28
Pablo Malta morr gaai p'ẽeubatarr
Mag dö hee hö jʌjʌr nʌʌ hawi durr paauk'aau, hõrau marag jaauwai mag morr Malta ha t'ʌ̃ʌrjem hanaajim. Mag maar durr paauk'abaadeewai mag morr gayam k'ʌʌn hö hajaug sĩi maar hamachig baarpi hauwi bʌ̃ʌrjã maar chig habajierram. Hante noseg chë sĩerrau maar jĩchk'a narr haawai hamachdëu hõtdau hörwi hamach haig maar t'ʌ̃r haujierram, hẽt k'ãaimk'ĩir. Magbaawai Pabloou warag ham juapierr hõtdau huu hapʌ̈yaag hawi, papiu pochag bëewi, hõt hee wërppʌ̈ichëjim. Mamʌ mag hirua hõt hee chi papiu wërpbapäaiwai nemk'õrta hõt heemua p'ip'ichag höbërwi sĩi hi jua gaai jiir jopbaichëjim. Chi durr k'ʌʌnau hamach daúa mag nemk'õrta hi jua gaai jiir jopbaichëm hoobaawai hamach happai, —Keena, pãadë hoobat. Jãgan jãg wounan hõor t'õomieuwai. Maguata p'ũas heemua peerdʌtarrjã, hagt'a pʌaba, Hẽwandamau hi dʌ̈i jãjãgk'am. Hich hiiuta juau hi dʌ̈i jãg sĩebahaba hanaajim.
Mamʌ mag hich jua gaai jiir jopbaicheewai sĩi warag hõt hee jĩp'ëpʌ̈iwi, bʌ̃ʌrjã chig haba, k'aaba harrjö hich mag sĩsijim. Mag hi jua gaai jiir jopchëtarr haawai hamaun jua pöm hörrbaadëjupii naajim, wa magbam k'ai sĩi chi meem k'ãijã dëgölp bäjä haimajupii naajim. Mamʌ hamachdëu hoowai magtarr haigmua ya dʌ̈rrʌ̈ʌ haadëmjã bʌ̃ʌrjã chig haba habaawai jũrr hamachdëupai hũmaai, —Keena, jã chan hõor parhoobam k'abam. Jãan jãgan Hẽwandamta jãg nʌrrʌmwai hap'öbaadëjim hi higwia.
Mag Pablo jua gaai nemk'õr jiir jopchëtarr haigmua dak'a mag morr gaai chi t'et'echaram jöoi Publio hanʌm dën jẽb pöm t'ʌnaajim. Mag jöoirau maar hich di haar p'ë harrwi k'ãai t'ãrjup sĩi par maar jãhog wai sĩejim. Maagwai hich Publio haai mor mas sĩejim. Jöointa k'ʌʌu t'ʌnʌm dʌ̈i hĩchab bagpata jʌ̈ chë k'ërajim, jʌ̈k'aa nʌmua. Magbaawai Pablo hi haar mawia hi kõit Hẽwandamag jëeumamua hi hʌ̃r hich jua hausĩubaawai warre monaau sĩsijim. Pabloou mag jöoi monaaubapʌ̈im tagam k'ʌʌnau hũrp'öbaadeewai, tag deeum k'amor machag paraa harr k'ʌʌnjã hich haig bëemarr k'ʌʌnan t'um Pabloou monaaupʌ̈i maajeejim. 10 Mag mor mas sĩsid harr Pabloou monaautarr k'ʌʌnauta marau nemdam hig nʌmjã t'umaa marag hau dedee haajeejim. Maimua ya maar wëtaagpaawaijã barco hee marau nemdam higju t'umaa k'ĩirjunaa p'ëdeejierram.
Pablo Roma bartarr
11 Maar maig nʌm hee hich mag Malta p'ʌram gaai hĩchab barco hãb sĩejim, hedau k'õrg t'ʌnʌm k'urau pöd maju k'aba haadeewai haig döchʌumie nʌ narr k'ʌʌn dën. Mag barco k'ẽu gaai hamach hẽwandamnaan Cástor hanʌm dʌ̈i hãb hagjö Pólux hanʌm k'ĩirk'a wau sĩejim, pa dën. Hich ma, Alejandría p'öböröm hajim, chi barco. Ya maar mag p'ʌram gaai hed t'ãrjup nʌm hee, mag barco mam haadeewai mag hee maar wëtjim. 12 Mag hërëubaadëwi, p'öbör Siracusa hanʌm barwi, k'ãai t'ãrjup naaimajim mag p'öbör hee. 13 Maigmua dö higaau p'ʌʌrdʌ wëtumua jũrr p'öbör Regio hanʌm naaimajim. Hag noram döjãrr paauk'abaadeeu, hʌ̈u marmua badag p'ũ wë t'ʌnʌisierr haawai, k'ãai numiim hee deeum p'öbör Puteoli hanʌm barimajim. 14 Mag p'öbör hee hĩchab maach Pör Jesús hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua maach k'odk'a durrum k'ʌʌnpa t'ʌnarr haawai hamach haig maar t'ʌajim, hamach dʌ̈i seman hãb naamk'ĩir. Magbaawai chadcha ham haig maar seman hãb naawi ocho diam gaaita Romaag wëtjim, jũrr bʌ̈ʌu, maach barco pʌawi. 15 Mamʌ Jesús gaaimua maach k'odnaan Roma p'öbör heem k'ʌʌnau ya maar hamach haar wëtum hũr wai narr haawai hãaur k'ʌʌnau maar k'ĩirp'ee p'öbördam Apio hanʌm heem merrkau hee maar nʌ naajim. Maagwai tagam k'ʌʌnau jũrr dak'apai Las Tres Tabernas hanʌm haig naajim, hagjö maar nʌawai. Mag maach k'ĩirp'ee hoon wëttarr k'ʌʌn dʌ̈i t'ẽubaimaawai Pabloou Hẽwandamag hʌ̈u hajim hawi honee haadëjim. 16 Mag wëtumua ya Roma paauk'abaimaawai chi capitán ham p'ë harrtarrau jũrr haiguim cuartel hee chi pörk'a simʌg warre presonaan t'um p'ëdeeimajim. Mamʌ Pabloog cárcel deg sĩepiba, sĩi hich di k'ĩetta soldaaun hãbpaimʌg hoo paraa hapijim.
T'et'emnaanag Pabloou Hẽwandam hiek jaautarr
17 Pabloou hich Roma bartarr k'ãai t'ãrjupnaa, judionaan chi t'et'em k'ʌʌn t'um t'ʌ̃rk'ʌʌipʌ̈ijim. Mag t'ʌ̃rk'ʌʌipʌ̈iwi hãba naaicheewai hamag magjim:
—Keena, pãarjã judionaan haawai mua pãrag jaauk'imgui hajim: Mʌ chan mʌg chitʌm haig bʌ̃ʌrjã maach meeun hiwiir hãbam dʌ̈ijã k'aigba k'aba, ni maach jöoin hi higwiajã k'aigba hiek'aba chitʌm. Mʌ mag chitʌmta sĩi mʌ hëugar sëuk'a nem hĩgk'awi Jerusalén p'öbör hee soldaaun Romapienag mʌ pʌr deejierramgui hajim. 18 Mag ya mʌ hamach jua hee pabaadeewai mak'ʌʌnau wajap'a mʌrʌg jëeumajierram, mag jëeumamua murua nem k'aigba wautarr k'ãijã k'aug hat'aawai mʌ t'õopäaig. Mamʌ par mag wajap'a jëeu buburrk'amjã, mʌ mag chadcha nem k'aigbam wauba chirarr haawai, hamach hap hamuan mʌ pʌapʌ̈im hig naajimgui hajim. 19 Mamʌ mag nʌm hee maach meeunaupaita hidëu mʌ pʌapʌ̈ipiba, warag mʌ t'õopi jaaubaawai, mua maigpai mʌch t'õopiba, warag emperadorragta mʌch t'õopiju hawiajã mʌ dʌ̈i hichdëu k'ap haju haai simgui hajim Pabloou hich jaaumamua. Mag jaaumamua, hamau hamach garmua mʌ dʌ̈i magjieb mamʌ, mʌch garmua chan mua bʌ̃ʌrjã maach k'apeen judionaan hëugar nem k'aigba jaaujujã chuk'u chirʌmgui hajim. 20 Mua chadcha pãar t'ʌ̃rk'ʌʌitarran, pãar dʌ̈i k'ĩircha hoonaa hiyʌ̈ʌmamua magʌm t'um jawaagta pãar t'ʌ̃rk'ʌʌipʌ̈ijimgui hajim. Magnaa, Hĩchab k'ap'ʌ habat hajim keena: Pãrau mʌg mʌ caden jua paraa hoo t'ẽu chirʌm hoo nʌmʌn, jãan chadcha warrgarwe maach jöoinau nʌajerr woun chadcha bëewi hag hiek hʌ̈k'a chitʌm gaaimuata hamau mʌ mʌg wai nʌmgui hajim Pablooupai hichdëu Cristo hiek hʌ̈k'a sĩerr jaaumamua.
21 Magbaawai mag judionaan chi t'et'emnaan haig narr k'ʌʌnau hirig magjierram:
—Ni hãbmuajã hẽsapdam p'ãnaa magʌm haarmua maachig jaaupʌ̈iba haawai marau chan bʌ̃ʌrjã pʌ mag nʌrrʌm k'augba nʌmgui hajierram. Ni maach meeun haarmua bëe nʌm k'ʌʌnaujã pʌ hëugar maach jʌ̃gaag k'aba jaauchë nʌmjã marau bʌ̃ʌrjã hũrba nʌmgui hajierram. 22 Maraun pʌchdëuchata maachig hũrpim k'õsi nʌm, k'an hiekta pua jaau chitʌ́, maachdëucha k'ap hũraag. Maumua marau hũurjemʌn, mag jãg Nazaretpierr higar hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnan mag durrpierram k'ʌʌnau ham hëugar k'aigba hiek'aajem hanʌmta marau hũurjemgui hajierram hirig.
23 Maimua hamach garmua Pabloog deeu hũmaai hi haig bëeju ha jaautarr haawai, mag hamach bëeju harr hed hãspa hëebaadee, hõor k'apan hi jẽer sim di haig pos haichëjim. Mag hich haig hõor pöm pierrwai hedaup'err garwe jaaubaaderr k'ĩeb k'eeurpamaa hajim, jãga Hẽwandamagta maadëu hʌdʌraa dich Pörk'apiju haai nʌ ha jaau simua. Mag jaau simua Hẽwandamau hich hiek Moiseeg p'ãpitarr gaaim hiek jaaunaa hĩchab warrgar Hẽwandam hi jaaumienau p'ã pʌarr gaaim hiekpa jaaumamua Jesús higar hʌ̈k'api hauju hẽk'aajeejim. 24 Hãaur k'ʌʌnaun mag hirua jaaumam hʌ̈k'ajierram, mamʌ tagam k'ʌʌnau chan hʌ̈k'abajierram. 25 Mag hö hãba k'aba, hãaur k'ʌʌnau hʌ̈k'anaa tagam k'ʌʌnau hʌ̈k'aba haadëp'ʌm gaaimua, warag k'ĩeb hërëumaawai Pabloou hamag magjim:
—Jãg mʌgju k'apta chadcha Hẽwandam Hak'arau warrgarwe jöoi Isaías k'ararrag jaaupibaawai pãar higwia maach jöoinag, 26 “Jãk'ʌʌnag mʌ hiek jaaubamí” hajim hich Hẽwandamau. Maimua hichdëupai jaaumamua, “Muata hamag mag jaaupʌ̈i chirʌm habá” hajim:
“Par pãrau mʌ hiek hũr nʌmjã k'augbaju;
mʌ jua t'eeg hoo nʌmjã hoobamjöta haju.
27 Pãran t'ãar t'eegta sĩsidʌm, sĩi kach hee t'ërp p'ʌʌik'anaa daujã p'ãarjʌ̃ sĩsidʌmjö naawai.
Par pãrag nem jajaauk'amjã hũrmap'a, ni hʌ̈k'ajã hʌ̈k'amap'a nʌm.
Par pãrag mʌch jua t'eeg hoopi chirʌmjã bʌ̃ʌrjã k'aug haubamjöta nʌm.
Magua mʌrʌg pãach k'aibag chugpaamk'ĩirjã mʌ higba nʌm” ha jaaupijim hich Hẽwandamau. (Is. 6:9-10)
28 ’Magtarr haawai mʌg pãachdëu hʌ̈k'aba habarm gaaimua, warre k'ap'ʌ habat hajim Pabloou: Hĩsmua hatag Hẽwandamau judionaan k'abam k'ʌʌnagta mʌg maach peerdʌajem hiek jaaupi sim, hamjã peerdʌju haai hamk'ĩir. Mag hamachig jaaubaawai hamaun chadcha hʌ̈k'ajugui hajim.
[ 29 Mamʌ Pabloou mag hiek'abarm judionaanau hamach jʌ̃gʌucha hũrbaawai, hamach wir haigpai sereu p'öbaadëwi warag hërëubaadëjim.]
30 Magtarr haigmua año numí hëntër Pablo hich mag p'öbör hee sĩejim, hich di alquilaa hautarr hee. Mag ya hich dik'a wai sĩewai hich haig hõor bëewaijã t'umaa warag hierrag dubpiwi 31 hamag jaaujeejim, jãga hamaujã Hẽwandamagta hʌdʌraa hamach Pörk'apiju haai nʌ. Mag jaaumam dʌ̈i hĩchab maach Pör Jesucristo hiekjã t'umaam k'ʌʌnag wajap'a jaaujeejim. Mag hirua nem jaau sim tag jaaupimaaugau hawijã ni hãbmuajã hirig magʌm haba haawai hichdëu jaaum haig jaaujeejim.
Magta maach peerdʌajem hiek warag haaidʌmajim, durrpierr.