6
Chaaina, pãach dënnaanau hiek'aawai ham hipierraa habat; maach Pör Cristooujã magta hapim k'õsi sim pãrag. Pãrau magta ham hipierraa nʌmʌn magan chadcha pãar hagchata wënʌrrʌm. 2-3 Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaauwaijã, “Honeenaa hʌ̈u dʌ̈rrcha año k'apanaa wënʌrraag, pãach haai jãsenenaa pãach hãdjã jãsene habat” ha sim. Tagam nem hagjö hichdëu waupi jaau sim hee maata hʌ̃rcha chi hajapcharamʌu chaaina.
Mamʌ keena, pãach chi dënnaanaujã pãach chaain meeuk'amk'ĩirjö hoob ham dʌ̈i hat'uucha hamiet; magju k'ãai warag ham wajap'a wawí bãaumam dʌ̈i maach Pör Cristoou k'õsimjö wënʌrramk'ĩirta hamag k'ap hapibat, hich magta jöoinpagk'amamk'ĩir.
Pãar sĩi mʌg jẽb gaai chik'amnaan chogk'a wënʌrrʌm k'ʌʌnjã, pãach pörnaanau pãachig nem mag haawai hich Cristoouchata pãachig jaaubarmjö ham hipierraa waum k'õsita waubat, maimuajã hajap'a. Mag ham hipierraa nem waauwaijã, sĩi pãach haig hoopaar haawaipai k'aba, ham meer hawiajã hich hagjö. Mamʌ mag nʌm chan sĩi pãach hajap'a nem wau nʌm hoomk'ĩirpai k'aba, Cristo chognaank'a naawaita hichdëu k'õsi simjö mag hajap'a nem waubat. Sĩi mʌig heegar dich hagdaujöpai t'ʌnʌm k'ʌʌn hat'eeta nem wau nʌmjö k'aba, maach Pör Cristo hat'ee wau nʌmjö nem waum k'õsita nem waaujeet'ʌ̃. Ya pãrau k'ap'ʌ nʌm, mʌig heegar haawai sĩi chik'am chog wa chik'am chog k'aba harr hawiajã, mʌg hatag paawai dichdëu nem hajap'a waaujerrpierr maach Pör Cristooujã maach dʌ̈i hich hagjö haju.
Maimua pãach chi pörk'a nʌm k'ʌʌnaujã hagjö pãach chognaan dʌ̈i haairaa habat, hoob ham dak'ãk'ãujã haba. K'ĩir heyaa habat, pãran hĩchab pãach chognaan dʌ̈i hãba t'um maach Pör Hẽwandam hʌ̃gt'ar chiraajem jua heegpai nʌm. Jãg Jöoi dau naan maachin t'um hagdaujöpai t'ʌnʌm.
K'an jãg nʌmuata mepeer dajẽk haju haai nʌ
10 Hermanonaan, ya hãbmiecha paawai muan pãragan, maach Pör Hẽwandamau hich juapa t'eeg deetarr pãach gaai simʌgta hidëu pãach hubʌ paapibat ha chirʌm. 11 Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua Hẽwandamau pãach dʌ̈i nem hajap'a waumatarrta k'ĩir heyaanaa haata pör hee wai nʌisit, hich jãg soldaaun juurhi hee wërbʌan maawai hich t'ʌag hich jierrnemta jũapäaijemjö, mag pör hee wai nʌmuata hubʌ naawai meperagta hʌdʌʌr dich k'ũgurpiba haag. 12 ¿K'an jãgwi mua mag chirʌ́? Mʌg nʌm haig sĩi dichjöm k'ʌʌn dʌ̈ita wërbʌba naawaima. Maachin sĩi mepeen chi k'aigbam hedjã heem magwe t'ʌnʌm dʌ̈ita wërbʌ nʌm. Mak'ʌʌnauta mʌg durr hich k'aibagau k'ĩsumjö simjã k'ap'ʌnaa, hiek t'eegnaa hamachta hʌ̃rpai t'ʌnʌm. 13 Maguata muan pʌaba pãragan, Hẽwandamau hich jua t'eeg jierrnemjö deetarrta k'ajũajö jũabapʌ̈it ha chirʌm, meperau k'aibag hee dich mapiju hẽk'acheewaijã hʌ̈u peerdʌímʌ peerdʌpʌ̈pʌ̈ijii hawi hʌ̈u pãach garmuata pödpʌ̈iwi hich mag hubʌ nʌisieg.
14 Muan maguata deeu hũwaai pãragan, hich jãg soldaaunau wërbʌan maawai hamach k'ajũapai k'u hee wayëunaa hajap'a hãi k'õorjʌ̃ dʌnʌisiejemjö, chadcha hiek'a nʌmuata sĩi hajap k'ĩir k'aug nʌmjö habat ha chirʌm. Soldaaunau hamach t'ʌag hamach t'ũrr gar jierrnem jũapäaijemjö, nem hagchata waubat ha chirʌm, meperag pãach chig ham hugua. 15 Soldaaun wërbʌan wëtaagpamjö, hajap'ata k'ĩir k'aug nʌisit, maach peerdʌ hauwi maach k'õinaa hapiejem hiek jawaan wëtaag. 16 Mamʌ mag nʌm dʌ̈i hich jãg soldaaunau hich t'ʌag hich escudota hich na hʌa hahau haajemjö, pãraujã meperau pãach k'aibag hee burrpiju hẽk'a nʌmpierr warag Cristo hiekta t'ãraucha hʌ̈k'anaat, maagwai par meperau chook'ierrau pãach p'ip'isk'am hõtdau k'ĩir p'ug bëe t'ʌnʌmjö t'ʌnaawiajã, mag pãachdëu hʌ̈k'a durrumuata hʌdʌʌr pãach gaai papiba haag. 17 Hich jãg soldaaunau hich pör t'ʌag casco jũajemjö, pãraujã Cristoou hʌ̈u pãach peerdʌ hautarr k'ap'ʌnaa hag k'ĩirjugta jũa nʌmjö wai nʌisit, meperag pãach k'ũgurpiba haag. Magnaa hich Hẽwandam hiek hich Hẽwandam Hak'arau pãachig k'augpitarrta jũrr pãach espaark'a hat'at, haguata pãach garmua jũrr hi dajẽk haag. 18 Pari t'um cha mʌchdëu jaau chirʌmjö dich garmuata pödpäaigan, jëeub k'aba Hẽwandamagta jëeunaat. Hich magta hirig jëeu wënʌrrʌmua hidëu hich Hẽwandam Hak'aragta pãachig jaaupibat, jãga Hẽwandamag jëeuju haai nʌ. K'ĩir k'ap'ʌ habat, heeu bʌ̃ʌr habarm gaaimua k'ãijã Hẽwandamag jëeumap'a haduk'am. Magju k'ãai pʌaba hirigta chaigpamamua jëeunaa hĩchab tagam k'ʌʌn t'um durrpierr Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn kõitjã jëeunaat. 19 Mʌ kõitjã hĩchab jëeubat, Cristoou maach peerdʌ haaujem hiek hõrag jaauwaijã k'ĩirjug k'ap'ʌ hichdëu hiek'apim k'õsimta mʌrʌg jaaumamk'ĩir, maagwai jãga mag warr hõrau hamach peerdʌju haai nʌmjã k'augba narrta ya hĩsin Cristoou hõor peerdʌ haaujem ha jaauwaijã högk'aba hiek'aag. 20 Cristoou hich jũrr mʌ chogpʌ̈iwi mʌg maach peerdʌ haaujem hiek jaau chirʌm hat'eeta mʌʌn mʌg hamau mʌ preso wai nʌm. Magtarr haawai mʌig cárcel deg chirʌmuajã warag hichta hõrag k'ap hamk'ĩir högk'aba jawaagjã mʌ kõit jëeunaat keena.
Hãbmiecharam salud
21 Maach k'odam maadëu daupiinaa mʌg maach Pör Cristo hiek jaau nʌm p'idag gaai hogdʌba maach juag hoo k'itaajemuata mʌ mʌg cárcel deg chirʌmjã pãrag jaauwimaju, hajapcharan hich Tiquicoouma. Hirua jaauju hĩchab pãrag mʌig mʌ k'ani jãg chirʌ́. 22 Mag pãrag nem hĩgk'aimamk'ĩirta mua hi pãar haar pʌ̈i chirʌm, maach mʌig jãga nʌ ha jaaubaimam hũrbaawai pãar k'ĩir honee hapieg. 23 Muan maach Hẽwandam chi Hayau maach Pör Jesucristo dʌ̈imua pãar chi hermanonaan t'um k'õinaata wai naapim k'õsi chirʌm. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab t'ãraucha hʌ̈k'a naawai pãach heejã t'um hagdaujö chik'am k'a k'õsi hapim k'õsita chirʌm. 24 Mamʌ mag pãar happai k'aba, har maach Pör Jesucristota hogdʌba t'ãraucha k'õsi haajem k'ʌʌn t'umta Hẽwandamag hʌ̈u wai sĩepim k'õsi chirʌm.
Magdampai hajim pãrag jaaum hig chirarr. Hayoo keena,
Pablo