JUDAS
Judas hẽsap deepʌ̈itarr
K'aíu p'ãjĩ maimua chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Mʌg carta p'ãtarr woun Judas ha t'ʌ̃r sĩejim haajem. Hich mʌg Judas Santiago dʌ̈i Jesús heeugpeen hajim hanaabá, hãd hãbam k'ʌʌn. Mʌg cartadamjã hĩchab, jöoi Juanau hichdëu nacharam deepʌ̈itarrjö, iglesiapierr deepʌ̈pʌ̈igmamua t'umaam k'ʌʌnag t'ʌ̃rmk'ĩirta Judaau deepʌ̈ijim haajem.
K'an jawaag hajĩ. Judas hiek, warr hirua mʌg cartadam p'ãju k'ĩirjutarran, jãga Jesuu maach peerdʌ haaujẽ ha jawaagta p'ãju k'ĩirjubaadëjim haajem. Mamʌ magtarrta hichdëu hũurwai, mag Hẽwandam hiek jaau nʌm hanʌm k'ʌʌnjã sĩi parhoob nem jaau nʌmua chik'am k'ũgur wënʌrrʌm ha hũrbaawaita jũrr chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag hamachdëu nacha hũrwi hʌ̈k'atarr hiek gaai hubʌ hamk'ĩirta p'ãjim hanaabá. Hirua chan hichjö hʌ̈u hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌndam sĩi mag nʌrrjëe harr k'ʌʌnau k'ũgurwi sĩi hamachjö hapimap'a sĩejim (vs. 3-4). Magarrau mag nacha hamachdëu hũrtarr hiek'an chadau hich mag hogdʌba hʌ̈k'anaa, hamach paarmua jaaunaa, bigaaum k'ʌʌnagjã hich magta jaaupi jaauju haai nʌmgui hajim hanʌm (vs. 3,20; Gá. 1:6-9; 1 Ti. 1:19; 6:3,20-21; 2 Ti. 1:13-14).
Jãg Hẽwandam hiek jawaag chi machnaan hanʌmjã sĩi chik'am k'ũgur wënʌrrʌm k'ʌʌnan hamach jãg wënʌrrʌm gaaimua Hẽwandamau ham gaai jerrba mas hab k'aba mas haju k'ap hamk'ĩir, warr hamach parhoob wënʌrrarr gaaimua Hẽwandamau sĩi par daúa hooba harr k'ʌʌn higwi, Judaau maachig ejemplodam jaau sim:
Israelnaan hamach t'ãar t'eegau hʌ̈k'ajã hʌ̈k'aba harr (v. 5);
angelnaan Hẽwandam chognaan harrta hi hichaaur hatarr (v. 6);
Sodomapien dʌ̈i Gomorrapien parhoob hamach hõor k'abam dʌ̈ipa t'ʌnarr (v. 7);
Cainau hich heeum t'õotarr (v. 11);
Balaam sĩi p'atk'on ganam k'õchgau Hẽwandam hiek hũrba harr (v. 11);
maimua Coré hichta warm k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rpai haju hẽk'atarr (v. 11).
1
Salud
Mʌʌn Judaau, Jesucristo chog; mʌchpaiu Santiago heeum. Muata pãrag mʌg hẽsap p'ã chirʌm, pãar har hich Hẽwandamaujã k'õsinaa hich hiek hʌ̈k'amk'ĩir hichdëucha t'ʌ̃r hautarr k'ʌʌn haawai Jesucristoou t'ʌa wai sĩejem k'ʌʌnag. Keena, mʌ salud hat'at. Muan Hẽwandamagta pãar kõit jëeu chirʌm, hichdëuta dʌ̈rrcha pãar heeg hoowia pãach heejã k'õinaa hapinaa hich dënjö warag dich k'apeenjã k'a k'õsi hapimk'ĩir.
Chad k'abam hiekta jaaujem k'ʌʌn
(2 Pe 2:1-7)
Keena, maach peerdʌajem hiek maach t'umaam k'ʌʌnau hãba wai nʌm jawaagta mʌg hẽsap p'ãm k'õchaaga chirajim; pari magtarrta jãg Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm hawi hamach k'augbajupii hawi hermanonaan chaar hee jãg sëuk'a nʌrrjëe haawaita heeupemjö mʌg pãrag p'ã deepʌ̈i chirʌm, pãachdëu hʌ̈k'a nʌm hiek hisegba warag hag kõitta dich k'apeen kõit jãau nʌmjö dʌ̈i hubʌ ham dʌ̈i hiek t'ierrk'a durrumua hʌdʌʌr pãach k'ũgur haupimaaugau. Jãg pãrau hʌ̈k'a nʌmta Hẽwandam hiek charau, har Jesuu hich hi jaaumk'ĩir hichdëucha jʌr hautarr k'ʌʌnau nacha pãachig jaautarr. Jãg hamau pãrag jaautarran, parhoobam k'ʌʌnau hagjö hi hiek hawi jaau nʌm hʌ̈k'am hugua hajim. Pari jãg sëuk'a nʌrrjëem k'ʌʌnan hõor k'aigbam k'ʌʌnau; jãk'ʌʌn Hẽwandamau hich hiek gaai jaau simjö jerrba k'ĩmie durr bark'ʌʌiju k'ʌʌn k'abahab. Maguata hamau maach Pör Jesucristo hichta hãbpai t'umaam k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̃rpai sĩerrʌmta higba, warag hi hisegnaa, Hẽwandam hõor dʌ̈i wajap'a k'itaawai hamach chig habaju hawi, sĩi hamachdëu nem waum haigta waaujem.
Mua k'ap'ʌ chirʌm, pãrau meraa k'aba nʌm cha mua jawaagpam hiek. Pari k'ĩirjubat jãgajĩ warrgarjã Hẽwandamau hich hisegtarr k'ʌʌn dʌ̈i: Maach Pör Hẽwandamau maach jöoin israelnaan hichdëu Egiptopien jua heemua hʌ̈u peerdʌ haujim. Pari magtarrjã hichdëu nem jaau sim hipierraa k'aba harr k'ʌʌnan israelnaan harr hãba hichiita k'ëchpʌ̈ijim. Maimua hagjö k'ĩir heyaa habat hĩchab, jãga hich Hẽwandam chognaan hich Hẽwandam dʌ̈icha naajerrta hich k'ãai hʌ̃rpai haju hẽk'atarr gaaimua hich chognaan harr hãba hich haarmua bark'ʌʌipʌ̈ijĩ. Pãadë k'ĩirjubat hĩs ham jãga nʌ: Hẽwandamau jʌ̃k'anaa k'ĩchag hee ham preso p'ë wai sim, hich maig höbëraajã k'augba, hichdëu mʌg durr hi hagk'am hedta warag ham k'aibag wauwi hich mag wënʌrraju jawaag. K'ĩir heyaa habat hĩchab jãgajĩ Hẽwandamau Sodomapien dʌ̈i, Gomorrapien dʌ̈i maimua hag dak'a deeum p'öbör nʌnʌid harr k'ʌʌn dʌ̈ijã hagjö. Hamau parhooba sĩi hamach hʌʌin k'abam dʌ̈ita hamachdëu ham haig hanaa hamach k'amannaan hap'ajã hʌʌin dʌ̈ímjö haajeejim. Hamach mag t'ʌnarr gaaimua Hẽwandamau sĩi chi p'öbör t'um hag hee hõor t'ʌnarrpa warre hörpʌ̈ijim. Mag ham hörtarran, magʌm gaaimua jãga k'ĩmie durrjã mag p'öbör hörtarrjö hõt huu wëjöm t'õjã t'õba sĩerrʌm heeta hichdëu bark'ʌʌiju t'umaam k'ʌʌnag k'ap hamk'ĩir hajim.
Warrgarwe Hẽwandamau hõor k'aigbam k'ʌʌn dʌ̈i maagjerr k'ap'ʌ nʌmta, jãg pãrag sëuk'a nem jaaujem k'ʌʌnaun warag Hẽwandamauta hamach k'ãaipi hauwia hiek durag jaautarr wajap'a k'ap'ʌ nʌm hawia, warag hamachdëupai hamach morjã sʌrk'aba hãrpinaa bigaaum k'ʌʌnjã hãrpiejem. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab maach Pör Hẽwandam chadcha jua t'eeg sĩerrʌmta serbiibag p'ënaa hamachdëuta k'apcha nʌm hawia, Hẽwandam chognaan wa mepeen hawiajã högk'aba jũur hiek'aajem. Pari ham k'ãai Hẽwandam chognaan pör Arcángel Miguel haajemuajã, Moisés meebaadeewai, hi mor hat'ee mepeer dʌ̈i jũrr chik'am hipeer hahau k'aawaijã bʌ̃ʌrjã hirig k'aigbajã hiek'aba, sĩi warag “Pʌch mʌ dʌ̈i jãg chirʌm paar nau Hẽwandamauta pʌrʌg meeurrau sĩujugui” hajim. 10 Hẽwandam chogaujã k'aigba hiek'aba harrta, magju k'ãai sĩi jãg sëuk'a nem jaau nʌrrjëem k'ʌʌnauta hamachdëu nem k'augbam higwiapa k'aigba hiek'aajem. Maimua mag hamau nem k'ap'ʌ nʌm hanʌmjã sĩi nemchaain k'ĩirjugjöpai nʌmta mag k'ap'ʌ nʌm haajem. Mag k'ap'ʌ nʌm hanʌmʌn sĩi wir haig hamachdëupai hamach k'aibag wau nʌmjö nʌmta mag nʌm.
11 ¡Hëh, hapdurr jãg nʌrrjëem k'ʌʌn! Jãgʌm k'ʌʌnan Caínjö dich k'apeen hoomap'anaa hamach daar nem wajap'a waauwaijã k'õchk'abata sĩerrjëem. Jãgʌm k'ʌʌnan hĩchab Balaamjö sĩi p'atk'on ganam k'õchgaupaita jãg nʌrrjëem; magnaa hamachta warrgar woun Coré haajerrjö chi pörk'am k'õchk'a nʌm. Coré mag Moisés hisegwia jũrr hichta chi pörk'am k'õchk'atarr paarjã hich higar narr k'ʌʌnpa Hẽwandamau warre k'ëchpʌ̈itarrjö hamjã hagjö k'ëchpʌ̈iju hich Hẽwandamau. 12 Jãgʌm k'ʌʌnan Cristo maach kõit meetarr k'ĩir heyaa haag biirdʌnaa pãar dʌ̈i hãba t'ach k'oowaijã, hatcha t'ach pöm waibëenaa dödöjö pömjã waibëe nʌm gaaimua sĩi pãar k'ĩir naaupiejem, mag waibëenaa k'oowaijã warm k'ʌʌn dak'ĩir jũrr hamachta hatchapai haawai. Jãgʌm k'ʌʌnau chan bigaaum k'ʌʌndamjã k'ĩirjuba sĩi hamachpaita k'ĩirju sĩsidʌm. Jãg chadam hiekjö nem jaau wënʌrrʌm k'ʌʌnan par noseg chëbamta sĩi hedjã noseg chëjujö t'ʌnarr p'ũu haaisirbapäaiwai chëba sĩi hõor k'ũguurjemjöta sĩsidʌm. Jãgʌm k'ʌʌnan hĩchab nemjĩir bʌ̃ʌrjã chëba haajemjöta sĩsidʌm, hamau nem jaau nʌm hũrwia hõrau bʌ̃ʌrjã k'ĩirjug wajap'amjã hauba naawai. Hamach mag sĩsidʌm gaaimua ya biek numí k'ëchwia nʌmjöta nʌm, hamach k'aibag hee hich mag t'aabatarr gaaimua maimua Cristo hiekjã hisegwi hi hichaaurta nem jaau nʌm gaaimua. Maigta ya pa chi k'aarpa jẽunaa hörbapʌ̈imjö haju Hẽwandamau ham dʌ̈i. 13 Jãgʌm k'ʌʌnau chan nem wajap'a wauba sĩi maach dawag k'abam nem hap'ata waaujem. Mag hamau nem wau nʌm k'ĩirjuawai chan sĩi dö higaau nem maach hinaam t'ʌʌuba t'ʌnʌmjöta sĩsidʌm. Jãgʌm k'ʌʌnan hĩchab har sĩi p'ĩdag p'ug mawia k'ĩchag hee chukk'u haadeejemjöta sĩsidʌm, hamau nem jaau nʌm gaaimua bʌ̃ʌrjã hõrau nem wajap'am k'augba haajeewai. Hamach nem k'aigba wau nʌm gaaimua hamjã hich jãgta Hẽwandamau ham k'ĩchag hee pʌ̈ib k'aba pʌ̈iju, hich mam naam hiek nʌisimk'ĩir. 14 Hich jãg k'aigba sëuk'a nem jaau nʌrrjëe haju k'ʌʌn higwiata hĩchab Hẽwandam hi jaaumie Enoc haajerraujã warrgarwe Adán homparr haigmua hagt'a hõor pömcha k'aba nʌwe ya hichdëu hoo wai simjö magju k'ap'ʌ mʌg p'ã pʌajim haajem:
“Mua maach Pör Hẽwandam hoojimgui” hajim hanʌm “hich chognaan pöoma t'ʌnʌm dʌ̈i hurum.
15 Mag hurumʌn hõor t'um k'aigbam k'ʌʌnag hamachdëu nem k'aibag waunaa
parhooba hich higwia hiparii hiek'aajerr paarjã ham k'aibag wauju jawaanta hurumgui” hajim hanʌm.
Magta hiek'ajim haajem jöoi Enoc haajerrau. 16 Maguata jãg sëuk'a nem jaau nʌm k'ʌʌnan hamach k'aigba haawaijã sĩi k'ĩu jʌmba warag deeum k'ʌʌn gaai t'ʌwia chik'am gaaimuata jãg nʌm haajerram; jãgʌm k'ʌʌnau chan hamachdëu nem hoowaijã sĩi par daúa hooba warre hat'uuchata jaaupʌ̈imaajem. Mag hãba hamachdëu nem k'õsimpaita wau nʌm gaaimua hamachpai hʌ̈u hajuuta k'ĩirju sĩerrjëem. Hamachpaita t'ö hiek'a sĩerrjëem; maimua chik'am t'ö hiek'aawaijã mag hiek'abarm gaaimua jũrr hamach dʌ̈i wajap'a hamk'ĩirpaita mag hiek'a sĩerrjëem.
Chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn wawitarr
17 K'ĩir heyaa habat keena, har maach Pör Jesucristoou doce hichdëucha jʌr hautarr k'ʌʌnau pãachig jaautarr hiek. 18 Hamau pãrag magjierram: “Keena, ya Hẽwandamau maach hi hagk'aju gayaa paawai sĩi hõor hamach k'õchagpierrta nem waum k'õchk'anaa chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnjã wau hiek'aa neeme sĩsid haju” ha jaaujierram pãrag. 19 Magtarr haawai chadcha merag chukk'u sĩsidʌm, har pãar hee sëuk'a wënʌrraajem k'ʌʌnau chan bʌ̃ʌrjã Hẽwandam Hak'aar chuk'u haawaita mag hamachdëu nem waum haig waunaa hõor hö hãba t'ʌnarrjã warag haaidʌbapʌ̈im.
20 Hermanonaan, pari pãrau hʌ̈k'atarr hiek hich Hẽwandamauta k'augpitarr haawai bʌ̃ʌrjã mʌg heegarm k'ĩirjugjö k'aba sim. Magua muan pãragan hag hiek gaaita pãach k'apeenjã hagdaujö bãaupiju hẽk'abat ha chirʌm. Pãach Hẽwandamag jëeuwaijã hich Hẽwandam Hak'arau jëeupi simjöta jëeubat. 21 Hẽwandamau pãach k'õsi sim k'ap nem wajap'a wau nʌm gaaimua hich jãg pãach daupiita p'ë wai nʌrrapibat hirig. Mag nʌmua hãba deeu maach Pör Jesucristo bëeju hedta nʌbat; mag hich pierrwaita maach dau haug k'augwi hichjö hich mag tag meejã meeba hich dʌ̈i p'ë wai sĩsiju.
22 Har sëuk'a nem jaau nʌm k'ʌʌnau deeum hiekta jaau nʌm hũrwia maach Hẽwandam hiek chaarta warag hʌ̈k'aju k'augba haadëp'ʌm k'ʌʌn dau haug k'aug paraanaa warag hamag Hẽwandam hiek chaarta p'ʌʌrba jaaunaat, hũwaai hʌ̈k'amk'ĩir. 23 Maimua har warre parhoobam hiekta hʌ̈k'a nʌm gaaimua ya hõt huu t'ʌnʌm heeta dʌrbaagpamjö nʌm k'ʌʌnjã, hok'oom hiekcha hok'ooju nawe, ham k'aigpër hat'at, Hẽwandam hiek chaarta jaau nʌmua. Pari warm k'ʌʌn har hat'uucha nʌm k'ʌʌnjã hagjö dau hee haug k'aug paraa habat; mag ham dau haug k'aug naab mamʌ, ham dʌ̈i k'ĩir k'ap'ʌnaa hamau nem waaujemjã put sör memerk'ömjö warre hisegbat. Jãk'ʌʌnan hamach parhooba pekau wau nʌm gaaimua k'ajũapata sĩi hagua p'uur sĩsidʌmjö sĩsidʌm.
Hãbmiecha Hẽwandam t'ö hiek'atarr
24 Pari pãar chadcha maach Hẽwandam hãbpai k'itʌm dën haawai hoob k'ĩirjumiet. Hichdëuta maach Pör Jesucristo gaaimua maach peerdʌ hauwia, hich jua t'eegauta maach pekau hee burrpiba t'ʌanaa, maach hi hagk'am hedjã honeeta bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u p'ë hauju, hich mag hich dʌ̈i naamk'ĩir. 25 Mag Hẽwandamta warrgarwejã t'umaam k'ʌʌn k'ãai chi wajapcharam hanaa chi hʌ̃rʌʌcharamʌu; hichpaita mʌg hatagjã chi jua t'ierr hanaa hich mag hiek t'eegjã sĩerraju.
Mʌgdam hajim pãrag jaaum hig chirarr. Hayoo keena,
Judas