EL APOCALIPSIS
Juan k'ãitarr
Juanau mʌg hich k'ãitarr hõrag jawaag p'ãawai ya jöoiraa k'itajim haajem. Hich mag jaar hĩchab Jesús higar hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn hoomaaugau hõrau ham hẽudeejã hẽk'anaa, cárcel deg pʌ̈inaa wajapp'a dau haug waupiejeejim haajem. Hẽwandamau hoowai mag hich chaain wajap dau haug wau durrum hoobaawaita jöoi Juan k'ãaipi haujim hanaabá, mag k'ãaipi hat'amua nem t'um t'ʌnʌmʌn hichdëuta k'ap haajeewai mag hich chaain dau hap'ʌʌ hapi nʌm k'ʌʌn dʌ̈ijã hichdëu k'ap haju jawaag.
Magta chadcha Juanau Hẽwandamau hich k'ãaipinaa hichig hoopitarr t'umaa p'ãjim haajem, chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌndam warag k'ĩir honee hamk'ĩir; mag nʌm dʌ̈i hĩchab hich Cristojã hũwaai deeu bëewi hõor hich dau na k'aigba haajerr k'ʌʌn t'um t'eernaa hisegju k'ap hamk'ĩir. Juanaun hich paarmua ya chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag Cristoou magju k'ap hapinaa, mʌg jẽb gaai p'it'urg hau wënʌrrawiajã, warag magʌmjã higba Cristo dʌ̈ita hogdʌba hubʌ wënʌrrapim k'õchgauta mʌg hẽsap p'ãjim haajem.
Juanau hichdëu nem hoomatarr hĩgk'amam hũurwai, chadcha maach dauderraa haju haai sim, dichdëuta hootarr hak'iin. Pari maagwai chi hʌ̈k'a narr k'ʌʌnau k'ap'ʌ naajim hanaabá, Hẽwandamau mʌg durr k'aigba haju jaau sim. Juanau hich daúachata hoojim haajem, Hẽwandamau mʌg durr hi hagk'abarm hed jãga hirua hõor gaai jua k'ʌaba deeju. Hẽwandamau magta hirig nem k'ĩir pogk'e hoopimajim hanaabá, t'um hichdëu hootarrjöo jaaumamk'ĩir. Pari chi Hẽwandam hiek hʌ̈k'aba nʌm k'ʌʌnau chan par Juanau mag hichdëu hootarrjö wajap'a hẽsap gaai p'ãtarr t'ʌ̃ʌrjerrjã k'augba haajeejim hanaabá.
Ya hĩs hewag paawai Juan k'ãitarr higwia hõrau hamach k'ĩirjugpierr jaaujem. Pari Hẽwandamau t'umaam k'ʌʌnag hʌ̃rcha k'ap'ʌ hapim k'õsi simʌn mʌgau: Mʌg nʌʌ hawia dëgölp Hẽwandamau Jesucristo dʌ̈imua hamach k'a huk'ur harr k'ʌʌn t'um warre sĩi hichdëuta pödpʌ̈iwia hichta hʌ̃rpai sĩsiju. Mag hedan chi mepeerpata Hẽwandamau sĩi heeg bʌ̈ʌu bicht'ʌgbaadëmjöta haju hanaabá. Pari magtarr k'ur har hi hiek hʌ̈k'awia hogdʌba hich mag durrarr k'ʌʌnan hich dʌ̈i hich mag wënʌrramk'ĩir, hʌ̃gt'ar p'ë harrwia hich mag hich dʌ̈i p'ë wai sĩsiju haajem.
1
Mʌʌn Juanau, Jesucristo chog. Muata pãrag mʌchdëu hootarr jaaum hig chirʌm. Mʌg mua jawaagpam hiek'an hich Hẽwandamaucha Jesucristoog jaautarrau. Mag hichig jaaubaawaita mʌ k'ãaipi hauwi mʌrʌg jaaujim, jũrr mua hich hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag jaaumk'ĩir. Mʌg hiek t'um hich jaaubarmjö chadcha jöpcha haju k'ap hamk'ĩir, Jesucristoou hich chog hãb hʌ̃gt'ar hich dʌ̈i sĩejemʌgta jaaujim, mag mʌ k'ãaipi hat'am hee jũrr magua mʌrʌg jaaumk'ĩir. Magbaawaita Hẽwandamau Jesucristo dʌ̈imua mʌchig hoopinaa mʌchig hũrpitarrpa t'umaa p'ã chirʌm. Chi mʌg mua p'ãbarm hẽsap t'ʌ̃r sim woun honee haju; maimua honee hajurau hĩchab mʌg hich hiek p'ã sim gaai Hẽwandamau nem t'um hichdëu jaau sim hiek hãbmua t'ʌ̃rmam hũrwia hag gaai jaau simjö hi hipierraa wënʌrrʌm k'ʌʌn. Ya chadcha t'um mʌg hẽsap gaai hichdëu jaau simjö höbëbërg maju dakk'a pamam.
P'öbör siete narr hee iglesiapierr Juanau hẽsap p'ãnaa haaidʌtarr
4-5 Mʌʌn Juanau. Muata mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm Asia durr p'öbör siete nʌm hee Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnag. Mua pãar kõit jëeu chirʌm, hichta warrgarwe hich mag sĩerranaa mʌg hatagjã hich mag sĩerraju higwia, hich k'u juupjem k'ĩirp'ee hich Hẽwandam Hak'aar sĩerrʌm higwia, maimua Jesucristo chadam hiek chaarcha jaauchëtarr higwiajã jëeu chirʌm, pãar dau hee haug k'aug paraanaa pãar hʌ̈u wai nʌm dʌ̈i hĩchab pãar k'õinaa wai wënʌrramk'ĩir. Mag Cristota meeba harrjö nacha hiiu p'iidʌwia mʌg reinaan t'ʌnʌm k'ãaijã hiek t'eeg hʌ̃rcha sĩerrʌm. Hich hag Cristota maach daupigau hʌdʌraa hich t'õopijim. Magbarmua maach k'aibag chugpaapʌ̈iwia hich Haai hanaa hich Hẽwandam hat'ee maachta p'adnaank'a haujim, hich dʌ̈i hagdaujö hiek t'et'e wënʌrramk'ĩir. Hirigta hãba t'umaam k'ʌʌnau, “Hich happaita hãba Hẽwandam chaark'a sĩerrʌm” ha hiek'anaa, “Hichdëupaita warrgarwejã nem t'um k'ap'ʌnaa mʌg hatagjã k'ap'ʌ sĩerraju; maata maach Hẽwandamau” ha t'ö hiek'aju haai nʌm.
Cristo, Hẽwandam Hiewaa, hedjã baug hee hurum t'umaam k'ʌʌnau hamach daúa hooju, hi t'õotarr k'ʌʌnaupa.
Magbaawai durrpierram k'ʌʌnau hamach daujã merag p'ëwi, jũrr hamach gaai mas haju k'ap, hi hökgau hicharaucha bĩejurau.
Magju hanʌm chan sëuk'aawai k'abam.
Hich Hẽwandamauta hich higwia, “Mʌchpaita nacharam hẽsapdau Ajönaa chi hãbmiecharam Zetajö chitʌm” ha hiek'aajem, hich warrgarwejã hich mag sĩerrawi mʌg hatagjã hich mag sĩerraju Jöoirau. Hichdëu mag sim haawai hoob k'ĩirjumiet. Hichta Hẽwandamau, t'umaam k'ʌʌn Pör; hi hat'ee chan p'it'urm nem chuk'um.
K'ãaipi hat'amua maach Pör Jesucristo hootarr
Mʌʌn pãach k'od har Jesús hiek gaaimua pãachjö p'it'urg hau pʌʌrba k'itaajemuata pãrag mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm. Mag p'it'urg haaujeeb mamʌ, hich Jesucristoouta magʌm hãwataagjã juapá deejeewai, magʌmjã higba, p'it'urg jẽedʌ k'itʌmua hi haar barwi hi k'ĩir wajaug hoo wai chitaju. Hẽwandam hiek jaau chitʌm dʌ̈i Jesuu nem wau nʌrrarr mʌch daúacha hoojerrta jaau chitʌm gaaimua, mau döjãrr p'ʌram Patmos hanʌm gaai preso chirʌm. 10 Mag mʌ preso chirʌmta biek hãb domighed hich Hẽwandam Hak'aarta mʌ gaai p'ẽs haicheewai, mʌ dau heert'ʌg hat'amjö habarm hee, trompeta hiekjöta nem jẽbag mʌ hëugarmua mʌrʌg hiek'achëwia, 11 “Nau mua pʌchig nem hoopibarm t'umaa hẽsap gaai p'ãnaa Asia durr p'öbör siete nʌm hee mʌ hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn haar deebapʌ̈i” hajim: “Efesopienag, Esmirnapienag, Pérgamopienag, Tiatirapienag, Sardipienag, Filadelfiapienag maimua Laodiceapienagjã hagjö.”
12 Mʌchig mag hiek'abaichëm k'ap haag hawi mua hewag p'ʌʌrbanaa hoowai, lámpara bʌ̈ hausĩiujemta p'ĩr dën p'urii k'it'ëem hãbam haig siete nʌm hoojim. 13 Maimua mag lámpara siete nʌm jãrr mua hoowai, woun hãb hich Jöoi Hiewaa Jesujöhö simta hichk'aarjã haraa correerjö p'ĩr dën p'uu k'itʌmua hãi jʌ̃naa k'ajũa bʌ̈ duurga k'ĩeb bʌ̈ k'ãdau haar jũa dʌnʌm hoojim. 14 Mag simʌn k'ĩirjug k'aauga sĩerraawai sĩi lanjöta pördam bäpp'ä k'itajim, hich k'ĩirjug k'augau. Maagwai hich daúapai nem t'um k'ap'ʌ haajeewai, hi dau hoowain sĩi hõtdaujöta huujẽer huujẽer huujẽer sĩsid hajim. 15 Hi bʌ̈, sĩi nem hinag hõtdau hee bʌ̃ʌupinaa wau simjö nem t'eega sĩejim, broncejö. Mag nem t'eeg sĩewai sĩi huhbʌ hoodʌnaajim, bʌ̃ʌrjã burrju k'aba. Mag hi bʌ̈ broncejö sĩewai sĩi p'uu k'itajim. Mag sim hiek'a sim hũurwai, hichta t'umaam k'ʌʌn k'ãai hiek t'eeg sĩerraawai, sĩi p'ũasdau dapagta dö higaau jurrdʌbaichëm hiekjö sĩejim, hi hiek. 16 Mag simua hich juachaar gar p'ĩdag siete wai dʌnaajim; hich hi hee espaar k'ẽu mii k'itʌm p'õpá garm magwe dëe k'itʌmjã wai sĩejim, hagua hich hoomap'am k'ʌʌnag bʌ̃ʌrjã hich jua jʌmpiba haag. Maimua hi k'ĩir hoowain sĩi hedau pechagk'am hee nem p'uum hoo nʌmjöta maach dau përpërmjö sĩejim, pöd hi dʌ̈i k'ĩircha heerpaju k'aba.
Magta mʌrʌg mʌch daúacha maach Pör Jesucristoou hich hoopijim.
17 Mag hoobarmʌn mʌʌn sĩi chi meemjöta t'ʌbëpjã chuk'u hi bʌ̈k'ʌrr buju haimajim. Mamʌ magbaawai hichdëu mʌ gaai pʌrnaa, “Hoob jãp'ierram” hajim. “Mʌchta nem t'um hompaaju nawe chirajim; mʌg durr t'um höwiajã mʌchta hich mag chirsiju k'abahab” hajim mʌrʌg. 18 “Mʌchpai k'abahab” hajim, “har meewi deeu hiiu p'iidʌtarr; magtarr cha hagt'a hiiu chirʌm, mʌg hatagjã hich mag hiiu chitʌm hiek'au. Mʌchdëuta k'ap chirʌmgui” hajim, “jãagwaichata hõor meepiju, maimua mag meewaijã chijã k'ʌʌnta k'ĩmie durr wëtju” ha hiek'amajim mʌrʌg. 19 Maimua mʌrʌg, “Cha pʌchdëu nem hoobarm dʌ̈i nau pʌchig hoopibarmpa hẽsap gaai t'umaa p'ã sĩubá” hajim, “mʌʌgwai nem hin t'ʌnʌm, maimua mʌgtarr k'urjã nem höbëbërg maju t'um p'ã sĩubá” hajim. 20 Maimua mʌrʌg, “¿Pua k'ap'ʌ chirʌ́” hajim “k'ani jaau sĩ har mua mʌch juachaar gar p'ĩdag siete wai chirarr, maimua lámpara hausĩiujemjã p'ĩr dën siete wai chirarr?” Magnaa hichdëupai, “Har p'ĩdag siete narr, jã mag siete iglesia nʌm hee hagjö pastornaan siete nʌm k'ʌʌnta jaau simgui” hajim. “Maagwai mag chi lámpara hausĩiujem hagjö siete narr, jãk'ʌʌn Asia durr mag iglesia siete nʌmta jaau simgui” ha jaaujim mʌrʌg hich Cristooucha.