2 TESALONICENSES
Biek numiim hẽsap Pabloou Tesalónicapienag p'ã deepʌ̈itarr
K'aíu p'ãjĩ maimua chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Chamʌg hẽudeem cartajã Pabloouta p'ãjim hĩchab Tesalónicapien hat'ee. Mag nacharam hẽsap deepʌ̈itarr k'ur dʌ̈rrʌ̈ʌ haadëm hee hagt'a hamachdëu hʌ̈k'a nʌm gaaimua dau haug wau nʌm hanʌmjã hichdëu hũr sĩejim haajem. Mag nʌm dʌ̈i hirua hũurwai hãaur k'ʌʌnau hajappai k'augba naajim haajem, mag maach Pör Jesucristo deeu hich chognaan dʌ̈i hichta chi Pörk'a bëewi hichdëu higbaju k'ʌʌnag warre hamach k'ĩircha jaaubarm hed chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈ijã jãga haju (1:8-9). Mag wir haig hamach k'apeenaupai hamach dau haug wau naawai hãaur k'ʌʌnau k'ĩirjuawai ya hag hed pabaichëmpii naajim haajem. Maguata Hẽwandamau juau k'ãijã ham dʌ̈i jãgpi sim haajeejim hanʌm. Hamachdëu mag k'ĩirju nʌm gaaimua hãaur k'ʌʌn chará ya p'idk'ajã p'idk'aba naajim hanaabá, heeu dëgölp Jesús barbaicheewai sĩi hamach p'it'ur hatarrdam werpʌaju hawi.
K'an jawaagta p'ãjĩ. Pabloou hamag mʌg hẽsap p'ãnaa deepʌ̈itarran hamag, jãgwiata mag chik'amnau dau haug waupi nʌmjã hãwat wënʌrrʌ́ ha jaaunaa Hẽwandamau mʌg durr hi hagk'abarm hedjã jãga haju ha jaaupäaig hajim. Pabloou nacha hamag jaaujim, k'ant'eeta Hẽwandamau hich chaain hʌdʌraa dau haug waupiejẽ chik'amnaan jua machgau. Hi hiek jãg Cristo hiek hʌ̈k'a durrum gaaimua dau hap'ʌʌ haajerr jũrr hich Hẽwandamauta ham hich haar p'ë hauju haajem (1:5). Hajapcharan hich Cristo pierrwaita hich gaaimua dau hap'ʌʌ haajerr k'ʌʌn k'ĩir meeupiwi, jũrr mag hi higar durrarr k'ʌʌn dʌ̈i k'aigba haajerr k'ʌʌn gaai hirua jua k'ʌabaju (1:6-7). Maimua hĩchab hamag k'ap hamk'ĩir hajap'a jaaupʌ̈ijim, hagt'a Cristo bëewi mag hich hiek hisegtarr k'ʌʌn gaai mas haju hed k'aba sim (cap. 2).
1
Salud
Mʌch Pabloouta Silvano dʌ̈i Timoteopa hãba nʌmua mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm pãar Tesalónica p'öbör hee Cristo gaaimua maach k'odk'a nʌm k'ʌʌnag. Mua k'ap'ʌ chirʌm, pãar chadcha Hẽwandam chi Haai gaai hubʌ t'ierrk'anaa hĩchab maach Pör Jesucristo dʌ̈ijã hubʌ nʌm. Marau Hẽwandam chi Hayag jëeunaa maach Pör Jesucristoogjã jëeu nʌm, pãar hʌ̈uu wai nʌm dʌ̈i hĩchab k'õinaa wai wënʌrramk'ĩir.
Cristo bëewai pekau paraam k'ʌʌn gaai Hẽwandamau mas haju
K'odamnaan, pãrau pãachdëu hʌ̈k'a nʌm hiekta chadcha warag hogdʌba hʌ̈k'anaa haguata nem jua t'eeg paauk'amam dʌ̈i wir haig pãach k'apeenjã waragta daupii paauk'amaawai, chadcha pãar gaaimua marau Hẽwandamag hʌ̈u hajim haju haai nʌm. Pãach jãg durrum gaaimua chadcha maachdëujã mʌg maach Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌnʌidʌmpierr wënʌrrʌmua pãar hëugar wajap'a hig hiyʌ̈ʌ haajem. ¿K'an jãgwi? Jãg hõrau pãach dʌ̈i k'aigba pãach hẽudee hẽk'abaadëp'ʌmjã magʌm higba k'ĩir t'ũu hãwat durraawaima. Pãar jãg p'it'urg hãwat durrum paar, Hẽwandam t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i nem hagchata waaujeewai, pãar hirua hich haar höbërju hayaa hapiju. Mag hi gaaimua maagjerr paar pãar dʌ̈i mag hʌ̈u hawiajã, hãbmuajã pöd Hẽwandamau pãar dʌ̈i jãgbaju haai sim haju k'aba sim.
Jöoi t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i mag nem hagcha waaujeewaita jãg pãar dau haug wau nʌm k'ʌʌn dʌ̈ijã hirua hĩchab hich hagjö ham hap'ʌʌ hapiju. Magnaa pãach chi dau hap'ʌʌ durrum k'ʌʌnta mʌg hatag maach Pör Jesús sĩi hõtdau huu t'ʌnʌm hee hich chognaan chi jua t'ierrnaan dʌ̈i hʌ̃gt'armua bëewai maach t'um hãba jua hʌ̃ipiju. Mag hi hurum hedan har hõrau hich higmap'a haajerr k'ʌʌn dʌ̈i maach Pör Jesuu hõor peerdʌ haaujem hiek jaauwaijã hasekasmap'a haajerr k'ʌʌn gaai mas deenta hurum. Mak'ʌʌnan sĩi hirua bark'ʌʌipʌ̈iwia mam hich mag hok'oo nʌisiegau. Magbarm chan tag maach Pör Jesús k'ĩir wajaugjã hooba, ni hi jua t'eegjã hoobaju. 10 Mag hi pierrwai hi chaain chi hʌ̈k'a durrum t'umaam k'ʌʌnauta hirig hee haju. Maig pãarjã hi dʌ̈i naaju, marau pãachig jaautarr hiek hʌ̈k'atarr haawai.
11 Maguata marau Hẽwandamag pãar kõit hich jãg jëeu durraajem, hichdëu pãrag hich hiek hʌ̈k'api haauwai hichdëu wënʌrrapim k'õsi sĩerrjö wënʌrramk'ĩir. Marau k'ap'ʌ nʌm, pãachdëu chadcha hʌ̈k'a nʌm gaaimua pãrau dʌ̈rrcha hi hat'ee nem wajap'am waum k'õsi nʌm. Mamʌ mag nem waujujã, hich jua t'eegauta mag pãachdëu hig nʌmjö hapik'iin hʌ̈u hak'am. 12 Mag nʌmua pãar gaaimua maach Pör Jesujã t'umaam k'ʌʌnau t'ö hiek'aju. Magbaawai hichdëujã hĩchab maach Hẽwandam dʌ̈imua pãach k'ĩircha hʌ̈u pãar t'ö hiek'aju.