3
Pabloou hich k'apeen dʌ̈imua hamach kõit jëeupi narr
K'odamnaan, hãbmiecha paawai marau pãrag maar kõit jëeubat hanʌm, mag gaaimua pãach hee harrjö maach Pör Jesuu hõor peerdʌ haaujem hiekta jöpcha durrpierr haaidʌbaadee hõraujã hʌ̈k'am k'õsi hamach t'ãraucha hʌ̈k'amk'ĩir. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, t'umaam k'ʌʌnau chan Hẽwandam hiek hogdʌba hʌ̈k'aba haajem. Maagwai jëeunaat, hõor k'aibag sĩsidʌm k'ʌʌn jua heemuajã hʌ̈u maar peerdʌmk'ĩir. Mamʌ hich maach Pör Jesucristoou hich garmua chan maach k'a hogdʌba sĩerraawai pãar hirua hich dʌ̈i hubʌ wai sĩenaa mag k'aibagk'am k'ʌʌn jua hee burrpimaaugaujã pãar t'ʌa wai nʌrraju. Pãar chadcha maach Pör Jesucristo dʌ̈ita wënʌrraawai marau k'ap'ʌ nʌm, pãrau marau nem jaau nʌm hipierr nem waunaa mʌg hatagjã hich jãg wau nʌisiju. Mag pãrau maach hipierraa haju k'ap'ʌ naab mamʌ, warag Hẽwandamag jëeu nʌm, hich jãg hichdëujã maach k'õsi harrjö pãragjã warag wir haig pãach hagdaujö daupiicha hamk'ĩir. Magnaa hĩchab maach Pör Jesucristo juapaata pãrag deepi jëeu nʌm, chik'am jua machgau pãach dau hap'ʌʌ hawiajã hich dënjö hãwatamk'ĩir.
P'idk'amap'am k'ai t'achjã k'öbaju haai sim
K'odamnaan, maach Pör Jesucristo hiekta maach hiek gaai t'ʌwi marau pãrag jaaum hig nʌm: Har hõor pãach hee sĩi hamach k'õchagpierr ham k'õchgau p'idk'amap'anaa marau pãachig nem wajap'a jaautarr chaaur nʌrrjëem k'ʌʌn dʌ̈i hoob k'apeerk'amiet. Pãrau k'ap'ʌ nʌm jãga maar pãar hee wënʌrrajĩ. Maar mag sĩi parhooba maachdëu hampierr wënʌrraba harr haawai pãrau pãachdëujã k'ap'ʌ nʌm, k'anjöm nemta pãrau maar jua hoowia hagjö maar dënjö wauju haai nʌ. Maar chan mag sĩi p'idk'ajã p'idk'aba hõor higaau par t'ach k'öba haajeejim. Hante hiwiir hãbmua k'ãijã maar jãhogam k'õchgauta hichpa k'öjudam chuk'u chirajim ham hugua, k'ajeeu durrum hãba, maran hedaram magwe p'idk'aajeejim maach bidam hat'ee. Maar mag p'idk'a wënʌrrarr chan mag maach wënʌrrʌm paar pãrau marag sĩi par t'ach k'öpiju haai k'aba naawaijã k'aba, maach mag p'idk'a nʌm hoowi maachjö p'idk'amk'ĩirta maar jãg wënʌrrajim. 10 Maach jam pãar dʌ̈i naat'uurwai marau pãrag hiek'a pʌajim. Mag hiek mʌg hajim: “Pãar hee hãb k'ãijã p'idk'amap'a sim k'ai, magan t'achjã k'öbaju haai sim.” Ma hajim marau pãrag jaau pʌatarr. 11 Pari magtarrta marau maumua hũurwai hãaur k'ʌʌn mag sĩi p'idk'ajã p'idk'aba, parta naajem hanʌm. 12 Har mag bʌ̃ʌrjã nem waujujã chuk'u nʌm k'ʌʌnag marau, “Sĩi par naaju k'ãai p'idk'abat” hanʌm “pãach bi hat'ee.” Maach Pör Jesucristo hiekta hi himeerba marau mag jaaupʌ̈i nʌm.
13 K'odamnaan, nem wajap'a wau nʌm gaaimua chan hoob pãrau k'ajeeu nʌm hawia tag nem waubam hamiet. 14 Mʌg marau pãrag p'ã deepʌ̈i nʌm hiekta hãbmua k'ãijã hasekasmap'a sim k'ai, magan mag wounan warre t'umaam k'ʌʌnag hich mag sim k'ak'apdö hapinaa hoob hi dʌ̈i k'apeerk'amiet, hich dʌ̈i magbaawai deeu k'ĩir naauwia deeu hewag k'ĩirjumk'ĩir. 15 Mamʌ magwia k'ãijã hoob hi dʌ̈i hiekk'õr paraa nʌmjö hi hoomap'a hamiet. Magju k'ãai hagt'a pãach k'odk'a sĩewai sĩi hi wawibat.
Pabloou chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn kõit Hẽwandamag jëeutarr
16 Maach Pör Jesús maach k'õinaa hapiejemʌgta pãar kõit jëeu chirʌm, pãar wënʌrrʌmpierr hichdëuta pãar k'õinaa wai nʌrramk'ĩir. Hichchata hich mag pãar dʌ̈i sĩepim k'õsi chirʌm.
17 Mʌch Pabloouchata mʌch juadamaucha pãrag mʌg hãbmiem saluddam p'ãnaa deepʌ̈i chirʌm. Mʌch hẽsap p'ãapierr hich jãg mʌchdëucha mʌch t'ʌ̃r firmaapäaijem, chadcha mʌchdëuchata deepʌ̈i chirʌm k'ap hamk'ĩir. 18 Maach Pör Jesucristoogta pãar kõit jëeu chiraajem, hichdëuta pãrau nemdam hig nʌm t'umaa dedee hamk'ĩir.
Mʌgdampai hajim pãrag jaaupʌ̈im hig chirarr. Hayoo keena,
Pablo