2
Asia durr p'öbör siete narr hee iglesiapierr hiek jaaupʌ̈itarr
Mag mʌchig Asia durr mag iglesia siete nʌm heem pastornaanag hamachpierr hẽsap p'ãnaa haaidʌpi jaautarr haawai mʌk'ʌʌn hẽsap pãar hat'eyau:
1. Efeso p'öbör heem pastorrag hiek jaaupʌ̈itarr
Efeso p'öbör heem pastor:
Maach Pör Jesucristoouta hich himeerba jaaupitarr haawai muata pʌrʌg mʌg hẽsap p'ã chirʌm. Mamʌ chi hiek'an hich chi iglesia siete nʌmpierr nʌrranaa hich juachaar garmua pãar chi pastornaan siete nʌmjã burrpiba wai sĩejemuata pʌrʌg hich himeerba mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈ipijim. Magtarr haawai pʌrʌg jaauk'im, chamʌ́ pʌ hat'eem hiek pʌrʌg jaaupitarrau:
Hi hiek pua nem wau sim t'umaa hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem. Hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem, pʌ p'idag chadcha nem t'eeg sim, mamʌ pua magʌmjã higba hich mag jua jeeuba p'idk'a k'itaajem. Pʌch k'apeenau nem k'aigba waauwaijã pua sĩi k'ĩuu hãwatba haajemjã hirua k'app'ʌ chirʌm haajem. Har hamach hiiupai hamta Hẽwandamau hich hi jaaumk'ĩir jʌr haujim haajem k'ʌʌn sëu pʌr hawaagjã ham dʌ̈i jãau nʌmjö par hiek'aupai juapá chach hoowia chadcha ham sëunemeg pʌr hautarrjã hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem. Hi hiek pʌ chadcha hi gaaimua p'it'ur k'itaajem haajem. Mamʌ magʌmjã pʌ k'ĩir bʌ̃ʌ haa k'augba ni k'ajewaajã k'augba p'idk'a k'itaajem haajem. Pʌ mag k'itab mamʌ, hi hiek hirua warr pʌ pʌch sĩerrjö hooba chirʌm haajem. ¿K'an jãgwi pua jãg warramjöcha hi k'õchk'aba sĩ? ha sim hichdëu. Magua hirua pʌrʌg, k'ĩir heyaa habá ha sim; hi hiek warr pʌ jãg k'aba sĩejim haajem. Hãsie hewag pʌch k'aibag k'ĩirjuwia hiseg jëeubá, warr pʌchdëu hi k'õsi haajerrjö hi k'õsi haag. Mamʌ pua magbamʌn, pʌ haar mawia hi hiek hirua warre pʌ iglesia lámpara sörjö hisegpʌ̈iju haajem, tag higba haag. Mamʌ jãg hirua Nicolás higar nʌm k'ʌʌnau nem jaau wënʌrrʌm hichdëujã k'õchk'aba simjö puajã ham higar k'aba sĩewai hʌ̈u sim haajem. Pua jãg sim haig hi hiek hichjã pʌ higar chirʌm haajem.
Magnaa hichdëupai, “Har chi jʌ̃g hʌ̃rʌʌ nʌm k'ʌʌnau Hẽwandam Hak'arau mʌk'ʌʌn iglesiaag nem jaau sim hũrbat” ha sim. Har p'it'urg hau wënʌrrawiajã hich mag hi k'õsi wënʌrrʌm k'ʌʌnan hʌ̃gt'ar hich Hẽwandam dʌ̈icha wënʌrraju haajem. Mak'ʌʌnag hirua Hẽwandam nemjĩir gayam nemjõ jõpiju haajem, hõor hich mag hiiu wënʌrrapiejem nemjõ.
2. Esmirna p'öbör heem pastorrag hiek jaaupʌ̈itarr
Esmirna p'öbör heem pastor:
Maach Pör Jesucristoouta hich himeerba jaaupitarr haawai muata pʌrʌg mʌg hẽsap p'ã chirʌm. Mamʌ chi hiek'an hich chi Nacharam hanaa chi Hãbmiecharam haajemuata pʌrʌg hich himeerba mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈ipijim; hajapcharan har meewi deeu hiiu p'iidʌtarrauma. Magtarr haawai pʌrʌg jaauk'im, chamʌ́ pʌ hat'eem hiek pʌrʌg jaaupitarrau:
Hi hiek pua nem wau sim t'um k'ap'ʌnaa, pʌ wajapp'a hi gaaimua p'it'urg hau k'itaajemjã hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem. Hi hiek hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem, pʌʌn chadcha dau hap'ʌʌ k'itʌm. Mamʌ hʌ̃gt'arin pʌʌn nem wajap'am paraam haajem. Har hamach hiiupain hamta judionaan haawai Hẽwandam chaainau haajem k'ʌʌnau pʌ hëugar parhooba hiek'aajemjã hĩchab hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem. Mamʌ pʌrʌg ham hiek hasekaspiba sim. Jãk'ʌʌnan sĩi dösãt higar naawaita jãg t'ʌnʌm hanaabá. 10 Hi hiek pʌch dau hap'ʌʌ hajujã hoob högk'am haajem. Chadcha pãar Hẽwandam dʌ̈i hubʌ nʌm k'ap haag hawi pãar heem hãaur k'ʌʌn dösãtau cárcel degjã dubpʌ̈imaju hanaabá. Maagwai tagam k'ʌʌn hẽudeejã hẽk'awi dʌ̈rrcha p'it'urg haupiju haajem. Pari magʌmjã higba hich dʌ̈ita hich mag hubʌ naapi sim. Mag wënʌrrʌmʌn, hʌ̃gt'ar pawiajã hich mag pãar hi dʌ̈i nʌisiju haajem.
11 Magnaa hichdëupai, “Har jʌ̃g hʌ̃rʌʌ nʌm k'ʌʌnau Hẽwandam Hak'arau mʌk'ʌʌn iglesiaag jaau sim hũrbat” ha sim. Har högk'aba hʌ̈u magʌm t'um hãwatpʌ̈i nʌm k'ʌʌnan, warm k'ʌʌn k'ĩmie durr wët t'ʌnʌm daar, Hẽwandamau jũrr hich haarta p'ë hauju haajem.
3. Pérgamo p'öbör heem pastorrag hiek jaaupʌ̈itarr
12 Pérgamo p'öbör heem pastor:
Maach Pör Jesucristoouta hich himeerba jaaupitarr haawai muata pʌrʌgjã mʌg hẽsap p'ã chirʌm. Mamʌ chi hiek'an mag hich hi hee espaar k'ẽu mii k'itʌm p'õpá garm magwe dëe k'itʌm wai sĩejemuata pʌrʌg hich himeerba mʌg hẽsap gaai mʌg jaaupʌ̈ipijim. Magtarr haawai pʌrʌg jaauk'im, chamʌ́ pʌ hat'eem hiek pʌrʌg jaaupitarrau:
13 Hi hiek pua nem waaujem t'umaa hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem. Pʌ sim p'öbör dösãt p'öbör hanaabá. Mamʌ hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem, magʌm hãba pua hich k'a hogdʌba k'itʌm. Hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem, har Antipas k'ararrau hich daúacha hoowia hich hiek jaau k'itʌm hat'ee chi dösãt higar t'ʌnarr k'ʌʌnau hi t'õo nʌm jaarjã, pua hãsie pʌchdëu hich hiek hʌ̈k'atarrjã hisegba chadcha hĩsjã hagt'a hich mag hich k'a hogdʌba k'itʌm. 14 Mamʌ magʌm hãba, hi hiek pʌ k'aigba simjã hirua hoo chirʌm haajem. Maguata pua Balaam higar nʌm k'ʌʌnagjã hiek'aba sĩi hoo wai sim hanaabá. Hich jãg Balamau hajim hanaabá, deeum woun Balac haajerrag israelnaanag nem k'aigba waupi jaaujerr. Hich jãgua hajim hanaabá, har hamach jua wautarrta hẽwandamk'a wai nʌmʌg jëwaag hag k'ĩirp'ee nemchaain t'orrp'ë wai narr nemek modjã k'öpi jaaunaa hĩchab parhooba dich hõor k'abam dʌ̈ijã k'apes haju haai nʌm ha jaautarr. Pua mag k'ap'ʌ simta mag Balaam higar nʌm k'ʌʌnag bʌ̃ʌrjã hiek'aba sim haajem. 15 Mamʌ hi hiek mag happaijã k'aba, pʌch iglesia hee Nicolaitanaan higar nʌm k'ʌʌnjã jʌrwërppʌ̈iba, pua sĩi hoo wai sim hanaabá. Nicolaitanaanau nem jaau nʌm chan hirua k'õchk'aba chitʌm haajem. 16 Magua hirua pʌrʌg, “Hãsie hewag pʌch k'aibag k'ĩirjuwia Hẽwandamag hiseg jëeubá” ha sim. Magbaju hat'een, pʌ haar mawia hich hi heem esparaupai warag pãach dʌ̈ipata wërbʌimaju jaau sim.
17 Magnaa hichdëupai, “Har jʌ̃g hʌ̃rʌʌ nʌm k'ʌʌnau Hẽwandam Hak'arau mʌk'ʌʌn iglesiaag jaau sim hũrbat” ha sim. Har högk'aba hʌ̈u magʌm t'um hãwatbapʌ̈imʌg, hʌ̃gt'ar pawiajã mʌg jẽb gaaim nem k'oojem k'ĩir k'abamta k'öpinaa mokdaudam bäp'ä k'itʌm gaai t'ʌ̃r hiiur p'ã k'itʌmjã hichdëucha deeju haajem. Mag t'ʌ̃r chan bigaaum k'ʌʌnau k'augba, hãba chi hat'amuapaita k'ap'ʌ haju haajem.
4. Tiatira p'öbör heem pastorrag hiek jaaupʌ̈itarr
18 Tiatira p'öbör heem pastor:
Maach Pör Jesucristoouta hich himeerba jaaupitarr haawai muata pʌrʌg mʌg hẽsap p'ã chirʌm. Mamʌ chi hiek'an Hẽwandam Hiewaa har dau sĩi hõtdau huu t'ʌnʌmjönaa bʌ̈jã sĩi broncejö p'uunaa bʌ̈pá t'eeg sĩerrʌmuata pʌrʌg mʌg hiek jaaupʌ̈ipijim. Magtarr haawai chamʌ́ pʌ hat'eem hiek jaaupitarrau:
19 Hi hiek hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem pua nem wau sim. Hi hiek pua hõor k'a k'õsinaa pʌchdëu hich hiek hʌ̈k'atarrjã chadcha hisegba hogdʌba hʌ̈k'a sim haajem. Pua nem waauwaijã k'ĩir t'ũu waaujem haajem, waumap'amjã haba. Maimua hi hiek hĩs pua warram k'ãaijã hʌ̃rcha nem wau sim haajem, maimuajã wajapcha. 20 Mamʌ par pʌ mag sim hãba, pʌ jaauju paraa sim haajem: Pua hʌdʌraata Jezabelag hi chaain k'ũgurpi sim haajem. ¿Jãgwi? Hichdëupai hiita Hẽwandam hi jaaumie hawi hʌdʌraa dich hõor k'abam dʌ̈ijã k'apes haju haai nʌm ha jaaupinaa hĩchab Hẽwandam chaar k'abamʌg jëwaag nemek mod wai narrjã k'öpi jaau simjã bʌ̃ʌrjã hirig hiek'aba hʌdʌraa mag jaaupiewaima. 21 Hí jãg simʌn hirua sĩi hoo chirʌm haajem, chi Jezabelau jãg nem k'aigba wau sim t'umaa hãsie hewag k'ĩirjuwia magʌm k'aibag hichig chugpaapi jëeumk'ĩir. Mamʌ magʌmta jëeujöjöopaijã k'aba, ni jãg sĩi hemk'ooin parhoobam dʌ̈i sĩerrʌmjã hich jua pʌaba, hich hagt'a sĩerrʌm hanʌm. 22 Hũrbá, mua pʌrʌg jaauk'im: Jöoirau jaauwai hich jãg hʌrrʌm gaaimua warre wajap hi dau haug waupiju haajem; maimua har hirua nem jaau sim higarnaa hi dʌ̈i k'apes harr k'ʌʌnjã hamach k'aibag hiseg jëeuwia hich higar t'eerbabamʌn, hĩchab hirua hamjã wajap dau haug hauwi ham hök'ĩirjug pöoma hich hagjö hapiju haajem. 23 Hi chaainjã warre k'ëchpʌ̈iju hanaabá. Mag hoobaawaita t'um iglesia nʌnʌidʌm heem k'ʌʌnau k'ak'apdö haju hanaabá, hichdëuta chadcha hõor t'umaam k'ʌʌn t'ãar k'ap'ʌnaa ham k'ĩirjugjã k'ap'ʌ chitʌm. Hi hiek hõrau k'ap'ʌ haju haajem hĩchab, hamachdëu nem waumarrpierr hichdëuta ham dʌ̈ijã hamachdëu haajerrjö haju. 24 Mamʌ hi hiek pãar har dösãt hiekta hõrau hamachdëupain chadcharam hiek hawi hagʌg hee t'ʌnarr k'ʌʌn higar bʌ̃ʌrjã wëtba harr k'ʌʌnag chan hirua tag hatcha nem waupi jaaubam haajem. 25 Mamʌ hichiita hich deeu mʌg jẽb gaai pãach hawaan bëe nʌm hora, pãachdëu hich hiek hũrwia hʌ̈k'atarran warag hogdʌba hich jãg hʌ̈k'api sim. 26 Har hewag wëtba warag hamachdëuta magʌm t'um hãwatpʌ̈iwi hichdëu nem jaau simpai wau wënʌrrʌm k'ʌʌnag hirua hich jãg hich Hayau hichjã hiek t'eeg hapitarrjö hamjã hiek t'eeg hapiju haajem, hich dʌ̈i hãba mʌg durr gaai hõor t'um t'ʌnʌm pörk'amk'ĩir. 27 Mag hamachta chi pörnaank'a nʌisiewai, hamauta mʌg jẽb gayam k'ʌʌn dʌ̈i nem jua t'eeg hamach garmuata t'ũr t'orrbar sĩubarmjö dajẽk wai nʌisiju hanaabá. 28 Hi hiek har chi mag nʌm k'ʌʌnag hirua hĩchab hamag hedp'err garm p'ĩdagjã deeju haajem; hajapcharan hichpaita ham dënk'api hauju hanaabá.
29 Magnaa hichdëupai, “Har jʌ̃g hʌ̃rʌʌ nʌm k'ʌʌnau Hẽwandam Hak'arau mʌk'ʌʌn iglesiaag jaau sim hũrbat” ha sim.