3
Jesucristo gaaimua k'odamnaan, pãar maach Pör Jesucristo dʌ̈i naawai deeu pʌaba honee habat ha chirʌm.
Nem wau nʌm gaaimuapai chan pöd dich peerdʌ haubam
Cha mua p'ã deepäaigpam hiek'an nawe mʌchdëu pãrag p'ã deepʌ̈itarr hiekpaiu. Mamʌ mʌchigpain hʌ̈u k'ërʌm, mag hich hãbam hiekpai hawiajã. Hichiita pãar hat'ee nem hajaug sim, chik'amnag hʌdʌʌr pãach k'ũgurpimaaugau. Mag mua jaaupʌ̈yaagpamʌn mʌgau: K'ĩir k'ap'ʌ habat, har hichk'umjö nem sëunem nem k'aigbamta jaau sĩerrjëem k'ʌʌn dʌ̈i. Jãk'ʌʌnan sĩi hamach mor hãrmienau. Hamag chan har dich wir haigpai ham dënjö dich k'ak'ua dauchachba nʌm k'ʌʌn chan Hẽwandam chaain k'abam haajem. Mamʌ par hamach hip'it'ur mag wënʌrrawiajã hoob ham hipierraa hamiet. Maach mor hʌ̃rpain hidëu sĩi dauchach paar sĩsid hawiajã, maach t'ãarta k'aigba sim chan parta hi chaainau haju. Mag k'ãai maachin chad hi chaain chaarpama, chadcha hich Hẽwandam Hak'arau jaau simjö t'ãraucha hirig jëeujeewai. Mag jëeu wënʌrrʌmuata maach honee naajem, Jesucristo maach kõit meebarm gaaimua Hẽwandamau maach hich chaaink'a wai sĩewai. Mamʌ hãaur k'ʌʌnau chan magba nʌmta sĩi haman chadau hõor hajap'am k'ʌʌnau ha jaau nʌrrjëe haajem. Hamagan sĩi dich mor dauchachnaa nem hajap'am wau nʌmuata Hẽwandamau maach hich haar haaujem haajem. Mamʌ chadcha magʌm gaaimuata maach hʌ̃gt'ar höbeerjeek'iin, magan mʌʌta ham k'ãaijã hëntërcha höbërju. ¿K'an jãgwia magk'ajĩ? Hũrbat, pãrag jaauk'im: Mʌ dënnaanan hamach numwe judionaan chaar hajierram, warrgar maach jöoin Benjamín k'ararr hag chaain hewagam k'ʌʌn dën. Bʌ̃ʌrjã hamach jöoin hi pʌaba wënʌrrarr haawai, mʌjã hich mag bãaupʌ̈ijierram. Bʌ̃rʌʌwe hautarr hagt'a ocho diaspai chirʌm hee, warr jöoinau jaaujerrjö mʌ mehëudam p'ʌʌrbichpʌ̈ijierram. Maagwai mʌjã hagt'a mʌch t'ʌ̃r hok'ooba, judío charau. Mʌʌn hĩchab fariseo hajim, Hẽwandamau Moiseeg hich hiek p'ãpitarr hiek hajapcha hʌʌrk'aajem k'ʌʌn heem. Mag Moiseeu p'ã pʌatarr hiek mʌchdëuta mʌch k'apeen k'ãaijã hajapcha hʌʌrk'aajerr haawaita jũrr Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn hẽudeejã mua hẽk'aajeejim, ham k'aibag wawaag. Mag Moisés hiek mʌchdëu hajap'a hʌʌrk'a chitarr gaaimua, ni hãbmuajã mʌ higwia mʌ hëugar k'aigba nem hĩgk'aba haajeejim.
Hich mag jaar mʌchdëu k'ĩirjuawai magʌm t'um hajap'amjö k'ap'ʌ chitarr chan hĩs jũrr bʌ̃ʌrjã maadëu nem higbata sĩsidʌm. Warran mʌʌn chadcha magʌmʌg hee chitajim. Mamʌ maagjerr hĩsin jũrr mʌʌn Jesucristo dënëu. Hiita mʌ Pöröu. Tag hijö nem hajap'am chan chuk'um. Hʌ̃gt'ar höbëraag hawi warrgar mʌchdëu nem wau chitarr, hĩs mʌgnaa hoowai chan bʌ̃ʌrjã maadëu nem higbata sĩsidʌm. Hajapcharan sĩi mag mʌch k'õchagpierr nem wau chitarr t'um mua hisegjim, jũrr Cristo dënk'am k'õchgau. Mʌʌn hĩsin Cristo dʌ̈ita chirʌm. Mua mag chirʌm chan, mag sĩi mʌchta hajaug chirʌm hawia k'aba, ni Hẽwandamau hich hiek Moiseeg p'ãpitarr hiek mʌchdëuta hajapcha hʌʌrk'a chitʌm hawiajã k'abam. Mua mag chirʌmʌn, Cristo hiek t'ãraucha hʌ̈k'abarm gaaimua Hẽwandamau mua nem k'aigba wautarr t'um chugpaabapäaiwaita mag chirʌm. Dichdëu nem wajap'a wau nʌm gaaimuapai chan pöd dich peerdʌ haubam. Magju k'ãai Cristo jua heeta hich hak'aardam joot'ʌ sĩubarm wounan chadau t'ãar hajap'a chirsim haajem Hẽwandamau. 10 Muan Hẽwandamagta warag mʌchig hajapcha Cristo k'ap'ʌ hapim k'õsinaa hĩchab Cristo hiiupi hautarr hag jua t'eegta mʌchig deepim k'õsi chirʌm; magbaawai mua hi dënjö gaai machag hãwatju haainaa hĩchab hijö t'õju hak'iinjã, warag t'ãar p'ĩiuwia k'ĩirjuba t'õog. 11 Mua k'ap'ʌ chirʌm, mʌ mag hap'ʌʌ hak'iinjã, hichiita Hẽwandamau mʌ hak'aardam mag jẽbdeg sĩepiba hich haar hauju.
Cristoou hichjö hajap'a hamk'ĩirta maachig jaau sim
12 Mua mag chirʌm chan, mag ya mʌchdëu t'um jaau dichdimamjö mʌchta hajapcha chirʌm haba chirʌm. Mʌg chirʌm haiguin mʌʌn hagt'a hajap'a haju pöoma waaur chirʌm. Mag chirab mamʌ hajap'a hajuuta hẽk'a chirʌm. Cristoou hichjö hamk'ĩirta hichdëuta nacha mʌ jʌr hautarr haawai hagjö hãba hag k'ĩirjugta hogdʌba wai chitʌmua jũrr hich simjö hajap'a hajuuta hẽk'a chirʌm. 13 Keena, Cristo gaaimua k'odamnaan, mua chan pãrag, “Ya mʌʌn hĩsin chadau mʌchdëu hig chirarrjö hajap'a chirsim” haba chirʌm, hagt'a t'um Cristoou jaau simjö k'aba chiraawai. Mag hagt'a hajapcha k'aba chirab mamʌ, ya warrgar mʌchdëu nem waaujerr chan tag k'ĩirjuba chitʌm. Magju k'ãai mʌ k'ĩirjugan, hãba k'anta mua Cristo hat'ee waubaawai hi dawagaa habarju k'ai hanaa hirua nem k'õsimpaita wauju k'ĩirju chitʌm. 14 Maagwai mʌg hatag ya hich sim haarcha barbaimaawai mʌchdëu mag hich dawagaa nem wau chitarr jũrr Hẽwandamau mʌ dʌ̈i hajap'anaa hich dʌ̈i hich mag mʌ wai nʌrraju. Mamʌ mag maach hʌ̃gt'ar höbërju hayaa hamk'ĩir Jesucristo meebamua chan hãbjã Hẽwandamau hauba haajeek'am.
15 Maguata pãarjã har mʌ dënjö Hẽwandam hiek hajap'a k'ap'ʌ nʌm k'ʌʌnan magta k'ĩirjuju haai nʌm. Mamʌ hãbmua k'ãijã pãar hee hich hajaug p'ëwia ya hiin t'um hajap'a chiraawai hich hajaug paapäaig chan tag nem hajap'am wauju higba chirʌm hamʌn, hich Hẽwandamau hĩchab hirig mʌg jẽb gaaiwe chan hagt'a hi t'um hajapcha k'aba sim ha k'ap hapiju. 16 Mamʌ mua mag chirʌm: Maadëu dichdëu nem k'augtarrpierr k'ĩirjunaata nem wauju hawijã jaauju haai nʌm, bʌ̃ʌrjã k'augbam k'ʌʌn dënjö nem parhoob wauba.
17 K'odamnaan, pãrau mʌ jua heerpanaa mʌ dënjöta habat. Magnaa hĩchab pãar hee maach wënʌrraajerrjö wënʌrraajem k'ʌʌn hoonaa hagjö hajap'ata nʌrrjëe habat. 18 Mʌchdëu nawe pãachig jaaujem hiekpai hĩsjã deeu pãrag jaauk'im: Hõor k'apan har maach hee hʌ̈k'a nʌm hʌ̈k'a nʌm haajem k'ʌʌn t'um chan chadcha chi hʌ̈k'aajem k'ʌʌn chaar k'abam. Jãk'ʌʌnan jãg hamach parhoob wënʌrrʌm gaaimua sĩi dau t'eeg chuk'umjöta t'ʌnʌm. Hamagan sĩi parta Cristo pakuls gaai t'õtarrjö haajem. Har mag k'ĩirju nʌm k'ʌʌn hoowaita t'ãar heepain bĩe chiraajem. 19 Jãgʌm k'ʌʌnaun sĩi parhooba hamach hö k'õchagpierr nem wau nʌmta, hajaug hʌ̃rpai sĩsidʌm haajem. Mag nem k'aigba wau nʌm hawia chigaa hajöjöopaijã k'aba, warag hamachta t'ö hiyʌ̈ʌ haajerram. Hamau hãba mʌg jẽb gayam nempaita k'ĩirju nʌm. Mamʌ magʌm paar Hẽwandamau k'ĩmie durrta ham bark'ʌʌipʌ̈iju, hich mag dau hap'ʌʌ wënʌrramk'ĩir. 20 Mamʌ maachta hʌ̃gt'armpeen k'aju k'ʌʌn haawai maach durran hʌ̃gt'ariu. Maagwai pöd warm k'ʌʌnjö mʌg jẽb gaaim nempaita k'ĩirjuju haju k'aba nʌm. Maachin hãba maach Pör Jesucristo maach peerdʌ hautarr hʌ̃gt'armua bëeta hoo nʌm. 21 Mag hich pierrum hedta hichdëucha hich hiiu haawai maach mor mʌg maadëu nem higmap simjã hich dënjö hajaug paapʌ̈iju. Nem t'um t'ʌnʌmjã hichdëuta hichdëu hampierr haju haai sĩerraawai hich hag juapaaupai hirua chadcha sĩi maach hëu meebpʌ̈imjö haju.