COLOSENSES
Pabloou Colosapienag hẽsap p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Chamʌg cartajã hĩchab Efesios dʌ̈i Filipensejö hich jöoi Pabloou cárcel deg simua p'ãtarrau (1:24; 4:18). Hãb sim hĩchab cárcel deg simua hagjö hichdëu Filemonag p'ãtarr. Mag jöoi Filemón Colosapierr hajim haajem. Mʌk'ʌʌn carta t'um jayapwe Tíquico Onésimo dʌ̈i pʌ̈iwi ham gaau deepʌ̈itarrau (4:7-9).
Chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Pabloou hũurwai Colosaam iglesia hee maestronaan hanʌmta sĩi sëuk'a nem jaau nʌrrjëem k'ʌʌnjã nʌm hajim haajem. Mak'ʌʌnau hag heyaajã k'aba sĩi parhoob nem jaau nʌmua hʌ̈u chadcha hʌ̈k'a durrum k'ʌʌndam warag k'aibagta wau wënʌrrajim hanaabá. Magta Pabloou Colosapien chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnag mʌg hẽsapdam p'ã deepʌ̈ijim haajem, mag nʌrrjëem k'ʌʌnag hʌdʌʌr hamach k'ũgur haum hugua.
Hamau jaauwai Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnaujã angelnaan chi t'ierrnaan hʌ̃gt'ar nʌmʌgta jëeuju haai nʌm ha jaaujeejim hanʌm. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab dich mehëujã p'ʌʌrbichpinaa tagam ley Moiseeu p'ã pʌatarrjã hʌʌrk'aju haai nʌm haajeejim haajem. Mamʌ magpaijã k'aba, hamau nem k'aigbacha jaaujerran, hõrag jaauwaijã Jesús chan Hẽwandam k'aba sĩi angeljöpaita sim ha jaaujeejim hanaabá, warag hi serbiibag p'ë nʌm hiek'au.
K'an jawaag hajĩ. Mag sĩi nem hagchajã jaauba nʌrrjëem k'ʌʌnag hʌ̈u maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn k'ũgurpimaaugauta Pabloou hamag hajap'a jaaujim, jãga sĩerrʌ́ Cristo maimua k'ani jãgjĩ mag Cristoou maach kõit (1:15-23; 2:8–3:4). Biblia gaai libro k'apan t'ʌnʌm gaai mag hiek jʌrk'iin, mʌg Colosenses gaai jaau sim k'ãai hajapcha jaau sĩsidʌm hoobaju.
Mʌg carta Colosapienag deepʌ̈itarr t'ʌ̃ʌrwai peer Efesopienag deepʌ̈itarrjö paimʌʌ sim, k'ĩirjug dak'a naawai. Mag naab mamʌ, chi tema chaar hamau jaau nʌmʌn k'ĩet'uupai sĩsidʌm. Efesios gaai chi carta hëntër hoowai, jãga maach Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnta hi mork'anaa hi iglesiak'a nʌ ha simta jaau sim. Maimua jũrr mʌg Colosenses gaai jaauwai, Cristo Hẽwandamk'anaa hichta mag iglesia Pör haawai hichdëupaita hõor hich haar höbërju hayaa hapiejem ha sim.
1
Salud
1-2 Mʌʌn Pabloou, hich Hẽwandamau k'õsi sĩerrjö hich Jesucristooucha hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr. Muata mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm, Colosas p'öbör hee Cristo hiekta hogdʌba hʌ̈k'a durrum gaaimua Hẽwandam hõork'a nʌm k'ʌʌnag. Mua pãar kõit maach Haai Hẽwandamag jëeu chiraajem, hʌ̈u dʌ̈rrcha pãar heeg hoonaa pãar k'õinaa p'ë wai sĩemk'ĩir. Maach hermano Timoteo mʌig mʌ dʌ̈i sim; hi hiek hiruajã pãrag salud haajem.
Pabloou chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn kõit Hẽwandamag jëeujerr
3-4 Mau marag jaaucheewai mag pãrau Jesucristo hiek pãachdëu t'ãraucha hʌ̈k'atarrta hogdʌba hʌ̈k'a nʌm dʌ̈i hĩchab t'um Hẽwandam hõork'a t'ʌnʌm k'ʌʌn dʌ̈ijã hagdaujö k'a k'õsi nʌm ha hũr naawai, pãar kõit maach oraa nʌmpierr Hẽwandamagta hʌ̈u hajim ha durraajem, hajapcharan maach Pör Jesucristo Hayagma. Marau k'ap'ʌ nʌm, mag chadcha t'um hagdaujö wir haigjã pãach k'apeen daupii nʌmʌn, pãachjã t'um Hẽwandamau hich haar hauwi hich mag hi dʌ̈i nʌisiju k'ap'ʌ nʌm gaaimuata mag nʌm. Warrcha chadcharam hiek pãachdëu hũrwi hʌ̈u peerdʌ nʌisierr hedwe Hẽwandamau pãach hich dʌ̈i mag p'ë haujujã k'ap'ʌ hajierram. Hich jãg pãachig jaaubaawai pãrau hʌ̈k'atarr hiekpaita hĩchab deeum k'ʌʌn heejã durrpierr haaidʌmam. Mag jaau nʌm hũrwi hʌ̈k'amam k'ʌʌnjã k'apaana paauk'amam dʌ̈i hĩchab hõor pöoma warr hamach k'aigba wënʌrraajerr k'ĩirjug hisegwi hõor wäjäaunag paauk'a t'ʌnʌm, hich jãg hʌ̈u Hẽwandamau chadcha hich garmua maach k'õsi haajem hiek jaau nʌm hũrwi pãachdëu hʌ̈k'atarrjö. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, mag Hẽwandamau hich garmua maach k'õsi haajemʌn chadcharau. Hich magta maach k'odam Epafras maadëu hi hiigjemua pãrag jaaujim, pãrag hich mag hiek jaau sĩet'uurwai. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, hiruajã hĩchab pãachig Cristo hiek jaau nʌm gaaita hogdʌba hich jãg jẽedʌ k'itaajem. Hich Epafraauta mag Hẽwandam Hak'arau pãrag pãach hee hagdaujö pãach k'apeen daupii hapi simjã mau maar haar jaauchëjim.
Maguata maachdëu mag hũr hautarr haigmua warag pʌaba Hẽwandamagta jëeu naajem pãar kõit, hich k'ĩirjugta pãrag deemk'ĩir; maagwai hichdëuta hĩchab hich Hẽwandamau nem waupim k'õsimjã t'umaa pãachig k'ap'ʌ hapimk'ĩir. 10 Hirigta pãar kõit jëeujem, chadcha maach Pör Cristo dënk'a nʌm k'ʌʌnjö pãach nem wau nʌmpierr hirua nem k'õsimta wau nʌmua dich k'apeen dʌ̈i nem hajap'a haju hayaamjã waub k'aba waumk'ĩir; mag nem wau nʌm gaaimua warag hich Hẽwandamjã hajapcha pãachig k'ap hamk'ĩir. 11 Hagjö jëeujem hĩchab, hich Hẽwandam t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã jua t'eeg sĩerrʌmʌgta hich jua t'eeg pãach gaai p'ẽs deebarmua pãach hich dʌ̈i hubʌ naamk'ĩir, maagwai bʌ̃ʌr habarm gaaimua p'it'urg haadëp hawiajã magʌmjã juapadam t'et'e hãwat naamk'ĩir. 12 Maagwai pãrau honee hich Jöoi chi Hayagjã hʌ̈u hajim haju. Hichdëuta pãachjã warm k'ʌʌn hagjö ya hʌ̈k'a wënʌrrʌm k'ʌʌn dʌ̈i hãba hich haar hauju hayaa hapʌ̈inaa pãach hich dënk'a naawai pãar dʌ̈ijã hʌ̈u haju. 13 Meperau maach sĩi k'ĩmie durrag p'ë harraag hichta maach k'ãai hʌ̃rpai sĩerrjã, hʌ̈u hich Hẽwandamauta maach peerdʌ hauwia jũrr hich Hiewaa hichdëu jãsene haajemta maach Pörk'apijim, 14 hich Hẽwandam dʌ̈i maach hiekk'õr pöm narrjã hichdëuta hich bagau maach pekau chugpaapʌ̈iwia hich dënk'a hautarr haawai.
Cristoou hich t'õopibarmua Hẽwandam dʌ̈i k'õinaa hapitarr
15 Hẽwandam chan maadëu pöd hooba haajem, mamʌ Cristo hich Haai dʌ̈i k'ĩir hãba sĩerraawai hʌ̈u hi gaaimua k'ap'ʌ nʌm jãga sĩerrʌ́ Hẽwandam chi Haaijã. Hichta nem t'um hompaaju nawe hich Haai dʌ̈i sĩerr haawai hichta nem t'um t'ʌnʌm Pörk'a sĩerrʌm. 16 Nem t'um maadëu daúa hoonaa pöd hooba haajempa mʌg jẽb gaaim maimua hʌ̃gt'arm magwe t'ʌnʌmjã Hẽwandamau hi gaaimuata hompaajim: reinaan, maimua hedjã heem magwe Hẽwandam chognaanjöm; magʌm k'ʌʌnta hamachta hʌ̃rpainaa hiek t'eegnaa jua t'eeg sĩsidʌm k'ʌʌnjã hichdëuta t'um hompaajim, magʌm k'ʌʌnagjã hichdëu hig simjö hich hipierraa hamk'ĩir. 17 Hich Cristoon mag nem t'um mʌg t'ʌnʌm hompaaju nawe sĩerrʌm; hichdëuta mag nem k'ĩir pogk'e t'ʌnʌmjã t'um hamach sĩsid hajupierr sĩumajim. 18 Mamʌ magpaijã k'aba, hich Cristota iglesia Pöröu, maagwai jũrr chi iglesia sĩi hi morou. Mag hichta warrgarwe sĩerrarrjö, hiiu p'iidʌju haigjã hichta hĩchab nacha p'iidʌjim, magbarm gaaimua nem t'um t'ʌnʌm k'ãaijã hichta hʌ̃rpainaa hichta hĩchab mag chi p'iidʌtk'aju k'ʌʌn dʌ̈ijã hich mag chi Pörk'a sĩerraag. 19 Hẽwandamau hich Hiewaa Cristota pʌ̈ijim, hich Hiewaa hõor k'ĩir t'egbarm gaaimua hichchata hõor hee sĩeichemjö hamk'ĩir. Mag wounag pawiajã hichiita hagt'a hich Haai dʌ̈i simjö hich mag Hẽwandamk'a sĩerrajim. 20 Hi gaaimuata hĩchab mʌg durr gaai t'um hõor t'ʌnʌmjã hamach pekau gaaimua Hẽwandam dʌ̈i hiekk'õr wai narrjã hʌ̃gt'arm magwe t'ʌnʌm k'ʌʌnpa hich dʌ̈i k'õinaa naapiju haai hapijim. Hĩs mag hi dʌ̈i k'õinaa nʌmʌn, Cristoou maach peerdʌ hawaag hich bag pakuls gaai hãrpitarr gaaimuata mag hi dʌ̈i k'õinaa nʌm. 21 Warr pãrau Hẽwandam k'augba haawain pãran chadcha hok'oo naajim, mag pãach k'aibag gaaimua hi dʌ̈i hiekk'õr paar narr haawai. 22 Pari hĩs ya magba, hich garmuata jũrr hich dʌ̈i k'õinaa p'ë wai sim, mag Cristo wounag pawi hʌdʌraa hich t'õopitarr gaaimua. Mag pãar hich dʌ̈i k'õinaa hapitarran, hich hat'eepai nem wau wënʌrrʌmua bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u, kulp chuk'u hich haar p'ë hawaagau. 23 Pari mag bʌ̃ʌrjã kulp chuk'u hich haar pãach p'ë haupiegan, hich mag pãachdëu hʌ̈k'atarr hiek gaaita hubʌnaa hĩchab pãachdëu maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'atarr hedwe hich dʌ̈i hich mag nʌisijujã k'ap'ʌ nʌisierr k'ĩirjugta k'ĩir hok'ooba wai wënʌrraju haai nʌm. Hich mʌg maach peerdʌajem pãrau hũrtarr hiekpaita hĩchab durrpierr jaau nʌm; mʌchdëujã hich hag hiekta jaau k'itaajem.
Pablo p'idag judionaan k'abam k'ʌʌn hee
24 Mag maach peerdʌajem hiek jaau chitʌm gaaimuata mʌʌn mʌg dau hap'ʌʌ preso chirʌm. Mamʌ mʌch mʌg chirʌmjã jũrr pãachta hʌ̈u hamk'ĩir haawai mag hap'ʌʌ chirab mamʌ honee chiraajem. Mʌch mʌg wai nʌm gaaimuata, hich jãg Cristoou iglesia hich mork'a sim hat'ee hich dau hap'ʌʌ wai naawai hãwattarrjö, mʌchdëujã hagjö hi dënjö haju hẽk'a chiraajem. 25 Mua k'ap'ʌ chirʌm, Hẽwandamau mʌʌta hich hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn juag hoojemk'a wai sim, pãar maar meeun k'abam k'ʌʌnpa hʌ̈u hamk'ĩir. Mag p'idagta hichdëu mʌrʌg deetarr haawai maach peerdʌajem hiekta meerba muan t'um jaaumaajem; 26 hajapcharan warrgarwe Hẽwandamau hich mag bʌ̃ʌrjã hõrag jaauba sĩi hichdëupai k'ap'ʌ wai sĩerrma; magtarr hĩsta ya hich dënk'a nʌm k'ʌʌnag k'augpibarm. 27 Magta pãarjã hi dënk'a nʌm k'ʌʌn haawai maar meeun judionaan k'aba hawiajã Hẽwandamau pãragjã k'ap'ʌ hapibarm, jãga mag Cristo maach t'ãar hee sĩejemta mʌg hatag hʌ̃gt'ar paauk'awijã hoo wai wënʌrraju. 28 Mag Cristota muan sĩi hik'õrjã k'aba hõrag jaau k'itaajem, hich Hẽwandamau mʌchig k'ĩirjug deetarrdamau ham wawimamua; hajapcharan Cristoog sĩi k'aibag chuk'u hajapp'a k'it'ëemta hirig hich jua heecha p'ëdeegma. 29 Magaag hat'eeta mʌʌn maach peerdʌajem hiek jaau chirʌm, magaagjã hich Cristo jua t'eeg mʌ gaai simuata mag jaaupi sĩewai.