3
5. Sardis p'öbör hëem pastorrag hiek jaaupʌ̈itarr
Sardis p'öbör heem pastor:
Maach Pör Jesucristoouta hich himeerba jaaupitarr haawai muata pʌrʌg mʌg hẽsap p'ã chirʌm. Mamʌ chi hiek'an har Hẽwandam Hak'aar hich gaai wai sĩenaa p'ĩdagjã siete wai sĩejemuata pʌrʌg hich himeerba mʌg hiek jaaupʌ̈ipijim. Magtarr haawai chamʌ́ pʌ hat'eem hiek pʌrʌg jaaupitarrau:
Hi hiek pʌʌn chadcha t'ʌ̃rp'öo sim haajem, Hẽwandam hi jëwaag. Mamʌ mag simʌn pʌʌn pʌch pekau heepai sĩi chi t'õmjö simta jãg sim hanaabá. Hichdëu pʌ mag sim hoo sĩewai pʌrʌg “K'ĩir hubʌ habá” ha sim; “maimua har hʌ̈k'a durrum hanʌmta k'a t'ũu k'it'ëem k'ʌʌnjã k'ĩir honee hapibá” ha sim. Magbamʌn jãk'ʌʌnjã warag heeg pawia k'ëchju hanaabá. Hi hiek hirua hoowai pua nem wau sim Hẽwandamau hoowaijã hʌ̈u k'aba sim haajem. Har nacha pʌchdëu hũrwia hʌ̈k'atarr hiekta k'ĩirjunaa, pʌchdëu k'aigba harr Hẽwandamag chugpaapi jëeunaa, deeu hi dʌ̈i hubʌ habá. Hi hiek pua magbaju hat'een, nem jĩgk'aajem k'ʌʌn sĩi dëgölp nem jĩgk'aimaajemjö, hõor barbajöjöo sĩerr hee dëgölp pʌ haar barwi pʌ gaai mas deeju haajem. Mag naab mamʌ jãig Sardiim iglesia hee hʌ̈u hagt'a nʌm haajem, hãaur k'ʌʌn hʌdʌʌr pekaúg hamach hʌ̃rpapiba durrum k'ʌʌn. Mak'ʌʌnta k'ajũa bäp'ä jũanaa hi dʌ̈i wënʌrraju hanaabá, ham hamachdëu hich hipierr wajap'a harr gaaimua chadcha mag wënʌrraju haai naawai. Har högk'aba hʌ̈u magʌm t'um hãwatpʌ̈i nʌm k'ʌʌnagan hirua k'ajũa bäp'ämta jũapiju haajem. Hi hiek magʌm k'ʌʌn t'ʌ̃r chan hirua hich haar hauju k'ʌʌn t'ʌ̃r p'ãajem hag hẽsap gaaimua borraapʌ̈ibam haajem. Magju k'ãai warre hirua hich Haai dak'ĩir maimua hich chognaan dak'ĩirjã, “Chamʌ k'ʌʌnan mʌ dënëu” ha jaauju haajem.
Magnaa hichdëupai, “Har jʌ̃g hʌ̃rʌʌ nʌm k'ʌʌnau Hẽwandam Hak'arau mʌk'ʌʌn iglesiaag jaau sim hũrbat” ha sim.
6. Filadelfia p'öbör heem pastorrag hiek jaaupʌ̈itarr
Filadelfia p'öbör heem pastor:
Maach Pör Jesucristoouta hich himeerba jaaupitarr haawai muata pʌrʌg mʌg hẽsap p'ã chirʌm. Mamʌ chi hiek'an Cristo hiek'au, har hichta bʌ̃ʌrjã pekau chuk'unaa sëu chuk'u k'itʌm hiek. Hichdëuta warr rey David k'ararr yabmejã wai chirʌm haajem. Hiruata mag yabmeeu puertdi weeu sĩubarm chan ni hãbmuajã pöd p'ãar haubam haajem; wa hiruata warag k'ãijã p'ãar sĩubarm chan hãbmuajã pöd weeu haubam haajem. Hich mag sĩerrʌmuata pʌrʌg hich hiek jaaupʌ̈ipitarr haawai pʌrʌg jaauk'im:
Hi hiek pua nem wau simjã hirua t'umaa k'ap'ʌ chirʌm haajem. Hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem, chadcha pʌ chan magcha nem jua t'eeg k'aba k'itʌm; mamʌ magʌm hãba, pua hi hipierraa k'itaajem haajem. Pua hãsie hi higwi, “Mua chan tag hi hiek hʌ̈k'abamjã” haba, hich mag hogdʌba hʌ̈k'a k'itʌm haajem. Pʌch mag k'itʌm gaaimua hirua pʌ na puertdi weeu wai chirʌm haajem, hich hiek jaauju hayaa hamk'ĩir. Mag puertdi chan ni hãbmuajã pöd p'ãar haubam haajem. Har dösãt higarnaa judionaanjã k'aba nʌmta nem sëunem hamach hiiupain hamta judionaan haawai Hẽwandam chaainau ha nʌrrjëe haajem k'ʌʌnag, hirua hajués pʌ k'ĩirp'eeta jĩepör p'õbk'apiju haajem, hichdëu chadcha pʌ k'õsi chirʌm hamag k'ap hamk'ĩir. 10 Pʌchdëu hirua jaautarr hipierraanaa bʌ̃ʌrjã jua hʌ̃yaajã k'augba k'itaajeewai hirua pʌ t'ʌa wai chitaju haajem. Hichdëuta mag pʌ t'ʌa wai chirʌm chan mʌg jẽb gaaim k'ʌʌn t'um Hẽwandamau chachwi hök'ĩirjug pöoma t'ʌnʌm jaarjã pʌ warm k'ʌʌnjö k'abaju hanaabá, hichdëuta pʌ t'ʌa wai sĩewai. 11 Hiin jöpcha bëeju haajem. Pʌchdëu hi hiek hʌ̈k'atarr hich jãg hʌ̈k'a chirʌmjö, hich jãg wajap'a hʌ̈k'api sim, pʌchig nem deeju harr jũrr chik'amnagta deem hugua. 12 Har högk'aba hʌ̈u magʌm t'um hãwatpʌ̈i nʌm k'ʌʌnan hirua hich Haai Hẽwandam iglesia hee dibʌ̈ jãrramjö chi t'ierrnaanag paapʌ̈iwi hich mag bʌ̃ʌrjã hisegaajã k'augba wënʌrrapiju haajem. Hichdëuta ham gaai Hẽwandam t'ʌ̃rjã p'ãnaa hi sĩejem p'öbör t'ʌ̃rjã p'ã sĩuju haajem. Mag p'öbör t'ʌ̃r Jerusalenau, Hẽwandam sĩejem haarmua bëeju p'öbör. Hĩchab ham gaai hirua hich t'ʌ̃r hiiurjã p'ã sĩuju haajem.
13 Magnaa hichdëupai, “Har jʌ̃g hʌ̃rʌʌ nʌm k'ʌʌnau Hẽwandam Hak'arau mʌk'ʌʌn iglesiaag jaau sim hũrbat” ha sim.
7. Laodicea p'öbör heem pastorrag hiek jaaupʌ̈itarr
14 Laodicea p'öbör heem pastor:
Maach Pör Jesucristoouta hich himeerba jaaupitarr haawai muata pʌrʌg mʌg hẽsap p'ã chirʌm. Mamʌ chi hiek'an har chadam hiekpaita hiek'a sĩerrʌm hiek'au. Hichdëun hich daúa hoonaa hich jʌ̃gʌucha hũrtarrjã hich hagjöota jaaujem. Hi gaaimuata warrjã Hẽwandamau nem t'um hompaa haujim. Mag sĩerrʌmuata pʌrʌg hich himeerba jaaupʌ̈ipitarr haawai pʌrʌg jaauk'im:
15 Hi hiek pua nem wau simjã t'umaa hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem. Hirua k'ap'ʌ chirʌm haajem, pʌ jãga sĩ: Pʌ chan nem pechagjã k'aba ni nem k'uk'unagjã k'abata sim hanaabá. Hajapcharan puan hʌ̈k'abaaderrau hʌ̈k'aba haadëpta sim haajem. Jãgbanaa pʌ warag k'uk'una k'ãijã sĩek'iin, hi hiek hʌ̈ucha hak'am haajem; wa magbam k'ai nem pechag k'ãijã hak'iin, hʌ̈ucha sĩek'am hanʌm hĩchab. 16 Mamʌ hi hiek pʌch jãg k'uk'una k'aba ni nem pechagjã k'aba sĩi pëdchuchuupai sim gaaimua, pʌ hirua döba sĩi deeu chöipʌ̈iju haajem. 17 Pʌchdëupain pua, “Mʌʌn p'atk'on paraamʌu; p'atk'on pöm wai chiraawai deeum nem hat'eejã haugchëba chitʌm” haajem. Mamʌ pʌch k'a honegjã chuk'unaa pʌch dau haug sim chan pua k'augba, ni sĩi pʌch maadëu higmap dau k'ĩsumjönaa mor k'arramjö simjã pua pʌch k'augba sim hanaabá. Mag simta pʌ jãg hiek'a sim haajem. 18 Pʌdë hirua jaaupʌ̈itarr hiek hũrbarí, pʌrʌg jaauk'im: Pʌ chadcha p'atk'on pöm paraa ham k'õs chirʌm k'ai, p'ĩr hõt hee bʌ̃ʌunaa ya chi wajaug happai deeu jãppi simta hich jua gaai për haupi sim. Mag k'ai chadcha pʌ p'atk'on paraa chitaju haajem. Jãg mor k'arraa nʌrram hugua, hi jua gaaita k'ajũa bäpp'ä bʌ̃ʌrjã memerk'ög chuk'um për hauwi jũabá ha sim. Maimua daujã wajap'a nem hoog hat'eejã hichdëu bënhë wajap'am wai simta për hat'á ha sim. 19 Hirua hichdëu hõor k'a k'õsim k'ʌʌnagan meeurrau sĩunaa hĩchab wawijã wawiejem haajem. Magua puajã pʌch k'aibag hiseg jëeuwia k'ĩirdam hubʌ Hẽwandamta jʌrbamʌn, hi hiek pʌ gaai mas haju haajem. 20 Hiin maach t'ãar bʌ̈k'ʌrr chiraajem haajem, weeu haunaa hichig dubbá hamk'ĩir. Hãbmua k'ãijã weeu hauwi hirig dubbaad hak'iin, hiin hierrcha dubju chirʌm haajem, hi dʌ̈i k'apeerk'aag. 21 Har nem p'it'urm hawiajã hogdʌba hʌ̈u hamachdëuta hi dënjö nem t'um pödpʌ̈i nʌm k'ʌʌnagan, hirua hich jup chirʌm gaai dʌ̈i hãba hich bigaau juppiju haajem, hich dʌ̈i hãba hiek t'eeg nʌisimk'ĩir, hich jãg hichdëujã nem t'um pödtarr jũrr hĩchab hich Hayau hich dʌ̈i hãba hiek t'eeg hapitarrjö.
22 Magnaa hichdëupai, “Har jʌ̃g hʌ̃rʌʌ nʌm k'ʌʌnau Hẽwandam Hak'arau mʌk'ʌʌn iglesiaag jaau sim hũrbat” ha sim.