2
Jãga soldaaunjö Jesucristo chogk'aju haai nʌ
Timoteo, pʌʌta mʌch chaai chaarjö wai chitaawai pʌ wawik'im: Pʌch k'ĩirjugaupai nem jaauju k'ĩirjuba Jesucristoou hʌ̈u pʌch heeg hoowi pʌchig juapá deetarrauta hi hiek jaaubá. Pua magta hamʌn, hich mag nem jaau chitʌmuata warag hi dʌ̈i pʌ juapá jãpmaju. Hõor k'apanag dak'ĩir mua jaaujerr pʌchdëu hũrwi k'augtarr hiek jũrr har pʌchdëu hoowai chadcha deeum k'ʌʌnagjã jaau wai nʌnʌʌu hajöjöom k'ʌʌnag jaaupet, magbaawai jũrr mak'ʌʌnau hagjö deeum k'ʌʌnag jaaumk'ĩir.
Pʌch chadcha Jesucristo chogk'a chitʌm gaaimua bʌ̃ʌrjã pʌch dau hap'ʌʌ hajujã higba, soldaaunjö hi chogk'a chitá. Pua k'ap'ʌ sim, soldaaun habarm chan mag sĩi hich p'idagjã k'augba nem parhoobam gaaita hoo sĩi haba haajem. Magju k'ãai hʌ̈u hich pörk'a simjã hich gaaimua honee hamk'ĩir, hãba hich p'idag waujupaita k'ĩirjuajem, hich pör hichaaur haju k'ĩirjuba. Maimua hĩchab jemk'a nʌmua premio gaanjem k'ʌʌnjöta chitá. Pua k'ap'ʌ sim, hamau hamach reglamento wai nʌm gaai jaau simjö jemk'abam chan pöd mag premio gan hauba haajem. Magua puajã Hẽwandamau pʌchig jaau simjö nem t'umaa wajap'ata waubá. Hich hagjöta sĩebahab nemjĩir jĩirwaijã. P'idk'aba harr k'ʌʌnau pöd hamachdëuta nacha hag heem k'öju k'aba nʌm. Juachö k'aisö nem jĩir nʌm k'ʌʌnauta mod paarpaawaijã nacha hag heem k'öju haai nʌm. Cha mua pʌchig jaaubarm wajap'a k'ĩirjubá. Pua mag wajap'a k'ĩirjumʌn, maach Pör Jesucristoou pʌrʌg k'ĩirjug deeju, jãga hich hiek jaauju haai sĩ ha k'ap hamk'ĩir.
Mag mua jaau chirʌm k'ĩirjunaa warag jaaubá, jãga maach Pör Jesucristo rey David k'ararr hag chaain hewagam k'ʌʌn heemk'a sĩerrta meewi deeu hiiu p'iidʌjĩ. Hich hag hiekta muajã hich mag jaau chitʌm, hajapcharan maach peerdʌajem hiekma. Mag hiek jaau chitʌm gaaimuata mʌg p'it'urg wau chitʌm dʌ̈i hõor t'õotarrjö hĩs warag mʌ preso wai nʌm. Mamʌ mʌg mʌ preso chirʌm gaaimua chan hoob hamau Hẽwandam hiek mag haaidʌpimaaugau hawi, cha mʌ wai nʌmjö hãbam haigpai hi hiek pʌr wai naaju hamiet. 10 Maguata muan warag maach peerdʌajem hiek haaidʌpim k'õchgau, hich jãg p'it'urgjã higba hãwat chitaju, mʌg hatag Hẽwandamau hich hiek hʌ̈k'api haumam k'ʌʌndam hʌ̈u hamk'ĩir; mag Jesucristo gaaimua peerdʌ nʌisiewai hich mag hi sim haar wënʌrramk'ĩir. 11 Cha mua jaau chirʌm chan sëuk'aawaijã k'abam:
Maach hi dʌ̈i wënʌrrʌmta k'ëchmʌn, magan hĩchab hʌ̃gt'ar pawijã hich mag hi dʌ̈i hiiu wënʌrraju.
12 Hi gaaimuata p'it'urg hau wënʌrrʌmjã magʌm higba nʌmʌn, magan hĩchab hirua durr jʌ̃a sim haar pawijã maach hiek t'et'e wënʌrraju hi dʌ̈i.
Mamʌ maadëuta hi hiek hʌ̈k'amap'am hiek'au hi k'augbam hamʌn, magan maach meem hedjã hagjö hirua maach haubaju hiek'au, “Muajã pãar k'augba chitʌm” haju.
13 Hiruata nem magju habarmʌn, hich magta haju hich higbam k'ʌʌn dʌ̈i.
Maadëun dichdëu nem wauju hatarr hichaau pawia wauba hawiajã, hichin hich hiek'atarrjö chadchata nem wau sĩerrʌm, pöd hich hiek'atarr meerju k'aba sĩerraawai.
Jãga Hẽwandamau k'õsimjö hi chogk'aju haai nʌ
14 Timoteo, har sĩi jãg maadëu higmap'am hiek higp'öbaadëmjã pʌa chʌuu haajem k'ʌʌnag deeu p'ʌʌrba jaaubá, tag jãgʌm hiek gaaipai hich jãg wënʌrram hugua. Jãgʌm hiek chan bʌ̃ʌrjã maadëu nem higbata sĩsidʌm. Jãgʌm k'ʌʌnaun sĩi jãg hiek'a wënʌrrʌmua warag hõor k'aibagta wau nʌm. 15 Hãba Hẽwandam na wajap'a chitajuuta hẽk'abá, wajapp'a hi hiek jaau k'ap'ʌ jaau chitʌmua. Magaag hat'een hõor hamach hajap'a p'idk'a nʌm gaaimua chigag chuk'u naajem k'ʌʌnjö habá, chadcharam hiekta hag heyaa jaau chitʌmua.
16 Har sĩi maadëu higmap'am hiek hiyʌ̈ʌm k'ʌʌn haig dʌ̈i par hip'it'ur hiyʌ̈ʌ haju k'ãai, pʌchta warag chaaug pet. Pua k'ap'ʌ sim, har sĩi jãgʌm hiekpai hig hiyʌ̈ʌm k'ʌʌnan, sĩi hamachdëupaita warag Hẽwandam na hamach k'aibag wau nʌm dʌ̈i 17 mag hamau jaau wënʌrrʌm hiek hũr nʌm k'ʌʌn k'ĩirjugpata warag hãr wënʌrrʌm. Himeneo dʌ̈i Fileto magta wënʌrrʌm. 18 Maguata hamach mag wënʌrram k'õchgau warag hamachta mag maach Hẽwandam hiek chaar heemuajã höbërdʌtk'awi sĩi nem parhooba jaau wënʌrrʌm. Mʌg hatag hök'ar maach p'iidʌtk'ajuuta ham hiek mag ya maach hiiu p'iidʌwi nʌm haajem. Magʌm hiek hũrwi hãaur k'ʌʌnau hʌ̈u Cristo hiek hogdʌba hʌ̈k'a narrta ya warag hiseg wëtum. 19 Par hamau mag hamach hip'it'ur hamach k'õchagpierr jaau wënʌrrab mamʌ, Hẽwandam hiek chan cambieba hich mag sĩerrʌm. Mag sĩewai hich hiek gaai, “Maach Pör Hẽwandamau hich chaainan t'um wajap'a k'ap'ʌ sĩerrʌm” ha p'ãnaa hĩchab, “T'um maach Pör Hẽwandamag jëeu wënʌrraajem k'ʌʌnan hamach k'aibag hisegju haai nʌm” ha p'ã sim.
20 Pua k'ap'ʌ sim, riknaan deg jua choogjem nem k'ĩir pogk'e t'ʌnaajem, p'atk'on dën dʌ̈i p'ĩr dënpa. Pari mag happai k'aba, pa dënjã paraanaa jẽb dënjã t'ʌnaajem. Ham nem mag sĩsidʌm hãaur k'ʌʌn sĩi parhooba jua chogaagau; mamʌ hãaur k'ʌʌn chan mag sĩi parhooba hag hee jua chogaag k'aba, k'arii hich higam hedta hiigjem. 21 Mua pʌrʌg jaauk'im, mʌ hiek hũrbá: Maach chan mʌg nʌm haig sĩi parhooba jua chogaag hat'eem nemjö k'aba, nem wajap'a wau nʌm gaaita maach Pör Cristoog hʌdʌraa dichta hich jua choogjem k'apiju haai nʌm. Mamʌ magaagan hi dau na bʌ̃ʌrjã k'aibag chuk'uta naaju haai nʌm. Mag k'aibag chuk'uta nʌmʌn chadau, hirua hichdëu higam haig maach higju, hich hat'ee nem wajap'a waumk'ĩir.
22 Timoteo, har hẽwannaan hamachdëu k'õchagpierr nem waaujem k'ʌʌn k'ĩirjug hoob pʌch gaai hʌ̃rpapim. Mag k'ãai har par hiiupai k'aba chadcha maach Pör Hẽwandamag jëeu durraajem k'ʌʌn dʌ̈i chitʌmuata Hẽwandam dau na hagcha chitaju hẽk'anaa hirua nem k'õsimpaita waubá. Maadëu hʌ̈k'a nʌm hiekjã bʌ̃ʌrjã hogdʌba hʌ̈k'anaa dich k'apeenjã t'umaa k'a k'õsi habá, ham dʌ̈i k'õinaa chitʌmua. 23 Mamʌ har maadëu higmap'am hiekta parhooba jaau wënʌrraajem k'ʌʌn dʌ̈i chan hoob ham hipierr dʌ̈i magʌm gaai par pʌch hip'it'ur hiyʌ̈ʌ chitam. Ya pua k'ap'ʌ sim, jãgʌm hiek gaaimuan sĩi warag chik'am hipeer hahaujii hawi, warag k'ĩir k'ʌʌuk'a p'öbaadëp haajem. 24 Pua k'ap'ʌ sim hĩchab, maach mʌg maach Pör Jesucristo chogk'a nʌm k'ʌʌn chan pöd dich k'apeen dʌ̈i meeuk'a nʌrrjëe haju k'aba nʌm. Mag k'ãai t'umaam k'ʌʌn daar wajap'ata wënʌrraju haai nʌm, Hẽwandam hiekjã wajap'a jawaag. 25 Mag jaauwaijã har warag chaaur hʌ̈k'a hʌ̈k'a sĩerrjëem k'ʌʌnagjã jaau k'ap'ʌ hit'ũu jaauju haai sim. Maadëu k'augbam, mag hit'ũu jaaumam gaaimua k'ãijã Hẽwandamau ham k'ĩirjug hichig k'ĩirjupi hauju. Mag hak'iin k'augbaju harr k'ãijã hʌ̈u Hẽwandam hiek chaar k'ap'ʌ haadeewai 26 meperau sĩi hichdëu nem k'õsimpierr waumk'ĩir hich las hee k'õok'a wai simjö narrjã hʌ̈u peerdʌtk'aju.
Jãga t'ʌnaaju k'ai Hẽwandamau mʌg durr hi hagk'aimʌʌ paawai