2
Mʌch mag chirʌmuata pãrag k'ap hapim k'õsi chirʌm, chadcha dʌ̈rrcha Hẽwandamag jëeu chiraajem pãar kõit, Laodicea iglesia heem k'ʌʌn kõit, maimua k'ĩircha mʌchdëu hooba haajem k'ʌʌn kõitpa jëeub k'aba jëeu chiraajem. Mag Hẽwandamag jëeu nʌm gaaita hogdʌba chiraajemʌn, pãach t'ãar honee hamk'ĩrau, hich jãg hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsi wënʌrrʌmua warag k'ĩirjug paarpamaawai Hẽwandamau hich happaimua k'ap'ʌ sĩerrta pãachdëujã hajapcha k'augmamk'ĩir; hajapcharan pãar maar meeun k'abam k'ʌʌnagjã Cristota hajapcha k'ap hamk'ĩirma. Hãba mag Cristo k'ap'ʌ nʌm gaaimuata chadcha hichdëu nem waupim k'õsimjã waau k'ap'ʌ waaujem. Mua mag chirʌmʌn, pãachig hãbmua k'ãijã hi wajaug haadee hiwiir hãbamʌgjã sĩi pãach k'ũgurpimaaugauta mag chirʌm. Chadcha k'ĩircha chan pãar haar k'aba chirab mamʌ, mʌ hak'aran pãar haar simjö sim. Magua hĩchab mʌ honee chirʌm, mag pãrau nem parhooba wauba sĩi pãachdëu Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm gaaita hubʌ nʌm ha hũr chiraawai.
Cristo gaaimua Hẽwandamau hiiupi hauwi hõor hiiurk'a nʌm
Magua muan pãragan, hich jãg warrjã maach Pör Jesucristoog pãach peerdʌ haumk'ĩir hi higtarrjö warag hi k'a hogdʌbata nʌisit ha chirʌm. Mag hi k'a hogdʌba haagan, pa jẽb hee hajap k'aark'amaajemjöta warag hi gaai hubʌ hajuuta hẽk'anaa warrcha pãachig jaautarr hiek hogdʌba hʌ̈k'a nʌmuata hi gaai t'ierrk'abat. Mamʌ mag nʌmjã nem t'umaam paar Hẽwandamagta hʌ̈u hajim habat. K'ĩir k'ap'ʌ habat keena: har jãg sĩi mʌg jẽb gayam k'ĩirjugta chadam hiek hawi haata hõrag jaau nʌrrjëem k'ʌʌnag hoob hʌdʌʌr pãach k'ũgurpimiet. Jãk'ʌʌn chan Cristo hiekjã jaauba, sĩi maachjöpaim k'ʌʌn k'ĩirjug dʌ̈i har meperau k'õsimjö Cristo hichaaur haajem k'ĩirjugta jaau wënʌrrʌm.
Mamʌ Hẽwandam k'augaag chan pãrau magʌm k'ĩirjug higba nʌm, Cristo wounag pawi maach hee pʌ̈itarr gaaimua Hẽwandamau warre hichchata k'ap'ʌ hapitarr haawai. 10 Mag Cristota hamau jaau nʌm angelnaanjöm wa mepeenjöm jua t'eeg sĩsidʌm k'ãaijã hichta hʌ̃rpai sim dʌ̈ita pãar hõor hãbamk'a naawai, hich Hẽwandamchata ya pãach dʌ̈i wai nʌm. 11 Hich mag Cristo hiekta pãrau hʌ̈k'abaawai hichdëuta Hẽwandam hat'ee pãrag nem waau k'augpijim. Mamʌ mag pãar hi dau na hʌ̈u nʌisim chan sĩi maar meeunjö dich k'ak'ua gaai dauchach nʌmua k'aba, pãar t'ãar hajaug paabapʌ̈imuata magpijim, pãachdëu nem k'aigbam waaujerrjã tag waupimap'a habarmua. Mag Cristoog dich t'ãar hajaug paapi nʌmta hirigan dauchach charau, chadcha Hẽwandam hat'eepai wënʌrraawai. 12 Pãach pör choopi nʌm hed pãar warre Cristo dʌ̈icha hãbam jẽbdeg hauk'ërbarmjö hajim, hajapcharan mag chi k'ëchamjö nʌisiewai pãachdëu nem k'aigbam waaujerr hisegpʌ̈iwia tag wauba haag. Magnaa hĩchab pãrau Hẽwandamau hich Cristo p'iriu hautarr jua t'eegjã hʌ̈k'a naawai warre hich Cristo dʌ̈ichata hiiu p'iidʌtk'abarmjö hajim, hich hag jua t'eegau hichdëu nem waupim k'õsimpai wau wënʌrraag. 13 Warran sĩi pãachdëu nem k'aigba wau narr gaaimua pãran chadcha sĩi hok'oota naajim Hẽwandam na. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab ni judionaanau haajemjö pãach hajaug paaju hawi pãach k'ak'ua gaai dauchachjujã bʌ̃ʌrjã k'ĩirjuba haajeejim. Mamʌ mag hok'oo narrta hĩs Cristo gaaimua Hẽwandamau pãar k'aibag t'umaa chugpaapʌ̈iwi hich Cristojö hich mag hiiu wënʌrrapiju haai hapijim. 14 Mag pekau gaaimua hi dʌ̈i kulp pöm narrta warre hichdëu chugpaapʌ̈ijim. Magbarm haigta mag Moiseeu p'ã pʌatarr leíu Hẽwandamag maach k'aibag waupi jaau simjö sĩerrjã warre hichpata dʌ̈i pakuls gaai meerpbapʌ̈imjö habaawai warre maach chig haju k'aba sĩsijim. 15 Meperau hich jua t'eegau hõor t'um hich hat'ee p'ë wai sĩerrjã Cristo t'umaam k'ʌʌn dak'ĩir pakuls gaai jiir jöisim t'umaam k'ʌʌnag hoopibarmua Hẽwandamau warre mag chi mepeer pödpʌ̈ijim, hi jua hee narr k'ʌʌnjã chadcha peerdʌju hayaa hamk'ĩir höbeerk'a hat'amua.
Hʌ̃gt'ar naaimaju k'ʌʌnjö wënʌrrajuuta hẽk'abat
16 Mag leíu maach kulp pöm nʌm jaau sĩerr jua heemta ya Cristoou höbeer hautarr haawai, mag ley higwi hãbmuajã pãraujã maar judionaan dënjö haju haai nʌm hawi, nem hinag k'önaa dödöjö dö nʌm hoowi, wa maarjö tagam nem p'iesta hed, hed jop nʌm hed wa jua hʌ̃ʌijem hed k'ãijã hʌʌrk'aba nʌm hoowi, jãga haju haai nʌ ha jaauju k'aba nʌm. 17 Warrgar Hẽwandamau maar judionaanag mag hʌʌrk'apiejerr chan hich mag k'a wënʌrramk'ĩir k'aba, sĩi Cristo bëe nʌm horapai hʌʌrk'amk'ĩir hajim. Hajapcharan magʌm k'a nʌmua jãga hichdëuta ham peerdʌ hauju ha k'ap hapieg hajim. 18 Har jãg hamachdëuta hajapcha hʌ̈k'a nʌm hawi pãachig, “Maar dënjö Hẽwandam chognaanagpa jëeuba naawai pãar chan hagt'a hajapcha k'aba nʌm” ha hiek'aawai, hoob ham hiek hasekasmiet. Jãgʌm k'ʌʌnaun, Hẽwandamau hamagta nem hinagjã dau daau hoopiejeewai hamauta pãar k'ãaijã k'apcha nʌm hanaa, sĩi hamachdëu nem k'ap'ʌmta t'ö hiyʌ̈ʌ sĩerrjëem. 19 Mamʌ mag nʌm chan Cristota chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn Pörk'a sim dʌ̈i k'aba nʌmta mag nʌm. Maachigan Cristoouta warag hich hiek k'augpiejem, t'achdam k'ö nʌmua chaain dʌ̈rrpamaajemjö. Hich jãg maach padamjã hichdëuta t'umaa sõpigk'a wai sĩejemjö, maach hich hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnjã hichdëuta hõor hãbpaimk'a wënʌrrapiejem, warrgarwe hichdëu magpiju hatarrjö, hiwiir hãbmuajã chik'am higbam haba. 20 Ya pãrau tag parhoobam k'ĩirjug hõrau jaau nʌm hʌʌrk'aba haag chadcha Cristo dʌ̈i meewi nʌmjö naawai, meperau maach k'ũguraag hẽk'aajemjö hamau maach peerdʌju hawi nem waupi jaau nʌmjã hipierraa haag k'aba nʌm. Mag nʌmta, ¿k'an jãgwi hagt'a Cristo k'augba wënʌrrʌm k'ʌʌnjö 21 nem parhoobam gaaijã pʌrju k'aba, nem parhoobamjã k'öju k'aba, ni sĩi hamau jaaujemjö nem hinagjã parhooba dich jua hee pöd pʌrju k'abamta hagt'a hʌʌrk'a wënʌrraajẽ? 22 Jãgʌm nem sĩi mʌig heegar hõor maachjöpai t'ʌnʌm k'ʌʌnau hamach hiiupai jaau nʌm k'abahab. Magʌm nem sĩi bʌ̃ʌr habarmua chuk'u haadeejeewai sĩi magʌm k'oojerr gaaimua wa magʌm hʌʌrk'aajerr gaaimuapai chan Hẽwandamau maach haubaju. 23 Par daúapai hoowain, chadcha hamau jaau nʌm hʌ̈uumjö sĩsidʌm, Hẽwandam dawagaa hamk'ĩir nem wau nʌm dʌ̈i dichta t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã serbiibanaa dichdëupaijã dich dau haug k'augpiba jaau naawai. Pari mag nʌm chan pöd bʌ̃ʌrjã nem k'aigbam wauju k'õchag chugpaa haubajuuta mag jaau nʌm.