2
Cristo hiek chan sĩi par jʌ̃gʌupai hũrju k'aba nʌm
Keena, mag hich chi Hiewaata hʌ̃rpai sĩerraawai hi hiek chi jaau durrum k'ʌʌnau maachig jaau nʌmta wajap'a hũrwi hʌ̈k'aju haai nʌm, heeu magba hak'iin sĩi par jʌ̃gʌupai hũurwai hewag mawi warr hʌ̈k'aba naawai haajerrjö sĩi parhoob haduk'am. Warrgarwe Hẽwandamau sĩi hich angelnaanag hich hiek Moiseeg deepitarran chadcha nem jua t'eeg sĩejim. Magua hag gaai nem waupi jaau nʌm hichaaur nem waaujerr k'ʌʌn chan sĩi Hẽwandamau hich mag par k'ĩir hok'ooba, hamach pekau paar hich hagpierr ham gaai deejeejim. Mag ley sĩi angelnaan gaau deepʌ̈itarr hichaaur nem waubarm paar ham dʌ̈i maagjerrta, jãgwi maach gaaijã hirua mas deeba habarju, mʌg maach peerdʌajem hiek hag k'ãai wajapcha sim jaau nʌmta sĩi hũrbamjö habarm paar. ¿Mʌg maach peerdʌajem hiek warrjã hich maach Pör Cristoouchata nacha jaaubajĩ? Magtarrta hich dʌ̈icha wënʌrrawi hũrtarr k'ʌʌnaujã hamachdëu hoowai chadcharam hiek haawai jũrr maachig jaauwi maadëujã k'ap'ʌ naabá. Mamʌ magpaijã k'aba, mag maach peerdʌajem hiek'an chadcharau ha k'ap hamk'ĩir, hich Hẽwandamaucha mag hich hiek jaau durrum k'ʌʌnag hõorjã dau daau monaaupi maajeejim. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab hĩs hewag pawiajã hichdëupai hich Hak'aar jua t'eeg gaaimua maachigjã nem k'ĩir pogk'e waupiejem, magʌm gaaimua mʌg hi hiek jaau nʌmʌn chadcharau ha k'ap hapieg.
Magua mʌg maach peerdʌajem hiek jaau nʌm hũurwai par jʌ̃gʌupai hũrba hʌ̈k'aju haai nʌm.
Jesuu maach hich heeugpeenk'a hawaag maachjö wounk'atarr
Hĩs hewag pawiajã, chaig mʌchdëu jaau chirarrjö, Hẽwandamau hich Chaai gaaimuata maachig hich k'augpi sĩewai, sĩi hich chognaan hich dʌ̈i nʌm k'ʌʌnagta hiek t'eegnaa maach pörk'apiba hich Hiewaagta maach Pörk'api sim. Magua Hẽwandam hiek p'ã sim gaai hãbmua,
“¿K'an hajaug nʌ” hajim “maar mʌig heegarm k'ʌʌn pua jãgcha maar k'ĩrag hee haag?
¿Jãga nʌ pua jãgcha maar dau haug k'augaag?
K'ũchpai mʌig heegar wënʌrrʌweran, chadcha pua angelnaan k'ãaijã maarta heegpai deejim.
Mamʌ mag nʌʌ hawia maachta nem t'um t'ʌnʌm k'ãaijã hʌ̃rpai hapijim.
Nem t'ʌnʌm t'um pua warre maar jua heeta p'ëdeejim” ha p'ãjim, “maachdëuta t'um k'ap nʌisimk'ĩir.” (Sal. 8:4-6)
Chadcha magta p'ã sĩeb mamʌ, mag hãaurpaijã k'aba nem t'um maach jua hee p'ëdeetarr hanʌmta, chadcha mag t'umaa hichdëu jaautarrjö nem t'um maach jua heegar t'ʌnʌm chan hagt'a hooba nʌm. Magarrau Jesuuwan chadau, mʌig heegar wounk'a sĩet'uurwai maachjö angelnaan k'ãaijã Hẽwandamau heegpai hi deejieb mamʌ, hĩs jũrr hichdëuta nem t'ʌnʌm t'um chadcha wai dʌnʌm. Mamʌ Hẽwandamau mag maachjö angelnaan k'ãaijã heegpai hapitarran, maach dau haug k'augwi maach peerdʌ haum k'õchgau maach kõit dau hap'ʌʌ hamk'ĩir hajim. Mamʌ mag maach gaaimua meetarr jũrr, hich Hẽwandamau hichta nem t'um t'ʌnʌm k'ãaijã hʌ̃rpai hapijim.
10 Nem t'ʌnʌmʌn t'um Hẽwandamau hompaatarrau hich hat'ee, hichdëu hig sĩerrjö hamk'ĩir. Mamʌ mag hʌ̃rcha hichdëu hig sĩerran, hõor pöm hich chaaink'a hauwi hich haar p'ë hawaag hajim. Magaag hat'ee hirua hʌdʌraa hich Hiewaa Jesuuta dau hap'ʌʌ hapijim, mag hap'ʌʌ habarm gaaimua hʌ̈u ham peerdʌajemk'a sĩsiewai hichdëuta Hẽwandam haar hõor höbërpiejem k'amk'ĩir. 11 Mag hich Jesús Hẽwandam Hiewaa harrta, maachjö angelnaan k'ãaijã heegpai simuata Hẽwandam hat'ee maach hajaug paapʌ̈iwi hich Haaita maach Haaik'apijim. Mag gaaimuata chadcha hich Hẽwandam Hiewaa Jesuujã chigag chuk'u maachig heeugpeen haajem. 12 Mag hichdëu maach hich heeugpeen hich dʌ̈i haai hãbam k'ʌʌnk'a wai sim higwi, hich Hẽwandam hiek p'ã sim gaai mag sim:
“Tata, mua mʌch heeugpeenag jaauju pʌ jãga chirʌ́;
magnaa mʌchdëupa ham dʌ̈i pʌ t'umeuk'arju” ha sim. (Sal. 22:22)
13 Hĩchab Isaías gaaijã hich hag hiek higwi,
“Tata, pʌchdëu mʌrʌg hõor p'ëdeetarr dʌ̈i mʌ cha chirʌm” ha sim, “hajapcharan pʌch chaaink'a t'ʌnʌm k'ʌʌn dʌ̈ima.
Ham gaaimua mʌch p'it'ur chirʌm haigjã, pua mʌrʌg hoobamjö chan habaju mua k'ap'ʌ chirʌm” ha sim. (Is. 8:17-18)
14 Mag mʌig heegar chi chaaink'a t'ʌnʌm k'ʌʌnjã wounaanta mag hi chaaink'a t'ʌnaawai hich Jesujã mʌig heegarm k'ʌʌnjö wounk'ata sĩeichëjim, wounjö meeg; mag hich meebarmua mʌig heegar hichta chi durr k'ʌ hawi hõor dajẽk wai sĩerrta hiek t'eeg chuk'u hapäaig; hajapcharan mepeerta hich garmua pödpäaigma. 15 Mag Hẽwandam Hiewaa k'aba harrjö hich Jesús maach kõit meebarmuata, jãg sĩi chik'am chogk'a nʌm k'ʌʌnau hamach patrón jua högk'a durraajemjö, maach dajẽgbaawai hok'ooju högk'aajerr k'ʌʌnjã hʌ̈u peerdʌtk'a hat'aawai tag hi högk'aba nʌisijim. 16 Mag hi bëewaijã hich chan angelnaan peerdʌ hawaanta bëeba, maach mʌig heegarm k'ʌʌn peerdʌ hawaanta bëejim; hajapcharan maach hĩs mʌg Hẽwandam hiek jöoi Abrán dënjö hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn peerdʌ hawaanma. 17 Pari mag maach peerdʌajemk'anaa hĩchab hichta warrgarm p'adnaan pöröu haajerrjö Hẽwandam dʌ̈i maach kõit hiek'aajem k'aagan, hichiita hich Jesujã nem t'umaam hat'ee maach hich heeugpeenk'a nʌm k'ʌʌnjö wounk'aju haai sĩejim. Mag sĩewai p'adnaanau hõor k'aibag paar nemchaain k'eechjerrjö, jũrr hichta maach kõit hʌdʌraa hich t'õopibarmua maach k'aibag t'um chugpaa haujim. 18 Mag hichjã woun harr haawaita maachjö dau haug wauwi meperaujã hirig nem k'aigbam waupiju hẽk'aajeejim. Mamʌ hichdëujã magʌm t'um hãwattarr haawai, maachdëu mag nem k'aigbam waujöjöomjö haadëp'ʌm haigjã hʌ̈u hirua maach dau haug k'augwi maach k'aigpeerjem, hich dënjö magʌm t'um pödpʌ̈pʌ̈i hamk'ĩir.