2
Cristo bëeju na woun hãb chi k'aigbam bëeju jaautarr
K'odamnaan, maach Pör Jesucristo pierrwai maachin chadcha hi dʌ̈i nʌisiju. Mamʌ mag hi bëeju jaau nʌm gaaimua chan hoob parhoobam k'ʌʌnag hʌdʌʌr pãach k'ũgurpimiet, Hẽwandam hiek hawia pãachig jaau nʌmua, sĩi hõor hijẽjẽbk'am hũrwia, wa hẽsapjöm k'ãijã maar hi gaai t'ʌwia parhooba pãach haig deepʌ̈i nʌm gaai ya maach Pör Jesucristoon barbaichëm ha jaauwaijã hoob magʌm gaaimua pãach k'ũgurpimiet. Hãbmua k'ãijã pãachig mag jaauwai maan sëuk'aawaiu. Hich Jesucha bëeju na hichiita woun hãb chi k'aigbam mʌg jẽb gaai sĩeichëju. Mag wounauta hõor Hẽwandam dʌ̈i meeuk'apiju. Mamʌ mʌg hatag paawai Hẽwandamau jũrr hi gaaita jua k'ʌaba hich mag hi gaai mas wai nʌrraju. Pari hichta mʌg jẽb gaai sĩweran hich mag wounauta Hẽwandam higwia nem jaau nʌmjã bʌ̃ʌrjã k'õchk'aba ni sĩi hirigjã jëeupimap'a haju. Maguan mawia hichta Haai hi jëeujem degjã jupimaju; mag jupimawia hiita Hẽwandamau haju, hichdëupai.
¿Pãrau k'ĩir hee paba nʌ, har mʌ pãar haar chiraawai hich mag hiek mua pãachig jaaujerr? Pãrau k'ap'ʌ nʌm hĩchab, k'aniuta mʌʌgwaiwe hi bëepiba sĩi hãba hich bëeju hed haadeewaita hʌdʌraa bëepi nʌ. Mʌʌgwaiwejã hõrau nem k'aigbam pöm wau t'ʌnʌm. Mamʌ mag hãbmua hidëu hi bëepiba t'ʌa wai simjö sim chawag k'echeu hat'aawaita warag k'aibag hat'uucha t'ʌnʌisiju. Mag hidëu hʌdʌraa hich bëepibaawain chadau mag woun chi k'aigbam bëewi sĩeichëju; mamʌ par mag k'aibag sĩewiajã maach Pör Jesuu, sĩi p'uasirbapʌ̈imjö, hich hooimʌgau hich jua t'eeg dʌ̈imua warre t'õopʌ̈iju. Mag woun chi k'aigbam bëejuun, mepeer jua t'eeg dʌ̈ita bëeju. Mag simua haawai chi meperau hi juag hooju, hag na hõrau nem hooba haajempa hõor dauderraa waumamk'ĩir; mamʌ mag waumamʌn sĩi hõor k'ũguraagpaiu. 10 Magbaadëm habarmʌn, har pöd peerdʌba hawia Hẽwandamau hisegju k'ʌʌnan hichdëu k'ũgurm haig nem parhooba waumamua k'ũgurmaju, chadcharam hiek hamachig jaautarrjã warag higba ni hʌ̈k'ajã hʌ̈k'aba hawia maach Pör Jesuug hʌdʌʌr hamach peerdʌpiba harr haawai. 11 Mag gaaimua hich Hẽwandamaujã hĩchab hʌdʌraa mag nem chad k'abamʌg ham k'ũgurpimaju, magʌmta chadam hiekjö hʌ̈k'amamk'ĩir; 12 magbaawai hĩchab magʌm gaaimua hamach k'õchagpierr nem k'aigbamta waum k'õchgau chadam hiekta hʌ̈k'aba harr gaaimua jũrr hich Hẽwandamauta ham gaai mas haímʌ mas haag.
Hẽwandamau hich hat'ee peerdʌ hawaag jʌr hautarr k'ʌʌn
13 K'odamnaan maach Pör Jesuu k'a k'õsim k'ʌʌn, hichiita marau pãar gaaimua Hẽwandamag hʌ̈u hajim haju haai nʌm. ¿K'an jãgwi? Pãachta jãig Tesalónica p'öbör hee chi nacha Hẽwandamau jʌr hautarr k'ʌʌn haawaima. Magnaa hĩchab hich Hẽwandam Hak'aar maachig nem wajap'a waupiejem dʌ̈imua pãachdëu hʌ̈k'atarr gaaimuapa pãachta nacha peerdʌwi naawaima. 14 Magaag hat'eeta Hẽwandamau hõor peerdʌ haaujem hiek marau jaau wënʌrrʌm gaaimua Hẽwandamau pãar hich dënk'a haujim, mʌg hatag pawiajã maach Pör Jesucristo hajaug hich mag hoo wënʌrramk'ĩir.
15 Magau k'odamnaan, Hẽwandam hiek k'ĩirchajã marau jaaunaa sĩi hẽsap p'ã deepʌ̈i nʌm gaaijã pãachig jaautarr chan hoob k'ĩir hok'oomiet. K'ĩir hok'ooju k'ãai pãrau warag hag gaaita hubʌ t'ierrk'a nʌisit. 16-17 Maraun, hich maach Pör Jesucristoouchata maach Hẽwandam chi Haai dʌ̈imua pãar k'ĩir jãsenk'anaa pãar juag hoopim k'õsi nʌm, pãrau nem jaaunaa nem wau nʌm t'um wajap'ata höbëbër hamk'ĩir. Hich Hẽwandamauta maach k'õsi k'ĩir jãsenk'ajim, hich mag wënʌrrʌmua hich dʌ̈i hogdʌba nʌisijujã k'ap hamk'ĩir.