5
K'odamnaan, mamʌ jãagwaita mag maach p'ë hawaan bëeju hed chan mua pãrag jaaupʌ̈ibam. Ya pãrau k'ap'ʌ nʌm, maach Pör Jesús bëem hedan, sĩi nem jĩgk'aajemta hedaar dëgölp nem jĩgk'abaichëmjöta barchëju. Maguata chi hʌ̈k'aba nʌm k'ʌʌnau, “Hĩsin chad maach k'ajap'a k'õinaa hap'öbaadëbma” hanʌm hee, dëgölp ham höju hed barchëju, sĩi k'ajap chaai hawaag dëgölp hʌʌi chaai machk'abaadëmjö. Magbarm hed chi t'ʌbagk'a nʌisim k'ʌʌn chan ni hãbjã Hẽwandam jua heemua peerdʌbam. K'odamnaan, pari pãar hagt'a warramjö sĩi k'ĩchag heeta k'aba nʌm, mag maach Pör bëem hedjã hok'opp'a nʌm hoocheeg. Ya pãran t'umwe hararag heem k'ʌʌnau; ya pãar hãsdawam k'ʌʌnk'a t'ʌnaabahab. Maach chan hedaram k'ʌʌn k'aba ni k'ĩchag heem k'ʌʌnjã k'abam. Magua warm k'ʌʌnjö sĩi parhooba dichdëu nem waumpierr wau wënʌrraju k'aba nʌm; magju k'ãai wajap'ata k'ĩir k'aug naaju haai nʌm hi bëewaim hat'ee, sĩi pör hee nag wai nʌmjö hok'op'a k'aba. Maadëu k'ap'ʌ nʌm, hõran hedaar paawaita k'ãidʌtk'aajem, maimua k'ëumamuata dötarr k'ai, hedaar paawaita hĩchab k'ëch t'ʌnaajem. Pari maachin hãsdawam k'ʌʌn haawai donnaanjö parhoob nem wauju k'aba nʌm. Maachin Hẽwandam hiek maachdëu hogdʌba hʌ̈k'a nʌmta warag k'õsi hʌ̈k'anaa, Jesucristoou maach peerdʌ hawaan bëejuuta hich mag k'ĩir heyaa wai wënʌrraju haai nʌm. Hẽwandamau maach jʌr haauwai chan deeu hãsie maach gaai jua k'ʌaba hichdëu hampierr haagta maach jʌr haubajim. Hirua maach jʌr hautarran, maach Pör Jesucristo gaaimua hʌ̈u peerdʌ wënʌrramk'ĩirta maach jʌr haujim. 10 Hichta maach kõit hʌdʌraa hich t'õopijim, magbarm gaaimua deeu hich bëewai hagt'a hiiu durrum hoobaicheewai, wa meewi naawia k'ãijã, hĩchab hich dʌ̈i wënʌrramk'ĩir hich dʌ̈i harraag. 11 Mag hi dʌ̈i hãba naaimaju haawai hich jãg pãach nʌmjö pãach k'apeen k'ĩir honee hapinaa Hẽwandam hiek jaau nʌmuajã hagdaujö chik'am hubʌ hapijuuta hẽk'abat.
12 K'odamnaan, marau pãrag jaaum hig nʌmʌn hĩchab, har pãach hee chi pörnaan Hẽwandam hiek jaaunaa pãach wawiejem k'ʌʌn chan hoob pãrau sĩi hamag hoobamjö hamiet hanʌmʌu, hamag p'agmaaugau. 13 Magʌm gaai p'idk'a durrum paar wajap'a ham daupiinaa ham k'a k'õsi habat. Magnaa pãach wir haigpaijã k'õinaa naajeet.
14 K'odamnaan, har jãg p'idk'amap'a sĩsidʌm k'ʌʌnagjã hik'ʌaba meeurrau sĩubat p'idk'amk'ĩir. K'a honeg chuk'u nʌm k'ʌʌnjã k'ĩir honee hapinaa bʌ̃ʌr habarm gaaimua pekau hee burrjöjöo nʌm k'ʌʌn juagjã hoobat. Pari mag nem jaauwaijã k'ajap'a hit'ũu habat ham dʌ̈i.
15 Chik'amnau pãach dʌ̈i k'aigba haawai hoob hich hagjö haju hawia ham dʌ̈i k'aigba hamiet. Magju k'ãai pãach nem waaupierr nem wajap'a waujuuta hẽk'abat, pãach wir haigpai maimua t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i hawiajã hich hagjö.
16 Hed hëepierr hich mag honee habat. 17 Hed hëepierr Hẽwandamagta jëeub k'aba jëeubat. 18 Mag jëeu nʌmua nem t'umaam paar hirig hʌ̈u hajim habat. Pãar Jesucristo dënk'a naawai magta hirua hapim k'õsi sim pãrag hich dʌ̈i.
19 Hẽwandam Hak'arau pãach k'apeenag nem waupiewai hidëu waupibat, hoob magʌm waumiet haba. 20 Hẽwandamau k'ĩirjug deewia pãach hee hi hiek jaau nʌm k'ʌʌnau nem jaauwai, hoob sĩi hũrbamjöo hamiet. 21 Hamau jaau nʌm t'um wajap'a hũrnaa chi wajap'ampai pör hee hat'at. 22 Nem wau nʌmua maach pekau paarpapiejem nem warre t'um hisegbapʌ̈it.
23 Hẽwandam hichdëu hõor k'õinaa hapiejemuata pãar wajap'a pekau chuk'u wai sĩek'iin hʌ̈u hak'am. Magua pãar kõit Hẽwandamag jëeu chirʌm, pãar hak'aar, pãar mor maach chi hʌ̃rʌm cha maach hiyʌ̈ʌ nʌmpa t'umaa wajap'a t'ʌnʌmta maach Pör Jesucristoou hich bëewai hoochëmk'ĩir. 24 Hich chi pãar jʌr hautarrau chan hich hiek'abarm bʌ̃ʌrjã sëuk'aba sĩerrʌm. Hí mag sĩerraawai hichdëu mag habarmjã chadcha sĩerrʌm.
Pablo salud hãbmiecharam
25 K'odamnaan, maar kõitjã hĩchab Hẽwandamag jëeubat. 26 Maach k'odnaan t'umaam k'ʌʌnag mʌ salud deebat. 27 Maach Pör Jesuu mʌrʌg jaaupi sĩewai hi hiekta mua mʌch hiek gaai t'ʌwi hẽsap gaai mʌg p'ã deepʌ̈i chirʌm. Mʌg mua p'ã deepʌ̈i chirʌm Hẽwandam gaaimua t'um maach k'odk'a nʌm k'ʌʌn jʌ̃gdaar t'ʌ̃rbat, hamach jʌ̃gʌucha hũrmk'ĩir.
28 Maach Pör Jesucristoogta pãar kõit jëeu chiraajem, hichdëuta pãrau nemdam hig nʌm t'umaa dedee hamk'ĩir.
Mʌgdampai hajim pãrag jaaupʌ̈im hig chirarr. Hayoo keena,
Pablo