1 TIMOTEO
Nacharam hẽsap Pabloou Timoteoog p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Chamʌ k'ʌʌn carta numí Timoteoog deepʌ̈itarr maimua Titoog deepʌ̈itarr dʌ̈i mak'ʌʌn t'ãrjupta hãbmiecha Pabloou p'ãtarr k'ʌʌnau. Mʌk'ʌʌn carta pastornaan hat'eeta p'ãtarr haawai negöonau “cartas pastorales” haajem.
K'aígta p'ã deepʌ̈ijĩ. Pabloou mʌg carta deepʌ̈i sim jaar, Timoteo pastor hajim haajem Efesoom iglesia hee; magua hirigta deepʌ̈ijim haajem. Warrcha Pabloou Efeso p'öbör hee maach peerdʌajem hiek jaauwimaawai hõor k'apaana hʌ̈u Cristo hiek hʌ̈k'ajierram haajem. Mag hʌ̈k'a p'öbaaderr haigmua Timoteoogta Pabloou chi Efesoom iglesia jaau pʌatarr haawai Timoteon p'idag pöomata wai sĩejim haajem. Mag jaar chan hĩsimjö Hẽwandamag jëwaag hãba biirdʌajem dijã chuk'u harr haawai sĩi parhoobam degta hamach dʌ̈rr habarmpierr hagdaujö hamach pastor dʌ̈i podpaajeejim haajem. Mag t'ʌnarr t'um chi pastornaan Timoteoogta jaau pʌajim Pabloou.
Timoteon chadcha Hẽwandam hiek hichig jaaupi jaautarr gaaita hogdʌba p'idk'anaa Pablo dʌ̈i k'apeer hajap'am hajim haju haai nʌm. Chadcha hich jöoi Pablooujã hi chig haba haajeejim (Fil. 2:19-20).
K'an jawaagta p'ãjĩ. Pabloou Timoteoog mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈itarran hi wawieg hajim; hiruajã hĩchab Cristo hiek hʌ̈k'aajerr haawai hõor heejã hí jãga nʌrraju haai sĩejĩ ha jaaupäaig; mag nʌm dʌ̈i hĩchab hich chi Timoteo Efesoom iglesia hee pastor harr haawai chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn dʌ̈ijã hirua jãga haju haai sĩejĩ ha wawieg. Mag Pabloou Timoteoog hich iglesia hee jãga haju haai sĩejĩ ha jaaupʌ̈itarr gaaimua hĩs hewagjã maadëu k'ap'ʌ haju haai nʌm jãga naaju haai nʌ maach iglesia (3:15).
1
Salud
Mʌʌn Pabloou, Jesucristoou hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr. Hẽwandam maach peerdʌ haumieu Cristo dʌ̈imua chogpʌ̈itarrauta pʌ hat'ee mʌg hẽsap p'ã chirʌm Timoteo. Mag Jesucristo cha mua jaau chirʌmuata mʌg hatagjã hʌ̈u maach k'ĩir meeupiju. Maachdëu hi hiekpai hãba hʌ̈k'a wënʌrrʌm gaaimua pʌʌta mua mʌch chaaijö hʌ̃rcha hig chitʌm. Maach Haai Hẽwandamag jëeunaa maach Pör Jesucristoogjã jëeu chirʌm, pʌ dau hee haug k'aug paraanaa hʌ̈uu wai nʌm dʌ̈i pʌ k'õinaa wai wënʌrramk'ĩir.
Chad k'abam hiek jaau nʌm gaaimua Pabloou hiek t'eeg jaaupʌ̈itarr
Har na mʌch Macedoniaag maagpaawai mʌchdëu pʌrʌg jaau chirarrjö, hich jãig Efeso p'öbör heepai chirsí, jãg sĩi sëuk'a nem hagchajã k'aba jaau wënʌrrʌm k'ʌʌnag tag jãgʌm hiek jaaupiba haag. Hoob sĩi jãg hamach jöoin higwia hamau waaujerr higp'öbaadëmjã warag hag gaaipai par hamach hip'it'ur pʌa chʌuu hapim hamag. Jãgʌm hiek jaau nʌmuan sĩita warag hõor hee hiek pöm maadëujã k'augbata hapʌ̈i sim. Sĩi hõor k'ũgur p'ë wai nʌmua warag hõrag Cristo hiek hʌ̈k'api haujujã k'ĩirjubata nʌm, Hẽwandamau maachig jaau simjö hamachigjã hagjö jaau simjã k'augbamjö. Mua pʌrʌg mag jaaupʌ̈i chirʌmʌn, hich mag wënʌrraju k'ãyau warag chik'am k'a k'õsi hamk'ĩirta mag ham wawibá ha chirʌm, magbaawai hamau hagdaujö hö hajap'anaa nem k'aigba waujujã k'ĩirjuba sĩi t'ãrauchata Cristo hiek hʌ̈k'amk'ĩir. Mamʌ har chi sëuk'a nem jaau nʌm k'ʌʌnau magba, warag k'ĩirjug chaaur k'ĩirjuwia sĩi parhooba maadëu nem higmap'amʌgta hee t'ʌnarram. Mag wënʌrrʌmta hamaun hõraujã hamachig hamta Moiseeu p'ã pʌatarr hiek jawaagjã chi machnaanau hapim k'õsi nʌm. Mamʌ mag hamachdëupaijã nem jaau k'aug nʌm hanʌmta, hamachdëu jaau wënʌrrʌmjã k'augba nʌm.
Chijã k'ʌʌn hat'eeta Hẽwandamau ley deejĩ
Jãg Hẽwandamau Moiseeg ley p'ãpitarran chadcha chi hajap'amʌu. Mamʌ hĩchab maadëu k'ap'ʌ haju haai nʌm, chijã k'ʌʌn hat'eeta Moiseeu mag p'ã pʌajĩ. ¿Pãrau k'ĩirjuawai nem hajap'a waaujem k'ʌʌnag tag nem waupiba haagta Moiseeu mag ley p'ã pʌajĩ? Mag k'abam. Moiseeu mag Hẽwandam ley p'ã pʌatarran, har nem jaau nʌmjã hũrba warag chaaur hʌ̈k'a hʌ̈k'a sĩerrjëem k'ʌʌn hat'eyau: nem k'aibag sĩi pekau waujupai k'ĩirjuajem k'ʌʌn hat'ee; har Hẽwandam högk'abanaa hi hiekjã hʌ̈k'aba, warag hi wau hiek'aajem k'ʌʌn hat'ee; har hamach dënnaanjã wir haig t'õojem k'ʌʌn hat'ee; maimua har t'um chik'am juau t'õojem k'ʌʌn hat'eeta p'ã pʌajim. 10 Lein hĩchab har dich hõor k'abam dʌ̈ita k'apes haajem k'ʌʌn hat'eeu; har dich k'amannaan happaita hʌʌin dʌ̈ímjö, wa hʌʌin k'ãijã hamach happaita hemk'ooin dʌ̈ímjö haajem k'ʌʌn hat'ee; har hajués hõor pʌrnaa hamach hat'ee p'idk'amk'ĩir dʌr harrjem k'ʌʌn hat'ee; sëunemk'am k'ʌʌn hat'ee, maimua har chad k'abam nemta chadam hiek gaai t'ʌ hiek'a sĩerrjëem k'ʌʌn hat'eeta p'ã pʌajim. Hajapcharan lein har t'um Hẽwandamau hich hiek gaai nem hajap'amta waupi jaau sim hipierraa k'aba, warag nem parhooba wau wënʌrrʌm k'ʌʌn k'aibag waumk'ĩirta p'ã pʌajim. 11 Mua mag nem hajap'amta waupi sim ha chirʌm chan mʌch hiekpaijã k'aba, jãan hich Hẽwandam hõor dʌ̈i hajaug k'itʌmuata mʌrʌg jũrr jaaumk'ĩir jaautarrau. Magua mua maach peerdʌajem hiek jaau chitʌmpierr hich magta jaau chitʌm.
Hich peerdʌ hautarr paar Pabloou Hẽwandamag hʌ̈u hajim hatarr
12 Maach Pör Jesucristoou hich hi jaaumk'ĩir mʌch jʌr hautarr paar hirig hʌ̈u hajim ha chirʌm. Hichdëuta hʌ̈u mʌ juapá jãppibarmjö habarm mag hich hiek jaaumk'ĩir. Hirua hoowai mua hich p'idag gaai hogdʌba chitaju k'ap'ʌ sĩerr haawai mʌg p'idag mʌrʌg deejim. 13 Muan warran Cristo hëugar k'aigba hiek'a chitajim; magnaa hi hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn k'aibag wawaag ham hẽudeejã hẽk'anaa hich Cristo t'ʌ̃rcha t'ʌ̃rt'ʌ̃rnaajã hĩchab hi wau hiek'ak'a haajeejim. Mag chitarr hãba, Hẽwandamau mʌ dau haug k'augjim, hagt'a hi hiek hʌ̈k'aba chirʌm gaaimuata mʌch mag chitʌmjã k'augba chitaajerr haawai. 14 Jũrran mag chitajieb mamʌ, maach Pör Hẽwandamau hʌ̈u magʌmjã higba mʌch k'aibag t'um chugpatarr haawai hãba Jesucristo hiekpaita hʌ̈k'a chitʌm. Magua hĩsin mua hi k'õsinaa mʌch k'apeenjã t'um hãba daupii chitʌm, har chadcha hi hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnau haajemjö.
15 Dich hin hiek'õoin t'umaam k'ʌʌnau k'ap'ʌ haju haai nʌm: “Jesucristo mʌg jẽb gaai bëewain pekau paraam k'ʌʌn peerdʌ hawaanta bëejim.” Ma chan sëuk'aawaijã k'abam. Warran mʌʌn mʌchta hʌ̃rcha pekau pöm chitajim, tagam k'ʌʌn k'ãaijã. 16 Mamʌ mag mʌchta hatcha nem k'aibag chitarr haawaita Hẽwandamau warag mʌ dau haug k'augam k'õsi dau haug k'augjim, mʌ magbarm gaaimua t'umaam k'ʌʌn nem k'aibag sĩsid hawiajã magʌm higba, Hẽwandamau hamagjã “Mua pãar mʌchig bëeta hoo chirʌm pãar peerdʌ hawaag” ha sim k'ap hamk'ĩir. Magua hewag pawiajã hamau mʌ dënjö hʌ̈k'amʌn, hʌ̈u peerdʌ nʌisiewai Cristo dʌ̈i hamach hich mag nʌisiju k'ap haju. 17 Maguata t'umaam k'ʌʌnau Hẽwandampaita t'ö hiek'aju haai nʌm, hichta hich mag Rey chaark'a sĩerraawai. Hichta hãba t'õjã t'õba, hich mag sĩerrʌm warrgarwe. Hí pöd maadëu hooba haajem. Hichta hãba Hẽwandam charau. Hichdëupaita nem t'um k'ap'ʌ sĩerrʌm. Maata maach Hẽwandamau.
18 Hajap chirá Timoteo. Pʌʌta mʌch chaaijö wai chitaawai mua pʌrʌg jaauk'im: Na har Hẽwandamau k'apeenag hiek'apibaawai pʌ higwia jãga pʌ p'idk'aju haai chirʌ́ ha jaautarrjö, hich jãg Cristo hiek maachdëu hʌ̈k'a nʌm gaaita hubʌnaa, nem k'aigba waujujã k'ĩirjuba, warag maach Hẽwandam hiekta jaaubá, sĩi meeuk'a jãau nʌmjö nem pʌa chuk'u. 19 Pua k'ap'ʌ chirʌm, maach k'apeen hãaur k'ʌʌnau hamachdëu nem hajap'am wauju haai nʌm k'ap'ʌ narrta warag chaaur k'ĩirjuwia ya hĩs parhoobata wënʌrrʌm. 20 Magta hajierram maach k'apeen Himeneo Alejandro dʌ̈i. Maguata hamau deeu hewag k'ĩirju nʌm hora mua warag meperagta ham t'ʌsĩebapʌ̈im, ham dʌ̈i hichdëu hampierr hamk'ĩir; hamach dʌ̈i jãgbaawai hẽudee tag sĩi Hẽwandam dʌ̈i hibʌʌr wau nʌmjö hi dʌ̈i jãgam hugua.