HECHOS
Hich Jesuucha jʌr hautarr k'ʌʌnag Hẽwandam Hak'arau nem waupimarr hag nem hĩgk'aa
Chi p'ãtarr. Mʌg libro gaai nacharam versículo hoonaa Lucas 1:1-4 gaaijã hook'iin, hich hag wounagpaita p'ãnaa deepʌ̈i sim, merag chuk'u sim. Hajapcharan Lucas gaai Lucaau jöoi Teofiloog nacha hichdëu jaaum hig sĩerrpai jaaupʌ̈ijim, hich Jesuucha nem wau nʌrrarrma. Maimua mʌg Hechos gaaita deeu hũwaai jaaubaadëmua jũrr chi Jesús t'õopʌ̈iwi hich Haai haar matarr k'ur ya hamach hap paauk'awi hi dʌ̈i wënʌrrarr k'ʌʌnau nem waumatarr jaau sim. Hich Jesús hʌ̃gt'ar maagpamua jaauwai, hirua hich jũrr Hẽwandam Hak'aar pʌ̈ibarm jua t'eegauta hamag nem k'ĩir pogk'e waupiju harr haawai, chadcha hag juapaau nem waumatarrta jöoi Teofiloog jaaupʌ̈i sim, Lucaau.
K'an jawaag hajĩ.
1. Jãga Jesús hiek durrpierr haaidʌmajĩ: Mag chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn gaai Hẽwandam Hak'aar p'ẽs haicheewai, hag dʌ̈ita hamach jierrnemk'a haaidʌjierram. Hich Hẽwandam Hiewaa hagt'a hamach dʌ̈icha k'itaawai jaautarrjö, Jerusalenmua jaaup'öbaaderr, Judea durrjã jaaunaa, k'ĩrab Samaria heem magwe jajawag wëtumua hamach durr heemua höbërdʌtk'awi, hamach meeun k'abam heem magwe Antioquiapienagpa Siria durr hee jaaumajierram. Mag nʌm hee Pabloou warag jaaubaadëm gaaimua griegonaan heemua Romapien heepa haaidʌ jöisijim. Magʌm hĩs chará durrpierrta haaidʌ wëjöm, maach heepa.
2. Jãga haajeejĩ Hẽwandam Hak'arau hich juapá chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnag deemamua: Hamach heepai k'aigba haadëp haawai nem wauju k'augbam haigjã Hẽwandam Hak'arauta k'ĩirjug deejeejim. Hich Hẽwandam Hak'arau mag hamag jaau wai nʌrrarr haawaita k'apan k'aba narr hee hewag paawai hʌ̈u hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn k'apaana hap'öbaadëjim. Magbaadëm gaaimua warr sĩi hõor hamach meeun happai k'ĩet nʌnʌidʌmjö hatarrjã Cristo gaaimua hãbam k'odk'a nʌisijim.
3. Chijã k'ʌʌnauta maach peerdʌajem hiek durrpierr haaidʌpʌ̈ijierrá: Mʌg libro gaai peer jãrrchapaím Pedro happai jaau sim (caps. 1-12); maimua cap. 13 haigmua hatagta k'ĩeb hö nʌm haar Pablo p'idag jaau sim.
1
Hẽwandam Hak'aar pʌ̈iju Jesuu jaautarr
Jöoi Teófilo, ¿jãgpai chirʌ́? Pʌch k'apeer hajap'am Lucaauta pʌrʌg mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm.
Nacharam hẽsap p'ã deepʌ̈itarr gaai mua pʌrʌg jaau chirajim, Jesuu warrcha hich p'idk'abaadeewaiwe nem waunaa jaaujerr haigmua k'ĩeb hi hʌ̃gt'ar matarrpa. Mua pʌrʌg jaau chirajim hĩchab, mag hich Jesuu hʌ̃gt'ar maju nawe, Hẽwandam Hak'arau hichig jaaupibaawai, jũrr hirua hich dʌ̈i hogdʌba wënʌrramk'ĩir hichdëucha jʌr hautarr k'ʌʌnag, jãga hamau nem wau wënʌrraju ha jaau pʌatarr. Na mʌchdëu pʌrʌg jaau chirarrjö, mak'ʌʌn mag hichdëucha jʌr hautarr k'ʌʌnagta hõrau hi juau t'õowi deeu hiiu p'iidʌtarr k'urjã dau daau höbërchëwi hich hoopiejeejim haajem, chadcha hich hiiu chirʌm k'ap hamk'ĩir. Cuarenta días nʌm hee hich mag hich hoopiejeejim haajem. Mag hich hoopi simua, jãga Hẽwandamau hõor hich dënk'a hauwia hichta ham Pörk'aajẽ ha jaaujeejim haajem hamag.
Mag hichdëu doce jʌr hautarr k'ʌʌnag hich hoopipik'am jaarta hĩchab hamag Jerusalén p'öbör heemuajã chawag wëtpiba jaaumamua hamag, —Mua pãrag jaaujeejimgui hajim hanʌm, mʌ Hayau pãar hat'ee hich Hak'aar pʌ̈iju. Magtarr haawai mʌg p'öbör heemua chawag wëtba, mʌigpai nʌbat hajim hanʌm, hichdëu chadcha pãrag hich Hak'aar dee nʌm hora. Juanaun chadcha dödamaupaita hõor pör choojeejim, mamʌ mʌgtarr k'ur pömcha k'aba nʌm hee, jũrr Hẽwandamau hich Hak'aarta pãrag deejugui hajim hanʌm. Mag hich Hak'aar deebarmuata, chadcha pãar pör choo chaar pör choo nʌisijugui hajim haajem Jesuu hamag.
Teófilo, maach Pör Jesuu mag hiek'atarr haawai, chadcha hichdëu hiek'atarrjö, jãga mag Hẽwandam Hak'aar bëejĩ ha k'ap hamk'ĩirta hĩs mua deeu pʌrʌg mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm. Maimua mag bëewi, jãga mag hich Jesuu hichdëucha jʌr hautarr k'ʌʌn hee sĩeichëwi, hamag nem waupimarrjã hagjö mua pʌrʌg jaaupäaigpam.
Jesús hʌ̃gt'ar matarr
Maan mʌgta hajim haajem:
Mag hamau chi Jesús t'õowi deeu hiiu p'iidʌtarr k'ur ya hãbmiecha hichdëu jʌr hautarr k'ʌʌn dʌ̈i sĩejim haajem. Mag hamach haig sĩerr haawai hamach garmuata hirig, —Señor, marau k'ap ham hig nʌmgui hajierram hanʌm, marag jaaubá. ¿Hĩsta pua chadcha chik'amnaan jua heemua maar peerdʌ hauwi pʌchta t'umaam k'ʌʌn Pörk'aagpá, maach gobierno chaarcha wai nʌisieg?
Magbaawai Jesuu hamag magjim haajem:
—Hẽwandam hichta t'umaam k'ʌʌn k'ãai nem jua t'eeg simua hichdëupaita magʌm nem t'um k'ap haju harr haawai pãrau chan bʌ̃ʌrjã magʌm k'ap haju haai k'aba nʌmgui hajim hanʌm, jãagwaita magju, wa k'an hedta magju k'ai. Mag k'ãai Hẽwandam Hak'aar pãach gaai p'ẽs sĩeichëjuun chad pãrau k'ap'ʌ haju haai nʌmgui hajim hanʌm. Mag pãach gaai p'ẽs sĩeichëm hed pãar jua t'eeg hap'öbaadëmua mua nem waaujerr pãach daúacha hoonaa mʌ hiek pãach jʌ̃gʌucha hũurjerrjã pãrau hõrag jaau nʌrrjëe haju. Nacha mʌg Jerusalén p'öbör hee, maigmua Judea durr, Samaria durr, hich mag k'ĩeb durrpierr jaau wëtumua warp durr chaauram magwe pãrau jaau wënʌrrajugui hajim hanʌm hamag.
Ya hich Jesús mag hiek'a höbarm hee, sĩi warag hʌ̃gt'aa papagmam dʌ̈i jʌʌnt'umie baug bëewi sĩi hag hee hi meer hat'amjö habaawai hʌ̈u hamau hi hoo wai durrarrjã warag hoohba pamamua chukk'u haadëjim haajem. 10 Mag warag hi hʌ̃gt'aa papagmam heerpa dʌnʌnʌidʌ nʌm hee, hemk'ooin numí k'ajũa bäpp'ä jũa sĩsidʌmta dëgölp ham haig dʌnʌʌutk'achëjim haajem. 11 Mag dʌnʌʌutk'achëwia hamag, —Keena, ¿k'anta hʌ̃gt'aag jãg heerpa dʌnʌnʌidʌ nʌma? haichëjierram hanʌm. Jesús ya hʌ̃gt'ar petabahab. Mamʌ har jãg pãrau hi mam hoo naabá; hich jãg pãachdëu hoo nʌmjö hũmaai deeu hi bëebajupa hajierram hanʌm hamag, mag chi k'ajũa bäpp'ä jũa sĩsid harr k'ʌʌnau.
Judas jũrr Matías hanʌm jʌr hautarr
12 Mag hamach dʌ̈i hãba sĩewia petam hoobaawai, durrdam Olivo Durrsĩ hanʌm gaai naawi hich haigpaimua Jerusalenag wëtjim haajem. Mag durrsĩ Jerusalenmua warpcha k'aba, peer kilómetro hãbpaím sim haajem. 13 Mag wëtwia p'öbör hee paauk'abaimaawai hʌ̃gt'aa hamach jẽerjem haar hãba biirdʌ nʌisijim haajem. Maig naajim haajem: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago jöoi Alfeo hiewaa, Simón hibʌʌr wauwia Celote ha t'ʌ̃ʌrjem, maimua Judas, woun hãb deeum hagjö Santiago hanʌm dʌ̈i hãbam k'ʌʌn. 14 Mak'ʌʌn hamach t'um hich mag biirdʌajeejim haajem Jesús heeugpeen dʌ̈i, hich Jesús hãd María maimua dewam hʌʌinpa, hãba mag biirdʌnaa Hẽwandamag jëwaag. 15 Hich mag Hẽwandamag jëwaag ham hãba biirdʌdʌk'am hed gaai, biek hãb Pedroou tagam k'ʌʌn hagjö Jesús hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn k'apan ciento veinte nʌm jãrr dʌnʌʌunaa, 16 —Keena hajim hanʌm, Jesús gaaimua k'odamnaan. Mua pãrag jaauk'imgui hajim hanʌm. Jãg maach Pör Jesús himeraa përpʌ̈itarran hichiita hich jãgju haai sĩejim, warrgarwe rey David k'ararrau Hẽwandam Hak'arau hichig jaaubaawai hich mag p'ã pʌarrjö. Chadcha magtarr haawaita hõrau maach Pör Jesús pʌr hawaan bëewaijã maach k'apeer Judas k'ararrta chi pörk'a nʌrrajimgui hajim hanʌm. 17 Hiin maach heem maach dʌ̈i hãba p'idk'aajeejimgui hajim hanʌm. 18 Magtarrta hich dau lököo mag Jesús përtarr paar hichig p'agtarr p'atk'onau jẽb për hauwia, mam mawia, hichdëupai hich hö jorrkaawi, pöröu burrwi, bi jurrp'ë sĩi jʌ̈hãutarrjö hapʌ̈ijimgui hajim haajem. 19 Mag hichdëupai wir haig hich t'õowia magbarm Jerusalenpienau t'um hũrp'öbaadeewai mag durr hichdëu për hautarr haig “Acéldama” ha t'ʌ̃rjierramgui hajim haajem. Mag ham meúa Acéldama haawai maach meúan jũrr “hõor t'õotarr param jẽb” ha simʌu. 20 Judaau magju k'ap'ʌta warrgarwe rey David k'ararrau Salmos hanʌm p'ã sĩewai hi higwia magjim:
“Hi di hatarr di hõor parii hiseg pʌaju, hag hee joobaju k'ʌʌn chuk'u.” (Sal. 69:25)
Maimua hich hag hẽsap gaai hich Daviiupai hĩchab,
“Deeumua jũrr hi p'idk'aajerr p'idag p'idk'aju haai simgui” ha p'ã pʌajim. (Sal. 109:8)
21 ’Magua mua mag chirʌmgui hajim hanʌm hich Pedrooupai. David k'ararrau jaautarrjö chadcha hamk'ĩir, mʌig maach hee hõor nʌm heem hãb maach daumaai jʌr haujugui hajim hanʌm, hich daúa Jesús hiiu p'iidʌtarr hootarr haawai maach hipierr jaaumk'ĩir. 22 Mag maadëu jʌr haujuun, hĩchab maachjö Jesús dʌ̈i hogdʌba wënʌrranaa hĩchab warrcha Juan hõor pör choomieu Jesús pör chootarr haigmua hewag pawiajã k'ĩeb hich Jesús hʌ̃gt'ar ma nʌm hed gaai hich mag maach dʌ̈i hogdʌba wënʌrraajerr k'ʌʌn heemta jʌr hauju haai nʌmgui hajim haajem.
23 Pedroou mag hiek'abaawai, haig narr k'ʌʌnau hõor numí t'ʌ̃r haujierram haajem: Hãb José hanʌm, hich hag wounpai Barsabás ha t'ʌ̃rnaa hĩchab hibʌʌr wauwia Justo ha t'ʌ̃ʌrjem; maagwai hãbak'ai Matías hajim haajem. 24 Mag numí jʌr hauwia Hẽwandamag jëeumamua magjierram haajem:
“Hẽwandam, pʌchdëuta chadcha hõor t'umaam k'ʌʌn t'ãar k'ap'ʌ chitaawai, marau pʌrʌg jëeu nʌm, marag jaaubá” hajierram hanʌm, “mʌg numí nʌm haig chijãata pʌchdëu hig chirʌm hagá. 25 Ya Judajã hichdëu k'aigba harr gaaimua wir haig hich t'õobaawai hi jũrr pʌch hi jaau nʌm p'idag maar dʌ̈i hãba p'idk'amk'ĩir marau deeum hig nʌmgui” hajim hanʌm, “maach daumaai.”
26 Mag Hẽwandamag jëeu durrawia mokpör gaai ham t'ʌ̃r numwe p'ãk'anaa jẽk'ʌt barbapäaiwai, chi Matías t'ʌ̃r p'ã simta hʌ̃gt'aag jẽer k'ërbaimajim haajem. Magtarr haigmua hatag Matías warm k'ʌʌn once narr dʌ̈i hãba p'idk'a sĩsijim haajem, Hẽwandam hi jaau nʌm p'idag gaai.