4
Cristo hiek hʌ̈k'a naawai honeeta wënʌrraju haai nʌm
K'odamnaan, mua pãar jãsenenaa pãar k'õsi chitaawai pãar hoon mam k'õchaaga chiraajem. Hajapcharan pãar gaaimuata mʌʌn honee chiraajem. Mua k'ap'ʌ chirʌm, pãrau chadcha maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'atarr haawai par mʌ p'idk'abajim. Jãg pãarta mua k'ajap'am nemjö Cristo hat'ee gan hautarr gaaimua mʌ honee chirʌm. Maagwai hich mʌg hẽsap gaai t'um mʌchdëu pãrag jaau chirʌmjö hich jãg hubʌ nʌisit, hʌdʌraa maach Pör Jesucristoogta pãach juag hoopi nʌmua.
Mʌch hʌ̃p'ʌʌin k'ʌ hãbam k'ʌʌnagamjö mua mag chirʌm, Evodiaag, maimua Sintiqueegjã hagjö: Chadcha maach Pör Jesucristo k'arannaanjö k'õinaa nʌisit, hichdëu hapi simjö. Maimua pʌjã, mʌch k'apeer hajap'am, hĩchab maach peerdʌajem hiek heemua bʌ̃ʌrjã hogdʌba nʌrraajeewai pʌrʌgjã jãk'ʌʌn hʌʌin wawibá ha chirʌm, tag hich jãg wënʌrram hugua. Mua hõor hee maach peerdʌajem hiek jaau chitaawai jãk'ʌʌn hʌʌinauta Clemente dʌ̈imua tagam k'ʌʌn hagjö mʌ dʌ̈i hãba wënʌrrarr k'ʌʌnpa mʌ bʌ̈ hogdʌba dʌ̈i mʌ hipierr jaau durraajeejim. Mag mʌ dʌ̈i wënʌrrarr k'ʌʌn t'ʌ̃r ya hʌ̃gt'ar Hẽwandamau hichdëu peerdʌ haumam k'ʌʌn t'ʌ̃r p'ãk'amaajem hẽsap gaai hĩchab p'ãk'a t'ʌnʌm.
Maach Pör Jesucristo pãach dʌ̈i sĩejem k'ĩirjuwia honee habat. Hũmaai pʌaba pãrag jaau chirʌm: ¡Honee habat! Maach Pör Cristo ya bëeimʌʌ sim k'ap'ʌ, hõor dak'ĩir hagpierraata wënʌrrat'ʌ̃; pãach k'apeenjã chig haba, sĩi warag chik'am dau haug k'aug paraata habat. Pãach p'it'urg waauwai hoob hök'ĩirjuu hamiet. Mag k'ãyau warag mag pãach p'it'urg hau wënʌrrʌm t'um Hẽwandamagta jaaubapʌ̈it, hirig jëeumamua. Mamʌ mag jëeumamua hĩchab pãach hiek hũurjem paarjã hirig hʌ̈u hajim habat. Pãrau cha mua jaau chirʌmjöta hamʌn, magan Hẽwandamau pãar hök'ĩirjug meeupiju. Pãar Jesucristo dʌ̈i naawai p'it'urg hauwiajã hĩchab hichdëuta pãar k'õinaa wënʌrrapiju. Mag pãar k'õinaa wënʌrrʌm chi hʌ̈k'aba nʌm k'ʌʌnau pöd k'augba haajem, jãgata pãar mag nʌisip nʌ.
Hõrau hoowai hʌ̈u hajöjöom nemta wauju haai nʌm
K'odamnaan, hãbmiecha paawai mua pãrag magk'im: Hõrau hajap'a pãach hëugar hig hiyʌ̈ʌ hamk'ĩir, t'umaam k'ʌʌn dak'ĩir bʌ̃ʌrjã sëu chuk'u hãba chadam hiekpai hiek'ajuuta k'ĩirjubat. Hĩchab jãgata Hẽwandam dau najã nem hajap'a waujuuta hãba k'ĩirjubat, pekau wauju k'ĩirjugjã chuk'u. Magnaa k'ĩirjug paraa haajeet'ʌ̃ hĩchab, jãga habarm gaaimuata hõrag pãach daupii hapiju nʌ, bʌ̃ʌrjã pãach hëugar hĩgk'aju k'ʌʌn chuk'u haag. Mua t'um pãrag mag chirʌmʌn mʌgau: Pãachdëu nem wau nʌm hoowia hõrau hamach hödegpai k'ãijã, jãgan chadcha hʌ̈u k'ërʌm hajöjöom nemta hãba wauju k'ĩirjubat. Pãrau pãachdëujã k'ap'ʌ nʌm mua pãar hee maach Hẽwandam hiek jaaubaimaawai pãachdëu hʌ̈k'atarr. T'umaam k'ʌʌnau mʌ hiek'a chitʌm hũrwia mʌ hoojierram, jãga mʌ pãar hee chitajĩ. Hich jãg mʌ pãar hee p'ʌʌrdʌ chitʌmua nem wau chitʌm hoojerr t'umaa pãachdëujã mʌ dënjö habat. Pãar mag wënʌrrʌmʌn, magan hich Hẽwandam maach k'õinaa hapiejemchata pãar dʌ̈i nʌrraju.
Hichig p'atk'on deepʌ̈itarr paar Pabloou hʌ̈u hajim hatarr
10 Maach Pör Jesucristoog hʌ̈u hajim ha chirʌm, deeu pãrau mʌg mʌch dau hee haug k'augbarm paar. Chadcha pãrau hagt'a hʌ̈u mʌch k'ĩirju durrum k'ap'ʌ chiraawai mʌ honee chirʌm. Mag chirʌm haig chan mag pãrau ya tag mʌ higba naajim haba chirʌm. Mua k'ap'ʌ chirʌm, pãrau mʌ juag hoom k'õsi durrumta, sĩi wir haiguimjö k'aba haawai, pöd nawe mʌ juag hooba naajim. 11 Mag chirʌm haig chan mag sĩi mʌch dau hap'ʌʌ chiraawai pãrau mʌchig nem dedee hamk'ĩirjã k'abata mag hiek'a chirʌm. Mʌʌn mʌg chitʌmʌn, parhooba nemdam bʌ̃rʌʌm dʌ̈i hawiajã magʌm haba chitʌm. 12 Mʌʌn ya parhoobata k'augwi chitʌm. Bʌ̃ʌrjã mʌchdëu nem hig chirʌm chuk'u chirʌm haigjã nem k'ĩir t'um paraamjö chiraajem. Jãsöo chirʌm haigjã biwaa chirʌm dʌ̈i hãba chitʌm. K'ar mʌchdëu nem hig chirʌm hatcha sob wai chiraajem; wa k'ar magbaju, jũrr bʌ̃ʌrjã chuk'u chirʌm hawiajã hök'ĩirjuu hoo chiraa k'augba chitʌm. 13 Mua chan mʌch dau hap'ʌʌ chitajujã k'ĩirjuba chitʌm, magʌm hãwat chitaagjã hich Cristoouta mʌrʌg juapá deejeewai. 14 Mag hab mamʌ, pãrau mʌ juag hooju haai k'aba naajimjã haba chirʌm. Hante hʌ̈uta pãrau mʌ juag hoob k'aba hoojierram.
15 Filipopien, pãrau pãachdëujã k'ap'ʌ nʌm, har mʌ pãar hee Macedonia durr Hẽwandam hiek jaau p'ʌʌrdʌ chitawia jũrr deeum durr jaau chiraimaawaijã, maach k'odnaan tagam k'ʌʌnau deepʌ̈iba nʌm hee, hãba pãraupaita pãachdëu Hẽwandam hiek hʌ̈u k'augtarr paar hawi mʌrʌg p'atk'onjã deepʌ̈ijierram. 16 Hag najã hagt'a Tesalónica chiraawai, pãachdëuta k'arii hʌ̈u mʌrʌg p'atk'ondam mʌch nemdam hig chirʌm hat'ee deepʌ̈i nʌm mua haaujeejim. 17 Hãba sĩi pãar jua heem nem haum k'õchgaupaijã k'abata mʌ mag hiek'a chirʌm. Mua hʌ̃rcha k'õsi chirʌmʌn, hĩchab pãrau mʌrʌg nem dee nʌm paarjã jũrr hich Hẽwandamauta pãrag hag k'ãyau nem hajapcharamta deepim k'õsi chirʌm.
18 Hʌ̈u hajim keena. Har pãrau mʌ hat'ee Epafrodito gaau p'atk'on deepʌ̈itarr t'um hʌ̈u hagcha k'ërajim. Hajapcharan mʌchdëu hig chirarr k'ãyaujã hʌ̃rʌʌchata pãrau deepʌ̈ijierram. Jãg pãrau mʌrʌg p'atk'ondam deepʌ̈itarran Hẽwandamau hoowaijã hʌ̈u k'ërʌm, hichigchata deebarmjö haawai. 19 Jãg nʌm jũrran, pãachdëu nem hig nʌmpierr maach Hẽwandamau pãrag hichdëu nem t'um jʌ̃a sim heem bʌ̃ʌrjã hĩgk'aba, deeb k'aba deeju, pãar Jesucristo dënk'anaa hi hiek hʌ̈k'a naawai.
20 Hichpaita maach Haai hanaa maach Hẽwandamau. Hijöm k'ʌʌn chan tag chuk'um. Maagwai hirigpaita t'umaam k'ʌʌnau mʌg hatag pawiajã hich mag hʌ̈u hajim haju haai nʌm.
Pabloou hamach saluddam deepi jaautarr
21 Jesucristo gaaimua t'um Hẽwandam chaaink'a t'ʌnʌm k'ʌʌnag mua salud deepʌ̈i chirʌm habat. Hĩchab maach k'odnaan mʌig cárcel deg hʌ̃iba mʌ hoo k'ʌrrk'aajem k'ʌʌnaujã pãrag salud deepʌ̈i nʌm. 22 Maimua tagam k'ʌʌn t'um mʌig hagjö Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnaujã hamach t'umaam k'ʌʌnau pãrag salud haajem. Mamʌ hʌ̃rcha pãrag salud deepʌ̈i nʌmʌn, Jesucristo gaaimua maach k'odnaan mʌg Roma durram rey deg p'idk'aajem k'ʌʌnauta pãrag salud deepʌ̈i nʌm.
23 Mʌgdampai hajim keena, mʌg hẽsap gaai pãrag jaaupʌ̈im hig chirarr. Pãar kõit maach Pör Jesucristoog jëeu chirʌm, hichdëuta pãar dʌ̈i hogdʌba hich mag pãar hʌ̈uu wai nʌrramk'ĩir. Hayoo keena,
Pablo