2
Hẽwandam Hak'aar bëetarr
Maimua nemk'ö dichtarr k'ur cincuenta días nʌm hee, judionaan p'iesta Pentecostés hanʌm burrjim haajem. Hich mag hedcha t'um chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hãbam haig podpa t'ʌnaajim haajem. Mag ham hãba podpa nʌmta, dëgölp hedjã heemua jẽhbʌ p'ũ t'eeg hurum hiekjö jug hurum hũr hat'ajierram hanʌm. Mag jug bëewi ham nʌm di gaaita sĩi wʌbaichëmjö hajim hanaabá. Magbarm habarmʌn meuk'ĩirjö sĩsidʌmta sĩi hõtdaujö huujẽer huujẽer haadëmua, hich Jesús hiek hʌ̈k'a narr k'ʌʌn pör hʌ̃r dʌrjopk'amamua, dʌrjopk'a, deeu chukk'u haadëjim hanʌm. Mag hõtdau k'ĩirjö simta hõor pör hʌ̃r dʌrjopk'abarmjö harrau Hẽwandamau hich Hak'aarta t'umaam k'ʌʌn gaai p'ẽs deebarmua hagdaujö deeum meu hamachdëu bʌ̃ʌrjã hiek'aba haajerrta waa hiek'a nʌrrjëe hap'öbaadëjim hanʌm, hich chi Hẽwandam Hak'arau hiek'apimampierr.
Hich mag p'iesta jaar Jerusalén p'öbör hee naajim haajem: judionaan Hẽwandam hiek hʌ̈k'anaa hirua jaau sim hipierraa haajem k'ʌʌn, durrpierrmua bëetarr k'ʌʌn. Mag hedjã heemua p'ũ hiekjö jug pierrum hũrbaawai, t'um hãba hag di haig biirdʌnaa mag p'ũ hiekjö t'ʌnʌm dʌ̈i sereu wëjöm hũrbaawai, “¿Jãga haadëmta mʌg t'ʌnʌisima?” hajierram hanʌm, hamachdëu hũurwai ham meeun k'abam k'ʌʌnauta durr warp'am k'ʌʌn meupa hajap'a chi meu k'ʌʌn dënjö hiek'a nʌm hũrwia. Mag hũrwia sĩi warag dauderraa nʌmua hamach wir haigpai jëjëeu haajeejim haajem, hamach k'apeenag. Mag jëeu nʌmua, —Keena, har jãg durr chaauram meupa hiek'a nʌrrjëem k'ʌʌn, ¿jãk'ʌʌn hamach t'um Galileapien k'abá? ¿Jãga jãg hamau hiek'amam marau maach meúachata hũr nʌmma? haajeejim hanʌm. Mʌig maach nem meu k'apan hiek'a wëjömgui haajeejim hanʌm, durr chaauram k'ʌʌn pöm t'ʌnaawai. Mʌig nʌm: Partiapien, Mediapien, Elampien maimua maach chi Mesopotamia durr joobaajem k'ʌʌn; Judea durram k'ʌʌn, Capadociapien, Pontopien maimua Asiapien. 10 Mag tag hĩchab t'ʌnʌm: Frigiapien, Pamfiliapien, Egipto durram k'ʌʌn maimua Africa durr p'öbör Cirene hanʌm hag hatag naajem k'ʌʌnpa t'ʌnʌm. Romapienjã mʌig joobaajemgui hajim hanʌm, judionaan chaar maimua deeum durrmua bëewi judionaan higar nʌm k'ʌʌnjã hagjö, 11 Creta durram k'ʌʌn dʌ̈i Arabiapienpa t'ʌnʌm. Mag meu k'ĩirpierr t'ʌnʌm hee t'umaam k'ʌʌnau hagdaujö dich meúata Hẽwandamau nem wautarr hamau hĩgk'amam hajap'a hũr t'ʌnʌmgui hajim hanʌm.
12 Mag hamachdëu warm k'ʌʌn deeum meupa hijẽjẽbk'am hũrwia dauderraa nʌm gaaimua, hamach wir haigpai jũrr jëeu hohook'amua, “Ma mʌg t'ʌnʌmʌn, ¿jãga hawiata jãg t'ʌnʌnʌm?” k'ajierram haajem. 13 Mamʌ hãaur k'ʌʌn hĩchab haig narr k'ʌʌnau warag ham wauwia, “Vino pöm hagt'a k'ũwaa sim döpʌ̈iwia k'ëch t'ʌnaawaita jãg t'ʌnaabahab” haajeejim haajem.
Pedroou hõrag hiek'atarr
14 Magbaawai Pedro tagam hich k'apeen hagjö hich Jesuucha jʌr hautarr k'ʌʌn dʌ̈i hãba bʌ̈jãau dʌnʌisiwia t'et hamag magjim hanʌm:
—Keena, Judeapien, maimua hĩchab Jerusalén naajem k'ʌʌn: K'ap habat mua pãrag jawaagpam; mʌ hiek hũrbat hajim hanʌm. 15 Hõor pãrau hoowai jãg t'ʌnʌm chan pãrau jaau nʌmjö mag nag pöm döwia k'ëch t'ʌnaawai k'abamgui hajim hanʌm. Pãrau hoo naabá hajim hanʌm, hĩsta hedp'err garm las nuevepai sim; hagt'a doojem horajã k'aba sim, ¿jãga mag hõor k'ëch t'ʌnaajugui? hajim hanʌm. 16 Ham jãg nʌmʌn, sĩi warrgar Hẽwandam hi jaaumie Joel k'ararrau p'ã pʌatarrjö t'ʌnʌm k'abahab hajim hanʌm. Mʌg t'ʌnaaju higwiata hich Hẽwandamaucha jöoi Joel k'ararrag jaaumamua,
17 “Ya mʌg hatag mʌchdëu mʌg jẽb höpʌ̈iju gayaa paawai mua mʌch Hak'aar t'umaam k'ʌʌnag deemajugui” hajim haajem.
“Mag mua hamag mʌch Hak'aar deebaawai chaain chi hemk'ooinau chi hʌʌinaupa warrgar mʌ hiek jaaujerr k'ʌʌn dënjö mʌ hiek jaaujugui” hajim haajem.
“Maimua chaainaam k'ʌʌn dʌ̈i jöoiraam k'ʌʌnpa mua mʌch haar k'ãaipi haumajugui” hajim haajem.
18 “Hĩchab mua t'um mʌch hipierraa nʌm k'ʌʌnag mʌch Hak'aar deemaju, hemk'ooinag wa hʌʌinag hawia k'ãijã.
Magbaawai hamau mʌchdëu hamachig jaaubarmta jũrr hõrag jaaumajugui” hajim hanʌm hich Hẽwandamau.
19 Mag jaaumamua hĩchab, “Hedjã heejã mua mʌch bëeju hijaaur nem k'ĩirpierr hompaapimajugui” hajim haajem.
“Maagwai mʌg jẽb gaai bag hooju, hõtdau p'ur jĩerrarrauk'am dʌ̈i;
sĩi naar p'ʌichchi k'õrr jĩubaadëp'ʌmjã hoojugui” hajim hanʌm.
20 “Mag mʌch jua t'eeg t'um bëeju hed gayaa paawai, hãsdawam hedau k'ĩbaadeewai jũrr hedaram hedau harg sĩi bagjö p'urii haadëjugui” hajim haajem hich Hẽwandamaucha.
21 “Mamʌ hĩchab hʌ̈u har t'um mʌrʌg hamach dau haug k'augpi jëeu nʌm k'ʌʌnan hʌ̈u peerdʌtk'ajugui” hajim haajem hich Jöoirau. (Jl. 2:28-32)
22 Pedroou mag Hẽwandam hiek p'ã pʌarr jaau dichwia, hĩchab hijẽjẽbk'amua, ’Keena israelnaan, cha mua hiek'aagpam hajap'a hũrbat hajim hanʌm. Pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, Jesús Nazaretpierrta hich Hẽwandamaucha pʌ̈itarr haawai pãach hee hag na nem mag hooba haajerr hirua wau nʌrraajerr gaaimuata Hẽwandamau pãrag hich jua t'eeg hoopijim. 23 Mamʌ mag k'itarrta juau hich Hẽwandamau mag hʌdʌraa hi t'õopibajieb hajim hanʌm, mag hi t'õopibarm gaaimua warag pãachta wajapcha höbërju k'ap'ʌ sĩerr haawai. Magju harr haawaita, pãachig pʌr deebaawai, pãrau hi pʌr harrwi pãach hipaarmua pakuls gaai hõor sĩi k'aibag sĩsidʌm k'ʌʌnag hi meerp'ë t'õopijierramgui hajim hanʌm, hich Hẽwandamau hag nawe mag k'ĩirju wai sĩerrjö. 24 Mag juau hi t'õopʌ̈ijierrab mamʌ, Hẽwandamau deeu hi p'iriu haujimgui hajim hanʌm. Hi mag sĩi jẽb hee hich mag sĩerraju hat'eem k'aba harr haawai mee nʌmuapai chan pöd hi t'ʌ haubajim ha jaaumajim haajem Pedroou. 25 Magju harr haawai rey David k'ararraujã warrgarwe Jesús higwia hich Jesuuta chadcha hich Haai dʌ̈i hiek'a sim hũrtarrjö p'ãmamua magjim:
“Hẽwandam” hajim hanʌm chi Chaai garmua hich Hayag, “mua k'ap'ʌ chirʌm, pʌ mʌ dʌ̈i hogdʌba sĩejem.
Pʌchta mʌ na nʌnʌʌu k'aawai pua bʌ̃ʌrjã mʌ chig hapibamgui” hajim hanʌm.
26 “Mag gaaimua t'ãar honee chiraawai mʌch meuk'ĩraucha pʌrʌg hʌ̈u hajim ha chiraajemgui” hajim hanʌm chi Chaairau.
27 “Mua k'ap'ʌ chirʌm, k'aigbam k'ʌʌn hak'aar weetjem haar mʌ hak'aar pua pʌ̈im hiek pʌ̈ibamgui” hajim hanʌm, “pʌch chogk'a chirʌmta pua mʌ k'a k'õsi wai chiraawai.
Mʌch k'ërbarm jẽb degpai hʌdʌraa hãrpiba, deeu mʌch p'iriu haujujã mua k'ap'ʌ chirʌmgui” hajim hanʌm.
28 “Pʌchdëuta pʌch haarcha höbeerjem k'ʌdau mʌrʌg k'augpijim,
maagwai pʌch dʌ̈icha chiraimaawai mʌ honee chirsijugui” hajim hanʌm. (Sal. 16:8-11)
29 Mag David k'ararrau p'ã pʌarr higwia hich Pedroou, ’Keena, pãadë k'ĩirjubat hajim hanʌm. David k'ararrau hichpai wir haig higwia pöd mag hiek'aju k'aba sĩejim. Maadëu meraajã k'aba nʌm, maach dau nawe jöoi David k'ararr meewi bëp sĩujierram; mag hi bëptarr jẽbdi hagt'a sĩejemgui hajim hanʌm. 30 Mamʌ hí hĩchab Hẽwandam hi jaaumie harr haawai hirua k'ap'ʌ sĩejim Hẽwandamau hichig “Mʌ cha hiek'a chirʌm hiek'au pʌ chaain hewagam k'ʌʌn heemta pʌch simjö reik'apiju” ha hiek'atarr. 31 Hẽwandamau mag hiek'atarr haawaita Daviiu k'ap'ʌ ya hoo wai simjö Cristo hiiu p'iidʌjujã jaaujim: jãga Hẽwandamau hich Chaai hak'aar k'aigbam k'ʌʌn hak'aar weetjem haar mawia hich mam sĩepiba, ni hi morjã hich hauk'ërbarm jẽb degpai hãrpiba, sĩi p'iriu hauju. 32 Warrgarwe mag jaaujerr haawai hich Hẽwandamau chadcha hi p'iriu haujimgui hajim hanʌm. Marau mag jaau nʌmʌn, chadcha maach daúacha hootarr haawaita mag jaau nʌmgui hajim hanʌm Pedroou.
33 Mag jaaumamua hichdëupai, ’Jãan Hẽwandamau hich jua t'eegauta chadcha hi p'iriu hautarr haawai hĩs hʌ̃gt'ar hich Hẽwandam dʌ̈i hãba t'umaam k'ʌʌn Pörk'a simgui hajim hanʌm, hich Jesús higwia. Magta hĩchab hich chi Hayaucha hich Hak'aar deeju ha jaaujerrjã hirig deejimgui hajim haajem. Mag hichig deebaawai jũrr hich Jesuu hĩsta hõrag deebarmgui hajim hanʌm. Magua cha pãrau pãach daúacha hoonaa pãach jʌ̃gʌucha pãach meu hũr nʌmjã mag sĩi k'ëch naawai k'aba, t'um hich Jesús gaaimuata jãg t'ʌnʌmgui hajim hanʌm, chadcha hichta hʌ̃gt'arjã maach t'umaam k'ʌʌn Pörk'a sĩewai. 34 Maigta pãrau hoo naabá hajim hanʌm. David Jesujö hʌ̃gt'arjã t'umaam k'ʌʌn Pörk'aimaba harr haawai ¿jãga hirua hich higwia magk'ajĩ? Mag k'ãai maach Pör Jesuuta hʌ̃gt'ar pabaimaawaijã t'umaam k'ʌʌn Pörk'aimaju hichdëu k'ap'ʌ sĩerr haawai, hich Jesús higwiata Daviiu hich paarmua,
“Hẽwandamau maach Pörögta, hich dʌ̈i hãba t'umaam k'ʌʌn Pörk'apieg hich juachaar gar juppiju” ha hiek'abajieb hajim hanʌm, 35 “hi hoomap'am k'ʌʌn t'um hich jua hee pʌrk'a dee nʌm hora.” (Sal. 110:1)
36 Maimua deeu hich Pedrooupai, ’Keena hĩsmua hatag israelnaan t'umaam k'ʌʌnau warre k'ap'ʌ habat hajim hanʌm, cha mua pãrag jawaagpam. Har pãach hipaarmua pa gaai meerp'ë t'õopʌ̈ipi jaautarr Jesuuta warag Hẽwandamau t'umaam k'ʌʌn Pörk'apibarm; hich k'abajieb hajim hanʌm warrgarwe Hẽwandamau jʌr hauwia maach peerdʌ haumk'ĩir pʌ̈iju jaaujerr.
37 Pedroou mag hiek'abapʌ̈im hamachdëu hũrbaawai warre gaai machaaga hap'öbaadëmua hich Pedroogcha jëeunaa hi k'apeenagjã hagjö, —Keena, ¿magan marau jãgata haju haai nʌwi hajierram hanʌm, Hẽwandamau maach peerdʌ haumk'ĩir? Marag jaaubat hajierram haajem.
38 Magbaawai Pedroou hamag magjim haajem:
—T'um hagdaujö pãach mor hewag k'ĩirjuwia Hẽwandamag pãach k'aibag chugpaapi jëeubat hajim hanʌm. Magnaa chadcha Jesucristo hiek hʌ̈k'anaa pãach pör choopibat hajim hanʌm. Pãrau magmʌn, Hẽwandamau pãar k'aibag chugpaapʌ̈iwia jũrr hich Hak'aarta pãrag deejugui hajim haajem, hichdëu deeju ha jaautarrjö. 39 Hirua mag hich Hak'aar deeju jaautarran, pãrag deenaa, pãar chaainagjã deewi, t'um durr warp'am k'ʌʌnagpa deeju jaautarrau. Wajapcharan t'um hichdëu k'õsi t'ʌ̃r haumam k'ʌʌnagta hich Hak'aar deemajugui hajim haajem.
40 Mag, Jesuu nem waaujerr t'umaa jaaumam dʌ̈i warag ham wawimamua Pedroou hamag, “Hõor mʌg chi hajaugjã chuk'u t'ʌnʌm k'ʌʌn dʌ̈i hok'oomap'a nʌm k'ai, hãba Hẽwandamta jʌrbat” haajeejim hanʌm.
41 Mag chadcha Pedroou jaau sim hũrwia Hẽwandam hiek hʌ̈k'amarr k'ʌʌnau hamach pör choopimajierram haajem. Hich mag hedpai hʌ̈k'awia hamach pör choopimarr k'ʌʌn happai tres miljö naajim haajem. 42 Mag, chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn t'um hãbam haig podpanaa hich Jesuu pʌ̈itarr k'ʌʌnau jaau nʌmpierr hich mag ham hipierraa wënʌrraajeejim haajem. Hamach k'apeen dʌ̈i hö k'aigbajã k'aba, hante Hẽwandamag jëeu nʌmua warag t'achjã hãba jig k'oojeejim haajem.
Jãga haajeejĩ warrcha Cristo hiek hʌ̈k'a p'öbaaderr k'ʌʌn
43 Mag nʌm hee hich Jesuu jʌr hautarr k'ʌʌnau hag na nem mag hooba haajempa wau nʌm hoowia hõor t'umaam k'ʌʌnta dauderraa t'ʌnaajim haajem. 44 Chi Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnan hʌ̃iba hãba biirdʌnaa hamach k'apeen dʌ̈ijã hajap'a naajeejim haajem. Maguata jũrr hagdaujö chik'amnagjã nemdam hĩgk'aba, t'umaa jig haumaajeejim haajem. 45 Hamach nem wai nʌnʌid harrjã t'um përk'ʌʌinaa chi p'atk'on jũrr nemdam hig nʌmjã chuk'u k'it'ëem k'ʌʌnag jigpʌ̈imaajeejim hanaabá, t'umaa hagdaujö. 46 Mag nʌmua hedau hãspapak'ampierr Haai hi jëeujem deg hãba podpanaa Hẽwandamag jëeujeejim haajem. Maimua hamach di haar pawiajã hich mag Hẽwandamag jëeu nʌmua t'achjã hagdaujöo t'öik'anaa t'umaa hö hãba honee k'ö dichdimapp'ʌ haajeejim hanʌm. 47 Hamach mag nʌm gaaimua hag p'öbör heem sĩi bit'urgam k'ʌʌnaujã ham k'a k'õsi haajeejim haajem. Mag nʌm dʌ̈i maach Pör Jesuu warag hõrag hich hiek hʌ̈k'api haumam k'ʌʌn hag nawe hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn hee dubmaawai warag k'apaana paauk'amajim haajem, hedau hãspapak'ampierr.