SAN LUCAS
Maach peerdʌ haaujem Jesucristo higwia jöoi Lucaau p'ã pʌatarr
Chi p'ãtarr. Mʌg maach peerdʌajem hiek Jesuu jaaut'urtarr jöoi Lucaauta p'ãjim haajem. Hich Lucas médico hajim haajem (Col. 4:14); hiruajã hĩchab hichdëu hooba harrta jaau sim. Hi hiek hirua p'ãju nawejã hõrau p'ãajeejim haajem mag maach peerdʌajem hiek Jesuu jaau nʌrrarr. Mamʌ sĩi parhoob p'ãmaaugau k'ĩeb hi t'aabatarr nawe k'ogreu jʌrmamua hi t'õotarr haarcha k'ap'ʌ haadeeta hirua p'ãbaadëjim hanaabá (1:1-4).
Chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Doctor Lucas chan warm k'ʌʌnjö judío k'abajim; hiin maachjö sĩi parhoobam hajim. Magua hirua mʌg p'ãtarrjã judionaan hat'ee k'aba, hich meeun griegonaan hat'eeta p'ãjim: jãga judionaan k'aba hawiajã Hẽwandamau t'umaam k'ʌʌnta peerdʌ hauju haai sĩ; jãga dau hap'ʌʌ k'it'ëe hawiajã hʌ̈u mag Hẽwandamau hõor peerdʌ haaujem hanʌm hiek hũrju haai nʌ; maimua jãga dau k'ĩsum k'ʌʌnau, bʌ̈ wëdʌ wëdʌm k'ʌʌnau, p'ĩeu maadëu mor higmap'am k'ʌʌnau, kach k'ĩsum k'ʌʌnau, hajapcharan hich Hẽwandamau k'õsi simjö t'umaam k'ʌʌnauta hũrwi hʌ̈k'aju haai nʌm ha k'ap hamk'ĩirta p'ãjim (7:22).
K'an jawaag hajĩ. Mag Cristo bëewi judío k'abam k'ʌʌnpata jʌraan bëetarr haawai haata chadcha hʌ̃rcha Lucaau hĩgk'a sim. Maguata Mateoou Juan dʌ̈imua Jesús sĩi hʌ̃rcha judionaan hat'eeta bëejim hanʌm hee, Lucaau hoowai judionaan k'abam k'ʌʌn peerdʌ hawaagpata Jesús bëejim. Hajapcharan maach t'umaam k'ʌʌn peerdʌ haum k'õchgau bëetarr k'ap hamk'ĩirta hirua mʌg libro p'ãjim. Maguata hoowai, chadcha parhoobam k'ʌʌn dʌ̈i hirua nem waumatarrta dawaa hoopi sim, judionaan k'abam dʌ̈ipa (4:18,22-27,43; 5:29-32; 7:1-17,34-50; 8:27-39; 10:25-37; 14:12-24; 15:1-32; 17:11-19; 20:9-18; 24:47).
1
Salud
Teófilo, k'apeer wʌ̈jʌ̈u:
Mʌg hẽsap gaai murua pʌrʌg jawaagpam Jesuu hõrag hiek'amatarr dʌ̈i hirua nem waumatarrpa hãba. Pua k'ap'ʌ sim, jũrram k'ʌʌnau hich mʌg hiekpai p'ã hẽk'a nʌm warrpem hirua nem waubaaderr haarmua hirua nem jaaumatarrpa. Maadëu k'ap'ʌ nʌm, magʌm t'um chadcha hajim. Maagwai hõraujã t'um hich hag hiekpai maach hee k'ak'apdö wëjöm, har warrcha hirua nem waubaaderr hamach daúacha hootarrta hõrag jaaujerr k'ʌʌnau maachigjã jaautarrjö. Maguata muajã hĩchab p'ãju k'ĩirjubaadëjim, pʌ hat'ee. Mamʌ mʌg p'ãju nawe, sĩi año k'apan hi dʌ̈i hãba wënʌrraajerr k'ʌʌn dʌ̈i k'aar haarmua k'ĩeb hö nʌm haar estudie chirʌʌ hawia hĩsta pʌrʌg p'ã deepʌ̈i chirʌm jöoi Teófilo. Mʌg murua pʌrʌg p'ã deepʌ̈i chirʌmʌn, pʌchdëu t'ʌ̃rbaawai Jesús higwia hõrau jaau nʌm pua hũurjemʌn chadcharam hiek'au ha k'ap hamk'ĩrau.
Juan t'aabaju jaautarr
Murua pʌrʌg jaaum hig chirʌmʌn mʌgau:
Herodes Judea durr reik'a sim jaar hĩchab sĩejim haajem p'ad Zacarías ha t'ʌ̃r sim, judionaan heem. Mag Zacarías warrgar p'ad Abías k'ak'itarr dʌ̈i hãba p'adnaan p'idk'aajerr k'ʌʌn chaain hewagam k'ʌʌn dën harr haawai hĩchab Abianaan hajim haajem. Chi Zacarías hʌʌi Elizabed ha t'ʌ̃r sĩejim haajem. Majã hĩchab warrgar p'ad Aarón ha t'ʌ̃ʌrjerr hag chaain hewagam k'ʌʌn k'a hajim hanaabá. Hich mag jöoi Zacarías hanʌm hich hʌʌi dʌ̈i Hẽwandam dak'ĩir hajap'a wënʌrraajeejim haajem, hi hipierraa. Mag gaaimua hãbmuajã ham hëugar hiek chigaapai hiek'aba haajeejim hanʌm. Mamʌ mag wënʌrrʌmjã chi hʌʌi bʌ̃ʌrjã chaai hooba k'itarr haawai chaai hãbjã chuk'u naajim haajem. Mag chaaijã chuk'u nʌmta ya hamach numwe jöoiraa k'it'ëe hajim hanʌm.
8-9 Mag nʌm hee jũrr Abianaanta Hẽwandamag jëeujem deg p'idk'aju seman harr haawai mag jöoi Zacarías hanʌmta hag deg p'idk'a sĩejim haajem, hich k'apeen hich dʌ̈i hãba p'idk'aajerr k'ʌʌnpa, warm k'ʌʌnaujã semanpierr hich mag p'idk'a diichjerrjö. Mamʌ mag p'adnaan k'apan t'ʌnaajerr haawai hed hëepierr hãb jʌr hauwia Hẽwandam hat'eem incienso p'aan duubjeejim hanʌm. Hamach warrgarwejã hich maagjerr haawai mag hedjã mag nʌmua jöoi Zacarías t'ʌ̃rta höbërjim haajem, mag incienso p'aag. 10 Mag hich t'ʌ̃rta höbërtarr haawai hierr Hẽwandamag incienso p'aajem hag nasãd wau k'ërʌm haar simich, daaugajãr hamach biirdʌajem haigpaita sĩi hõor pöm Hẽwandamag jëeu k'odt'ʌnaajim haajem. 11 Mag hí hagt'a hierr Hẽwandamag jëeu sim hee, Hẽwandam chogta hʌ̃gt'armua bëewia hi k'ĩirp'ee dʌnʌʌubaichëjim hanʌm, chi incienso p'aajem hag nasãd wau sim bigaau juachaar gar. 12 Zacariaau mag hoo hat'aawai k'ĩir hëu hawia warag jöoi k'a duuibaadëjim haajem, jãp'ierr nʌm hiek'au. 13 Mamʌ magbaawai chi Hẽwandam chogau hirig, —Zacarías, hoob jãp'ierram hajim hanʌm. Pua Hẽwandamag jëeu chitʌʌ haajerr hĩsta hirua pʌ hiek hʌ̈k'abarm: Pʌ hʌʌi Elizabed bi hee pawia pʌrʌg chaai hoo deejugui hajim hanʌm. Mag chaai t'aaba k'ërsiewai pua hi t'ʌ̃rdam Juan ha t'ʌ̃rjugui hajim hanʌm. 14 Magbaawain chadau pʌ honee chirsiju. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab hõor pöm honee hajurau, hi t'aababarm habarm hamachdëu hũr hat'aawai. 15 Mag chaairau bi heewe Hẽwandam Hak'aar hich gaai p'ẽs wai k'itajugui hajim hanʌm. Mag chaairau hich herraawe vinojã döba, ni nag deeum k'ĩir hawia k'ãijã bʌ̃ʌrjã hich hi hee hauba hich mag k'itajugui hajim hanʌm. 16 Mag chaai jöoipawia Hẽwandam hiek jaaubaadeewaita israelnaan k'apaana hãsie hamach mor k'ĩirjuwia deeu heeupemjö maach Pör Hẽwandam hiek hʌ̈k'ajurau, warrgar hamach jöoinau hʌ̈k'aajerrjö ha jaaumajim haajem. 17 Hi gaaimuata hõor hee Hẽwandamau hich jua t'eeg hoopijugui hajim hanʌm, warrgar hich hi jaaumie Elías k'ak'itarr dʌ̈i haajerrjö. Hirua Hẽwandam hi jaau nʌrrʌm hũrwia, jöoin hamach chaain dʌ̈i k'ajap k'aba wënʌrraajerr k'ʌʌnjã k'õinaa wënʌrranaa hĩchab hi hiek hũrmap'a haajerr k'ʌʌnaujã hamach jöoin warrgarm k'ʌʌn dënjö hi hipierraa haju, maagwai Hẽwandamau mag ham Pörk'aju päaiwaijã hamach t'ãraucha k'õsi hi hiek hũrmk'ĩir ha jaauchëjim haajem chi Hẽwandam chogau.
18 Magbaawai jöoi Zacariaau, —Mamʌ ¿jãga magbarju? hajim hanʌm, chi Hẽwandam chogag. Ya mʌg mʌ jöoiraa chirʌm, maimua mʌ hʌʌijã hĩchab hũanaa k'itʌmta ¿jãga mag chaai hoobarju? hajim hanʌm.
19 Magbaa jũrr chi Hẽwandam chogau hirig, —Zacarías, mʌʌn Gabriel ha t'ʌ̃ʌrjemgui hajim hanʌm. Mʌchta Hẽwandam garcha hi bʌ̈k'ʌrr p'idk'aajem. Hichdëu mʌ pʌ̈iwiata pʌ haig mʌ bëejimgui hajim hanʌm, cha mʌchdëu hiek jaau chirʌm jawaan. 20 Mamʌ mʌg murua pʌchig jaau chirʌm pʌchdëu hʌ̈k'aba habarm gaaimua, pʌ meu meraa chirsijugui hajim hanʌm, bʌ̃ʌrjã hiek'aba. Maimua ya chi chaai hat'am hedta deeu pʌ hiek heerdʌjugui hajim hanʌm. Murua pʌrʌg mag jaau chirʌmʌn, chadcha t'um mʌchdëu cha jaau chirʌmjöo haju ha jaaumajim haajem, chi Hẽwandam chog hʌ̃gt'armua bëetarrau.
21 Magʌmich daaugajãr hõor pöm Hẽwandamag jëeuwai pos t'ʌnarr k'ʌʌnau hi nʌ nʌmua jũrr hamach k'apeenag, —Keena, ¿jãga habarmta mʌg jöoi Zacarías jãg da höbërchëbáma? hanaajim hanaabá.
22 Mamʌ mag nʌm hee höbërcheewaijã pöd hõrag hiek'aba, hiek'am hig nʌmjã sĩi juaupaita jajaau haajeejim hanʌm, pöd hiek höbërba haawai. Magbarm haigta k'augaa hap'öbaadëjim hanaabá, Hẽwandamau k'ãijã dau daau hirig hiek'achëwiata mag sĩsim.
Maigmua hatag hich mag jöoi meu meraa k'ërsijim hanaabá. 23 Maimua hich p'idk'a sĩerr seman t'um höbër hëebaadeewai hich diig petajim haajem. 24 Maimua mag chi Hẽwandam chogau jaaut'urtarr k'ur chadcha jöpcha Elizabed bi heepajim hanaabá. Mag hich jõorbaadeewai dawagjã höbërba, cinco meses sĩi degpai sĩejim hanʌm. 25 Mag degpai simua, “Maach pör Hẽwandamauta mʌʌn heeg hoobarmgui” haajeejim hanʌm. “Chaai chuk'u haawai hõor hee k'ĩir naa hʌrraajerrjã tag mʌ chigag chuk'u hʌrraju. Hʌ̈ucha jãgbarm Hẽwandamau” haajeejim hanʌm.
Jesús t'aabaju jaautarr
26 Magtarr k'ur seis meses dichwia nʌm hee, Hẽwandamau hʌ̃gt'armua deeu hich chog Gabriel pʌ̈ijim haajem, jũrr Galilea durr p'öbördam Nazaret ha t'ʌ̃r sim hee daupeer hõor meraa k'itʌm María ha t'ʌ̃r sĩerr haar. 27 Mag daupeer woun hãb José hanʌm dʌ̈i jua pʌraag ya hiek deewi sĩejim haajem. Mamʌ mag hiek deewi nʌmjã José bʌ̃ʌrjã hagt'a María dʌ̈i k'apes haba naajim haajem. Chi José hanʌm warrgar rey David k'ak'itarr hag chaain hewagam k'ʌʌn dën hajim haajem. 28 Mag hich chogbapäaiwai chi Hẽwandam chog bëewi chi daupeer sim haar dubwia hirig, —¿Jãgpai hʌ María? Honee habá haichëjim hanʌm. [Hẽwandamau nem hajap'a haag hʌʌin k'apan t'ʌnʌm hee pʌʌta jʌr hat'am.] María, chadcha Hẽwandam maach Pöröu pʌʌta heeg hoobarmgui hajim hanʌm hirig.
29 Mag hũrbaawai k'ĩirju sĩi hawia hich hödegpai “¿Jãgwia hirua mʌrʌg mag hiek'abaichë?” hajim hanʌm. 30 Magbaawai chi Hẽwandam chogau, —Hoob k'ĩirjum, pʌʌta Hẽwandamau hʌ̈u heeg hoobarbahab hajim hanʌm. 31 Pua chaai hemk'ooidam paarpaju. Mag chaai Jesús ha t'ʌ̃rbá hajim hanʌm. 32 Hichta t'umaam k'ʌʌn k'ãai hʌ̃rʌʌcha sĩerraju, maimua hichpai Cha Hʌ̃gt'aa P'uu Nʌm hag Hiewaa ha t'ʌ̃rjugui hajim hanʌm. Maagwai maach Pör Hẽwandamau hirigta israelnaan t'umaam k'ʌʌn Reik'apiju, warrgar pãach jöoin David k'ararrag k'apitarrjö. 33 Mag hichta t'umaam k'ʌʌn Pörk'abaadëm haigmua hatag hi jua t'eeg bʌ̃ʌrjã höba, hich mag sĩerraju ha jaaujim haajem.
34 Magbaawai Mariaau chi Hẽwandam chogag, —Mamʌ mʌg hagt'a mʌ hõor meraa jaaijã chuk'u hʌmta, ¿jãga magbarjuma? hajim hanʌm.
35 Magbaawai chi Hẽwandam chogau magjim hanʌm:
—Jãan hich Cha Hʌ̃gt'aa P'uu Nʌm hag Hak'aar pʌ gaai sĩeicheewaita pʌ jõorjugui hajim hanʌm, hich hiiu haawai. Mag gaaimua mʌg chaai pua hoobarm bʌ̃ʌrjã k'aibag chuk'u hauwia hich mag k'itaju. Hich Hẽwandamauta hich hiiu pʌ bi hee papi sim dën haawai hi t'ʌ̃r Hẽwandam Hiewaa ha t'ʌ̃rjugui ha jaaujim haajem. 36 Maimua warag hirig, Pʌdë hũrbá hajim hanʌm, pʌ naamhũan Elizabed hũanaa k'itab mamʌ, hiruajã chaai hemk'ooi paarpajugui hajim hanʌm hĩchab. Hõrau pöd hirua chaai hoobaju haajerrjã ya seis meses simgui hajim hanʌm, bi hee patarr. 37 Hẽwandam hat'ee chan bʌ̃ʌrjã p'it'urm nem chuk'umgui hajim hanʌm.
38 Magbaa Mariaau magjim hanʌm:
—Mʌʌn Hẽwandamau nem jawaata hũr hʌmgui hajim hanʌm, hichdëu nem jaaubarmpierr haag. Mag k'ai magan Hẽwandamau cha pua jaau simjö haju haai sim mʌ dʌ̈i hajim hanʌm.
Mag jaau pʌawia chi Hẽwandam chog deeu hʌ̃gt'ar petajim haajem.
Mariaau Elizabed hoon matarr
39 Mag Hẽwandam chogau hichig hiek jaaut'urtarr k'ur k'ãai k'apancha k'aba nʌm hee, Mariaau hich naamhũan Elizabed hoon majim haajem Judea durr, durr dapag hee p'öbördam k'ërʌm hee. 40 Mag petawia, jöoi Zacarías di haar barwia, hich naamhũanag, —¿Jãgpai hʌ Elizabed? haimajim hanʌm.
41 Mag Mariaau hichig hiek'abaichëm hũrbaawai warre hũan Elizabed bi heem chaaita pogogor k'abaadëjim hanaabá. Magbarm dʌ̈i hich hũan Elizabed gaaijã Hẽwandam Hak'aar p'ẽs haicheewai honegau Mariaag, 42 —Kadam, pʌchta hãba chadcha hʌʌin k'apan t'ʌnʌm hee Hẽwandamau hʌ̈uhcha habarm; maimua pʌ chaaijã hʌ̈ucha k'itajugui hajim hanʌm, hõor hee Hẽwandam na. 43 K'anii mʌg mʌ hap'ʌʌ hʌrrʌmua mua k'ap hʌajĩ pʌ maach Pör hãdk'a simua mʌch hoon bëeju. Hʌ̈u pʌ bëejimgui hajim hanʌm María. 44 Jãguata pʌ hiek'abaichëm mʌchdëu hũr hat'am dʌ̈i, mʌ chaai hagt'a bi hee k'ërʌmuajã k'aug hat'aawai, t'ʌgdʌdʌ k'abaadëjimgui hajim hanaabá, honegau. 45 María, Hẽwandam chogau pʌchig jaauchëtarr hiek pʌchdëu hʌ̈k'atarr gaaimua chadcha pʌʌta honee hʌrraju. Maach Pör Hẽwandamau hich chog dʌ̈i pʌrʌg jaaupʌ̈itarr hiek'an t'um hichdëu jaautarrjöo chadcha höbëbërgmajugui hajim hanʌm.
46 Magbaawai Mariaau Hẽwandamag jëeumamua magjim haajem:
“Hẽwandam, pʌchta hãba maar Pör haawai mʌch t'ãrauchata pʌrʌg hʌ̈u hajim ha hʌm.
47 Mʌ t'ãar honee hʌm Hẽwandam, pʌch maar peerdʌajemuata mʌch dʌ̈i mʌgbarm gaaimua.
48 Chadcha puan mʌ dʌ̈i pʌchdëu hampierr haju haai sim.
Hõrau hoowai sĩi mʌg maadëu nem higab hʌrrʌmta pua mʌ jʌr hat'am.
Pua mʌ dʌ̈i mʌgbarm gaaimua hĩsmua hatag hich mag hõrau mʌ higwia, ‘¡Maagwai jãg hʌʌi honee k'aba hʌabá!’ hajurau.
49 Pʌchdëupaita chadcha maar t'um wai dʌnʌm.
Pʌchdëu mʌ dʌ̈i mʌgbarm gaaimua hõrau pʌ jua t'eeg k'ap'ʌ nʌisiju.
50 Mʌg hatagjã har pʌch hipierraam k'ʌʌnan hich jãg pua ham dau hee haug k'aug paraa chitaju.
51 Pʌ jua t'eegjöm k'ʌʌn chan mʌg jẽb gaai hooba haajem.
Wir haig hamach t'öo haajerr k'ʌʌnjã ya pʌ jua heegar paauk'abaadëm.
52 Mʌg jẽb gaai chi t'et'em t'et'em haajem k'ʌʌnjã hiek t'eeg chuk'u hisegk'ʌʌiwia jũrr hap'ʌʌ maadëu higbajöjöo k'it'ëem k'ʌʌnta pua pör p'iriupʌ̈imaajem.
53 Hap'ʌʌ jãdaúa durrumjö k'it'ëem k'ʌʌnaujã pʌrʌg jëeuwai pua hamachdëu nem hig nʌm t'um deejem.
Mamʌ riknaan, jũrr pua dau haug hee päaijem, pʌch higba nʌm kõit.
54 Hẽwandam, pua nawe pʌch hiek'atarr k'ĩir hak'ooba,
chadcha hĩsta pʌch chognaan israelnaan hʌ̈u heeg hoogpam, pʌchdëu warrgarwe maar jöoinag jaaujerrjö.
55 Nacha jöoi Abranag jaauwai, hi chaain hewagam k'ʌʌn heem hãb t'aababarmuata maar peerdʌ hauju hatarr haawai, hĩs hewag nassi pawiata chadcha hich mag habarm.”
Maga hajim haajem Mariaau Hẽwandamag jëeumamua hi t'ö hiek'atarr.
56 Mag María hich naamhũan Elizabed hoon mawia hi di haig hed t'ãrjupjö sĩejim haajem. Mag sĩi hawiata deeu hich diig petajim haajem.
Juan chi hõor pör choomie t'aabatarr
57 Mag María hi haig sĩewia petarr k'ur ya hich hauju hed haadeewai hũan Elizabedau chaai chi hemk'ooidam hoojim haajem. 58 Mag Hẽwandamau hʌ̈u hi heeg hoowia jõorpitarr chaai hat'am ha hũrbaawai ham dʌ̈i di dak'a naajerr k'ʌʌnau chi Elizabed k'odnaan dʌ̈imua ham haig bëewia hirig, “Hʌ̈uta Hẽwandamau pʌ chaai hoopibarm; pʌ chaai gaaimua maarjã honee nʌmgui” haajeejim hanʌm, jũrr bëe t'ʌnʌm k'ʌʌnau.
59 Maimua mag hautarr ocho días haadëm hee, deeu chi Elizabed haig hi k'apk'ʌʌn dʌ̈i hi k'odnaanpa bëe t'ʌnʌisijierram haajem, chi chaai mehëudam p'ʌʌrbichpʌ̈i nʌm hoon. Mag bëewi chadcha p'ʌʌrbichpʌ̈ijim haajem. Mamʌ chi chaai t'ʌ̃r chi dënnaanau hagt'a jaauba narr haawai bigaaum k'ʌʌnaun chi chaaidamjã hich haai gaaita Zacarías ha t'ʌ̃rm hig naajim hanaabá. 60 Mamʌ magbaawai chi hãdau, —Hʌ̃hʌ̃, hi t'ʌ̃r chan mag k'abam. Mʌ chaairan Juan hata t'ʌ̃rjugui hajim hanʌm.
61 Magbaawai hamachdëu jũrr hirig, —¿K'an jãgwia pua hi mag t'ʌ̃rm hig hʌ? Pãar hee hãbjã mag t'ʌ̃r chuk'u sĩebahab hajierram hanʌm, mag gaai hi t'ʌ̃raag.
62 Magbaawai jũrr chi hayag, —¿Pʌ chaai k'an ha t'ʌ̃r nʌ? ha jëeujierram haajem.
Mamʌ mag jöoi meu meraa k'itʌmta kachpa k'ĩ t'ʌnarr haawai, jũrram k'ʌʌnau mag parhooba juau jajaauk'amua hichig jëeu nʌm k'aug hat'aawai, 63 jũrr hich garmua tabaldam jëeuwia, hag gaai “Hiin Juan hata t'ʌ̃rju” ha p'ãnaa, hamag hoopijim hanaabá. Mag hoopibaawai t'um haig t'ʌnarr k'ʌʌnau hamach hödegpai, “¿K'an hajaug gaaimuata hãba mag gaaita chaai t'ʌ̃rm hig nʌma?” hajierram hanʌm. 64 Mamʌ mag p'ãnaa hirua hoopibarm dʌ̈icha hĩchab hich jöoi Zacarías hiek heerdʌ sĩsijim hanaabá. Magbaawai Hẽwandamag jëeumamua magjim hanʌm:
—Hʌ̈uhcha jãg pʌchdëu jaautarrjöo habarm, Hẽwandam. Mʌ hũan chaai t'aabaawaita pua mʌ hiek heerdʌpiju hatarr haawai ya chadcha deeu mʌ hiek heerdʌ chirsim. Hĩsin chadau mʌch meuk'udamaucha pʌrʌg hʌ̈u hajim ha chirʌm Hẽwandam hajim hanʌm.
65-66 Mag hoobaawai t'um haig narr k'ʌʌnau, “Jãan hich hiiuta jãgpibarm” ha k'ĩirju nʌisijierram hanaabá. Maimua hërëu p'öbaadëwia hamach wënʌrrʌmpierr hamachdëu hoomatarr t'um hich mag jajawag wëtmarr haawai Judea durr hee didam hãhãbdö k'ëk'ëdʌm heem k'ʌʌnaupa k'ak'apdö hich mag sĩi bĩi jöisijim haajem. Mamʌ mag chi jaau wënʌrrʌm k'ʌʌn hiek hũrmam k'ʌʌnau t'umaa k'ĩirjuwia hamach wir haigpai, “Mag chaaidam mʌg hatag jöoipabaadeewai, ¿jãgata k'itajuuta mag jaau nʌma, bʌ̃rʌʌ k'itwe mag nʌm?” haajeejim hanʌm.
Mag, hich Hẽwandamau bʌ̃rʌʌwe hich k'õchagpierr bãaupʌ̈ijim hanaabá.
67 Hich hag hed hagtarr k'ur nʌʌpai hawia jöoi Zacarías gaai Hẽwandam Hak'aar p'ẽs haicheewai Hẽwandam hi jaaujem k'ʌʌn dënjö hiek'amamua María chaai higwia magjim hanʌm:
68 “Hẽwandam, hʌ̈uhcha pua pʌch chaain heeg hoowia hĩsin chad maar peerdʌ hawaagpam.
Magua maar honee nʌmgui hajim hanʌm.
69 Warrgar pʌ chog David k'ak'itarr hag chaain hewagam k'ʌʌn heemta pua chi jua t'ierr maar hat'ee pʌ̈ibapʌ̈im, maar peerdʌ haumk'ĩir, 70 hich warrgarwe pʌch hi jaaumienau hõrag jaaujerrjö.
71 Hamau jaauwai mag ‘Pʌchdëu pʌ̈ibarmuata maar peerdʌ hauju’ haajeejim, ‘t'um maach hoomap'a haajem k'ʌʌn jua heemua, maimua hĩchab chi dajãumie maach k'ũgurwia pekau hee burrpieg hẽk'a sĩerraajem jua heemuajã hagjö.’
Maagjerr hĩsta hʌ̈u hag hed pabaichëmgui” hajim hanʌm.
72 “Hẽwandam, pʌchdëu maar jöoin israelnaan dʌ̈i hiek deetarr bʌ̃ʌrjã k'ĩir hak'ooba, hʌ̈u pua maar dau hee haug k'augbarm.
73 Mag hiek deetarr hed pua pʌch hiiucha jöoi Abranag jaauwai, pua maar peerdʌ hauju hajim, 74 maach hoomap'am k'ʌʌn högk'aba, ni dösãtjã högk'aba, 75 hãba pʌch dʌ̈ipai hajap'a wënʌrramk'ĩir, tag bʌ̃ʌrjã pekau wau wënʌrram hugua.”
76 Mag nacha Mariaau chaai hooju higwia hiek'a dichtarr k'ur jũrr hich chaai higmamuata jöoirau magjim hanʌm:
“Hiewaadam, pʌʌta Cha Hʌ̃gt'aa P'uu Nʌm hag hi jaaumie ha t'ʌ̃rju.
Puata maach Pör maju hee hi na hõrag, ‘Maach peerdʌajem ya bëeimʌʌ sim’ ha jaaumaju, ya mag jaaubarm hũrwia hõrau hi pierrwai hamach t'ãraucha k'õsi hi hiek hʌ̈k'amk'ĩir; 77 maimua hamag maach peerdʌajem hiek jaaubaawai hamach k'aibag t'umaa hãsie hewag k'ĩirjuwia Hẽwandamag chugpaapi jëeumk'ĩir.
78 Magaag hat'eeta Hẽwandamau maach t'umaam k'ʌʌn k'ĩir jãsenk'awia hich Chaai pʌ̈i sim, peerdʌju k'augba haawai pöd hʌ̃gt'ar höbërbaju haajerr k'ʌʌnpa peerdʌ haumk'ĩir.
79 Mag hamach peerdʌju pierrum k'ap'ʌ haadëmʌn, sĩi hõor k'ĩchag hee nʌmjö nʌm k'ʌʌnau hãspa hurum k'aug hat'amjö warag hãspapiwia k'ʌd chaar hee paauk'abaadëmjö Hẽwandam dʌ̈i k'õinaa wënʌrraju.”
Ma hajim haajem jöoi Zacariaau hich hiek heerdʌtarr hed hiek'atarr.
80 Maimua chi Juandam bãaumam dʌ̈i Hẽwandamau hich Hak'aarta hi gaai p'ẽs deejim hanaabá, hich dʌ̈i hubʌ nʌrrʌmua hich hiek jaau k'aug hamk'ĩir. Jöoipawia, hich hap hõor chukag hee warp mawia sĩejeejim haajem. Maimua Hẽwandamau hich hiek Israelpienag hũrpiju hed haadeewaita chi Juanau hõrag jaaubaadëjim haajem.