2
Hẽwandam hõor dʌ̈i hajaug k'itaawaita maachin hʌ̈u peerdʌajem
Warran pãran pãachdëu nem k'aigba waaujerr gaaimua pöd Hẽwandam haar höbërju k'aba naajim, sĩi pãach pekau heepaita narr haawai. Pãraun sĩi Hẽwandam k'augbam k'ʌʌnau nem waaujemta waaujeejim, har mʌig heegarpain hichta hʌ̃rpai sĩerrʌm k'õchagpierr, hajapcharan dösãt hipierrma, hichdëuta hõragjã warag Hẽwandamau nem k'õchk'abamta waupim k'õsi haajem hipierr. Maarjã warran t'um hich magta naajim, sĩi dichdëu nem waum k'õchagpierr; nem magju habarmʌn parhoobam k'ĩirjug dich k'ĩirjug hee bëe nʌmta hagpierr waaujeejim, warr t'aabaawaijã hich mag pekau heeta t'aabatarr k'ʌʌn haawai. Chadcha maach mag wënʌrrarr gaaimua maran sĩi parhooba tagam k'ʌʌnjö Hẽwandam jua machag hãwatju haai naajim. Mamʌ hʌ̈u Hẽwandamau hõor t'umaam k'ʌʌn dau haug k'aug paraanaa hich garmua hõor k'õsi k'itaawai, mag maach k'aibag gaaimua haubaju hayaa narrta hich jãg hichdëu deeu Cristo p'iriu hautarrjö maachjã hich haar hauwi hich mag Cristo dʌ̈i hãba wënʌrraju k'ʌʌn k'apijim. Mag Hẽwandam hõor dʌ̈i hajaug k'itʌm gaaimuata maachin hʌ̈u peerdʌwi nʌm. Ya mag Cristo dʌ̈i hãba hich mag wënʌrraju k'ʌʌnk'a naawai chadcha meewi narrta deeu p'iriu hautarrjö nʌm dʌ̈i ya hʌ̃gt'ar hich dʌ̈icha hohoodö nʌmjöta nʌm. Mag Hẽwandamau maachigta nacha Cristo hiek hʌ̈k'apiwi hich dënk'a hautarran, hĩs hewag pawiajã jãga chadcha hichdëu maach k'õsi sĩ ha k'ap hapinaa, mag Cristo dënk'a nʌm gaaimuata chadcha hichjã maach dʌ̈i hajaug k'itʌm k'ap hapieg hajim. Pãran mag Hẽwandam hajaug k'itʌm gaaimuata hʌ̈u Cristo hiek hʌ̈k'awi peerdʌwi nʌm; pari mag nʌm chan sĩi pãach k'ĩrauta peerdʌju hẽk'atarr gaaimua k'aba, hich Hẽwandamau hich garmuata pãar peerdʌ haum k'õsi harr haawaita hʌ̈u pãar peerdʌ haujim. Hẽwandamau maach peerdʌ hau nʌm chan dichdëu nem wau nʌm gaaimua k'abam, magba hak'iin magʌm gaaimuata peerdʌjim ha hiek'aju. 10 Mamʌ warrgarwe Hẽwandamau k'ĩirju wai sĩerrjö hich hat'ee mag nem hajap'a wau wënʌrramk'ĩirta Cristo gaaimua maach peerdʌ hautarr haawai, maadëun chadcha nem hajap'amta wauju haai nʌm; pari majã dich peerdʌ haumk'ĩir k'aba, sĩi Hẽwandamau mag k'õsi sĩewaita mag wauju haai nʌm.
Cristo gaaimuata maachin hʌ̈u Hẽwandam dʌ̈i dau parii wënʌrrʌm
11 Keena, judionaan k'abam k'ʌʌn, k'ĩir heyaa habat. Warr pãrau Cristo k'augju naweran, maar meeunau maachta mehëu t'ʌʌ nʌm hawi pãar judionaan k'abam k'ʌʌnan sĩi saak hoomjöta haajeejim, maachjö mag dauchach chuk'u nʌm hawi. Pari mag nʌmʌn maachjã Hẽwandam dak'ĩir pãarjö t'ãar hãk'ãrag sĩi maach hinaamjö nʌmta maagjeejim. Mamʌ hĩsin, magʌm gaaimuapai Hẽwandamau maach hauba haajem k'ap'ʌ naawai, jãg sĩi Hẽwandam dʌ̈i hajap'a haag hawi jãg maach mor dauchach nʌm chan bʌ̃ʌrjã maadëu higbata sim. 12 Chadcha warr chan pãrau Cristo k'augba naajim. Maar judionaan heeta Hẽwandamau mag maach peerdʌajem pʌ̈iju jaautarr haawai mag Cristo gaaimuata hich haar maach hauju hayaa nʌmjã maraun k'ap'ʌ naajim. Pari mag nʌm hee pãrau chan bʌ̃ʌrjã magʌm k'augba, ni maar jöoin dʌ̈i Hẽwandamau hiek deetarrjã k'augba, pãran sĩi deeum meu haawai mag Hẽwandamjã k'augba, ni hichdëu pãach peerdʌ haujujã k'augba sĩi hok'oota wënʌrrajim. 13 Pari ya hĩs chan magba Cristoou maach t'umaam k'ʌʌn kõit hich bag hãrpitarr gaaimua pãarjã hich dënk'a wai sĩewai mag pãar hok'oo narrta ya hĩsin chad maach t'um hãbata Hẽwandamau hich dënk'a wai sĩejem. 14 Maguata hĩsin Cristoouta maach k'õinaa p'ë wai sĩejem, chadcha maar meeun pãar meeun dʌ̈i k'ĩet nʌmta hĩsin hichdëuta maach t'um k'od hãbamjö habapʌ̈im, sĩi maach jãrr serrkau t'uur simjö sĩerrta k'ʌt sĩewerbpʌ̈imjö habaawai. 15 Mag Cristoou hʌdʌraa hich t'õopibarmuata mag Moiseeu ley pʌatarr gaai nem k'ĩir pogk'e hʌʌrk'api simjã warre serbiiba hapʌ̈ijim. Magta warr chan mag chik'amnagjã hooba hagdaujö dich cuenta nʌrrjëe harrta, hõor hãbpaimʌg paapʌ̈iwi warre chi hiiunk'apʌ̈ijim. Magbarm haig hĩchab ya tag warramjö k'aba, maach heepaijã k'õinaa nʌisijim. 16 Mag pakuls gaai hich t'õopibarmuata hĩchab mag maach k'ĩir hau wënʌrrʌmjö narrjã Cristoou warre hajaug paapʌ̈iwi Hẽwandam dʌ̈ijã k'õinaa hapinaa hõor hãbpaimjö hapijim.
17 Mag Cristo bëetarran mag maach k'õinaa wënʌrraju t'umaam k'ʌʌnag jawaanta bëejim: Har pãar Hẽwandam k'augbagau hi warp narr k'ʌʌnag jawaan, maimua maar meeun pãar k'ãai bʌ̃ʌr hi k'ap'ʌpai narr k'ʌʌnagpa jawaanta bëejim. 18 Mag maach t'um hi hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnaun, hich hãbam Hẽwandam Hak'aarpaita wai naawai, Cristo gaaimuata hʌ̈u hĩsin judionaan wa judionaan k'aba hawiajã Hẽwandam chi Haai dʌ̈i k'apeerk'a wënʌrrʌm. 19 Mag hi dʌ̈i k'apeerk'a naawai pãar chan ya sĩi chik'am durr gaai jooba nʌmjö k'aba, hĩsin ya sĩi dich meeun hap'a hãbam dö hee jooba nʌmjöta nʌm. Maguata mʌg maach Hẽwandam hõork'a t'ʌnʌm k'ʌʌnan t'um hagdaujöpai nʌm nem t'umaam hat'ee, ya hi chaaink'a nʌm gaaimua hãba k'odk'a t'ʌnaawai. 20 Pãran hĩchab sĩi Hẽwandamau hich hat'ee di hëwaag dipá jʌr wai simjöta nʌm. Hich Jesuucha hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr k'ʌʌn warrgar hĩchab Hẽwandam hi jaaujerr k'ʌʌn dʌ̈i chi dipák'a nʌm. Maagwai pãar jũrr chi dipá daígk'a naawai mak'ʌʌn hʌ̃rta chi hëu simua bʌ̈rk'a harrum. Maagwai hag heegar chi big pömaam chi dihãdk'a sim hich Jesucristoou. 21 Hajapcharan jãg di hëu nʌm haig pa jʌ̃k'apʌ̈pʌ̈igmampierr warag hʌ̃gt'aag bãau hahaug maajemjöta nʌm maachjã. Hõrau warag Cristo hiek hʌ̈k'amampierr hichdëuta hichdëu k'ap maach gaaimua mag di hëu harrumjö simjã warag nem pöm bãau harrum, hich sĩejem dik'a hawaag. 22 Mag pãar judionaan k'abam k'ʌʌnjã Cristo dënk'a naawai maach t'umaam k'ʌʌnta hãba Hẽwandam Hak'aar sĩejem dik'a nʌm.