EFESIOS
Pabloou Efesopienag hẽsap p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Pabloou carta jayap p'ãjim haajem Roma p'öbör hee cárcel deg simua: chamʌg Efesopienag deepʌ̈itarr, Filipopienag deepʌ̈itarr, Colosapienag deepʌ̈itarr, maimua jöoi Filemonag deepʌ̈itarr.
Biek hãb hich Pabloou mag Efeso p'öbör hee judionaanag Hẽwandam hiek jaau sĩerr haawai hichdëujã haiguim k'ʌʌn k'ap'ʌ sĩejim (Hch. 18:18-21). Mag nʌm dʌ̈i Hẽwandam hiek jawaag ham haar mawi año t'ãrjupjö hag p'öbör hee Cristo hiek jaau sĩerr haawai chará hichdëu t'um ham k'ap'ʌ sĩejim haajem (Hch. 19).
Chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Mag jaar provincia de Asia hee Efeso p'öbörta chi pömaam hajim haajem. Mag p'öbör pömaam haawai hõor pöm sĩi mercancia haunaa për nʌmuapaita naajeejim hanaabá. Hich hag p'öbör heeta ham hẽwandam Diana hanʌmʌg jëeujem dijã sĩejim haajem (Hch. 19:27).
Mʌg cartaan Pabloou Efesopien t'um chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hat'eeta p'ãjim haajem, nacha hamachdëu hũrwia deeum iglesiaag deebapäaiwai t'umaam k'ʌʌnag hũrmamk'ĩir. Mag Efesoom iglesia heen judionaan k'abam k'ʌʌnta hʌ̃rcha naajim haajem.
K'an jawaag hajĩ. Pabloou hʌ̃rcha mʌg carta p'ãju k'ĩirju wai sĩerran, jãga Cristoou judionaan hamach meeun k'abam k'ʌʌn dʌ̈ijã hõor hãbpaimjöo hapʌ̈ijĩ ha jawaag hajim (2:13-16). Hajapcharan maach mʌg Cristo hiekta hʌ̈k'awi hi dënk'a nʌm k'ʌʌnan, deeum meu hawiajã, t'um meu hãbpaimjönaa dö hãbam heem k'ʌʌnjöta nʌm ha jaaupäaig hajim; hajapcharan mag hãbpaimk'a nʌmuata Cristo iglesiak'a nʌm jawaag. Jãga mag nʌ ha jawaag Pabloou mʌgta jaaujim:
(1) Maach t'um chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnta Cristo mork'a nʌm hanaabá; maagwai hich jũrr maach Pörk'a sim haajem (Cap. 4:15-16).
(2) Maachin di hãbpaim hëu hawaag pa k'apaana t'ʌrrp t'ʌnʌmjöta nʌm hanʌm; mamʌ mag dipá pöm t'ʌnʌm hee hãb sim chi hajapcharam; ma, hich Cristo haajem, chi dihãd jãrram (Caps. 2:20-22, 4:4).
(3) Mag Cristo mork'a nʌm haiguin, hʌʌi hich jaai happai hoo sĩerrʌmjöta nʌm haajem (Cap 5:22-32).
1
Salud
Mʌʌn Pabloou, Hẽwandamau k'õsi sĩerrjö Jesucristooucha hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr. Muata pãrag mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm, Efeso p'öbör hee Hẽwandam dënk'anaa Jesucristo hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnag. Pãar kõit maach Haai Hẽwandamag jëeu chiraajem hichdëuta maach Pör Jesucristo dʌ̈imua hʌ̈u dʌ̈rrcha pãar heeg hoowi pãar k'õinaa p'ë wai naamk'ĩir.
Cristo dënk'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈i Hẽwandamau hajap'a haajem
Muan maach Pör Jesucristo Haaita t'ö hiek'aajem; hajapcharan Hẽwandamma; hirigpaita hʌ̈u hajim ha chiraajem, chadcha maach dʌ̈i hajap'a hamk'ĩir Cristo pʌ̈itarr paar. Mag maach Cristo dënk'a naawaita Hẽwandamau hʌ̃gt'armpeen dʌ̈i haajemjö maach dʌ̈i mʌig heegarwejã hich Hak'aar gaaimua hajap'ata haajem. Pari mag maach dʌ̈i hajap'a sim chan sĩi heeupemjö k'ĩirju hauwi k'aba, warr mʌg jẽb hompaaju nawe Jesucristo gaaimua hich Hẽwandamau ya maach hich dënk'a hauju k'ĩirju wai sĩerr haawaita maagjem, hich dau na tag kulpjã chuk'u sĩi hich hat'eepaita hichdëu k'õsimjö wënʌrramk'ĩir. Mag warrgarwe hich garmua maach k'õsi harr haawaita Jesucristo gaaimua ya maach hich chaaink'a haujujã k'ap'ʌ sĩejim, hichdëu maach dʌ̈i ham k'õsi k'ĩirju wai sĩerrjö. Mag gaaimuata chadcha hich mag Hẽwandam hajaug p'ënaa hi t'ö hiek'aajem, mag hich hajaug sĩerrʌm gaaimua hichdëu hich Hiewaa daupii haajemta hʌ̈u maach hat'ee pʌ̈itarr haawai. Maach pekau gaaimua Hẽwandam dʌ̈i hiekk'õr pöm narrta, sĩi k'ajap'am dëbpaar p'ag nʌmjö Jesucristoouta maach daupigau hich bagau maach p'ag hat'aawai, hʌ̈u Hẽwandamau maach k'aibagjã chugpaawi warre magʌm k'ĩir hok'oopʌ̈ijim. Pari magpaijã k'aba, chadcha hichdëu maach k'õsi chirʌm k'ap hamk'ĩir, maachig hich k'ĩirjugjã deewi hʌ̈u magʌmjã k'ap'ʌ wënʌrrʌm. Hajapcharan hĩchab warr hichdëupai hich t'ãar hee nem waumaju k'ap'ʌ haajerrta maachig k'ap'ʌ hapijim. 10 Mag hich t'ãar heepai nem wauju k'ĩirju wai sĩerran, mʌg hatag chadcha hichdëu magju hed paawaita hichdëu k'ĩirju simjöo haju. Mag hedta hich Hẽwandamau hõor t'um hedjã hee nem t'ʌnʌmpa Cristoog t'ʌsĩepʌ̈iju, ham dʌ̈i jũrr hichdëuta k'ap hamk'ĩir.
11 Magta hagt'a maach t'aababa nʌwe Hẽwandamau ya maach hich dënk'a wai sĩejim, Cristo dʌ̈i k'apeerk'a nʌisiewai mag nawe hichdëu deeju jaau sĩerrjã hichdëu mag k'ĩirju wai sĩerrjö chadcha jʌ̃amk'ĩir; Hẽwandamaun chadcha hichdëu hoowai hajap'a haju hayaam nemta wau sĩerrʌm. 12 Magta maach chi nacha Cristo hiek hʌ̈k'atarr k'ʌʌnjã hich dënk'a haujim, mag hichdëu maar hich dënk'a hautarr gaaimua pãar maarjö hi hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnaujã hich Hẽwandam hajaug k'itʌmta t'ö hiek'amk'ĩir. 13 Maguata pãraujã hĩchab chadcha Hẽwandam hiek chaar mʌg maach peerdʌajem hiek jaau nʌm hũrwi hʌ̈u Cristo hiek hʌ̈k'abaawai, Hẽwandamau hag nawe hichdëu deeju jaautarrjö pãragjã hĩchab hich Hak'aar deejim. Mag hich Hak'aar deetarran, pãarjã chadcha hich dënk'a wai sim k'ap hamk'ĩir hajim. 14 Mʌʌgwaiwejã ya Cristo gaaimua Hẽwandamau maach hich dënk'a wai sĩewai mʌg hatag ya hichdëu maach hauju hed paawaijã warre hich haarcha maach p'ë hauwi hich dʌ̈ichata wai sĩsiju. Mag chadcha hichdëu maach hich haar p'ë hauju k'ap hamk'ĩirta hich Hak'aarjã mag maachig deejim. Mag hich garmua maach dʌ̈i magju ha simʌn mʌʌgwaiwe hich hajaug t'ö hiek'amk'ĩrau.
Chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn kõit Pabloou Hẽwandamag k'ĩirjug jëeujerr
15 Maguata, chadcha pãrau pãachdëu maach Pör Jesús hiek hʌ̈k'atarrta hagt'a hogdʌba t'ãraucha hʌ̈k'anaa t'um Hẽwandam hõork'a t'ʌnʌm k'ʌʌnjã daupii haajem k'ap'ʌ chiraawai, 16 Hẽwandamag jëeuwaijã pãar jãg nʌm paar hirig hʌ̈u hajim hab k'aba hʌ̈u hajim ha chiraajem. 17 Hʌ̈u pãrau bʌchk'un Hẽwandam k'ap'ʌ naab mamʌ, warag hʌ̃rʌʌchata hi k'ap'ʌnaa jãgata Cristo gaaimua pãar hat'ee nem hajap'am pöm waaujẽ ha k'ap hapim k'õsi chirʌm. Maguata muan maach Pör Jesucristo Hayagta jëeu chiraajem, hajapcharan hich Jöoi hʌ̃gt'ar chiraajemʌgma, pãrag hich k'ĩirjug deebarmua magʌm k'ap hamk'ĩir. 18 Mua jëeujem hĩchab Hẽwandamag, hichdëuta warag pãar k'ĩirjug haart'ʌgbapʌ̈imjö hamk'ĩir; magbaawai mag ya hich haarcha p'ë hat'aawai hich dʌ̈icha honee wënʌrraju jaau simjã hajapcha k'ap'ʌnaa, mag hich hõork'a t'ʌnʌm k'ʌʌnan chadcha peerdʌwi naawai mʌigwejã honee naaju haai nʌm ha k'ap'ʌ hamk'ĩir. 19 Mag nʌm dʌ̈i hĩchab k'ap hapim k'õsi chirʌm, jãga mag Hẽwandam t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã hichta jua t'eeg sĩerrʌmta maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈i sĩejẽ. 20 Hich mag jua t'eegau k'abajieb Hẽwandamau deeu Cristo p'iriu hauwi hʌ̃gt'ar hich juachaar garcha t'umaam k'ʌʌn Pörk'amk'ĩir juppitarr. 21 Mag hich juachaar gar juppinaa hichjö jua t'eeg hapibaawai, hichta reinaan t'ʌnʌm k'ãaijã hʌ̃rpainaa nem t'umaa mʌg jẽb gaai wa hedjã hee k'ãijã mepeenjöm t'ʌnʌm k'ãaijã hichta hʌ̃rpai hapijim, mʌg hatag pawiajã hich mag sĩerramk'ĩir. 22 Magta Hẽwandamau nem t'ʌnʌm t'umaa sĩi hich Hiewaa Cristoogta t'ʌsĩepʌ̈ijim. Magnaa hichta maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn Pörk'apinaa 23 maachigta hich Hiewaa jũrr, mʌg jẽb gaai hichdëu k'õsimjö nem wauju hayaa hapijim. Cristoon hich happai simta durrpierr sĩerraawai hãbmuajã jamta hi sĩejẽ haju k'abam. Mag simta maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈in hichta chi Pörk'a sim.