6
Chi chognaanau jãga haju haai nʌ hamach patronnaan dʌ̈i
Har sĩi chik'amnaan chogk'a par p'idk'a nʌm k'ʌʌn, pãach patronnaan daupii habat, mag hoowai bigaaum k'ʌʌnau Hẽwandam higwiajã k'aigba hiek'aba ni maachdëu nem jaau nʌm hëugarjã k'aigba hiek'am hugua. Pãach chi chogk'a nʌm k'ʌʌnjã pãach patronnaan Jesucristo hi hʌ̈k'aajem k'ʌʌn k'ai, hoob pãrau pãach hödegpai, “Jãk'ʌʌnan hĩchab Jesucristo hiek hʌ̈k'aajem k'ʌʌn haawai jãk'ʌʌnau chan marag bʌ̃ʌrjã magju k'abam” hawia, “Marau ham högk'abam” ha hiek'amiet. Mag k'ãyau hante Jesucristo hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua pãach k'odnaan haawaita ham hat'ee hajapcha p'idk'aju haai nʌm, hamjã hĩchab Hẽwandamau daupii p'ë wai sim k'ʌʌn juagta pãrau hoo naawai.
Timoteo, hamag cha mua pʌchig jaau chirʌmjöta t'umaam k'ʌʌnag jaaunaa pʌch hipierraa hapibá.
Hẽwandam hi k'ap'ʌm hanʌmta parhoob nem jaaujem k'ʌʌn
Hãbmua k'ãijã pãar haar barwia Hẽwandam hi hawia jaaubaimam, mamʌ mag hirua jaau nʌrrʌm jũrr maach Pör Jesucristo hiek chi hajapcharamjöo k'aba, ni maachdëu jaau wënʌrraajem dʌ̈i harjöojã k'aba sim chan, magan mag wounau chan hichdëu jaau nʌrrʌmjã bʌ̃ʌrjã k'augba simta sĩi hich t'öwiata mag nʌrrʌm, hichdëu k'ap'ʌ chirʌm hamk'ĩir. Mag wounan sĩi nem hieknemta sim. Mag gaaimua hãba sĩi hõor dʌ̈i magʌm hiek higbaadëmjã pʌaba warag harpaita hijẽjẽbk'amua hichdëuta chik'am pödpʌ̈iju k'ĩirjuajem, magʌm gaaimua hamach hagjöm k'ʌʌn hap'ajã jũrr hichigta t'umaam k'ʌʌnau hee hapim k'õchgau. Ya magbaadëmua höbër nʌm: chik'am dʌ̈i k'ĩir k'ʌʌuk'a nʌm, chik'am k'ĩir hiek'a nʌm, warmua dich dʌ̈i chadcha magba sim k'ãijã dich garmuata chik'am hëugar k'aigba k'ĩirju nʌm. Magʌm k'ʌʌn chan meeuk'a chik'am hipeer hahau k'ap'öbaadëmjã pʌam higba, hich mag sĩerrjëem, ya ham hamachdëu mag nem parhoob k'augba jaau nʌmʌgta pör haragpa nʌm gaaimua Hẽwandam hiek chi hajapcharamta hiseg wai naawai. Ham k'ĩirjugan jãg Hẽwandam hi hawia, hamachdëu jaau wënʌrrʌm gaaimuata sĩi p'atk'on pöm hau wënʌrraju k'ĩirju t'ʌnʌm. Har sĩi magʌm k'ĩirjug wai sĩsidʌm k'ʌʌn dʌ̈i hoob k'apeerk'a chitam.
Sĩi p'atk'onagta hee haajem k'ʌʌn
Hẽwandam hiek maachdëu jaau nʌm hõrau hũurwai jãg chi hũrm k'õsi hũr nʌm k'ʌʌnagan chadcha hʌ̈uma; hamagan mag hũrwia hʌ̈k'aawai p'atk'on pöm hau nʌmjöta sim, majã har hamach nemdam wai nʌm dʌ̈ipai honee durrum k'ʌʌnau mamʌ. Warr maach t'aabaawaijã bʌ̃ʌrjã juagam nem chuk'u maach hãdau maach t'aabatarr haawai, juagam nem pöm wai naawiajã maach meem hed pöd maadëu bʌchk'unpaijã nem harrju k'aba nʌm. Mamʌ dich t'ach k'öjudam paraanaa k'ajũa jũajudamjã wai nʌmʌn, ya magdam dʌ̈ipai honee naaju haai nʌm. Mamʌ magba hãaur k'ʌʌnan sĩi p'atk'on pöm paarpajuuta k'ĩirju t'ʌnʌm. Mak'ʌʌnaun p'atk'onau haawai parhooba nem wau nʌmuajã chadcha hamachdëu nem k'õsim paarpajuuta hẽk'aajerram. Mag nʌm gaaimua wounagamjö hʌdʌraata nem parhoobamʌgjã hamach bãyeu harrpi nʌm, mag p'atk'onagta hee t'ʌnarr gaaimua naspawia hamachdëupai wir haig hamach k'aibag waupimjö Jöoirau hamach hisegjujã k'ĩirjuba. 10 Har chadcha p'atk'onag wʌrpa nʌm k'ʌʌnaun nem k'aigbamta k'ĩirpierr waaujem, p'atk'on paarpam k'õchgau. Hõor magʌm k'ʌʌn t'ʌnʌm. Hãaur k'ʌʌnau mag p'atk'on paarpam k'õchgau, nem parhooba wau nʌmuata warag maach Hẽwandam hiek hamachdëu hʌ̈k'a narrjã hisegjierram. Hamaun hamach p'atk'on paarpa p'öbaadeewai hamach honee hajupii haajerram. Mamʌ magʌmjã hichiita hich mag honee k'aba naajem.
Hajap chirá Timoteo
11 Mamʌ pʌ Hẽwandam hat'eeta p'idk'a sĩewai, hoob warm k'ʌʌnjö nem k'aigba wauju k'ĩirju chitam. Magju k'ãai Hẽwandam dau na hagchanaa hirua k'õsimpai waubá. Maadëu hʌ̈k'a nʌm hiekta bʌ̃ʌrjã hogdʌba hʌ̈k'a chirʌm dʌ̈i t'umaam k'ʌʌn k'a k'õsinaa hit'ũu ham wawibá. Mʌg hiek gaaimua pʌch dau hap'ʌʌ hawiajã hãwatnaa warag högk'aba pënaa. 12 Timoteo, Cristo hiek chaar maachdëu hʌ̈k'a nʌm gaaita hubʌnaa warag maach Hẽwandam hiekta nem pʌa chʌuu jaaubá, sĩi k'ajap meeuk'a jãau nʌmjö. Tag maach meeba hich mag wënʌrraju haar barjuuta hẽk'abá, pʌch mam sĩeimamk'ĩirta warrjã Hẽwandamau pʌch jʌr hautarr haawai. K'ĩir heyaa habá, har pʌchdëu hõor k'apan t'ʌnʌm dak'ĩir mʌg pʌchdëu hʌ̈k'a chirʌm hiek chan hogdʌba hich jãg hʌ̈k'a chitaju ha hiek'atarr. 13 Hĩs mua mag chirʌm, Hẽwandam hichdëuta nem t'ʌnʌm t'um hiiupi wai sĩejem hag dau na, maimua hĩchab har maach Pör Jesucristo Poncio Pilato na t'umaam k'ʌʌn jʌ̃g daar hiita chadcha Hẽwandam Hiewaau ha jaautarr hag dak'ĩirjã hagjö mag chirʌm. 14 Cha mua pʌchig jaau chirʌm t'um hipierraa habá hich Hẽwandamau k'õsi simjö, bʌ̃ʌrjã nem chaauraapaijã jaauba. Hich magta hajap'a chitá maach Pör Jesucristo bëe nʌm hora, ni hiwiram hãbmuajã pʌchig pʌch k'ĩir naau hiek'am hugua. 15 Mag Jesucristo Hẽwandamau bëepiju hed haadeewai t'umaam k'ʌʌnag warre dau daau hoopiju, hichdëuta hãba maach t'umaam k'ʌʌn wai dʌnaajeewai. Hichta hĩchab mʌg jẽb gaai reinaan t'um t'ʌnʌm k'ʌʌn Rey hanaa hĩchab hichta har hõor t'umaam k'ʌʌn pörk'a t'ʌnʌm k'ʌʌn Pör charau. 16 Hichta hãba warrgarwe hich mag hiiu sĩerrʌm, meejã meeba. Hichta sĩi hatcha hich hararagau pöd hõrau hagʌg hooju k'aba sĩi bʌ̃ʌmjö sim heeta sĩejem. Maach mʌg heegarm k'ʌʌnau chan ni hãbmuajã dich daujãdamau pöd hi hoojã hooba, ni hooju haaijã k'aba nʌm. Maguata hãba hirigta maach t'umaam k'ʌʌnau hich mag hee haju haai nʌm, hichta chi jua t'ierrk'a sĩerraawai. Maata maach Hẽwandamau.
Jãga haju haai nʌ p'atk'on paraam k'ʌʌnau
17 Har p'atk'on paraam k'ʌʌnag, hamachta warm k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rpai nʌm hawia wir haig hamach p'atk'onta t'ö hiek'apiba jaaubá. P'atk'on pöm paraam k'ʌʌnjã bʌ̃ʌr habarm gaaimua deeu dau haug hee maju chan pöm k'abam. Maguata hãba haata k'ĩirjuju k'aba nʌm. Mag k'ãai hãba maach Hẽwandampaita hamag k'ĩirjupi jaaubá, maach hʌ̈u wënʌrramk'ĩir hichdëuta maadëu nem hiigwaijã hö hãk'ãrag chuk'u deejeewai. 18 Hamag, bʌ̃ʌrjã hamach p'atk'on hĩgk'aba warag haguata nem hajap'am waupi jaaubá, hõor parhoobam k'ʌʌn dʌ̈ijã hö wajap'a. 19 Hamau magta hõor hat'ee nem hajap'am pöm wau nʌmua gaai machag chuk'u p'atk'on dʌ̈rrcha k'ãijã werbamʌn, magan mag nʌm haiguin warre mʌg jẽb gaaiwe hʌ̃gt'archata hamach p'atk'on hãk'a p'iemamjö nʌm, hamachdëu hõor dʌ̈i mag nem wau nʌm jũrr Hẽwandamau par hok'oopibaju haawai. Hajapcharan mag nʌm haiguin mag nem wau nʌmua tag maach t'õjã t'õba haajem haar wëtwi naaimajuuta k'ĩirju nʌm.
Pabloou hãbmiecha Timoteo wawitarr
20 Timoteo, hãbmiecha mua pʌrʌg jaauk'im: Hẽwandamau pʌrʌg hich hiekta jaaupitarr haawai pʌ p'idagan hãba hi hiek jaau nʌmʌu. K'ĩir k'ap'ʌ chitá. Hoob sĩi jãg Hẽwandam hi hawia hamach heepai bʌ̃ʌr habarm gaaimua hiek p'it'urg haadëp haajem k'ʌʌn dʌ̈i sĩi par pʌch hip'it'ur hiyʌ̈ʌ chitam. Jãgʌm k'ʌʌnaun par k'augbamta k'ap'ʌm k'ap'ʌm hawia jãg sĩerrjëem. 21 Hãaur har chi mag wënʌrrʌm k'ʌʌn hamachdëu mag parhooba jaau wënʌrrʌmʌgta hee ham k'õchgau Hẽwandam hiek chaar hamachdëu hʌ̈k'a narrta hisegjierram.
Mʌk'ʌʌndam hajim pʌrʌg p'ã deepʌ̈im hig chirarr. Pʌ kõit Hẽwandamagta jëeu chiraajem, pʌ hʌ̈u t'ʌa wai nʌrramk'ĩir. Hayoo kakë,
Pablo