6
Hermanonaan, pãachdëu hoowai hãb k'ãijã Cristo gaaimua maach k'odk'a k'ërʌm pekau hee buudimam hoobaawai, har chi Hẽwandam Hak'arau pãachig nem jajaauk'ampierr haajem k'ʌʌnau hi k'aigpërbat. Mag deeu hi k'aibag heemua höbeer hauju hẽk'a nʌm haigjã hit'ũu wawimamuata hi wawipetat, deeu hajaug hee sĩsimk'ĩir. Mamʌ mag pekau hee burr nʌm k'ʌʌn wawiewaijã k'ĩir k'ap'ʌ habat, heeu pãachpata dʌ̈i hagjö haduk'am. Pãach hee hãb k'ãijã problema paarpaawai, warag pekau hee burrm hugua, hoob hirig hoobamjö hamiet. Pãrau chadcha hathaba magta ham k'aigpërju hẽk'a durrumʌn, Cristoou dich k'apeen k'a k'õsi hapitarr haawai chadcha magta nʌm.
Hãb k'ãijã sĩi hatcharagaupai hichta warm k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rʌʌcha sim ha sim wounan, hichdëupaita hich k'ũgur sim, hich mag hiek'a sim gaaimuapai serbiiba simta mag hiek'a sim merag chuk'u sĩewai. Magju k'ãai chik'amnau nem k'aigba wau nʌmta heerpanaa jaauju k'ãai, pʌchpaita k'ĩirjubá, chadcha Hẽwandamau k'õsimjöta wau sĩ ha k'ap haag. Mag hirua k'õsimjöta nem wau simʌn chad honee haju hawiajã magʌm gaaimuata honee haju haai sim. Mua mag dichdëu nem wau nʌmta hʌ̈u sĩ wa hʌ̈u k'aba sĩ ha k'ap haju haai nʌm ha chirʌmʌn, Hẽwandam k'ĩirp'ee dʌnʌʌutk'abaimam hedjã chik'amnau nem wautarrta hirua maachig jëeuba dichdëu nem wautarrta jëeumaju haawaita mag chirʌm.
Mʌg maach peerdʌajem hiekta bën dö nʌmjö k'aug nʌm k'ʌʌnaun hamachdëu nem wai nʌm heemjã mag hamachig jaau nʌm k'ʌʌnag deeb k'aba dedee haju haai nʌm.
Pãachta Hẽwandam dau na chi hajapcharam k'ʌʌn hawi hoob wir haig pãachdëupai pãach k'ũgurmiet. Mʌig maach hagdaujöm k'ʌʌn happain pãrau hõor k'ũgurwiajã Hẽwandam chan pöd hãbmuajã k'ũgur haubam. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, maadëu nem jĩirwain deeum nemjĩir höbërba, dichdëu nemjĩirtarr k'ĩirta höbeerjem. Hich hagjöta sĩebahab mʌig heegar haawaijã: Maadëuta dichdëu k'õchagpierr parhooba nem waaujerr k'ai, mag dichdëu nem k'aigbam waaujerraupaita Hẽwandamag maach haupibaju. Pari magba Hẽwandam Hak'arau k'õsimjöta hagpierr nem waaujerr k'ai, hich hag Hẽwandam Hak'araupaita hĩchab hich mag maach hich dʌ̈icha hʌ̃gt'ar wënʌrrapiju. Maguata maach chan mʌg nʌm haig k'usëuk'a p'öbaadëm hawi nem hajap'a wauju haai nʌmjã wauba hich mag sĩuju haai k'aba nʌm. ¿Jãgwi? Chok'õgba magta nem hajap'am hap'a wau wënʌrrʌmʌn, Hẽwandamau hoowai hichdëu magju hayaa ham hed mag nem waum k'õsi waaujerr jũrr maach dʌ̈i hagjö hʌ̈u haju haawaima. 10 Keena, maguata muan pãragan, hʌ̈uta dich k'apeen juag hooju haai nʌm haiguin t'umaam k'ʌʌn dʌ̈ita hajap'a haju haai nʌm ha chirʌm. Pari mag nʌm haigjã Cristo gaaimua maach k'odk'a t'ʌnʌm k'ʌʌn dʌ̈ita maadëu hʌ̃rcha hajap'a haju haai nʌm.
Pabloou hãbmiecha hõor wawimamua salud deepʌ̈itarr
11 Keena, pãadë hoobat: Ya höpʌ̈yaagpaawai mʌch juadamaucha pãrag mʌg hẽsap nem dau dapag p'ã deepʌ̈i chirʌm. 12 Har jãg hajués pãrag hamach dënjö dich k'ak'ua dauchachpi jaau nʌm k'ʌʌnaun, sĩi hamach meeun dʌ̈i hiekk'õr haumaaugauta jãg nʌm, mag hamach jöoin hiita pʌapi jaauba naawai Cristo pakuls gaai meerp'ë t'õotarr gaaimua hamachdëu mʌ dʌ̈i nʌmjö hamach hẽudee hẽk'am hugua. 13 Pari mag nʌm chan mag dich k'ak'ua dauchachpi jaau nʌm k'ʌʌnaujã hamachdëu ley jaau nʌm gayam t'umjã hʌʌrk'a hauba nʌmta mag nʌm. Mag nʌmta hamach garmuan chad pãrag hichiita hamau jaau nʌmjö haju haai nʌm hanʌm, mag hamach hipierr habaawai hamachdëu jaauwiata pãraujã jãg pãach mor dauchach wai nʌm ha hiek'aag. 14 Pari mua chan mag ham dënjö mʌch t'öba, maach Pör Jesucristo chi pakuls gaai dau hap'ʌʌ harrta t'ö hiek'aajem. ¿K'ant'ee mua mʌchdëupai mʌch t'öbaadëju? Mag mʌch kõit pakuls gaai Cristo t'õtarr haawaita hĩs chan warr mʌchdëu nem waaujerrjã tag k'ĩirjuba, magʌm nem waumaaugau warag chi meemjöta chirʌm; hajapcharan magʌm nem chan mʌ hat'ee chuk'umjöta t'ʌnʌm, ya jũrr Cristo dʌ̈ita chiraawai. 15 Mʌ naan par hamach k'ak'ua dauchachpi jaau t'ʌnaaju. Mag naab pari maachin dauchach chuk'u t'ʌnʌm k'ʌʌn dʌ̈i hagdaujöpai nʌm Hẽwandam dau na. Magarrau mʌch paarmuajã dʌ̈i balee sim ha chirʌmʌn, Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua deeu t'aabatarrjö hi dënk'a nʌmʌn chad chadcha balee sim ha chirʌm. 16 Pãar t'um mag Cristo dënk'anaa hichdëu jaaumam hipierraa wënʌrrʌm k'ʌʌn kõitta muan jëeu chirʌm, k'õinaa hich jãg pãach heeg hoopaar hamk'ĩir. Maimua hĩchab t'um tagam k'ʌʌnjã chadcha Hẽwandam chaaink'a t'ʌnʌm kõitjã mua jëeu chiraajem.
17 Keena, mʌ hajim mua pãrag jaaum hig chirarr. Mʌigmua hatag chan ni hãbmuajã tag mʌchig mag dich k'ak'ua dauchachpi jaau nʌm hiek higpimap'a chirʌm. Magʌm dauchachta higju k'ãai, Cristo hiek jaau chitʌm gaaimua hõrau mʌ pʌrnaa wʌ wai nʌmua pedp'ëmarrta mʌch mor gaai chadcha dauchachjö wai chitʌm. Jãgʌm hoo nʌm gaaimuata hõrau k'ap'ʌ haju haai nʌm, mʌ chadcha hi chogk'a chitʌm.
18 Hermanonaan, magdampai hajim mua pãrag jaaum hig chirarr. Muan pãar kõit jëeu k'itaajem, maach Pör Jesucristoouta hich jãg pãach hʌ̈u wai nʌrramk'ĩir. Hayoo keena,
Pablo