4
Magua pãar har chognaan wai nʌm k'ʌʌn, pãach chognaan dʌ̈i hagpierraa habat. Pãran chadcha ham pörnaanau, mamʌ k'ĩir heyaa habat: hĩchab hãb t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rpai sĩerrʌmua pãarjã hoo sim hʌ̃gt'armua; ma hĩchab pãar Pörk'a sim. Hẽwandamagta jëeu nʌʌ jëeu nʌʌ habat. Mag jëeu nʌmua hĩchab hirig hʌ̈u hajim habat. Maar kõitjã maach Pör Hẽwandamag jëeubat keena, warag hich hiekta jaauju hayaacha hapinaa jãga Cristoou hõor peerdʌ haaujẽ ha jawaag. Mag Cristoou hõor peerdʌ haaujem hiek hõrau k'augba haajerr jaau chitʌm gaaimuata mʌg mʌ preso chirʌm. Maimua sĩi mʌ kõitpaijã jëeubat keena, mua hi hiek jaauwai hajap'a mʌchdëu jaauju haai chirʌmjö warre dawaacha jawaag. Har maach dënjö Cristo hiek hʌ̈k'aba nʌm k'ʌʌn dʌ̈i hiyʌ̈ʌ haawai, wa nem waauwai k'ãijã, hajap'a k'ĩirjunaata hiek'abat. Maach peerdʌ hautarr hiek jaauju hayaampierr jũrr k'augbam k'ʌʌnag jaaubat. Mag ham dʌ̈i hiyʌ̈ʌ haawaijã ham jʌ̃gaagaata hiek'abat, warag hamag hũrm k'õsi hũrmk'ĩir. Mamʌ hĩchab hamachdëu k'augbam pãachig jëeuwaijã hʌ̈k'aa k'ap'ʌ haag mag pãachdëu jaau nʌmjã hajap'a k'ap'ʌ habat.
Hãbmiecharam salud
Cristo gaaimua maach k'odam maachdëu hi chig hamap'a haajemua pãrag jaauwimaju, mʌ mau jãga chirʌ́; hajapcharan Tiquicoouma. Hich mʌg hermanodaman hichig nem jaaubarmjã chadcha hich hagpierr wai jẽedʌ k'itaajem; magua hĩchab hʌ̈u mʌ dʌ̈i maach Pör Cristo hat'ee mʌig p'idk'a k'ëraajem. Magua mua hiita pʌ̈i chirʌm, mʌig maach jãga naajẽ ha jaaubaimaawai pãach k'ĩir honee hamk'ĩir. Hi dʌ̈i mam hĩchab Onésimo, pãach haram woun hagjö maadëu jãsene haajem. Jãjã hagjö hichig nem mag habarmʌn hag hipierr wai jẽedʌ k'itaajem. Hamach numiim k'ʌʌnau hamau pãrag jaauwimaju, jãga durrú mau maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn.
10 Mʌ k'apeer Aristarco mʌig mʌ dʌ̈i cárcel deg k'ëraajemuajã pãrag salud haajem; Marcooujã hagjö salud haajem, hajapcharan Bernabé hi primoouma. Ya Marcos higwi mua pãachig jaaupʌ̈itarr haawai ya pãrau k'ap'ʌ nʌm, pãach haar baarwai hajap'a hi recibiibat. 11 Maach k'odam Jesús hibʌʌr wauwi Justo haajemuajã salud deepʌ̈i sim. Mʌig judionaan chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hee mʌk'ʌʌn t'ãrjuppaim k'ʌʌnauta hʌ̈u mʌ hipierr jaau durrum, Cristota hamach t'ãar hee hauwi hirigta hʌdʌraa hamach Pörk'apimk'ĩir. Magua hamauta hĩchab hʌ̈u mʌ k'ĩirdam jãsenk'a wai naajem. 12 Mag tag hĩchab pãach haram woun Epafras Jesucristo chogk'a p'idk'a k'itʌmuajã pãrag salud deepʌ̈i sim. Hich mag hichdëun pãar kõit Hẽwandamag jëeu k'itaajem, pãachdëu hʌ̈k'atarr hiek gaai hubʌnaa t'umaa hich Hẽwandamau k'õsimjöta waumk'ĩir. 13 Mua mʌch daúacha mag pãar kõit jëeu sim hoojeewai k'ap'ʌ chirʌm, hirua chadcha dʌ̈rrcha pãar k'ĩirjuajem. Mamʌ hajapcharan pãar happai k'aba, Laodicea hee chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnjã k'ĩirjunaa hĩchab Hierápolipienjã hich hagjö k'ĩirjuajem. 14 Mʌig doctor Lucas maadëu hi chig hapimap'a haajemuajã pãrag salud deepʌ̈i sim, maimua Demas hanʌmuajã hagjö. 15 Mag tag hĩchab tagam hermanonaan Laodicea nʌm k'ʌʌnagjã salud deebat. Hermana Ninfaagjã saludaanaa hi di haig Hẽwandamag jëwaag hãba biirdʌajem k'ʌʌnagjã salud deebat. 16 Mʌg hẽsap cha mua pãrag deepʌ̈i chirʌm pãachdëu ya hajap'a t'ʌ̃rbapäaiwai jũrr Laodicea p'öbör hee hagjö hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag deebapʌ̈it, hamaujã hamach haar hag gaai t'ʌ̃ramk'ĩir. Maagwai ham haar pʌ̈itarr jũrr pãach haig deebaicheewai hagjö hag gaai t'ʌ̃rbat. 17 Arquipoog mʌ himeerba muata hirig “Maach Pör Cristoou hichig p'idag deetarr gaaita hich jãg hogdʌba p'idk'a chitá” ha jaaupʌ̈i chirʌm habat. 18 Mʌg hẽsap mʌchdëuta pãrag deepʌ̈i chirʌm k'ap hamk'ĩir, mʌg hãbmiecharam saluddam mʌchdëuchata mʌch juadamaucha p'ã deepʌ̈i chirʌm, hajapcharan mʌch jöoi Pabloouma. Keena, mʌg mʌ preso chirʌm k'ĩir heyaanaa mʌ kõit jëeubat. Mʌch garmuajã pãar kõit jëeu chiraajem, Hẽwandamau hʌ̈u pãar heeg hoomk'ĩir.
Magdampai hajim mua pãrag jaaum hig chirarr. Hayoo keena,
Pablo