ nʌm chadcha hich Hẽwandamauta pãar jʌr haujim. Magtarr haawai hichdëujã chadcha pãar k'õsi sim. Marau pãar haar Hẽwandam hiek jaau wënʌrraawai sĩi maachdëu jaaum k'õchgaupai k'aba, hich Hẽwandam Hak'aar hag jua t'eegau jaaupibaawai hajim; maimua mag nʌm dʌ̈i hĩchab chadcharam hiekk'a sim maachdëujã k'ap'ʌ nʌisiewai hajim. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, jãga pãar hee maar wënʌrrajĩ, pãach hʌ̈u wajap'a wënʌrramk'ĩir.
Pãach daúa maar mag wajap'a wënʌrrʌm hoobaawai, pãrau maar wënʌrraajemjö hawia hĩchab maach Pör Jesús nʌrrarrjö hajierram. Hich hag gaaimua pãar p'it'urg haujierrab mamʌ, hich Hẽwandam Hak'arauta pãar t'ãar honee hapi sĩewai pãrau maach peerdʌajem hiekjã honee hʌ̈k'ajierram. Pãachdëu magtarr gaaimua Macedoniapienau maimua Acayapienaujã t'um chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnau hʌ̈u pãar hagpierraa wënʌrrʌm hoo nʌm. Pãar haigmuata maach Pör Jesucristo hiek'an sĩi haaidʌbaadëm. Mag haaidʌbaadëm sĩi Macedonia durrpaijã k'aba, ni Acaya durrpaijã k'aba, durrpierrta haaidʌ jöisim. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab pãachdëu Hẽwandam hiek hʌ̈k'atarrpai hogdʌba hʌ̈k'a nʌmjã t'umaam k'ʌʌnau k'ak'apdö t'ʌnʌm. Mag k'ak'apdö wëjöm haawai marau tag pãar jaauju haai k'aba nʌm. Marau hamachig jaauju nawe hamach garmuata marag jaau nʌm, marau pãar hoon weetwai jãga pãrau maar pãach hee baarpijĩ, maimua jãga parhoobam nemta pãach hẽwandamk'a wai nʌnʌid harrjã hisegmajierrá, jũrr Hẽwandam chaar chadcha hiiu sĩejemʌgpaita jëeu wënʌrraag. 10 Hẽwandam Hiewaa Jesús meewia hiiu p'iidʌtarr hʌ̃gt'armua deeu bëeju pãrau nʌ nʌmjã mau marag jaau nʌm hĩchab. Magua maach Pör Jesuugta hʌ̈u hajim ha chirʌm, hʌ̈u hi gaaimuata Hẽwandamau maach hi hagk'am hed maach gaai jua k'ʌaba deeju harrjã maach peerdʌ hautarr haawai.