ROMANOS
Pabloou Romapienag hẽsap p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Mʌg carta jöoi Pabloouta p'ãjim. Hajap Biblia estudiejem k'ʌʌn hiek Corinto p'öbör hee simuata p'ãjim haajem, Romapienag deepäaig (1:7,15). Ham hiek hĩchab hʌʌi hãb Febe haajerr gaau k'ãijã deepʌ̈ijim haajem (16:1-2). Mag deepäaiwai chi Pablo hagt'a Roma maba sĩejim. Maagwai Roma p'öbör hee hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn narr haawai mak'ʌʌnagta deepʌ̈ijim haajem, ham hoon mam k'õchaaga haajerr haawai (1:10-11).
Roma p'öbör hee chi hʌ̈k'a narr k'ʌʌn chan judionaan happai k'aba judionaan k'abam k'ʌʌnpata t'ʌnaajim haajem. Warrcharan chi hiek'an judionaanauta harrjim haajem; mamʌ magtarrta judionaan k'abam k'ʌʌnauta hʌ̈k'a p'öbaadëwi jũrr hewag pawi hamachta chi nacha hʌ̈k'a narr k'ʌʌn k'ãaijã k'apanaacha hap'öbaadëjim hanaabá.
K'an jawaag hajĩ. Pabloou Romapienag mʌg carta deepʌ̈itarran hamagjã hĩchab Hẽwandamau maach peerdʌ haaujem hiekta hajap'a k'ap hamk'ĩir jaaupäaig hajim (1:3-4,16-17).
Pablo hiek maachin “t'umaam k'ʌʌnta maach pekau gaaimua maachdëupai Hẽwandamag maach hisegpi nʌmjö hi warpta wënʌrrʌm” haajem. “Mag hi warpta wënʌrrab mamʌ, Hẽwandam t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i hajap'a k'itaawai, mag maachdëu nem hajap'a wau nʌm paarjã k'aba, hich garmuata mag maach hich dʌ̈i hiekk'õr pöm narrjã higba, Jesucristo gaaimua maach pekau chugpaawi hiekk'õr chuk'u sĩi hich dʌ̈i dau parii hapiejem” hanʌm k'ap hamk'ĩirta Pabloou mʌg libro p'ãjim (3:23-24).
Pabloou hĩchab dawaa k'ap'ʌ hapi sim, mʌg maach peerdʌajem hiek t'umaam k'ʌʌn hat'eemk'a sim (9:1–11:36). “Har t'um maach Pörögta hamach dau haug k'augpi jëeu nʌm k'ʌʌnan hʌ̈u peerdʌtk'aju” ha sĩewai (10:13), judío k'aba hawiajã judiojö peerdʌju.
1
Salud
Romapien, maach hãba Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua k'odk'a t'ʌnʌm k'ʌʌn, ¿jãgpai nʌ keena?
Mʌʌn Pabloou, Jesucristo chog. Muata pãrag mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm. Hich Jesucristoouta mʌ jʌr haujim, jãga Hẽwandamau maach peerdʌ haaujẽ ha jaaujem k'amk'ĩir. Mag hich Hẽwandamau jãga maach peerdʌ hauju ha sim hiek'an jöoingarwe hich hiek jaaumienag p'ãpitarr hiekpaiu. Wajapcharan mag hiek'an Hẽwandamau hich Chaai higwiata mag p'ãpijim, maach Pör Jesucristo higwia. Maach mʌig heegarm k'ʌʌn dʌ̈i hãba sĩeicheegpain, rey David k'ararr chaain hewagam k'ʌʌn heeta sĩi parhoobam k'ʌʌnjö t'aabachëjim. Mamʌ mag hamau hi t'õotarrta deeu hiiu p'iidʌtarr gaaimua, maimua Hẽwandam Hak'aar hi dʌ̈i sĩejeewai hag jua t'eegau hõor hajaug paajem gaaimua, hichta Hẽwandam Hiewaa chi jua t'ierrk'a sĩerrʌmjã hõrag k'ap hapiejem.
Mag Jesucristoouta hʌ̈u mʌ jʌr hauwia hi hiek jaaujemk'a chitʌm, mag hi hiek jaau chitʌm gaaimua meupierram k'ʌʌnau hirigta hʌdʌraa hamach peerdʌpinaa hi hipierraa hamk'ĩir. Mag meupierram k'ʌʌn ha chirʌm haig, muan pãarpata jaau chirʌm, pãarjã hich Jesucristoouta hich dënk'a hautarr haawai. Mag pãar Romapienjã Hẽwandamau jãsene haajem k'ʌʌn haawai pãragta mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm, pãarjã hi hõor haawai. Muan maach Haai Hẽwandamagjã jëeunaa maach Pör Jesucristoogjã pãar kõit jëeu chiraajem, pãar hʌ̈u heeg hoonaa pãar k'õinaa p'ë wai wënʌrramk'ĩir.
Pabloou Romapien hoon mam k'õchk'aajerr
Keena, deeum nem jaauju nawe pãrag jaauk'im: Muan Jesucristo gaaimua hich mag Hẽwandamagta hʌ̈u hajim ha chiraajem, pãachdëu hʌ̈k'atarr hiekta hagt'a hogdʌba durrum higwia deeum durram magwe pãar hëugar hõrau wajap'a hig hiyʌ̈ʌ haajem paar. Muan hãba Hẽwandam Hiewaau maach peerdʌ haaujem hiek warag hõrag k'ap'ʌ hapijuuta hẽk'a chiraajem. Magua, hich Hẽwandamaujã k'ap'ʌ sim, mua hichig jëeupierr chadcha pãar kõit jëeujem. 10 Mag nʌm dʌ̈i hĩchab nawe pãar hoom k'õchag chiraajeewai hirig jëeu chiraajem, pãar hoon mʌch pʌ̈imk'ĩir, majã hichdëu mag k'õsi chirʌm k'ai mamʌ. 11 Mag pãar dʌ̈i k'ĩircha hoom k'õchag chirʌmʌn, pãachdëu hʌ̈k'atarr hiek gaaita warag hubʌ paauk'amamk'ĩrau. Pari magamk'ĩran, mʌchdëu pãrag Hẽwandam hiek jaau chitʌm gaaimua hich Hẽwandam Hak'aragta pãar dʌ̈i hichdëu k'õsimjö hapim k'õsi chirʌm. 12 Mamʌ wajapcharan mag pãachpaita mua jaau chitʌm gaaimua hubʌ k'aba, hagdaujö maach t'umaam k'ʌʌnta k'ĩir honee hapim k'õsi chirʌm, maach t'umaam k'ʌʌnau hãbam hiekpaita hʌ̈k'a naawai.
13 Cristo gaaimua k'odamnaan, mua pãrag k'ap'ʌ hapim k'õsi chirʌmʌn, biek k'apan mʌchdëu pãar hoon majujú haajemʌu; pari magʌmjã hagt'a pöd maba chirʌm. Mamʌ hʌ̈uta pãar haar bark'iin, deeum durr maawai haajemjö, muan pãar heejã hõor k'apanaam k'ʌʌnagta warag Hẽwandam hiek hʌ̈k'apim k'õsi chirʌm. 14 Mamʌ hagt'a mag k'apanaam k'ʌʌnau hʌ̈k'aba haawai dëbpaarta paraa chirʌmjö Cristo dʌ̈i mʌ chigaa chiraajem, t'umaam k'ʌʌnag hich hiek jaaumk'ĩir mʌ jʌr hautarrta hãaur k'ʌʌnagpai jaau chiraawai. Mua jaauju haai chirʌm chi t'et'emnaanag, bʌ̃ʌrjã serbiiba k'it'ëem k'ʌʌnag, k'ĩirjug k'augk'am k'ʌʌnag, k'ĩirjug meraa k'it'ëem k'ʌʌnag, t'umaam k'ʌʌnagta jaauju haai chirʌm. 15 Maguata chadcha pãar jam Roma p'öbör hee naajem k'ʌʌnagjã maach peerdʌajem hiek jaaum k'õchag chirʌm.
Jãga haajẽ maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'aawai
16 Mag Hẽwandamau maach peerdʌ haaujem hiek hũrwia hʌ̈k'a nʌm gaaimuata t'um chi mag hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnan hichdëu peerdʌ haaujeewai mʌ chan hi hiek jawaag bʌ̃ʌrjã chigaa haa k'augba chitʌm. Hiin chadcha nacharan judionaan heepaita jaaujeejim. Magtarrta hĩs hewag pawia durr chaaur judionaan k'abam k'ʌʌnagpa jaaujem, hamjã hagjö peerdʌtk'amk'ĩir. 17 Mag maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'aawaipaita Hẽwandamau maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn pekau chuk'u hapäaijem, warrjã hich magta pekau chuk'u narrjö. Hichdëu magju higwia nawe hich hiek p'ãpitarr gaai jaauwai:
“Har chi mʌ hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u haajerrjö nʌm k'ʌʌnta mua hich mag mʌch dënk'a hauju” ha sim. (Hab. 2:4)
Jãga nʌ hõor Hẽwandam higbam k'ʌʌn
18 Pari har t'um Hẽwandam högk'aba hi dau na maach hinaam nem waunaa dich k'apeen dʌ̈ijã nem hagcha k'aba haajem k'ʌʌn gayan, ya Hẽwandam k'ĩir machag burrimʌʌ sim, mag nem k'aigbam waum k'õchgau hi hi chaarta hũrjöjöopaijã k'aba naawai. 19 Pari Hẽwandamau mag ham gaai k'ĩir machag meeuju ha simʌn, hichdëucha hõrag hich jua hoopi sim gaaimua hi k'ap'ʌ haju haai nʌmta juau hogt'om mag k'augbamjö naawaiu. 20 Chadcha Hẽwandam chan hãbmuajã hooba haajem, pari hamau wajap'a k'ĩirjuk'iin, nem t'um t'ʌnʌm hirua wautarr hoowiapai, “Hãa, jãgan chadcha Hẽwandam sim” haju haai nʌm. Hichdëu mʌg durr hompaatarr haigmua hewag pawiajã merag chuk'u sim, hichta chadcha Hẽwandam haawai warrgarwejã hichpaita hich mag jua t'eeg sĩerrʌm. Pari mag hi jua hoo nʌmta, juau hogt'om hi higjöjöopaijã k'aba haajem. Magua pöd hamau, “Hẽwandam sim k'augba naawaita mag hʌ̈k'aba haajem” haju k'aba nʌm, 21 chadcha Hẽwandam sim k'ap'ʌ nʌmta mag hʌ̈k'aba naawai. Mag hi sim k'ap'ʌ nʌmta, hi k'ĩrag heejã haba, ni hamach nem hig nʌm deejem paarjã hirig hʌ̈u hajim haba sĩerrjëem. Magju k'ãai warag hamachdëu nem parhoobam wau nʌm gaaimua, k'ĩirjugpata hãr t'ʌnʌmua sĩi maadëu nem higmap'amta k'ĩirju sĩsidʌm; wajapcharan Hẽwandam hiek hat'eem sĩi hedaramjöta sĩsidʌm. 22 Hamachdëupain hamau nem t'um k'ap'ʌ nʌm haajem; pari mag k'ap'ʌm hanʌmta, k'ĩirjug chuk'umjö warag parhoobata nem wau nʌm. 23 Mag naawaita maach hompaatarr Hẽwandam hich mag t'õojã k'augba sĩerrʌmʌgta jëeubanaa warag nem parhoobam nem hamachdëupai wau nʌmʌgta jëeujem. Sĩi maach dajẽk'u k'it'ëem k'ĩirk'a waunaa, nem hichpan k'ĩirk'a waunaa, nemchaain bʌ̈ jayapamjöm waunaa, wa sĩi jẽbjã gaai jãau jẽedʌ sĩerrjëemjöo k'ãijã waunaa magʌmʌgta jëeujem, magʌmta hamach hẽwandam hawia.
24 Pari hamach mag t'ʌnʌm gaaimua Hẽwandamau warag hamag hoobamjö hapʌ̈iwia hamach t'ãar hee nem k'aigba wauju k'ĩirju sĩsidʌmta warag hʌdʌraa hamag waupi sim. Mag, hamach wir haigpai chik'am hõor dʌ̈ijã sĩi parhooba t'ʌnʌm gaaimua, maach chi bigaaum k'ʌʌnta chigaa haajem. 25 Mag nʌm dʌ̈i hamau hamach garmua maach Hẽwandam chaarta hisegnaa jũrr nem parhoobamʌgta hee t'ʌnʌm. Hich chi nem t'um hompaatarragta jëeuju haai nʌmta, hirigta jëeuba, sĩi hirua nem waumarragta jëeu nʌm. 26 Hamach mag nʌm gaaimuata Hẽwandamau warag hamag hoobamjö sĩi nem maach hinaamjö sĩsidʌmta warag hʌdʌraa hamag waupi sim. Magp'öbaadeewai chará chi hʌʌinaujã sĩi hamach hʌʌin hap'ata hamachdëu ham haig hemk'ooin dʌ̈ímjö t'ʌnʌm. 27 Maagwai chi hemk'ooinjã hich hagjö warag hʌʌinjã higba, hamach hemk'ooin hap'ata hʌʌin dʌ̈ímjö ham k'õchk'a t'ʌnʌmua maach chi bigaaum k'ʌʌnpata chigaa hapiejem, mag hamachdëu waum haig maach hinaamjö nem wau nʌmua. Mamʌ ham jãg nʌm paar chan Hẽwandamau ham gaai jua t'ũu deebam.
28 Hamau hamach garmuata Hẽwandam higba naawai hich Hẽwandamaujã hamag hoobamjö hapʌ̈iwia sĩi parhoobam k'ĩirjug maadëu higmap'amta warag hʌdʌraa hamag k'ĩirjupi sim, magbaawai parhoobam nem wauju k'abamta hamach k'õchagpierr waumk'ĩir. 29 Maguata sĩi wir haig dich k'apeen dʌ̈ijã nem hagcha haba, parhoobata t'ʌnʌm: dich hõor k'abam dʌ̈i k'apese, nem k'aigbamjã t'umta waum k'õsi, chik'am nemjã dich dën hapim k'õsi, nem k'aibag, chik'amnau nem wai nʌm hoowia hagjö paarpam k'õsi, juaujã chik'am t'õo, chik'am dʌ̈i k'ujʌʌrnem, sëunem, chik'am k'aibag waaunem, 30 chik'am jaaunem, chik'am k'ĩirchajã hiek'aanem, Hẽwandamjã k'õchk'aba, chik'am serbiibag p'eenem, hamachdëupai hamach t'ö hiek'aanemnaa sĩi nem hatcharag, chik'am k'aibag wauju k'ĩirjuanem, chaainjã dënnaanau hiek'aawai hamachig k'abamjö hipierraajã k'aba, 31 Hẽwandam hiek hat'eejã jʌ̃g k'ĩchag, hamach hiek'atarrjã chadcha hagjö haba, dich k'apeenjã k'a k'õchk'aba, k'ĩir haubaadëmjã k'ĩir t'ũa chʌuunaa dich k'apeenjã dau haug k'augbata t'ʌnʌm. 32 Mag t'ʌnʌmʌn, hamach mag nʌm paar jerrba Hẽwandamau k'ĩmie durr hamach bark'ʌʌiju k'ap'ʌ nʌmta mag t'ʌnʌm. Pari magʌmta warag hamach jua pʌaba, parhooba nem waunaa bigaaum k'ʌʌnau hamach dënjö waauwaijã magta k'õsi t'ʌnʌm.