13
K'ani Hẽwandamau maachig waupi sĩ
Mua pãar wawí chirʌm hũrbat keena: Pãach k'apeen t'um k'od hãbam k'ʌʌn happai t'ʌnʌmjö daupii habat. Pãach haig hõor bëewaijã hamag di hĩgk'aba warag pãach haig jẽerpim k'õsita jẽerpibat; k'arin hõrau hamach hö hajaugau hich Hẽwandamaucha angelnaan pʌ̈itarr k'ʌʌnpa hamach haig jẽerpiejeejim, mamʌ sĩi parhoobam k'ʌʌnpii hawi mag Hẽwandam chognaanjã k'augbata hamach haig jẽerpiejeejim.
Pãachta preso nʌmjö pãach k'apeen preso durrum k'ʌʌnjã k'ĩir heyaa habat. Har pãach dënjö hʌ̈k'a durrum gaaimua hõrau ham dʌ̈i hamachdëu ham haig ham gaai dee nʌm gaaimua dau hap'ʌʌ durrum k'ʌʌnjã hĩchab k'ĩir heyaanaa, pãachta mag dau hap'ʌʌ nʌmjö hamau nemdam hig nʌmjã hamag hau deebat, chik'am jua machgau pãach dau hap'ʌʌ haawai pãach dʌ̈ijã magta hapim k'õsimjö.
Har dich hõor k'abam dʌ̈i k'apes haajem k'ʌʌn gaai chan Hẽwandamau sĩi hich jãg hoobamjö sĩubaju haawai hemk'ooin hʌʌinpan wa hʌʌin k'ãijã jaainpan hagdaujö pãach hõor respetaabat, hoob bʌ̃ʌrjã deeum dʌ̈i hamiet.
Hich Hẽwandamaucha jaauwai, hirua chan bʌ̃ʌrjã maach k'a hogdʌba ni sĩi parhoobajã maach k'augba barpʌabaju ha sĩewai, pãach dau hap'ʌʌ durrum hawi hoob p'atk'onag wʌrppa hamiet; Hẽwandamau pãachig dee sim dʌ̈ipai honee habat. Mag nʌm haig hĩchab maadëu bʌ̃ʌrjã k'ĩirjuba, sĩi warag hich Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaau simjö
“Maach Pör Hẽwandamauta mʌʌn k'aigpeerjeewai hõrau mʌ dʌ̈i k'aigba hawiajã k'ani mua högk'abarju” habat. (Sal. 56:3-4,9-11; 118:6)
Pãadë har warrcha pãachig Hẽwandam hiek jaaunaa mag hamachdëu jaau nʌmjö wënʌrrapi jaautarr k'ʌʌnta k'ĩirjubat, jãga mag p'itt'ur durrarr hãba hamach meewaijã hagt'a hogdʌba hich mag hʌ̈k'a nʌmua hubʌ durrumta k'ëchjierrá; magʌmta pãrau k'ĩir heyaanaa hamau hʌ̈k'aajerrjö hʌ̈k'abat.
Pãadë hũrbat: Jesucristoon warrgar hich sĩerrarrjö mʌg hatag pawiajã cambieba hich mag sĩerraju. Hí mag cambieba sĩerraawai hi hiekjã hagjö cambieba sĩerrʌm. Magua pãachig hi hiek hawi jũrr deeum hiek pãachdëu nacha k'augtarr chaaur nem parhooba k'ãijã k'öpiba jaauwai hoob hʌdʌʌr pãach k'ũrgurpimiet. Mag nem parhoobam k'öpiba jaau nʌmta chadamjö hʌ̈k'aju k'ãai, Hẽwandamau mag Jesucristo pʌ̈ibarmua chadcha hich garmua nacha maach k'õchk'atarr k'ap'ʌ nʌmuata hubʌ naaju haai nʌm. Jãg sĩi nem parhoob k'öpiba jaau nʌm hipierr nʌmuapai chan bʌ̃ʌrjã Hẽwandamag maach haupijöjöopaijã k'aba sim.
10 Magarrau Cristo hiekta hʌ̈k'a nʌmuan chad Hẽwandamau maach hauju, hich Cristota maach kõit hʌdʌraa hich t'õopitarr haawai. Mamʌ jãg Haai hi jëeujem degam p'adnaanau par nemchaain k'ëch nʌmuata hamach haupiju hẽk'a nʌm k'ʌʌn chan pöd hirua haubam, sĩi maach jöoin hi gaai jaau sim hʌʌrk'a nʌmuata peerdʌju hẽk'a naawai. 11 Pãrau k'ap'ʌ nʌm, añopierr biek hãbpai p'adnaan pöröu nemchaai t'õonaa chi bag Haai hi jëeujem deg harrjem, Hẽwandamag hõor pekau kõit ofrendak'a deeg. Mamʌ chi nemchaain modon warag warp p'öbör higaau harrnaa sĩi p'aapäaijem, bʌ̃ʌrjã k'öpiba. 12 Hich mag hajim hĩchab Jesuu mag maach kõit nemchaaijö hich t'õopiewaijã: Warag p'öbör higaau harrnaata hi t'õopʌ̈ijierram, mag hich bag hãrbarmuata Hẽwandam dau na hõor hajap'a naaju hayaa hapäaig. Hichdëu magtarraupaita maach Hẽwandam dau na hajaug paajeewai, k'ant'ee maadëu mag nem hinag k'öju haai nʌ wa k'öju k'aba k'ãijã sĩ ha jaau nʌmta hipierraa haju haai nʌ. 13 Mag hi t'õon harrwaijã hi waunaa hi hiseg nʌm hiek'au warag p'öbör higaauta hi harrwi t'õotarr haawai, magan maach jöoin hi pʌaba hʌ̈k'a nʌm gaaimuata dich peerdʌju hẽk'aju k'ãai, Jesuuta jʌrju haai nʌm, hi gaaimuata chik'amnau maach dʌ̈ita jũrr hich dʌ̈i harrjö wau hiek'ajujã higba. 14 ¿K'an jãgwi mag Jesús gaaimua dich wau hiek'ajujã higba warag sĩi hãwatju haai nʌm ha chirʌ́? Sĩi hich mʌig heegarpai wënʌrram hiek k'aba, maach durr chaar hʌ̃gt'ar hich Jesús sim haarta wëtju k'ĩirju naawaima. 15 Mag k'ĩirju naawaita hãba Jesucristo gaaimuata Hẽwandamag hʌ̈u hajim haju haai nʌm, hi gaaimuata hʌ̈u mag Hẽwandam haarcha naaimaju k'ap'ʌ naawai. Mag hirig dich hiiucha pʌaba hi t'ö hiek'a nʌmta warrgar nemchaain t'õonaa p'aa nʌmua hirig jëeujerrjö jëeu nʌmʌu. 16 Mamʌ mag happai k'aba, dich k'apeen dʌ̈i hö hajap'a haju chan hoob k'ĩir hok'oomiet. Pãachdëu nem wai nʌm heem jũrr chuk'um k'ʌʌn dʌ̈i jig haupetat. ¿K'an jãgwi pãrag mag chirʌ́? Mag hagdaujö nemdam jig hau nʌmta warrgar mag nemchaain t'õonaa ofrendak'a hichig deejerrjö Hẽwandamau hi dawagaa hoojeewaita mag chirʌm.
17 Keena, iglesia hee pãach pörnaanau pãachig nem mag haawai ham hipierraa habat, pãachta jũrr ham k'ãai hʌ̃rpai haju hẽk'aba. Pãar gaaimua Hẽwandamau hamachig hiek jëeuju k'ap'ʌ naawai hamauta jua hʌ̃yaajã k'augba pãar t'ʌajem k'ʌʌnau. Pari mag pãach hajap'a t'ʌamk'ĩran, pãachdëujã ham hipierraata habat, wajap'a hamaujã hamach p'idag honee waumk'ĩir. Pãrau magbam chan pãar gaaimua ham hök'ĩirjuu hap'öbaadëmua hamach p'idagjã waumap'amta waup'öbaadeewai pãachpata heeg paauk'amaju.
18 Keena, mʌ kõit Hẽwandamag jëeubat. Mag mʌch kõit jëeupi chirʌm chan k'aigba chiraawai k'abam; mua k'ap'ʌ chirʌm, mʌch Hẽwandam dʌ̈i hʌ̈u chirʌm. Mamʌ warag mʌg hatagjã t'um mʌchdëu nem wau chirʌm gaaimua hich mag hi dʌ̈i hajap'a chiram k'õsi chiraawaita mag pãrag mʌch kõit jëeupi chirʌm. 19 Mag pãachdëu mʌ kõit Hẽwandamag jëeuwai hʌ̈u deeu hũwaai mʌigmua jöpcha pãach haar mʌ barpita jëeubat; mʌ pãar dʌ̈i chiram k'õsi chirʌm.
Hãbmiecharam salud
20 Muan mʌchdëujã Hẽwandam maach k'õinaa p'ë wai sĩejemʌgta pãar kõit jëeu chirʌm; hajapcharan har maach Pör Jesús, maach Pastor chi hajapcharam, har chi meem harrta deeu p'iriu hautarr hag Hẽwandamagma. Hich mag Jesuu k'abahab, Hẽwandamau hõor dʌ̈i hiek deewai jaautarrjö, chadcha hich bagauta hõor pekau chugpaawi hʌ̈u peerdʌju hayaa hapiejem. 21 Mag Hẽwandamagta muan pãar kõit jëeu chirʌm, hichdëuta hichjö warag pãar hajaug paamaawai hichdëu k'õsimjö pãachdëu nem wau nʌmjã t'umaa hajap'a höbëbër hamk'ĩir. Magnaa hĩchab Jesucristoog hʌdʌraa maach Pörk'api nʌm gaaimuata Hẽwandamau maach dʌ̈i hichdëu ham haig hamk'ĩir hirigta jëeu chirʌm. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab t'umaam k'ʌʌnag maach Pör Cristota mʌg hatag pawiajã hich mag t'ö hiek'apim k'õsi chirʌm.
22 Maimua hãbmiecha paawai hũrbat keena: Mʌg carta hiek duurjã k'aba bʌt'ʌ k'itʌm pãach jua hee pabaimaawai hag gaai mua pãach wawí chirʌm hajap'a hũrm k'õsi hũrbat; pãach k'ĩir honee hamk'ĩirta mua mʌg p'ã deepʌ̈i chirʌm.
23 Pãrau hagt'a k'augba nʌm k'ai, Cristo gaaimua maach k'odam Timoteo ya cárcel degmua höbërjim haajem. Magua mʌ maju nawe mʌig barchëmʌn, mʌchdëu pãar hoon maawai mua hí mʌch dʌ̈i harrju.
24 Keena, pastornaan t'umaam k'ʌʌnag maimua tagam k'ʌʌndam maachjö hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnagjã t'umaam k'ʌʌnag mʌ salud deebat. Cristo gaaimua maach k'odamnaan Italiapienaujã hĩchab pãrag salud haajem.
25 Chaig jaau chirarrjö deeu pʌaba pãrag jaau chirʌm: Mʌʌn hãba Hẽwandamagta pãar kõit jëeu chiraajem, hichta pãar dʌ̈i hogdʌba hich mag pãar t'ʌa wai nʌrramk'ĩir.
Hayoo keena. Mʌgdampai hajim pãrag jaaum hig chirarr.