2 TIMOTEO
Biek numiim hẽsap Pabloou Timoteoog p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Mʌg biek numiim carta Pabloou Timoteoog p'ã deepäaiwai chi Pablo deeu preso sĩejim haajem, Roma p'öbör hee. Maig k'ërʌmua jöoyau ya hich pöm k'itabajujã k'ap'ʌ sĩejim hanaabá (4:6). Mag jaar Cristo hiek hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn hajapp'a dau haug waaujeejim hanʌm, mag hamachdëu hʌ̈k'a durrum gaaimua. Mag nʌm heeta hich Pablojã hĩchab deeu Romapienau hi pʌr hauwi sĩi hõor t'õotarrjö cárcel deg pʌ̈ijierram haajem (2:9). Maig paawai hi k'apeenaujã hi bar pʌawi hãba jöoi Lucas happaita hi daumaai sĩejim haajem (4:10-11).
K'aígta p'ã deepʌ̈ijĩ maimua k'an jawaag hajĩ. Chamʌg carta gaai hiek jaaupʌ̈itarr hiek'an ya jöoi Pablo hich meeju hat'ee hãbmiecha hiek'apʌ̈itarrau. Mamʌ mag hich dau hap'ʌʌ hajuuta hʌ̃rcha k'ĩirjunaa haata jaaupʌ̈iju k'ãai, chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn hichdëu hajap'a naapim k'õsi simta jaaupʌ̈ijim. Timoteota Efesoom pastor harr haawai hiruan Timoteoou hich iglesia hee nemdam waauwaijã t'umaata hajap'a höbërpim k'õsi haajeejim hanʌm. Magamk'ĩirta ya hichdëu tag hi hoobaju k'ap'ʌ sĩerr haawai hajapp'a wawipʌ̈ijim mʌg hẽsap gaai.
1
Salud
Mʌʌn Pabloou, Jesucristoou hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr. Mag jʌr hauwi, Hẽwandamau hich k'ĩrau mʌ pʌ̈im k'õsi pʌ̈ijim, hich hiek jaaumamua warrgarwe t'ãrau hich hiek hʌ̈k'a nʌmʌn Jesucristo gaaimua hirua peerdʌ hauju ha jaautarr hiek hõrag jaaumk'ĩir. Timoteo, pʌʌta mʌch chaaijö daupii wai chitaawai pʌrʌg mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm. Muan Hẽwandam maach Hayau maach Pör Jesucristo dʌ̈imua pʌ dau haug k'aug paraanaa pʌ hʌ̈uu wai nʌm dʌ̈i k'õinaata pʌ wai wënʌrrapim k'õsi chirʌm.
Chigag chuk'u Cristo hig hiyʌ̈ʌ haju haai nʌm
Timoteo, pʌ higwi k'ĩir heyaanaa hedaram magwe Hẽwandamag hʌ̈u hajim ha chiraajem, hirig jëeupierr. Mua mag hirigpaita jëeunaa hãba hi hat'eepaita p'idk'a chitʌmʌn, hich jãg warrgarwe hĩchab mʌch jöoinau haajerrjö Jöoi dau najã mʌch k'ĩirjug hajap'a chirʌm k'apta mʌg p'idk'a chitʌm. Hagt'a k'ĩir heyaa wai chitaajem, har maach hayoyoo k'aawai pʌ dauhi paraa t'ʌnarr. Magarr haa deeu pʌ dʌ̈i hoom k'õchag chirʌm, mag hoobaawai honee chirsieg. ¿K'an jãgwi mua mag chirʌ́? Mua mag chirʌmʌn, pua chadcha pʌch t'ãraucha Cristo hiek hogdʌba hʌ̈k'a sim mʌchdëu k'ap'ʌ chiraawaita mag chirʌm. Hich mag hʌ̈k'aajeejim pʌ hãdhũan Loidaau pʌ hãd Eunice dʌ̈imua. Maagwai mua k'ap'ʌ chirʌm, puajã hich hagjö hʌ̈k'a sim.
Mag gaaimua mua pʌ wawí chirʌm: Har mʌchdëu pʌ hʌ̃r jua hausĩubaawai Hẽwandamau pʌrʌg hich jua t'eeg deetarr, hoob sĩi hich jãg par wai chitam. Magaag warrjã hagua p'idk'amk'ĩirta Hẽwandamau pʌrʌg mag hich jua t'eeg deetarrau. Hirua maachig hich Hak'aar chi jua t'ierrta deebajieb, hõrag hinag chuk'u hich hiek jaaumk'ĩir. Mag Hak'arauta maachig dich k'apeenjã k'a k'õsi hapinaa nem waauwaijã wajap'a k'ĩirjunaata nem waupiejem. Timoteo, hoob pʌchdëu maach Pör Jesucristo k'augtarr higwia hõrag jaauju chigaa chiram, ni Cristo gaaimua mʌ mʌg preso chirʌm hõrag jaaujujã hoob chigaa ham. Magju k'ãai Hẽwandamau pʌchig juapadam deetarrau warag mʌ hipierr dʌ̈i maach peerdʌajem hiekta jaaum k'õsi jaaubá, hagʌm gaaimua pʌch hap'ʌʌ hajujã k'ĩirjuba. Hẽwandamaun maach peerdʌ hauwi sĩi pekau chuk'u hich hat'eepai wënʌrramk'ĩirta maach jʌr haujim. Mag maach jʌr hautarr chan mag hichdëu hoowai maachdëu nem wajap'a wau wënʌrrʌm gaaimuajã k'aba, warrgarwe hich Hẽwandamau mʌg durr t'um hompaaju nawe hich garmua maach heeg hoowia, Jesucristo gaaimua maach k'ĩir jãsenk'awia, hichdëu k'õsi simjö wënʌrramk'ĩirta maach jʌr haujim. 10 Mag warrgar maach k'ĩir jãsenk'atarran maach peerdʌajem Jesucristo pʌ̈itarr gaaimuata hĩs hewag pawiajã k'ap'ʌ nʌm. Magtarr haigmua hich Jesucristoouta maach dajẽegjem jua t'eeg chuk'u hapʌ̈inaa jũrr maach peerdʌajem hiekta hʌ̃rpai hapijim. Magtarr haigmua hĩchab warr maach meewai hich mag hok'oo wënʌrraju harrta hʌ̃gt'ar höbërju haai hapijim.
11 Mag hich hiek jaaujem k'amk'ĩirta Hẽwandamau mʌ jʌr hauwi judionaan k'abam k'ʌʌn hee pʌ̈ijim. 12 Magtarr haawai mag hiek jaau chitʌm gaaimuata chadcha mʌg mʌ p'it'ur da hap'ʌʌ chitaajem. Mag chitab mamʌ jãgʌm hiek gaaimuata mʌʌn wajapp'a k'ĩir naau chitaajemjã haba chitʌm. Mua k'ap'ʌ chirʌm, k'ai hiekta mʌchdëu hʌ̈k'a chirʌ́. Mag hãba Hẽwandam hiekta mʌchdëu hʌ̈k'a chiraawai hi jua t'eeg simjã mua k'ap'ʌ chirʌm. Maagwai hich haar mʌch t'ʌ̃r nʌm hora mʌch t'ʌa wai nʌrrajujã k'ap'ʌ chirʌm.
13 Timoteo, har hiek wajap'am maach Hẽwandam dën mua jaau chitarr hũrwi pʌchdëu k'augtarrta wajap k'ĩir heyaanaa hagpierr chitá. Magnaa jãg pʌchdëu hʌ̈k'atarr hiek hich jãg hogdʌba hʌ̈k'anaa, Cristoou hich garmua maach k'õsi harr gaaimua hi dʌ̈i wënʌrraawai, pʌch k'apeen k'a k'õsi chitá. 14 Hẽwandam Hak'aar maach hee sĩejem hag jua t'eegau Hẽwandamau hich hiek pʌchig jaaupitarr wajap'ata jaaubá; chik'amnagjã hoob chaauraa jaaupim.
15 Pʌrʌg k'ap hamk'ĩir jaauk'im: Hẽwandam gaaimua maach k'odk'a t'ʌnʌm k'ʌʌn Asia durrmua mʌ dʌ̈i hãba bëetarr k'ʌʌnau ya tag mʌrʌgjã hooba mʌch happai mʌ barpʌajierram. Chi mag mʌ barpʌatarr k'ʌʌn hee Figelo Hermógenes dʌ̈i narrjã mak'ʌʌnaujã mʌrʌg hooba sĩi wëtjierram. 16 Onesíforoouta mʌg mʌ cárcel deg chirʌm hoowia bʌ̃ʌrjã chigag chuk'u biek k'apan hʌ̈u mʌ k'ĩir jãsenk'aajerr haawai Hẽwandamag hi kõit jëeu chirʌm, hich chaain dʌ̈i hich hʌʌipa heeg hoomk'ĩir. 17 Hichdëuta hich Roma barbaichëm bʌ̈rre, bʌ̈ hʌ̃ijã chuk'u, mʌ jʌr p'ʌʌrdʌ k'itʌʌ hawi hʌ̈u mʌ chirʌm haar bëejim. 18 Pua mʌ k'ãyaujã wajapcha k'ap'ʌ chirʌm, jãga hi p'idk'aajeejĩ Efeso p'öbör hee sĩejeewai. Magua mua pʌrʌg tag jaaubam. Hirua mʌch dʌ̈i jãgtarr jũrr, deeu hũmaai Cristo bëem hed Hẽwandamag hi dau haug k'augpim k'õsi chirʌm.