SANTIAGO
Santiagoou hẽsap p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Warr hich Hẽwandam Hiewaa Jesuucha hich dʌ̈i hogdʌba wënʌrramk'ĩir doce jʌr hautarr k'ʌʌn hee Santiagonaan numí naajim haajem: dau hãb, Juan dʌ̈i k'od hãbam hichta chi naam hajim haajem, jöoi Zebedeo hiewaa; hãbak'ai jöoi Alfeo hiewaa hajim haajem (Mt. 10:2-3). Mamʌ hãb sĩejim haajem hagjö, dewam Santiago; ma hich Jesús heeum hajim haajem, hi dʌ̈i hãd hãbam (Mt. 13:55). Hich mag Jesús heeumuata mʌg carta p'ãjim haajem hewag pawi.
Chi Jesús mʌig heegar nʌrraawai chan Santiagoou hagt'a hich naam hiek hʌ̈k'aba sĩejim haajem (Jn. 7:5). Maimua hag k'ur Jerusalén p'öbör hee chi Jesús k'apeen hãba biirdʌwi oraa narr haigta merag chuk'u sim, ya hichdëujã dʌ̈i hʌ̈k'a sĩerr (Hch. 1:13-14). Pedro Jerusalenmua petaawaijã hichta jũrr haig chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn pörk'a sĩsijim ha sim (Hch. 12:17).
Chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ maimua k'an jawaag hajĩ. Hamach Cristo hiek hʌ̈k'a narr gaaimua hʌ̈k'aba narr k'ʌʌnau hidëu k'ajap sĩuba haawai judionaan pöm deeum durrag dʌʌrjeejim haajem. Mag durrpierr haaidʌ t'ʌnʌm k'ʌʌnagta Santiagoou mʌg carta deepʌ̈ijim haajem, mag dau haug wau nʌmjã högk'aba warag k'ĩir hubʌ haju haai nʌm ha jaaupäaig.
Hãaur k'ʌʌnau jaauwai Testamento Hiiur gaai mʌg librota nacha p'ãjim haajem. Chadcha magtarr k'ai, magan chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn mag hamachdëu hʌ̈k'atarr haigmua warrpem dau haug waup'öbaaderrta mʌg carta gaai jaau sim (1:13-15). Hamag k'ĩir heyaa hapi sim, jãga jöoi Job maimua tagam k'ʌʌn Hẽwandam hiek jaaujerr k'ʌʌnjã dau haug waaujeejĩ (5:10-11). Magnaa dich dau haug waauwaijã warag oraapita jaaujim.
1
Salud
¿Jãgpai nʌ keena?
Mʌʌn Santiagoou, Hẽwandam chog hanaa hĩchab maach Pör Jesucristo chog. Durrpierr maach meeun judionaan Cristo dënk'a nʌm k'ʌʌn pãach nʌnʌidʌmpierr pãragta mua saludaa chirʌm.
Hidëu Hẽwandamagta dichig k'ĩirjug deepiju haai nʌm
K'odamnaan, nem t'umaamua pãach k'ĩirpierr chachmawiajã warag honeeta habat. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, mag prueba k'ĩir pogk'e pãach gaai burr nʌmuata mʌg maadëu hʌ̈k'a nʌm hiek hisegk'imjö haadëp haawaijã magʌm gaaimuata hʌ̈u warag juapá jãpmaajem, magʌm hãwaat k'augaag. Mamʌ mag prueba hãwat wënʌrrʌmuata hidëu Hẽwandamag pãach wajaug paapinaa pãachig k'ĩirjugjã deepibat, hichdëu k'õsimjö nʌisieg.
Mamʌ magʌm prueba hãwataag pãar hee hiwiir hãb k'ãijã mag hich Hẽwandamau k'õsimjö haju k'augba sim k'ai, hichigta jëeubat. Magbaawai hirua k'ĩirjug deemamua k'augpiju. Hẽwandamau nem deewai chan maach dënjö mag, “Mua k'achpaita deejujã” haba, ni chik'am k'ĩir p'ʌʌrnaajã nem deeba haajem. Mamʌ mag pãachdëu hirig k'ĩirjug jëeuwaijã chadcha pãachig deeju k'ĩirjunaata jëeubat. Har mag hamachdëu jëeubarmjö deebaju k'ãijã k'ĩirju nʌm k'ʌʌn k'ĩirjugan sĩi p'ũasdau p'ũu parhoob hichdëu harrm haig harrjemjöta sĩsidʌm. Har mag deebaju k'ãijã jëwaagpam ha k'ĩirjunaata jëeu nʌm k'ʌʌnau chan hoob hamachdëu jëeu nʌm maach Pör Hẽwandamau deeju hamiet. ¿Jãgwi mag chirʌ́? Hĩs hamachdëu nem wauju k'ĩirjutarrjã noram paawai jũrr deeum k'ĩirjugta hau sĩerrjëe haawaima, hamachdëu jëeubarmpaita hamachig deeju k'ĩirjuba. Mag k'ĩirjug hãba k'abam gaaimuata pöd Hẽwandamau nem k'õsimpai waujujã haba sĩerrjëem.
Hãb k'ãijã mʌig heegarm k'ʌʌnau hoowai serbiibanaa dau hap'ʌʌ k'itʌm mamʌ chadchata Cristo dënk'a k'itʌm k'ai, mʌg hatag pawiajã Hẽwandamau hichig nem t'um jʌ̃apiju k'ap, mag hermano honee habá. 10 Maagwai jũrr rik hagjö Hẽwandam hiek hʌ̈k'a sim gaaimua mʌig heegar hich p'atk'on wai sim hok'oowiajã, mag hich Cristo dënk'a simta mag p'atk'on k'ãaijã hajapcha sim k'ap, honee habá. ¿Jãgwi mag chirʌ́? Riknaanan pamaarjöta k'it'ëe haawaima. ¿Pãrau pamaar k'iugp'ëbaadëm hooba haajẽ? 11 Hedau pes wʌʌbaadee, k'iurbaadee, sĩi k'ʌʌijem. Mag k'ʌibaadee hooimʌ t'ʌnarrjã warre chi hooimʌg hok'oojem. Riknaanjã hich hagjöta t'ʌnaabahab. P'atk'on warag paarpaju hẽk'a nʌm hee meebaadee magʌm nem t'umaa sĩi werpʌajem.
K'an jãgwiata nem k'aigbam wauju k'ĩirjuajẽ
12 Woun hãbmua mag prueba k'ĩir pogk'e hich gaai burr nʌmjã hʌ̈uta dʌ̈i juapadam hubʌ hãwatbapʌ̈imʌn honee habá. Mag hamʌn magan hich Hẽwandamauchata hirig, “Hʌ̈u chadchata pua jʌmpʌ̈ijim” hawia, hich haar hauwia, hich mag hich dʌ̈i wai sĩsiju, t'um mʌig heegar haawai hich daupii haajerr k'ʌʌnan warrgarwejã magta hich haar hauju jaautarr haawai. 13 Mag prueba hãwat nʌm hee nem k'aigba wauju k'ĩirjubaadeewaijã hoob hich Hẽwandamauta maachig magʌm k'ĩirjupi sim hamiet. Hẽwandamau chan nem k'aigba waujöjöopaijã k'aba haajeewai maachigjã hichdëu chan hirua magʌm k'ĩirjug deeba haajem. 14 Maachin nem k'aigba wauju k'ĩirjug dʌ̈i t'aaba naawaita magʌm nem waum k'õchk'aajem. Maguata magʌm nem wauju k'ĩirjubaadeewaijã sĩi wounagamjö hʌdʌraa dich hëudʌ harrpiejem. 15 Mamʌ mag k'ĩirjubaadëmjã hisegba wai nʌmuata jũrr pekaúg paajem. Maimua mag pekau maach gaai hajap t'ierrpa sĩsiewai jũrr maguata warre hok'oom hiek hok'oopiwi Hẽwandamagjã maach hisegpiejem.
16 K'odamnaan, mag prueba hee nʌm haigjã Hẽwandamauta mag nem k'aibag wauju k'ĩirjug deejim hawi hoob wir haig pãachdëupai pãach k'ũgurmiet mag k'ĩirju nʌmua. 17 Hẽwandam hedjã hee nem t'ʌnʌmpa wautarraun maachig nem t'um nem hajap'am happaita deejem. Hich chan maach mʌig heegarm k'ʌʌnjö cambibierrsö k'aba sĩerrʌm. Mag sĩewai prueba hee nʌm haigjã hiruata magʌm k'ĩirjug deejim hawi hi gaai t'ʌju k'aba nʌm. 18 Mag maach dʌ̈i hajap'a sĩerraawai hewag pawi hagjö hich chaaink'aju k'ʌʌn k'ãaijã maachta nacha hich chaaink'a haujim, hichdëu maach peerdʌ haaujem hiek hũrpibarm gaaimua. Mamʌ mag hich chaaink'a hautarr chan maach garmua k'aba, hich garmuata mag hich chaaink'apim k'õsi sĩerr haawai hajim.
Par jʌ̃gʌupai hũrba Hẽwandamau jaau simjö haju haai nʌm
19 K'odamnaan, mʌg mua pãachig jawaagpam hiek k'ĩir heyaa habat: Maachin t'umaam k'ʌʌnta jʌ̃g hʌ̃rʌʌ haju haai nʌm, Hẽwandam hiek jaau nʌm hũraag. Mag jʌ̃g hʌ̃rʌʌ naaju haai naab mamʌ, hiek'aagpaawain hajap'a k'ĩirjunaata hiek'aju haai nʌm. Hẽwandam dʌ̈i wa hi hiek gaaimua k'ãijã hoob meeuk'ak'arrsö hamiet. 20 Mag meeuk'ak'arrsöta nʌm chan Hẽwandam najã hʌ̈u k'abata nʌm, hichdëu k'õsi simjö k'aba naawai. 21 Magua mua pãrag mag chirʌm: Jãg Hẽwandam na parhooba maach hãrpiejem nem pãach gaai sĩsidʌm t'um warre hisegbapʌ̈it. Magnaan chadau k'ĩir machag chuk'u Hẽwandam hiek pãach t'ãar hee hautarrta warag bãaupibat, hũr nʌmua. Jãg hiekta nem jua t'eeg sim, pãar peerdʌ hawaag.
22 Hich Hẽwandamau jaau simjö haag chan sĩi par jʌ̃gʌupai mag hi hiek jaau nʌm hũr nʌʌ haju k'aba, chadcha hich hiek gaai waupi jaau simjöta haju haai nʌm. Magba nʌm chan magan pãran pãachdëupaita sĩi pãach k'ũgur wai nʌm, mag hũr nʌmpaita hʌ̈u simpii hawi. 23 Har maach peerdʌajem hiek hũr nʌmjã hag gaai jaau simjö k'aba nʌm k'ʌʌnan sĩi woun hãb k'omariipai hësp'ëg hee hich k'ĩir hoojemjöta nʌm. 24 ¿Jãgwi? Hirua hich k'ĩir hootarrta, deeu hag k'ur nʌʌpai hawia k'ĩirjuawai, k'augba sim jãga sĩejĩ hi k'ĩir. 25 Mamʌ hĩchab har Hẽwandam hiek hamachdëu hũrbarmta k'ĩir hok'ooju k'ãai, warag wajap'a k'ĩirjunaa hag gaai jaau simjö wau nʌm k'ʌʌnan mag hamach nem wau nʌm gaaimua honee haju. Mag hamachdëu hũr nʌmjã t'um Hẽwandamau hichdëu waupim k'õsim hiekta jaau sĩewai hi hipierraa nem wau nʌmua tag warramjö pekaúgta hamach hʌ̃rpapiba nʌm.
26 Hãbmua k'ãijã, “Mʌʌn culto waaupierr peert'ʌba manaa hich Hẽwandamau jaau simjö chitʌm” ha sim, mamʌ mag simta dich k'apeen k'aibag jawaag wa chik'am k'ĩir hiek'aag k'ãijã bʌ̃ʌrjã hit'ʌbëpba sim chan, magan maguan hichdëupaita hich k'ũgur sim, Hẽwandamau waupi jaau simta wauba sĩewai. 27 Maach Haai Hẽwandamau hich dënk'a nʌm k'ʌʌnag waupi jaau simʌn, wouchnaandamau wa k'oopaa hʌʌinau k'ãijã nemdam hig nʌmjã haudeenaa ham hök'ĩirjuu haawaijã ham k'ĩir jãsenk'a nʌmʌu. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab sĩi parhoobam k'ʌʌnau nem waaujem nemjã wauba haajem k'ʌʌnta chadcha hi dënk'a nʌm k'ʌʌnau.