2
Hiwiir hãbam k'ʌʌnpai daupii haju k'aba nʌm
K'odamnaan, pãrau maach Pör Jesucristo hich Haai Hẽwandam dʌ̈i hãba sĩerrʌm hiekta hʌ̈k'aajeewai mua pãrag magk'im: Pãrau pãach hee p'atk'on paraam k'ʌʌn dʌ̈ipaita hajapchanaa jũrr hap'ʌʌm k'ʌʌndam dʌ̈i haair haba haju k'aba nʌm. K'anim nemjö pãar k'apanaa culto hee nʌm; mag nʌm hee hõor numí dubbaichëm: hãb rik, maimua hãb sĩi dau hap'ʌʌ k'itʌm. Chi rik k'ajũa wajapp'a hooihmʌ jũanaa jĩgpir gaaijã p'ĩr dënta sorrtik p'up'up sim. Magbaawai mag hoowia hirig, “Mʌigta jupbá, mʌigta pʌ hat'ee wajapcha sim” hawia, hirig sie wajapcharam gaai juppibarm. Maimua hãbak'ai jũrr hap'ʌʌ k'itaawai k'ajũadam jöoiraa jũa k'itʌm hoowi jũrr hirig, “Pʌdëu hich jampai bʌ̈jãau sĩsí,” wa magbam k'ai, “Jãig jẽk'ʌt hoo chirsí” hamʌn, magan pãraun hiwiir hãbam k'ʌʌnagpaita heenaa jũrr tagam k'ʌʌn k'a hisëe nʌm. Mag nʌm haig pãrau pãachdëu hʌ̈k'atarr hiek gaai jaau simjö k'ĩirjuba, sĩi ham k'ajũa hajap'a jũa nʌm hoo nʌm gaaimuapaita mag nʌm.
Cristo gaaimua k'odamnaan, pãadë mʌ hiek hũrbat: Maadëu pöd hap'ʌʌm k'ʌʌndam k'a hisëe haju k'aba nʌm. Jãg hap'ʌʌm k'ʌʌndamjã hamachdëu maach peerdʌajem hiekta hũrwi hʌ̈k'a naawai mʌig heegarweran hap'ʌʌ k'it'ëe hawiajã paraam k'ʌʌn k'ãaijã wajapcha wënʌrramk'ĩir hich Hẽwandamau jʌr hautarr k'ʌʌn k'abahab. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab mag hich daupiim k'ʌʌnta t'um hich haar hauju hatarr haawai hamjã hʌ̃gt'ar hich mag hi dʌ̈i wënʌrraju k'ʌʌn k'abahab. Mamʌ magʌmta pãachdëuta jũrr ham k'a hisëe haajem. ¿Pãrau k'augba nʌ, riknaanauta pãach dau hee haug k'augba nemdam bʌ̃rʌʌm hat'eejã pãach t'et pʌpʌr haajem? ¿Hamachdëu k'abá hĩchab chi t'et'emnaan haarjã pãach harrnaa pãragta hʌ̃rcha p'agpi jaaujem? ¿Hamach k'abá Cristo higwiajã hi jũur hiyʌ̈ʌ sĩerrjëem? Mag Cristo hiek hʌ̈k'awi hi dënk'a naawai pãach pör choopitarrta, ¿jãgwi mag Cristo jũur hiek'aajem k'ʌʌnagta pãrau hee haajẽ?
Pãrau Hẽwandamau hich hiek p'ã sĩsidʌm gaai jaau simjö pãach k'apeenta t'umaa wir haig pãachjö daupii nʌmʌn chadau, chadcha hʌ̈u k'ërʌm, Hẽwandamau hʌ̃rcha waupi jaau simta wau naawai. Mamʌ mag hi hipierr nʌm hanʌmjã sĩi hiwiir hãbpaita daupii haadëp'ʌm chan, magan pãran warag pekauta wau nʌm. Mag nʌm haig mag hi hiek pãachdëu hasekasba nʌmuapaita woun dënjö pãar Hẽwandam dʌ̈i kulp pöm nʌmjã dawaa jaau sim. 10 ¿Jãgwi pãrag mag chirʌ́? Hãbmua k'ãijã pöd Hẽwandamau Moiseeg ley deetarr t'umaa hʌʌrk'a hauba hãb k'ãijã waaurpʌ̈imʌn hichiita kulp pöm sim, pöd ley t'um hʌʌrk'a hauba sĩewai. 11 Pari maigjã ¿jãga mag höbër sĩma? Pãadë hũrbat: Hich hãbam Hẽwandamaupai, “Hoob chik'am t'õom” hanaa, “Hoob chik'am hʌʌijã waum” hajim. Pari magtarrta pua hõor t'õoba hawiajã chik'am hʌʌi waumʌn, magan hichiita pekauk'a höbër sim, mag hirua ley jaautarr hichaaur habarm haawai. 12 Pãrau k'ap'ʌ nʌm, mag Hẽwandamau hich hiek pãrag hʌ̈k'apitarr chan sĩi pekaúgta hʌdʌʌr pãach hʌ̃rpapimk'ĩir k'aba, t'umaam k'ʌʌn hagdaujö k'a k'õsi hamk'ĩirta hich hiek pãrag hʌ̈k'apijim. Magtarr haawai, mag hiek pãachdëu hʌ̈k'atarrauta Hẽwandamau pãach jaauju k'ap, muan pãragan, hiek'aawaijã hagpierraa hiek'anaa nem waauwaijã t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i nem hagchata waubat ha chirʌm. 13 ¿Jãgwi mua pãrag mag chirʌ́? Maan Hẽwandamau hichdëu hõor hi hagk'am hedjã har dich k'apeen dau haug k'augba haajerr k'ʌʌn chan hagjö ham dau haug k'augba hisegju haawaita mag chirʌm. Magarrau har dich k'apeendam dau haug k'aug paraa haajerr k'ʌʌnan chad, mag Hẽwandamau hõor hi hagk'am hedjã hamach k'aibag waubaju k'ap, hi högk'aba naaju.
Chadcha hʌ̈k'a nʌm k'ai jãga haju haai nʌ
14 Keena, Cristo gaaimua k'odamnaan, ¿k'an hajaug sĩ pãrau k'ĩirjuawai, maadëu “Muan t'ãraucha Hẽwandam hiek hʌ̈k'a chitʌm” haju, mamʌ mag simta Jöoirau dich k'apeen juag hoopi jaau simjö k'aba nem wau sim? ¿Pãrau k'ĩirjuawai hʌ̈k'a sim hanʌmta mag nem wau sim woun chadcha peerdʌju k'ai? 15 K'anim nemjö woun hãb sim; ma, Cristo hiek hʌ̈k'a k'ërʌm gaaimua maach k'odk'a sim. Mag simta k'ajũajã chuk'u ni t'achdamjã k'öju chuk'u k'ërʌm. 16 Mamʌ ya hi ma nʌrrʌm hoowia hãbmua k'ãijã hirig, “Hʌ̈u mawia biwaa chitá; hoob jĩchagagjã pʌch gaai mas hapim” ha sim; mamʌ mag sim chan hirua nem higjudamjã deepʌ̈iba simta mamagk'am. ¿Pãrau hoowai mag hʌ̈uta sĩ? 17 Hich hagjöta sĩebahab Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌmjã. Maadëu t'ãraucha hʌ̈k'a nʌm hanʌmta dich k'apeen juag hoo nʌmua bʌ̃ʌrjã ham dau haug k'augba nʌm chan, magan parta mag hʌ̈k'a nʌm hanʌm.
18 Wa hãbmua k'ãijã, “Mua chan chadcha warm k'ʌʌn dënjö nem hajap'am wauba chitab mamʌ, mʌch t'ãar heepain chadcha hʌ̈k'a chitʌm” k'ãijã haju. Mamʌ mag k'abam. Jãga mua k'ap habarju, chadcha hirua mag hʌ̈k'a sim, Hẽwandam hiek gaai jaau simjö hich k'apeenjã dau haug k'augba simta. Hajapcharan Hẽwandamau jaau simjö mʌch k'apeen dʌ̈ijã hajap'a chirʌm gaaimuata mag hʌ̈k'a chirʌm haju haai chirʌm. 19 Pua k'ap'ʌ sim, maach Hẽwandam hãbpai k'itʌm. Pua mag k'ap'ʌ sim haig nem hajaug sim. Mamʌ mag k'ap'ʌ nʌmuapai pöd hʌ̃gt'ar höbërbam. Meperaujã k'ap'ʌ sim, Hẽwandam hãbpaita sĩerrʌm; mamʌ hamau hĩchab hi högk'aajem, hamach gaai jua k'ʌaba haju k'ap'ʌ naawai. 20 K'ĩirjug chukdam, k'ap'ʌ habá: Hẽwandam hiek t'ãraucha hʌ̈k'a nʌm hanʌmjã hichdëu waupi jaau simjö wauba nʌm chan, chadcha hʌ̈k'a nʌm k'abam. 21 Pua k'ĩirjuawai ¿k'an gaaimua Hẽwandamau jöoi Abrán k'ararrag chadcha hi pekau chuk'u harrjö chirʌm ha jaaujĩ? ¿Hich chaai hĩgk'aba hirig ofrendak'a t'õo deeju harr gaaimua k'abajĩ? Hajapcharan hichdëu hi hipierraa harr gaaimuama. 22 Pʌdë k'ĩirjubarí: Abranau mag wauba harr hak'iin, ¿jãga hirua Hẽwandam hiek chadcha hʌ̈k'a chirʌm hak'ajĩ? Hẽwandamau hichig nem mag habaawaijã hich hipierraa harr gaaimuata Abranau chadcha hich hiek t'ãraucha hʌ̈k'aajerrjã hõrag k'ap hapijim. 23 Mag hich hipierraa harr haawaita hag nawe Hẽwandamau hirig, “Pua chadcha mʌ hiek hʌ̈k'abarm gaaimua pekau chuk'u harrjö hʌ̈u pʌ mua mʌch haar haub k'aba hauju” hatarrjã par k'abajim, chadcha t'ãraucha hich hiek hʌ̈k'atarr haawai. Magtarr haawai, Abranau mag hich chaai hĩgk'aba hichig deeju hẽk'abarm haigta hõragjã k'ap hapijim, mag par hiiupai k'aba t'ãrauchata hichdëu Hẽwandam hiek hʌ̈k'a sĩerr. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab mag t'ãraucha hʌ̈k'awia hich hipierraa harr haawaita, hich Hẽwandamaujã jöoi Abrán warag hich k'apeerk'a haujim.
24 Maigta pãrau hoo naabá, Hẽwandamau hãb k'ãijã pekau chuk'u harrjö sim ha jawaag chan, sĩi t'ãrau hʌ̈k'a nʌmpai k'abam. Hʌ̈k'a nʌm dʌ̈i hichdëu waupi jaau simjö hich hipierraa nem waauwaita chadcha pekau chuk'u harrjö sim ha jaaujem. 25 Hũan Rahab k'ahʌrrarr chi durpat'ierrmiejã hich hagjöta hajim hĩchab. Pãrau k'ĩirjuawai, ¿k'an gaaimua Hẽwandamau hijã pekau chuk'u harrjö hʌ̈u hi heeg hoojĩ? ¿Israelnaan hich di haig jẽerpiwi ham chig ham hugua meraa p'öbör higaau jiir burrpʌ̈iwia jũrr deeum k'ʌd gar pʌ̈itarr gaaimua k'abajĩ? 26 Hajapcharan jãan mʌgta sim keena. Jãg maach meebaadeewai ya maach gaai tag maach hak'aar chuk'u haadëm haig, ¿maach chi meemk'a sĩsiba haajẽ? Hich jãgta sim hĩchab t'ãraucha Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm hanʌmjã. Dichdëu hʌ̈k'a chirʌm hanʌmjö bigaaum k'ʌʌndam dʌ̈ijã nem hajap'a waubam chan, magan maan chi t'õmjö simta hiiu sim ha sim, t'ãraucha hʌ̈k'aba simta mag hʌ̈k'a sim ha sĩewai.