3
Judionaan k'abam k'ʌʌnagta Hẽwandamau hich hiek jaaupitarr
Keena, mag pãar judionaan k'abam k'ʌʌnpa Hẽwandam chaain k'aju haai nʌm ha jaau chitʌm gaaimuata mʌʌn mʌg preso chirʌm. Pari mua k'ap'ʌ chirʌm, mʌg mʌ preso chirʌm gaaimua Cristoou jũrr pãar dʌ̈ita hajap'a haju. Ya pãrau k'ap'ʌ haju haai nʌm, Hẽwandam hõor dʌ̈i hajaug k'itʌm gaaimua pãarjã dau haug k'augwi mʌrʌgta pãar hee hich hiek jaaupitarr haawai chadcha hag gaaita chitʌm. Har warr mʌg hẽsap p'ãbaadëwe pãrag mʌchdëu bʌchk'un jaau chirarrjö, hich Hẽwandamau hich t'ãar heepai k'ap'ʌ sĩerrjã hichdëuchata mʌrʌg jaautarr haawai mua k'ap'ʌ chirʌm, chadcha pãar judionaan k'abam k'ʌʌnjã hirua hich dënk'a hauju haai sim. Pãrau hag gaai t'ʌ̃rmamua k'ap haju, chadcha mʌrʌgjã mag hichdëupai nem k'ap'ʌ sĩerr jaaujim, jãga mag judionaan k'abam k'ʌʌn hat'eepa Cristo pʌ̈ijĩ. Warrgar chan mʌg hiek chan hĩsimjö dawaa jaauba haajeejim; maagjerr hĩs hewag pawiata Hẽwandamau Cristo hi jaaumk'ĩir hichdëucha maar chi apostolnaan jʌr hautarr k'ʌʌnag hich Hak'arag jaaupibaawai chadcha jaauwiata hʌ̈u k'ap'ʌ nʌm. Mag hich hiek k'augpimap'amjö wai sĩerr hiek'an mʌg hajim: Maach meeun k'abam k'ʌʌnjã mʌg maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimuata maach judionaan dʌ̈i hãba Hẽwandamau peerdʌ hauwi, hich Jesucristoou jaautarrjö hʌ̃gt'arjã höbërpiju. Mag hãbam hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua maach t'umaam k'ʌʌnauta Cristo kõit hichdëu k'õsimjö wau naawai hi gaaimua Hẽwandamau nem hajap'a haju ha simjã chadcha hich magta haju pãar dʌ̈ijã.
Chadcha mʌch k'ĩraupai chan mʌg Cristoou maach peerdʌ haaujem jaau nʌm p'idag hauju k'aba chirajim. Mag chirarrta Hẽwandam nem t'umaam hat'ee hichta hʌ̃rpai sĩerrʌmuata mʌrʌg hich hiek jaaupibaawai hʌ̈u hag gaai chitʌm. Hajapcharan mʌʌn t'um mʌg Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua hi dënk'a t'ʌnʌm heejã mʌchta serbiibacha chirʌm. Mag chirab mamʌ hich Hẽwandamauta pãar maar meeun k'abam k'ʌʌn heejã mʌg maach peerdʌajem hiek jaaupitarr haawai mag Cristo gaaimua maach dʌ̈i nem hajap'a haajem pöoma maadëu chi jaaujujã k'augba haajemjã hʌ̈u jaau chitʌm. Hich Jöoyau warrgarwe nem t'um hompaabarwe nem wauju hichdëu k'ap'ʌ sĩerrjã mʌrʌgta jaaujim, jũrr t'umaam k'ʌʌnag jaaumk'ĩir. 10 Pari mag mʌrʌg jaautarran, mag maach t'umaam k'ʌʌnta Cristo dënk'a nʌm gaaimua chi jua t'ierrnaan t'um hedjã heem k'ʌʌnau hʌ̃gt'arm magwe mag Hẽwandam k'ĩirjug k'aug sim k'ak'apdö hamk'ĩir hajim. Chadcha hichdëu nem wau nʌmpierr nem waau k'aauga sĩerrʌm. 11 Pari mag maach t'um judionaan k'abam k'ʌʌnpa hich dënk'a p'ë hauju k'ĩirju wai sĩerr chan nem hĩsim k'aba, ni hõor k'ĩirjugjöjã k'aba, hich Hẽwandamau warrgurwe mag k'ĩirju wai sĩerr haawaita chadcha mag maach Pör Jesucristo pʌ̈ibarm gaaimua maach t'um hãba hich dënk'a wai sim. 12 Maguata ya hĩsin mag Cristo hiek hʌ̈k'a naawai, hi gaaimuata chadcha Hẽwandam bʌ̈ hignaa hich jãg chaain hamach dënnaan dʌ̈i haajemjö hirig jëeuwimʌ jëeujem, mag jëeubaawai maach hiek hũrju k'ap'ʌ naawai. 13 Maguata muan pãragan mag chirʌm keena: Hich Cristoou pãar judionaan k'abam k'ʌʌnag hich hiek jaaumk'ĩirta mʌ jʌr hautarr haawai hag hiek gaaimua mʌg mʌ dau hap'ʌʌ cárcel deg chirʌm hanʌm hũurwaijã hoob hök'ĩirjuu hamiet. Magju k'ãai pãach gaaimua mʌg mʌ dau haug wau chirʌmʌn mʌchdëu pãar k'õsinaa Hẽwandamaujã pãar k'õsi haawaita mʌg chirʌm ha k'ĩirjunaa warag honeeta habat.
Chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn kõit Pabloou jëeutarr
14 Mag pãar maar meeun k'abam k'ʌʌnpa t'umaa maach Haai Hẽwandamau hich chaaink'a wai sĩewaita muan p'õbk'anaa hirigta hʌ̈u hajim haajem, 15 hajapcharan har hichdëuta t'umaam k'ʌʌn hʌ̃gt'ar t'ʌnʌm magwe hompaatarr haawai hirigta Haai hichëju haai nʌmʌgma. 16 Mua pãar kõit hirigta jëeu chiraajem, hichdëuta pãar dʌ̈i hajap'a haag hichdëu ham haig haju haai sĩewai. Maguata muan hirig hich Hak'aar gaaimuata pãar hak'aardamjã warag hich gaaita hubʌ hapim k'õsinaa, 17 pãachdëu hʌ̈k'a nʌm gaaimua Cristojã pãar t'ãar heeta sĩepim k'õsi chiraajem; hirigta pãar kõit jëeu chiraajem, mag Cristo gaaita hubʌ naawai hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsi hajujã k'ap'ʌnaa, 18 tagam k'ʌʌn hagjö hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn dënjö jãga hich Cristoou k'ũchpaim hat'ee k'aba hich mag daupii wai nʌrraagta t'umaam k'ʌʌn k'õchk'aajẽ ha k'ap hamk'ĩir; maimua jãga hõor dau hap'ʌʌ maadëu nem higba k'itawiajã t'et'em k'ʌʌnjö k'õsi haajẽ ha k'ap hamk'ĩir. 19 Mua k'ap'ʌ chirʌm, chadcha mag hirua maach k'õsi sim chan pöd maadëu t'umaa k'augbam. Pari hichiita pãar kõit jëeu chirʌm, Cristoou maach t'umaam k'ʌʌn k'õsi haajem ha k'ap hamk'ĩir, maagwai hĩchab Hẽwandamta pãach gaai p'ẽs wai naawai hichdëu pãach dʌ̈i hajap'a ham hig simjö haju hayaa hamk'ĩir.
20 Hẽwandam jua t'eeg sĩerraawai chadcha mag maach hee sim haiguin hich hag jua t'eegaupai dichdëu jëeu nʌm hatcha wa dichdëu k'ĩirju nʌm hatcha k'ãijã hajap'a haajem maach dʌ̈i. 21 Magua maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn t'umaam k'ʌʌnau Jesucristo gaaimua hãba hiita mʌg hatag pawiajã hich mag t'ö hiek'a wënʌrraju haai nʌm.