HEBREOS
Hebreonaan hat'ee hẽsap p'ã deepʌ̈itarr
K'aíu p'ãjĩ maimua chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Mʌg carta gaai jaauba sim k'aíuta p'ãjĩ. Mʌg librojã hĩchab Jesucristo hiek hʌ̈k'a narr k'ʌʌn hat'eeta p'ãjim, mamʌ sĩi parhoobam k'ʌʌn hat'ee k'aba, judionaan hat'eeta p'ãjim. Judionaan meu hebreo haajem; k'ar maguata chi hõorjã hebreonaan gaai t'ʌ̃ʌrjem hĩsjã hagt'a.
Judionaan Cristo hiek hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnan chadcha hʌ̈k'aba narr k'ʌʌn garmua hajapta dau haug waaujeejim haajem. Mag durrarr haawaita hãaur k'ʌʌnau Cristo hiek hisegwi deeu warr hamach wënʌrrarrjö haju hẽk'aajeejim hanaabá, warrgar hamach jöoinau nemchaain k'ëchnaa jëeujerrjöta Hẽwandamag jëwaag; hajapcharan Moiseeu ley p'ã pʌatarr gaai jaau simjöma. Magta hamau Cristo hiek hamachdëu hʌ̈k'atarrta deeu hisegjöjöo haadëp naajim.
Judionaan pöm hamach jöoin hi warr hamachdëu hʌʌrk'aajerr ya pʌawi naajim haajem; mamʌ mag hamach jöoin hi pʌawi narrta hagt'a sĩi Cristo hat'eepai k'aba naajim hanaabá. Pogan ya chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn dʌ̈i k'apeerk'a naajieb mamʌ, mag hamach k'apeen dau haug wau nʌm hoowi maach peerdʌajem hiekta warre hisegpʌ̈im hig naajim hanʌm. Maguata mʌg libro p'ãjim haajem, hag gaai ham k'ĩir honee jaaubaawai hamachdëu hʌ̈k'atarr hiekta hisegwi parhooba ham hugua (2:11).
K'an jawaag hajĩ. Mʌg libro p'ãtarran, judionaanau hamachdëu hʌ̈k'a narr hiekta warag hajapcha hʌ̈k'amk'ĩir hajim. Maguata hamag chi hẽsap deepʌ̈i chirarr jöoiraujã seis veces hamag jaaujim, jãga haajẽ Cristo hiek dichdëu hʌ̈k'atarrta warag hʌ̈k'abanaa hewag maawai. Hĩchab jöoirau dawaa hoopi simʌn Cristota t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rʌʌcha sim hanʌmʌu (1:1–10:18).
Ya chi carta höpʌ̈iju hat'ee paawai jöoirau ham wawí sim, jãga wënʌrraju haai nʌ ha k'ap hamk'ĩir (10:19–13:21). Ham jãg chik'amnaan jua machgau dau hap'ʌʌ wënʌrraajem hãwataagan, Cristo hiek jaau nʌm hũrwi dichdëu hʌ̈k'atarr gaaita hubʌ naaju haai nʌm ha sim. Capítulo 11 gaai hamach jöoinau hʌ̈k'aajerrjöta hamagjã hʌ̈k'api jaau sim.
1
Hẽwandamau hich Chaai pʌ̈ibarmua maachig hich k'augpitarr
Warr jöoingar Hẽwandamau biek k'apan hichdëucha hõor jʌr hauwi mak'ʌʌnagta hichdëu nem jaaum hig sim jaaujeejim haajem. K'ar k'ãaipi hau nʌmua, hich chognaan pʌ̈i nʌmua, wa magbaju k'ai hichdëuchata hamag jaaujeejim haajem, mak'ʌʌnau jaau nʌm hũr nʌm gaaimua hõrau hich k'apcha pamamk'ĩir. Mag, chadcha mak'ʌʌnauta jũrr maach jöoinag hich hagjöo jaaujeejim haajem. Mamʌ hĩs hewag pawi Hẽwandamau jũrr hich Chaai pʌ̈ibarm gaaimuata maachig hʌ̈u hich k'augpibarm. Hi gaaimuata hĩchab nem t'ʌnʌmjã t'umaa hompaawi hichigta Hẽwandam chi Hayau mak'ʌʌn nem t'umaa hich dʌ̈i jʌ̃apijim. Hichdëuta hĩchab mag hich Haai dʌ̈imua nem t'umaa hompaatarrjã sĩi hich hiiu haawai hichdëuta wai dʌnʌm. Hichta hich Haai k'ĩir t'egnaa bëetarr haawai hi gaaimuata hĩchab Hẽwandam hajaugjã k'ap'ʌ haajem. Hichta maach kõit hʌdʌraa hich t'õopiwi, hichdëuta hich bagau maach k'aibag t'umaa chugpaawi, hʌ̃gt'ar mawi, Hẽwandam juachaar gar jupimajim, hichta hich mag maach t'umaam k'ʌʌn Pörk'a sĩerraag.
Hẽwandam Hiewaata angelnaan k'ãaijã hʌ̃rpai sĩerrʌm
Mag gaaimua hich Hẽwandam Hiewaata hĩchab angelnaan hʌ̃gt'ar t'ʌnʌm k'ãaijã hʌ̃rpai sĩsijim, ham k'ãai hirigpaita hich Jöoiraujã Hiewaa hichënaa warm k'ʌʌnag sĩi hich chognaan haajeewai. Mag hichta t'umaam k'ʌʌn k'ãai hʌ̃rpai sĩewai Hẽwandamau bʌ̃ʌrjã hich chognaanag chan hich Hiewaag hiek'atarrjö hiwiir hãbamʌgjã,
“Pʌ mʌ Hiewaa haawai hĩs mua t'umaam k'ʌʌnag mag k'ap hapi chirʌm” habajim. (Sal. 2:7)
Ni bʌ̃ʌrjã hich chog hiwiir hãbam higwiajã,
“Mʌʌta hi haaik'a chitaju, maagwai hich jũrr mʌ chaaik'ajujã” habajim. (2 S. 7:14; 1 Cr. 17:13)
Pari magju k'ãai, warag mag hich Chaai hãbpai k'itʌm mʌig heegar päaiwai warag angelnaan hich chogk'a t'ʌnʌm k'ʌʌnagta,
“Pãach t'umaam k'ʌʌnau hirigta jëeubat'ʌ̃” hajim. (Dt. 32:43)
Hich mag warag Hẽwandamau hich chognaan hich dʌ̈i t'ʌnʌm higmamua jaauwai,
Angelnaanan hirua p'ũjö nem k'ap'í hapinaa, sĩi hõt huu jẽjẽerk'amjö hichdëu nem jajaauk'ampierr k'odpepet hapiejem haajem. (Sal. 104:4)
Mamʌ hich Chaai higwia chan sĩi hich angelnaanagamjö hiek'aba, warag hich paarmua,
“Hẽwandam, pʌchta nem t'um t'ʌnʌm Pöröu” ha hiek'ajim chi Hayau hich Chaairag.
“Mʌg hatag pawiajã pʌchta hich mag chi Pörk'a chitaju.
Puan nem hagcha waunaa k'ajap'ata waaujem.
Puan nem wajap'amta k'õsinaa nem k'aigbam hoomap'a haajem.
Maguata Hẽwandamau pʌrʌgta hʌ̃gt'arjã chi Pörk'apijim;
hajapcharan mʌchdëuma, mʌchdëuta pʌrʌg chi Pörk'apijim.
Mʌchdëuta hĩchab t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã pʌ honeecha hapijim” ha hiek'ajim Hẽwandamau hich Chaairag. (Sal. 45:6-7)
10 Maimua hĩchab hich Hẽwandam hiek p'ã sim gaai hãbmua p'ãmamua chi Hiewaa higwia,
“Señor, pʌchdëuta chadcha warrgarwe mʌg durrjã hompaawi hedaujãjã pʌchdëuta waujim” hajim.
11 “Chi chugpaan chadcha pua mag nem hompaatarr t'um deeu chuk'u haju, mamʌ pʌch chan t'õojã k'augba hich mag chitʌm hiek'au.
Tagam nemen t'um sĩi k'ajap'am k'ajũajö jẽeudubju.
12 Magbaawai hich jãg k'ajũa jöoi chi hiiur dʌ̈i t'eg jũajemjö, pua mʌg durr jöoi hisegpʌ̈iwi chi hiiurig paapʌ̈iju.
Pari pʌch chan bʌ̃ʌrjã k'ĩir k'ĩet'uupaijã k'aba, pʌʌn hich mag chitʌm hiek'au” ha p'ãjim. (Sal. 102:25-27)
13 Mag hich Hiewaata t'umaam k'ʌʌn k'ãai hʌ̃rpai sĩewai sĩi hich chognaanagpai chan ni hãbamʌgjã Hẽwandamau hich Hiewaag hiek'atarrjö,
“Mʌch hiek t'eeg chirʌmjö haag pʌʌta mʌ dʌ̈i hãba mʌ juachaar gar jupbá” habajim,
“pʌch hoomap'a haajem k'ʌʌn t'um mua pʌch jua hee pʌrk'a dee nʌm hora.” (Sal. 110:1)
14 Mamʌ angelnaan t'um sĩi Hẽwandamau nem jajaauk'am hipierraa haagta t'ʌnaawai hamag chan hirua mag hiek'abajim. Jãk'ʌʌnan, sĩi hich Hẽwandamau hich dʌ̈i hich mag wënʌrraag maach hich haar p'ë hauju k'ʌʌn juag hoomk'ĩir pʌ̈itarr k'ʌʌnau.