2
Jãga haju haai nʌ maachjö Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈i
Chadcha pãar gaaimua mʌ honee chirʌm, Cristoouta pãar k'ĩir honee hapi sĩewai. Hʌ̈u hiruata pãar k'õsinaa pãar k'ĩir jãsenk'aajem. Pãach t'umaam k'ʌʌnau hãbam Hẽwandam Hak'aarpai wai wënʌrrʌm gaaimua k'od hãbamjö naawai hʌ̈u pãar chik'am daupiinaa dau haug k'aug paraajã haajem. Magua mʌ honee chirʌm. Mamʌ pãrau mʌ honeecha hapim k'õsi nʌm k'ai, t'umaa hö hãbata habat, jũrr chik'am hichaaurjã haba, hagdaujö chik'am k'a k'õsi, nem wawaagjã chipar chipar k'aba, hãbam k'ĩirjugpai paraa. Pãachdëupaijã pãach t'önaa bigaaum k'ʌʌnagjã sĩi pãach hëugar hajap'a hig hiyʌ̈ʌ hamk'ĩirpai chan hoob warag nem waumiet. Mag k'ãyau warag chik'amnaan higwiata, “Jãk'ʌʌnan chad maar k'ãaijã hʌ̃rpai naabma” habat. Nemdam waauwaijã hoob pãrau pãach hat'eepaita nem t'umaa k'ĩirjumiet. Magju k'ãai hĩchab dich k'apeen dʌ̈ijã hö hajap'a hajuuta k'ĩirjubat.
Muan pãragjã, “K'ĩirjug hajap'ata paraa habat” ha chirʌm, Cristoou k'ĩirjuajerrjö.
Hí hĩchab Hẽwandam haawai hich Haai dʌ̈i hãba sĩejim, hiwiir hãbjã hʌ̃rʌʌ k'aba.
Mag sĩejieb mamʌ, hich mag hich Haai dʌ̈i hãba sĩerram k'õchgau hirua hich k'ãidu hogdʌ pʌamap'ajã k'abajim.
Mag k'ãyau mag Hẽwandamk'a sĩerrta, hich hajaugjã higba mʌg jẽb gaai bëewia, parhoobam chaaidamjö t'aabachëwia, jũrr wounk'a sĩeichëjim.
Mag, sĩi hich Hayag hich hʌdʌraa p'ẽet'ʌgpinaa hõor hee Hẽwandam chogk'aan bëejim.
Mag wounag pawia, wounaan hee sĩeichëwia, sĩi chik'amnaanagta hʌdʌraa hich dʌ̈i hamachdëu hampierr hapijim.
Mag Hẽwandam hipierraa ham k'õchgau sĩi hõor t'õomie harrjö hʌdʌraa pakuls gaai hich meerp'ë t'õopijim.
Mamʌ magtarr jũrr Hẽwandamau hirig hichta t'umaam k'ʌʌn k'ãai hʌ̃rpai hapiwia hichta tagam k'ʌʌn k'ãaijã hajapcharam gaai t'ʌ̃rjim.
10 Maagwai t'umaam k'ʌʌnau Jesús k'ĩirp'eeta jĩepöröu p'õbk'ak'a haju: hötarr k'ʌʌnaupa hʌ̃gt'arm magwe mʌg jẽb gaaim k'ʌʌnaujã hagjö.
11 Mag nʌmua t'umaam k'ʌʌnau hi k'ap'ʌ hamach meuk'ĩraucha hirig, “Jesucristo, pʌchta chadcha t'umaam k'ʌʌn Pöröu; pʌchdëuta nem t'um k'ap chirʌm” ha hiek'amam gaaimua, hĩchab hich Hẽwandam chi Haaipata mag t'ö hiek'aju.
Jãga wënʌrraju haai nʌ Hẽwandam hiek hʌ̈k'abam k'ʌʌn hee
12 Cristo gaaimua k'odamnaan, mua pãar daupii chitʌm. Mua k'ĩircha pãachig Hẽwandam hiek jaau chitaawai pãachdëu mʌ hipierraa narrjö, magan mʌ mau warp chirʌmjã higba warag hich jãg hʌ̈k'anaat. Maach Hẽwandam na nem k'aigba wauju hök'ö sĩi maach peerdʌajem hiekta warag pãach hee hʌ̃rpai hapiju hẽk'abat, mag wënʌrrʌmua hubʌ paauk'amaag. 13 Magaag hat'ee hich Hẽwandamauta hich k'õchagpierr pãrag mag nem waupim k'õsi hapi sĩewai hichdëuta pãar juagjã hoojem.
14 Mag pãachig nem waupi sim waauwaijã, warag honee pãach wir haig chipar chiparjã haba, k'ĩuta waubat, 15 daumaa hãbmuajã pãachig hiek'apiju chuk'u, mʌg hõor k'aibag t'ʌnʌm hee k'aibagjã chuk'u Hẽwandam chaaink'a wënʌrramk'ĩir. Pãar magta wënʌrrʌmʌn, magan mʌg durr hich pekau pömgau hedau k'ĩejö sim heejã pãar hedjã hee p'ĩdag p'up'up t'ʌnʌmjöta wënʌrraju ham hee, 16 jãga Hẽwandamau maach t'ãar chi hiiurig paapäaijẽ ha jaau wënʌrrʌm gaaimua. Maagwai Cristo bëem hedjã mʌchpa pãar gaaimua honee chiraju, mʌch par p'idk'aba habarm k'ap'ʌ chiraawai. 17 Mua pãrag Hẽwandam hiek jaautarr gaaimua, hʌ̈u pãrau hãba hirua nem k'õsimta wau wënʌrrʌm. Maagwai hich hag hiek gaaimuapai hamau mʌ t'õoju hak'iinjã, bʌ̃ʌrjã machagjã higba hʌdʌraa mua mʌch t'õopiju. Magbarmua muajã pãrau nem wau nʌmjö, hichdëu k'õsim nemta mʌchdëujã wau chirʌm k'ap'ʌ chiraawai, mag mʌ t'õok'iinjã mʌrʌgan hʌ̈u k'ërʌm. 18 Maagwai mʌ mag t'õk'iinjã mʌʌn mʌchin honee chirʌm. Hoob hök'ĩirjuu hamiet. Mag k'ãyau heeu dëgölp mʌ magwiajã pãachta warag honeeta habat.
Timoteo Epafrodito dʌ̈i
19 Maach Pör Jesuu k'õs hamʌn, mʌigmua jöpcha mua pãar haar Timoteo pʌ̈iju, pãar hoon mamk'ĩir, mag pãar hoot'urwia pãar jãga nʌ ha jaaubaicheewai mʌchjã honee chiraag. 20 Mʌchdëu pãar k'ĩirju chirʌm dʌ̈i tag hi dënjö pãar k'ĩirju nʌm k'ʌʌn chuk'u haawai, Timoteota mua pãar haar pʌ̈iju. Jãgdamauta chadcha pãar hʌ̈u wënʌrramk'ĩirjã hich k'od hãbam k'ʌʌn hat'eemjö haajem. 21 Tagam k'ʌʌnan sĩi hamach wir haigpaita k'ĩirjuajerram. Mamʌ mag sĩsidʌm Jesucristo hat'ee nem wauju k'ĩirjug chan bʌ̃ʌrjã k'ĩirjubamjöta haajerram. 22 Mamʌ pãrau k'ap'ʌ nʌm, hí warm k'ʌʌnjö k'aba k'itʌm. Maar hãba p'idk'a wënʌrraajeewaijã, hiruata chadcha hich haaijö bʌ̃ʌrjã mʌ bʌ̈ hogdʌba hich mag hãba maar maach peerdʌajem hiek jaau wënʌrraajeejim. 23 Magua, ya hamau mʌch sĩi höbeerpʌ̈iju wa t'õopʌ̈iju ha hajapcha k'ap'ʌ haadeewai hiita mua pʌ̈iju ha chirʌm, pãar hoon mamk'ĩir. 24 Mamʌ maach Pör Cristoou mʌigmua mʌch hʌ̈u höbeerpʌ̈iwia mʌchdëujã jöp'ëe pãar hoon maju k'ap'ʌ chiraawai mʌch chan mua hajappai k'ĩirjuba chirʌm.
25 Mamʌ hichiita mʌʌgwaiwe mua deeu pãar haar maach k'od Epafrodito pʌ̈iju. Pãrau mʌ juag hoomk'ĩirta hi pʌ̈itarr haawai chadcha hirua hʌ̈u mʌ hipierr maach Pör Cristo hiekjã jaau wai k'itanaa woun hat'eemjö hag kõitjã warag k'aigpër hiek'a k'itaajem. 26 Hi hiek ya hirua pãar t'umaa hoom k'õchag chirʌm haajem. Hichdëu maumua hũurwai, mag hi mor machpatarr pãachdëu hũrtarr gaaimua pãrau hi k'ĩirju nʌm hanaawai, hichdëujã hĩchab pãar k'ĩirju sim. 27 Chi mor mas haan hiin chadcha mor machpawia peer meejim. Mamʌ Hẽwandamau hʌ̈u hi heeg hoowia monaaupʌ̈ijim. Maata Hẽwandamau mag hi heeg hooba hʌdʌraa meepimuan, mʌʌn hök'ĩirjug pöoma chirsik'am. Mamʌ hʌ̈u hi monaau hat'am gaaimua Jöoirau mʌchpata heeg hoojim, mag hi bʌ̈ hʌhʌak'arr hoowia gaai machag chirarr warag hatcha hök'ĩirjug pöm hapimaaugau. 28 Mag hi mor mas sĩerr gaaimua pãrau hi k'ĩirju nʌm mʌchdëujã k'ap'ʌ chiraawai, jöpk'aa pãar haar hi pʌ̈im k'õchag chirʌm, hí deeu monak'a barbaimam hoobaawai deeu pãachjã t'umaa honee hamk'ĩir. Ya mag hí hʌ̈u barbaimaawai mʌchjã tag hök'ĩirjug chuk'u chirsiju hĩchab. 29 Mua hi pʌ̈ibaawai, chadcha maach Pör Jesucristo gaaimua maach dʌ̈i k'od hãbamjö naawai, honee pãach hee hi baarpi hat'at. Maimua jãgjöm k'ʌʌn wounaan pãach hee baarwai hĩchab wajap'a hi dʌ̈i nʌmjö habat mag dʌ̈ijã. 30 Chadcha hichdëupaita peer hich k'ĩrau hich t'õopijim, Cristoou nem waupi jaau sim hipierraa ham k'õchgau. Maimua hĩchab pãrau pãachdëucha mʌ juag hoom k'õsi durrumta warp nʌm gaaimua pöd hooba haawai, jũrr hichdëuta garpapa ham k'õchgau peer meebarm mʌ gaaimua. Maguata muan pãrag honee pãach hee hi baarpi hat'at ha chirʌm.