16
Jesús hiiu p'iidʌtarr
(Mt 28:1-10; Lc 24:1-12; Jn 20:1-10)
Mag t'umaam k'ʌʌn jua hʌ̃i k'eeujem hed k'ëubaadeewai María Magdalena, hãbak'ai María Santiago hãd maimua Salomé dʌ̈i hamach t'ãrjupam k'ʌʌnau jʌ̃gdee përk'a sĩujierram haajem, hagua Jesús k'a p'uraan maag. Maimua hag noram domighed hãspa hëebaadeewai hedaup'erre hõor mor dawaa haadëm hee, hi hauk'ërtarr jẽbdi haar hoon wëtjierram haajem, mag jʌ̃gdeeu hi k'a p'uraag. Mag wëtwi hamach happai k'ʌd hee, —Keena ¿k'aíuta chi jẽbdi hʌ̃rʌm mok maachig chawag pʌrëu deejuuta mʌg wëtúma? ha hiyʌ̈ʌ wënʌrrajim haajem.
Mamʌ mag hiyʌ̈ʌ wëtmamua barimanaa hooimaawai, chi jẽbdi hi hee mok pör pöm simua joot'ʌ sĩerr jũrr chawag pʌrëupʌ̈i t'ʌnʌm hooimajierram hanaabá. Magbaawai warag hierr dubwi hooimaa, woun hãb hẽwanaa k'itʌmta sĩi k'ajũa bäpp'ä k'ajũa bʌ̈ het'err jũa simta mag jẽbdeg juachaar gar jup hoo sim hooimajierram haajem. Hamachdëu mag hoobaawai warre jãp'ierr p'öbaadëjim haajem. Mag hʌʌin jãp'ierr p'öbaadëm hoowi chi woun k'ajũa bäpp'ä jũa sĩerrau hamag, —Hoob jãp'ierrmiet hajim hanʌm. Mua k'ap'ʌ chirʌm, pãrau Jesús Nazaretpierr har pakuls gaai meerp'ë t'õotarrta jʌr wënʌrrʌm. Pari hi mʌig k'aba sĩebahab hajim hanʌm, ya hiiu p'iidʌwi petarr haawai. Pãadë hoobat hi hauk'ërtarr hee sĩi k'ãidu parii simgui hajim hanʌm. Maimua hamag, Hërëubaadëwi hi k'apeen tagam k'ʌʌnagjã jaauwi Pedroogjã jaaubat hajim hanʌm: “Hichin ya pãar nawe Galileaag petam. Nau jamta hi hooimaju” ha jaaubat hajim hanʌm, hichdëu hamachigcha hag nawe jaautarrjö.
Hamachig magbaawai jãp'ierr nʌm hiek'au bʌ̈ duui durrumta heerpamjö dawag höbërdʌtk'awi k'ap'ig p'öbaadëjim haajem. Maimua chi Jesús k'apeen haar bardʌtk'aimaawaijã, hagt'a jãp'ierr narr haawai, bʌ̃ʌrjã hiwiir hãbam k'ʌʌnagjã jaaubajierram haajem.
Jesuu María Magdalenaag hich hoopitarr
(Jn 20:11-18)
[ Maimua mag domighed hãspaau Jesús hiiu p'iidʌwia María Magdalenaagta nacha hich hoopijim haajem, hi haig höbërchëwia. Hich mag hʌʌi mor heem hajim haajem, hag nawe hich Jesuu mepeen k'aigbam k'ʌʌn siete dau daau jʌrk'ʌʌipʌ̈itarr. 10 Hichdëu mag hoobaawai chi Jesús dʌ̈i wënʌrraajerr k'ʌʌn gaai machgau bĩe durrum haar mawia hamag jaauwimajim hanaabá. 11 Mamʌ mag hamachig hich daúacha Jesús hiiu p'iidʌwi nem moná nʌrrʌm hoojim ha jajaauk'amjã hi hiek hʌ̈k'abajierram haajem.
Jesús hõor numí k'ʌd hee wëtmarr k'ʌʌn haig höbërchëtarr
(Lc 24:13-35)
12 Magtarr k'ur deeu hũwaai deeum k'ĩir t'egnaa hich k'apeen numí p'öbör heemua k'ʌd ma sim hee wëtmarr k'ʌʌnagjã hich hoopijim haajem. 13 Mag hamachig hich hoopibaawai mak'ʌʌnaujã hagjö deeu hewag wëtwi hich hagjö chi hi dʌ̈icha hogdʌba wënʌrraajerr k'ʌʌnag jaauwimajierram haajem. Pari mak'ʌʌn hiekjã bʌ̃ʌrjã hʌ̈k'abajim hanaabá.
Jesuu hich k'apeen once narr haig bëewia hich hoopitarr
(Mt 28:16-20; Lc 24:36-49; Jn 20:19-23)
14 Maimua hãbmiecharam gaai paawai Jesuu hich k'apeen once hãbam haig t'ach k'ö narr haig bëewia hich hoopijim haajem. Maimua hiyʌ̈ʌmamua hamag meeurrau sĩujim hanaabá. Mag meeurrau sĩutarran, maan hich hiiu p'iidʌwi nʌrrʌm hootarr k'ʌʌnau jaau nʌmjã hamach jʌ̃g t'eegau bʌ̃ʌrjã hʌ̈k'aba harr gaaimuata mag meeurrau sĩujim haajem. 15 Maimua hich Jesuu magjim hanʌm hamag:
—Jãimua hërëu p'öbaadëwi Hẽwandamau hõor peerdʌ haaujem hiekta durrpierram magwe t'umaam k'ʌʌnag jaaupetat hajim hanʌm. 16 Chi mʌ hiek hʌ̈k'awi hich pör choopi sim k'ʌ hʌ̈u peerdʌju. Mamʌ chi mʌ hiek jaau nʌm hũr simjã hʌ̈k'aba sim chan Hẽwandamau hi peerdʌ hauba warag hi hisegpʌ̈ijugui hajim hanʌm. 17 Chi mʌ hiek t'ãraucha hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnau mʌchdëu haajerrjö, mua mʌch juapá deebarmua hõor mor heem mepeerjã höbeerpi jaaubaawai chadcha dau daau höbeerpʌ̈imajugui hajim hanʌm. Magnaa hĩchab deeum meu hich meu k'abamta hag nawe hiek'aajerrjö hiek'aju. 18 Nemk'õr benen paraam gaai juau pʌrbaawai k'aak'iinjã bʌ̃ʌrjã chig habaju. Hõor t'õojem pak'ër k'ãijã hõrau döpipʌ̈iwiajã bʌ̃ʌrjã chig habaju; mag nʌm dʌ̈i hĩchab hõor mor masim k'ʌʌn kõit Hẽwandamag jëeunaa ham gaai juadamau pʌrbarmuapai monaaupʌ̈imaju ha jaaujim haajem. Mua pãrag mag nem waupi chirʌmʌn, mag pãachdëu wau nʌm gaaimua hõraujã mʌ hiekta pãrau jaau nʌm k'ap hamk'ĩraugui hajim haajem.
Jesús hʌ̃gt'ar matarr
(Lc 24:50-53)
19 Jesuu hich bʌ̈ hogdʌba haajerr k'ʌʌnag mag jaau haaipabaadeewai hich Hẽwandamaucha maach Pör Jesús hich haar haujim hanaabá, hʌ̃gt'ar. Mag Jesús hʌ̃gt'ar pabaimaawai warre hich Hẽwandam bigaau hi juachaar garta jupimajim haajem, hag nawe hichdëu hamag jaaujerrjö. 20 Magbaawai hi k'apeenau wëtwi chadcha hamachig jaautarrjö durrpierram magwe maach peerdʌajem hiek hõrag jaau wënʌrrajim haajem. Mag hamau jaau wënʌrrʌmpierr hĩchab hich Jesuu ham juag hoojeejim hanaabá, hag na hõrau hooba haajem nempa hamag waupi sim gaaimua. Magʌm gaaimuata hõrau chadcha k'ap'ʌ haajeejim haajem, hamau hi hiekta jaau nʌm.]