2
Jesús t'aabatarr
(Mt 1:18-25)
Mag Juan t'aaba nʌm jaar ya hĩchab Mariajã pömcha waaurba sĩejim haajem, Jesús gaai. Mag nʌm hee chi rey César Augustoou hich t'et'em k'ʌʌnag jaaujim haajem, jũrr mak'ʌʌnau hichdëu durr jʌ̃a sim hee hõor nʌnʌidʌmpierr jaaubaa hamach t'ʌ̃r p'ãk'api mamk'ĩir. Mag hõor t'ʌ̃r p'ãk'atarr warrpem hajim haajem, Cirenio hanʌm Siria durr gobernadork'a sim jaar. Mag hiek haaidʌ nʌm jaar jaautarrjö, t'umaam k'ʌʌn hamach jöoin p'öbörpierr wëtjierram hanaabá, hamach t'ʌ̃r p'ãk'amk'ĩir. Magua Josejã hĩchab hich jöoin p'öbör hee majim haajem, hich t'ʌ̃r p'ãmk'ĩir. Hich José Galilea durr joobaajeejim hanʌm, p'öbör Nazaret hanʌm hee. Mamʌ jöoingarm rey David k'ak'itarr hag chaain hewagam k'ʌʌn dën harr haawai chi David t'aabatarr p'öbör Belén hanʌmʌgta majim hanaabá, Judea durr. Mag hich mam dʌ̈i María harrjim haajem, hag nawe hiek deewia jua pʌrju hanarr haawai. Maagwai María ya hauwimʌʌ sĩejim haajem.
Mag wëtwia, Belén bardʌtk'aimawia, k'ãai k'apan k'aba nʌm hee María chaai haujim haajem, warrpemdam. Mamʌ hamach jẽraag di hajap'amjã baauba sĩi p'ak k'ãaijem degta narr haawai putdam hee pʌrëunaa p'ak t'ak'aar sẽejemdam hut'ur k'ërʌm heeta werba k'ërjim haajem.
Mag chaai t'aababarm dak'a p'ʌʌrsã sim hee hõor naajim haajem, hedaar hamach oveja t'ʌa nʌm k'ʌʌn. Mag hamach nemchaain t'ʌa nʌmta, dëgölp p'ʌr jẽer hat'am dʌ̈i harar jöi sim hee, Hẽwandam chog hich Jöoirau pʌ̈itarrta ham k'ĩirp'ee barjopbaichëjim hanaabá. Mag hoobaawai jãp'ierr p'öbaadëjim haajem. 10 Magbaa chi Hẽwandam chogau hamag, —Hoob jãp'ierrmiet. Mʌʌn sĩi pãrag hiek hajap'am jawaanta bëejimgui hajim hanʌm. Mʌg murua pãrag hiek jaaubarmua pãar israelnaan t'um honee hajurau, pãachdëu hũrmampierr. Murua pãrag hiek jawaan bëetarran mʌgaugui hajim hanʌm: 11 Hĩsta Belén p'öbör hee chaai t'aababarm, warrgarwe hõor t'umaam k'ʌʌnau nʌajerr Chaai. Mʌg chaairauta mʌg hatag hõor peerdʌ haujugui hajim hanʌm. Hichta Cristoou maach Pör. 12 Mʌch sëuk'a chirʌm ham hugua, nauwe hërëubaadët hajim hanʌm, Belén p'öbörög. Mam barbaimaawai chi chaaidam putdam hee pʌrëunaa p'ak t'ak'aar sẽejem hut'ur k'itʌm hee hauk'ërʌm pãrau hooimaju ha jaaujim hanʌm.
13 Chi Hẽwandam chogau mag jaaubarm hee, hi k'apeen hijöm k'ʌʌn k'apan hedjã hee pʌʌrt'ʌbaichëjim hanaabá, sëuk'abarmjö habarm hee. Magbaawai mak'ʌʌnau Hẽwandamag jëeu nʌmua,
14 “Hẽwandam, hʌ̈u habarm hʌ̃gt'arm magwe.
Hʌ̈u pua pʌch Hiewaa pʌ̈ibarmgui” hanaajim hanʌm.
“Mʌg pʌchdëu hi pʌ̈ibarm gaaimua mʌg durr jöoi gaaijã pʌchdëu jʌr haumam k'ʌʌnan pʌ dʌ̈i k'õinaa wënʌrraju” hanaajim hanaabá, Hẽwandamag jëeumamua.
15 Mag t'ʌnʌʌ hawia chi Hẽwandam chognaan deeu hʌ̃gt'ar hërëubaadeewai chi nemchaain t'ʌa narr k'ʌʌnau jũrr wir haigpai hamach k'apeenag, —Keena, magan Belenag wëttarrau hajim hanʌm, Hẽwandam chogau jaauwai mag chaaidam heeu hau k'itʌm hanʌm hoon.
16 Mag wëttarrau hawia, chadcha heerpamjö hërëuwia hooimaawai, chadcha chi chaaidam hewaa hau k'itʌm p'ak t'ak'aar sẽejem hee hauk'ërʌm hooimajierram hanaabá. Maig hi bigaau chi hãd José dʌ̈i naajim haajem. 17 Mag hamach daúa hoobaimaawai chi Hẽwandam chogau hamachig jaautarr t'um jũrr hamag hĩgk'aimajierram hanʌm. Mag jaauwia, höbërwia, deeu hamach nemchaain haar wëtumuajã hamachdëu hõor hoomampierr hich mag jajawag wëtjim haajem. 18 Mag chi oveja t'ʌamienau nem hĩgk'ak'ag wëtum hũrwia t'um chi hũrmarr k'ʌʌn jʌ̃gderraa nʌisijim hanʌm. 19 Mamʌ mag hamau jaau nʌm hũrtarr t'um Mariaau k'ap'ʌ sĩerrjã bʌ̃ʌrjã bĩi haba, hich t'ãar heepai hich mag k'ap'ʌ wai sĩsijim hanaabá. 20 Mag chi nemchaain t'ʌamienau hamach daúacha hoonaa hamach jʌ̃gʌucha hũrtarrpa hig wëtumua, honee Hẽwandam t'ö hiek'ak'ag wëtumua, “Hẽwandam, hĩsin chadau purua hʌ̈u habarm. Pʌjö wajaugk'am chan hõor chuk'um” ha serereug wëtwia deeu hamach nemchaain haar p'ʌʌrsã hee naaimajim haajem.
Jesudam Haai hi jëeujem deg harrtarr
21 Chi chaai hautarr ocho días haadëm hee, jöoingarwe hamach hi harr haawai nacha hi mehëudam p'ʌʌrbichpʌ̈iwia warre hi t'ʌ̃rdam Jesús ha t'ʌ̃rjierram haajem, chi Hẽwandam chogau warrcha Mariaag jaaucheewai t'ʌ̃rju ha jaautarrjö. 22 Maimua hĩchab magtarr k'ur hed hãbjö haadëm hee, Jerusalén p'öbör hee Haai hi jëeujem deg chi Jesudam haibëejierram haajem p'adëg hoopien, Moiseeu Hẽwandam hiek p'ãtarr gaai jaau simjö hag hipierr. Mag haibëewia Hẽwandamag hi kõit hʌ̈u hajim hanaa warag hirig jëeumamua, “Hẽwandam, cha k'ërʌm maar chaaidam; puata hi k'ap chirʌm mʌg hatagjã. Hi dʌ̈i pʌchdëu hampierr habá” hajierram hanʌm, “pʌchigpai k'ĩirju bãaumk'ĩir.”
Mag hamau jëeutarran hamach chaai Hẽwandamag deeg hajim, warrgar Moiseeu jaautarrjö. 23 Mag Moisés hiek gaai Hẽwandamau mag sim: “T'um hemk'öi chaai chi nacha hoomamdam pãrau mʌrʌg deemaju.” 24 Maimua hĩchab, “Jãbauk'itʌm wa dubur chaaindam k'ãijã dau numí deebat” ha sim “hag chaai paar.” Maagjerr haawai chadcha duburdam k'ëchwia chi chaai Hẽwandamag dee nʌm hanʌmua hi kõit jëeujierram haajem.
25 Maagwai Jerusalén p'öbör hee woun hãb Simeón ha t'ʌ̃r sim sĩejim haajem, Hẽwandam dau na hajap'a k'itanaa hi hipierraa k'itaajerr. Hich mag jöoirau hĩchab nʌajeejim haajem, warrgarwe Hẽwandamau jöoinag jaauwai hirua hich Chaai pʌ̈ibarmuata israelnaan peerdʌ hauju ha jaaujerr Chaai. Mag jöoi gaai Hẽwandamau hich Hak'aar p'ẽs wai sĩejim hanaabá. 26 Magua hich mag Hẽwandam Hak'arau hichig jaautarr haawai jöoi Simeonau k'ap'ʌ sĩejim haajem, hich daúacha hooju maach Pör Hẽwandamau mʌg jẽb gaai Cristota Reik'amk'ĩir pʌ̈iju ha jaaujerr.
27 Magtarr haawai mag chi Jesudam Haai hi jëeujem deg wai nʌm hedcha hich mag jöoi Simeón hanʌmjã hĩchab hich Hẽwandam Hak'arau hagʌg hi harrjim haajem. Mag José María dʌ̈imua jöoingarwe Moiseeu hiek p'ã pʌatarr gaai jaaujemjö chaai dʌ̈i haag Haai hi jëeujem deg bardʌtk'abaimaawai, 28 hich mag jöoi Simeonau chi chaaidam jiir hauwia Hẽwandam t'ö hiek'amamua,
29 “Hẽwandam, mʌʌn pʌ chogau” hajim hanʌm, “maagwai pʌ mʌ Pöröu;
30 hĩsin chad ya pʌch haar mʌ hauju haai chirʌmgui” hajim hanʌm, “pʌ haar k'õinaa chiraimaag.
Pʌchdëu nawe mʌrʌg hoopiju ha jaaujerr ya chadcha mʌch daúacha hoobarmgui” hajim hanʌm.
“Mʌg chaairauta jöoipaawai hõor peerdʌ hauju.
31 Chadcha mʌg chaai hõor t'umaam k'ʌʌn hat'eeta pua pʌ̈ibarm.
32 Mag, hi gaaimuata durr chaauram k'ʌʌnaujã Israelpien t'ö hiyʌ̈ʌ hajurau.
Maimua hi jöoipa sĩsiewai hĩchab Israelpien k'abam k'ʌʌn hat'eejã hõtdaujö sĩsiju, hamachdëu jãga hamjã peerdʌju haai nʌ ha k'ap hamk'ĩir” ha hiek'amajim hanʌm jöoyau.
33 Mag chaaidam bʌ̃rʌʌ k'itʌmta jöoipa k'ërsiewai, jãgata hõor heejã sĩerraju k'ai ha t'umaa jaaubarm hũrbaawai, hamach happai, “Maach chaai ¿jãgata k'itajuuta, bʌ̃rʌʌ k'itwe mag jaau nʌma?” hajierram hanʌm chi dënnaanau.
34-35 Maimua Simeonau chi dënnaanagta jũrr, —Pãach numwe Hẽwandamau pãar mʌg hatagjã hʌ̈u wai nʌisijugui hajim hanʌm. Magnaa chi hãdagcha, María, Hẽwandamau mʌg hich Hiewaa pʌ̈ibarm gaaimua, chadcha mʌg Israel durram k'ʌʌn pöm hʌ̃gt'ar höbërjugui hajim hanʌm. Mamʌ hĩchab Israel durram k'ʌʌnaupai hi hoomap'am hiek'au hamach jãrr hi p'ʌʌr t'uur hauju. Pʌch chaai mag dau hap'ʌʌ wai nʌm hoobaawai pʌchta t'ut'uíu t'oopbapʌ̈imjö hap'ʌʌ hi hat'ee pʌ bĩe hʌrrajugui hajim hanʌm, gaai machgau. Mag hi hap'ʌʌ wai nʌm haigta merag chuk'u hajugui hajim hanʌm, chijã k'ʌʌnauta hi k'õsi haju maimua chijã k'ʌʌnauta hi hoomap'a k'ãijã haju ha jaaumajim haajem hich chi hãdagcha.
36 Maig hĩchab hũan Ana hanʌmjã sĩejim haajem, hagjö Hẽwandam hi jaaumie. Mag Ana hapk'ʌ̃ʌ jöoi Fanuel k'ararr hag k'a hajim haajem. Maagwai hich jöoi Fanuel hanʌm warr jöoingar Asernaan ha t'ʌ̃ʌrjerr k'ʌʌn heem hajim haajem. Mag hũan Ana warrpem hich jaai hautarr dʌ̈i siete añospai nʌm hee k'oopawia hich mag tag jaaijã hauba k'itʌmua ya hũanaa k'itajim hanaabá. 37 Mag hũanaa ochenta y cuatro años k'itʌmjã chawag maba, hedaram magwe Haai hi jëeujem degpaita sĩejeejim haajem, sʌrk'a simua Hẽwandamag jëwaag.
38 Mag hagt'a María hich chaai dʌ̈i Haai hi jëeujem deg nʌm hee, mag hũan Ana hanʌmjã bëewi Hẽwandamau hich Chaai pʌ̈itarr k'aug hat'aawai hirig, “Hʌ̈u hajim Hẽwandam; purua maar peerdʌ hawaag pʌ̈iju haajerr chaai barbaicheewai mʌ honee hʌmgui” hajim hanʌm.
Magnaa mag hich Hẽwandamaucha pʌ̈iju ha jaautarr hĩchab nʌajerr k'ʌʌnag chi chaaidam higwia, “Hich Hẽwandamau jaautarrjö chamʌguata mʌg hatag maach peerdʌ hauju hag Chaaidamauwai” haajeejim hanaabá.
Deeu Nazareeg wëttarr
39 Maimua Hẽwandamau hich hiek Moiseeg p'ãpitarr gaai jaau sim hipierraa t'um wau dichdimaawai deeu hamach Nazaret p'öbörög bëejierram haajem, Galilea durr. 40 Mag chaai hich dʌ̈rrpapagmampierr warag k'ĩirjug k'ap'ʌ pamajim hanaabá. Mag nʌm dʌ̈i hich Hẽwandamau hich k'õchagpierrta bãaupijim haajem.
Jesús Haai hi jëeujem deg chi machnaan dʌ̈i hiyʌ̈ʌ hatarr
41 Jesús dënnaan añopierr Jerusalenag weetjeejim haajem, nemk'oo pömaam jaar paawai. 42 Mag añopierr weetjerr haawai, Jesús doce años haadeewai, hĩchab Jerusalenag majim haajem, hich dënnaan dʌ̈i. 43 Maimua chi nemk'oo dichdimaawai hõor pöm hamach durrag hërërëuk'am hee, hĩchab José María dʌ̈i hamach p'öbörög wëtjim haajem. Mamʌ Jesús ham dʌ̈i maba, t'ʌba sĩsijim hanaabá. Mamʌ hi t'ʌbabarmjã chi jöoinau k'augbajierram haajem, deeum k'ʌʌn dʌ̈i hurumpii hawia. 44-45 Mag deeum k'ʌʌn dʌ̈i hõor k'apanag hee hurumpii hawiata hich mag k'ãaim hãb wënʌrra k'ëumamua hi jʌʌrjeejim hanʌm. Mamʌ hamach k'odnaanag jëeuwia hamach k'ap k'ʌʌnagjã jëeuk'a hohook'am hooba habaawai hag noram deeu hewag bëejierram hanaabá, hi jʌr wëdurumua. 46 Hich hag hed k'eeuraa Jerusalén barchëjierram haajem. Maimua hag noram hãspaau jʌrp'öbaadeeuta Haai hi jëeujem deg Hẽwandam hiek jawaag chi machnaan dʌ̈ita Hẽwandam hiek hiigwai hiyʌ̈ʌ hoo sim hooimajierram haajem. 47 Maagwai haig t'um chi hũr narr k'ʌʌn jʌ̃gderraa t'ʌnaajim haajem, chi machnaanau jëeumam chaairauta ham dënjö nem k'aug ham hiek hʌ̈k'apʌ̈pʌ̈igmam hũrwia. 48 Mag chi machnaan jãrr sim hoobaicheewai, chi jöoinau hamach wir haigpai, —¡Mʌgah! Pʌdë hoobá, mʌigta sĩebma hajierram hanʌm.
Magbaawai chi hãdau magjim hanʌm hich chaairag:
—¿K'ant'eeta mʌgcha maar p'it'urg waupibarma? Pʌ jʌr wënʌrrʌmua marau pʌ k'ĩirju nʌʌ hajimwai hajim hanʌm, hich chaairag.
49 Magbaawai chi chaairau hamag magjim hanʌm:
—¿Pãrau k'augbata nʌ, mʌ mʌig mʌch Haai hiek hõor dʌ̈i hig hiyʌ̈ʌ chiraju haai chirʌm?
50 Mamʌ chi chaairau hamachig mag hiek'abarm chi jöoinau pöd k'augba, parhoobata hũrpʌ̈ijierram hanʌm. 51 Maimua hich dënnaan dʌ̈i höbërwia hãba hamach p'öbör Nazareeg wëtjim haajem. Maimua hewag pawiajã hich dënnaan hipierraa hich mag k'itajim hanaabá. Mamʌ hich chaairau mamagk'amjã Mariaau hich t'ãar heepain t'um k'app'ʌ haajeejim hanʌm. 52 Mag nʌm hee warag Jesús dʌ̈rrpamampierr hĩchab k'ĩirjug k'aug pamajim hanaabá. Maagwaita Hẽwandam dau na hagchanaa hĩchab hõor heejã k'ajapp'a nʌrraajeejim hanʌm.