FILIPENSES
Pabloou Filipopienag hẽsap p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Chamʌg carta hĩchab hich Pablo Roma p'öbör hee preso simua p'ãtarrau. Mʌg hẽsap p'ãju nawe ya diez añosjö sĩejim haajem Pabloou hichdëuta nacha ham haar Cristoou maach peerdʌ haaujem hiek jaaut'urtarr. Mag hi Hẽwandam hiek jaaut'urtarr k'ap ham k'õs nʌm k'ai, Hch. 16:12-40 jʌrwi hag gaai t'ʌ̃rbat.
Maimua hag k'ur ya biek t'ãrjupam Hẽwandam hiek jaau nʌrraawaijã hichdëucha ham hoot'urjim (Hch. 20:5-6). Mamʌ mag Roma p'öbör hee preso sĩsierr haigmua años jayap sĩejim haajem, bʌ̃ʌrjã ham dʌ̈i hooba. Mag hooba dʌ̈rrʌ̈ʌ narr haawai Pabloou k'ĩirjuawai ya hamach garmua hich k'ĩir hok'oobapʌ̈impii k'ãijã sĩejim (4:10). Mag nʌm hee Filipomua Epafrodito barchëjim hanaabá, haram k'ʌʌnau hich Pablo hat'ee ofrenda deepʌ̈itarr dʌ̈i. Magbaawai Pablo deeu k'ĩirdam honee haadëjim haajem. Chi Epafroditojã hurumua peer meejim hanaabá. Mor mas sĩewi monaaubaadeewaita deeu Pabloou ham haar hi pʌ̈ijim haajem, chamʌg cartadam dʌ̈i (2:25-30).
Chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Filipopien peer hamach t'umta judionaan k'abam k'ʌʌn hajim haajem. Ham chan paraam k'ʌʌn k'abajim haajem, pari mag durrumuata ofrenda jʌr p'ie nʌʌ hajim haajem, hermanonaan Jerusalenpien dau hap'ʌʌ k'it'ëem k'ʌʌn hat'ee (4:16; 2 Co. 11:9). Pabloou chi Filipopien hat'ee mʌg hẽsap p'ãawai chan sĩi deeum k'ʌʌn haramjö hiek p'it'urg haadëp'ʌm gaaimua ham dʌ̈i hiek hëudʌag k'aba, sĩi k'ajap'a hich k'apk'ʌʌn hichdëu hoojem k'ʌʌnagamjöta p'ãjim.
K'an jawaag hajĩ. Mag Filipopienau hich hat'ee p'atk'ondam jʌr p'ie nʌʌ hawi deepʌ̈itarr haawai, honegau hag paar hamag hʌ̈u hajim haagta p'ãjim (4:10-20). Maguata cárcel deg sĩerr hãba, hí honee chirajim ha sim. Biek k'apan mag hich honee sĩerrta mʌg hẽsap gaai jaau sim (1:4,18,25; 2:2,17,28-29; 3:1; 4:1,4,10). Mag maach honee haju haai nʌm ha sim dʌ̈i nem k'ĩir pogk'eta jaau sim; mamʌ hʌ̃rcha jaaupʌ̈i simʌn, mʌig heegar nʌwejã jãga wënʌrraju haai nʌ ha simʌu.
1
Salud
Hermanonaan, pastornaan, pastornaan juag hoojem k'ʌʌn, maimua t'um Filipopien Jesucristo hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua maach t'um hãbam bi heemjö k'odk'a nʌm k'ʌʌn:
Mʌʌn Pabloou. Muata pãar t'umaam k'ʌʌn hat'ee mʌg hẽsap p'ã chirʌm. Timoteota mʌ daumaai sim, mʌ dʌ̈ita hãba Jesucristo chogk'anaa hi hat'ee p'idk'a sĩewai. Maagwai maach numiim k'ʌʌnauta pãach t'umaam k'ʌʌnag saludaanaa hʌ̈u naapim k'õsi nʌm. Mag gaaimua maach Haai Hẽwandamag jëeunaa maach Pör Jesucristoogjã jëeu nʌm, pãar hʌ̈uu wai nʌm dʌ̈i hĩchab k'õinaa wai wënʌrramk'ĩir.
Pabloou chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn kõit Hẽwandamag jëeujerr
Mʌchdëu pãar k'ĩirju hahauk'ampierr Hẽwandamag hʌ̈u hajim ha chiraajem pãar kõit. Mag Hẽwandamag jëeuwai pãar gaaimuata warag mʌ t'ãar honee haadeejem, maach peerdʌajem hiek jawaag maach t'um hãbam p'idag gaaipai naawai. Mag warrcha pãachdëu hi hiek hʌ̈k'atarr haigmua pãraujã mag p'idk'a p'öbaaderr, hĩs hewag pawiajã hich mag maadëu hogdʌba wënʌrrʌm. Mua k'ap'ʌ chirʌm, hichdëu jãg pãar t'ãar chi hiiurig paapʌ̈itarrjö hichdëuta warag pãar k'ĩirjugjã bãaupiju, Jesucristo bëe nʌm hora hich p'idag waumk'ĩir. Mʌrʌgan pãarta mʌ t'ãrau. Maagwai pãar gaaimuata Hẽwandamagjã hich mag honee hʌ̈u hajim haju haai chirʌm. Pãarta mʌig mʌ dʌ̈i cárcel deg hãba nʌmjö nʌm. Mua t'et'emnaan na maach peerdʌajem hiek kõit hiek'aawaijã pãrauta mʌ hipierr dʌ̈i hag kõit hiek'a nʌmjö nʌm, jammua pãachdëu Hẽwandamag jëeu durrum gaaimua. Pãran warp nʌm, mamʌ Hẽwandamau mʌrʌg p'idag deetarr pãrau sĩi mʌchig happai deeba, hʌ̈u pãrau dʌ̈i mʌ juag hoo nʌm, hirig jëeu nʌmua. Jesucristoou pãar k'õsi simjö muajã pãar k'a k'õsi chitʌm. Mua mag chirʌm haig Hẽwandamau k'ap'ʌ sim mʌ sëuk'aba chirʌm.
Maguata mua warag pãar kõit Hẽwandamag jëeujem, pãach wir haigjã warag hʌ̃rcha hagdaujö chik'am k'a k'õsi hamk'ĩir; maagwai k'ĩirjug paraanaa Hẽwandam dau najã jãga wënʌrraju haai nʌ ha k'augp'ömam dʌ̈i 10 nem haai k'abamjã hisegnaa nem hajap'ampaita waumk'ĩir. Mag hamʌn magan Cristo bëem hedjã pöd hãbmuajã “Pãar k'aigba naajim” habaju. 11 Mag hamʌn magan hĩchab hich Jesucristoouta pãrag nem hajap'am pöm waau k'augpiju. Hõrau pãar mag hoobaawai hamaujã hĩchab Hẽwandamag jëeumamua, “Hʌ̈uta pua ham jãg p'ë wai chirʌm; pʌjöm chan chuk'um” ha hiek'aju.
Pabloou cárcel deg simua hich honee chiraajerr jaaupʌ̈itarr
12 K'odamnaan, mua pãrag k'ap hamk'ĩir jaauk'im: Mʌg hamau mʌ cárcel deg pʌ̈ibapäaiwai hõraun tag mua Hẽwandam hiek jaauba hich jãg chirsijupii hajierram. Mamʌ mag k'abajim. Hante magtarr haigmuata maach peerdʌajem hiek'an warag haaidʌa k'ap'ii haadëm. 13 Mag gaaimua mʌig soldaaun pöm t'ʌnʌm dʌ̈imua bit'urgam k'ʌʌnaupa t'um k'ak'apdö t'ʌnʌm, Cristo hiek jaau chitʌm gaaimuata mʌ mʌg preso wai nʌm. 14 Mamʌ hermanonaanau hoo nʌm, mʌ cárcel deg chirʌmjã Hẽwandamau mʌ chig hapiba wai sim. Mag gaaimuata hʌ̃rcha hi hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnaujã warag k'up'ĩiuwia högk'aba, dʌ̈i hi hiek jaau nʌm. Hamau k'ap'ʌ nʌm, maach Pör Cristo hamach dʌ̈i sĩewai hirua hʌdʌʌr ham hamach happai deebaju.
15 Mag Cristo hiek jaau wënʌrrʌm hee, hãaur k'ʌʌnaun mʌ mʌg chirʌm hoowia, mʌ k'ãyau hamachdëuta hajapcha jaau nʌm hawia jãg wënʌrrʌm, chik'am dʌ̈i k'ujʌrpaim hiek'au. Magarrau hãaur k'ʌʌnaun chad magjã k'ĩirjuba, hamachdëu Cristo k'õsi nʌm gaaimuata jãg jaau durrum. 16-17 Har mag Cristo k'õsinaa mʌjã dau haug k'aug paraa nʌm gaaimua jaau wënʌrrʌm k'ʌʌnau k'ap'ʌ nʌm, Hẽwandamauta mʌ mʌig wai sim maach peerdʌajem hiek jaaumk'ĩir. Mamʌ hãaur k'ʌʌnau chan chadcha jaaum k'õsi k'abamta juau hogt'ompaita Cristo hiek jaau nʌm, sĩi hõrag hamachta chi hajapcharam k'ʌʌnau hamk'ĩirpai, magʌm gaaimua mʌg mʌ cárcel deg chirʌm hawia warag k'a honeg chuk'u hamk'ĩir. 18 Mamʌ mʌ gaai mas k'aba sim jãga hamau jaau nʌ. Mʌrʌgan t'um hich hagjöpai sim; jaaumap'a jaauwiajã hichiita hamau Cristo hiekta jaau nʌm. Mag gaaimua mʌchpa honee chirʌm.
Mamʌ warag mʌ honeecha haju, 19 pãrau jãg mʌ kõit jëeu durrum dʌ̈i Hẽwandam Hak'aar maach Pör Jesús k'aigpër hautarrauta mʌchjã hĩchab heeg hoo sim k'ap'ʌ chiraawai. Mag pãrau jëeu nʌm dʌ̈i Hẽwandam Hak'arau mʌ heeg hoo sĩewai mʌigmuajã mʌ hʌ̈u höbërju. 20 Mamʌ dëgölp mʌ pöd höbërba hich mʌg cárcel degpai t'õowiajã mʌ gaai mas k'aba sim. Sĩi mua hʌ̃rcha k'õsi chirʌmʌn mʌgau: Cristo dʌ̈ita hag na mʌch chiraajemjö hubʌ chitam k'õsi chirʌm, t'et'emnaan na hi kõit hiek'aawaijã hinag chuk'u hiek'aag, mʌch mag chirʌm hoowia hõrau warag Cristota t'ö hiyʌ̈ʌ hamk'ĩir. Hamau chadcha Cristota mag t'ö hiek'amʌn, hamau mʌ t'õopʌ̈iwiajã, monak'a höbër nʌm dʌ̈i hãba chirʌm. 21 Hʌ̈u monak'a höbërk'iinjã, hãba Cristo hiek jaau nʌm gaaipaita pʌʌrba chitaju; mʌ t'õobpʌ̈ik'iin chará hajapcha sim, warre hich Cristo dʌ̈ichata chiraimaju haawai. 22 Mamʌ hʌ̈u chig haba höbërnaa mʌg jẽb gaai maach Pör Cristoou warag hich hiek hʌ̈k'apimk'ĩir hi hat'ee hõor jʌrju haai chirʌm hamʌn, mag chan mua jaauju k'augba chirʌm k'an hata jaauju k'ai hirig. 23 K'ar jãguata warag t'oop'em numijã ham k'õsi haadeejem: t'oop'em hãb Cristo haar chiranaa, t'oop'em hãbmua warag hi hiek jaau chitaag. Mua k'ĩirjuawai Cristoou hich haarta mʌ hauk'iin chadcha mʌ hajapcha hak'am. 24 Mamʌ mua k'ap'ʌ chirʌm hĩchab, pãar gaaimua hidëu mʌ hich jãg mʌg jẽb gaai chitaju haai chirʌm. 25 Mag pãrau mʌch hig nʌm k'ap'ʌ chiraawai mʌʌgwaiwe chan Hẽwandamau hʌdʌʌr hamag mʌch t'õopibajujã k'ap'ʌ chirʌm. Mʌʌn pãar hee maach Hẽwandam hiek jaau chitaju, warag pãar hubʌ paauk'amam dʌ̈i honeecha wënʌrramk'ĩir. 26 Mag Cristoou mʌ pãach haar monak'a baarpibarm hoobaawai pãrau honee nʌm hiek'au, “Cristo, hʌ̈uta pua jãg deeu hi waibëewia maar hee pʌ hiekdam jaau k'ëraichëm” haju.
Maadëu jãga haju haai nʌ Cristo higar k'aba nʌm k'ʌʌn dʌ̈i
27 Mʌʌn mau pãar warp chirab mamʌ, muan pãragan sĩita Cristoou maachig wënʌrrapi jaau simjöta t'um hi hipierraa wënʌrrapim k'õsi chirʌm. Maagwai pöd mʌch pãar haar barba hawiajã, warppaimua k'ãijã hagt'a pãach t'umwe Cristo dʌ̈i hubʌnaa maach peerdʌajem hiek jawaagjã hö hãba nʌm hanʌmta mua hũrm k'õsi chirʌm. 28 Har maach higar k'aba nʌm k'ʌʌnau pãach dʌ̈i hamachdëu hampierr hawiajã hoob högk'amiet. Pãrau magmʌn magan magʌm hoowiata jũrr hewag k'ĩirjuwia hamau hãsie, “Mʌk'ʌʌnaun chadcha nem jaau nʌm paarta maadëu ham dʌ̈i jãg nʌm, jãgan Hẽwandamau jãk'ʌʌnta peerdʌ hauwia maachta hisegju” ha k'ĩirjuju. Mamʌ mag hawiajã, hich Hẽwandamauta hʌdʌraa magpi sĩewai 29 hoob högk'amiet. Maadëun Cristo hiek gaai hʌ̈k'a nʌisiewaita hirig hʌ̈u hajim haajem; mamʌ hagjö hi hiek jaau wënʌrrʌm gaaimua chik'amnau maach k'aibag waauwaijã hĩchab hirig hʌ̈u hajim haju haai nʌm. 30 Pãrau k'ap'ʌ nʌm, mʌg maach peerdʌajem hiek jaau wënʌrrʌm gaaimua hõrau maach higar k'aba nʌm. Pãrau pãach daúa hoojeejim, jãga haajeejĩ mʌ jam pãar dʌ̈i chiraawai; hĩsjã pãrau hũr nʌm, jam pãar dʌ̈i nʌmjöta mau mʌ dʌ̈ijã t'ʌnʌm.