3
Pari mag nʌmta hãbmua k'ãijã, “K'an gaaimua magan maar judionaanta judionaan k'abam k'ʌʌn k'ãaijã Hẽwandam dau na hʌ̈ucha nʌmma” wa “K'an wajaug sĩ, mag p'ʌʌrbich nʌmua dich mor gaai dauchach nʌm” hak'iin, jaauju pöoma t'ʌnʌm. Pari chadcha maachta deeum k'ʌʌn k'ãaijã hʌ̈ucha nʌmʌn, maach meeunagta hich Jöoiraujã t'umaam k'ʌʌn hat'ee hich hiek p'ã deetarr gaaimuau. Pari magtarrta, ¿jãg hãaur k'ʌʌnau hʌ̈k'amap'amjö nʌmjãma? ¿Pãrau k'ĩirjuawai ham mag nʌm gaaimua hich Jöoirau haju haajerrjã chadcha magba sĩi hich mag k'ĩir hok'ooju k'ai? Magju habá. T'umaam k'ʌʌn nem sëunem hawiajã hich Hẽwandam chan sëu chuk'u sĩerraawai hichin hiin nem hagchata jaaujem. Maach k'aibag jawaagjã hich mag sĩerrʌm higwi jöoi David k'ararrau Hẽwandam hiek gaai magjim:
“Pua hõor k'aibag jaauwaijã hamau, ‘Puan nem hagchata jaaubarm’ haju.
Chad k'abam nem hõrau pʌch gaai t'ʌawaijã pʌchdëuta ganab k'aba ganju” ha p'ãjim, “pʌchta hagpierraa chitaawai.” (Sal. 51:4)
Pari mag maach k'aigba nʌm gaaimuata warag Hẽwandam maachjö k'aba hagpierraa sĩerrʌmjã maadëu k'ap'ʌ nʌm k'ai, magan ¿jãgáwa? Sĩi parhoobam k'ʌʌnau k'ĩirjuajemjö k'ĩirjuk'iin, magan Hẽwandamau pöd hõor hamach pekau gaaimua dau hap'ʌʌ hapiju k'aba sim haju haai nʌm, mag pekau gaaimuata hich hagpierraa chitʌmjã wajap'a k'augpiejeewai. Pari ma chad k'abam. Mag hak'iin magan Hẽwandaman hagchajã k'aba parhoobata nem wau sĩerrʌm hak'am. Hẽwandam hichpa magta sĩerrʌm hak'iin, jãga hichdëu maach hi hagk'am hedjã pãar k'aigba naajim wa hʌ̈u wënʌrrajim k'ãijã haju maachig.
Wa magba hãbmua k'ãijã pʌaba, “Pari mag mʌch k'aibag chirʌm gaaimua jũrr mua hõrag Hẽwandamau hõor dʌ̈i hagpierraa nem waaujem higwia hi wajaugta p'ëpi chirʌmjö chirʌmta, jãga magʌm gaaimua Hẽwandamau mʌ dau hap'ʌʌ hapibarju” haju. Pari mag hamau jaau nʌmjö mag k'aigba nʌm gaaimua hi wajaugta p'ëpimjö nʌm k'ai, jãgwi warag nem k'aigbamta wauju k'aba nʌ, magʌm gaaimua jũrr hich mag hi wajaugta p'ëmk'ĩir. Chi mag nʌm k'ʌʌnaun hamachdëu mag k'ĩirju nʌm gaaimuata hõrag jaauwaijã, muan magta jaau chitʌm haajem, magʌm gaaimua mʌ hëugar sëuk'a nem hĩgk'am k'õchgau. Pari chi mag nʌm k'ʌʌnan, Hẽwandam dʌ̈i k'ujʌr nʌmjö nʌm gaaimua, hi jua machag hãwatab k'aba hãwatju.
Maachin t'um pekaupanau
Magan ¿maachin jãgata nʌmma? ¿Maach chi judionaanta judionaan k'abam k'ʌʌn k'ãaijã Hẽwandam na wajapcha nʌ? Magjã k'abam. Maachin, chaig mʌchdëu jaau chirarrjö, judionaan k'abam k'ʌʌn dʌ̈i hãba judionaan hawiajã t'um pekaupanau, Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaau simjö. 10 Mag hi hiek p'ã sim gaai jaauwai,
“Hẽwandam dau na wajap'am k'ʌʌn chan hãbjã chuk'um” ha sim.
11 “Hẽwandamau wajap'a wënʌrrapi simjö chan hãbmuajã hi dënjö k'ĩirjuba sim; hãbmuajã hi higmap'amjöta sim.
12 T'umaam k'ʌʌnauta hi haar baarjem k'ʌd hisegnaa k'ʌd k'aibag garta wët t'ʌnʌm.
T'umaam k'ʌʌnta warag hãr t'ʌnʌisim; hi dau na wajap'am k'ʌʌn chan hãbjã chuk'um” ha sim. (Sal. 14:1-3; 53:1-3)
13 “Jãgʌm k'ʌʌnan sĩi chik'am hëugar k'aigba hiek'aagpaita sĩsidʌm.
Sëuk'a nem jaaunem sĩsidʌm” ha sim. (Sal. 5:9)
“Par hiek'aupai chik'am t'õojem hak'iin, jãgʌm k'ʌʌnaun nemk'ierr dënjö hõor dajẽk haju” ha sim. (Sal. 140:3)
14 “Ham hiin, sĩi chik'am t'õp hiek'aagpaita sĩsidʌm gaaimua hihasimjöta sĩsidʌm” ha sim. (Sal. 10:13)
15 “Sĩi bʌ̃ʌr habarm gaaimua chik'am t'õojuuta k'ĩirju sĩsidʌm;
16 hamach wënʌrrʌmpierr sĩi hõor dau hap'ʌʌ hapijuuta hẽk'aajerram.
17 Hamach mag nʌm gaaimua bʌ̃ʌrjã k'õinaa wënʌrraju k'augba nʌm” ha sim. (Is. 59:7-8)
18 “Hẽwandam hök'ö haju k'ĩirjug chan bʌ̃ʌrjã k'ĩir hee paba haajerram” ha sim. (Sal. 36:1)
Magta p'ã sim hich Hẽwandam hiek gaai.
19 Chamʌg Hẽwandam ley gayam mua jaaubarm chan hoob pãrau sĩi hãba judionaan k'abam k'ʌʌn hat'eepaita mag jaau chirʌm hamiet. Maadëu k'ap'ʌ nʌm, mʌg hiek'an maach judionaan hat'eepata mag p'ãpijim, maagwai Hẽwandamau mʌg durr hi hagk'am hedjã t'umaam k'ʌʌn hamach k'aigba narr k'ap, Hẽwandamau hamach k'aibag wauju jaaubarm hũurwaijã sĩi k'ĩu hi hiek hũrmk'ĩir. 20 Chi lein sĩi maach pekau pöm k'it'ëem k'ap hapiegpaita hich Hẽwandamau p'ãpitarr haawai mag hʌʌrk'a narr gaaimuapai chan pöd Hẽwandamau maachig, “Pãar pekau chuk'u naawai mʌ dʌ̈ijã hiekk'õr chuk'u nʌm” habaju.
Jãga Hẽwandamau maach kulp chuk'u hapäaijẽ
21-22 Pari hĩs jũrr Hẽwandamau maachig k'ap hapi sim, jãga mag hi dʌ̈i hiekk'õr pöm nʌmjö narrta pekau chuk'u harr k'ʌʌnjö nʌisí. Chadcha warrgarwejã hichdëu ley p'ãpitarr gaai jaaunaa sĩi hich hi jaaumienagjã hichdëu magju hich mag jaaupiejeejim. Pari magjujã mag ley hʌʌrk'a nʌm gaaimua k'abam hajim. Hĩs mag pekau chuk'u harrjö nʌmʌn, Jesucristo hiek t'ãraucha hʌ̈k'a nʌm gaaimuata, judío wa judío k'aba hawiajã, Hẽwandamau t'um mag pekau chuk'u narrjö p'ë wai sim. Mag Cristo k'urau k'aba hak'iin chan ni hãbjã peerdʌbam; 23 t'umaam k'ʌʌnta hamach pekau gaaimua hamachdëupai Hẽwandamag hamach hisegpi nʌmjö hi warpta wënʌrrʌm, hichdëu waupim k'õsim waujöjöopaijã k'aba. 24 Mag Hẽwandam warpta wënʌrrʌmjö naab mamʌ, hí t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i wajap'a k'itaawai mag dichdëu nem hajap'a wau nʌm paarjã k'aba, hich garmuata mag maach hi dʌ̈i hiekk'õr pöm narrjã higba, Jesucristo gaaimua maach pekau chugpaawia hiekk'õr chuk'u sĩi hich dʌ̈i dau parii hapiejem. 25 Warrgarwe hichdëu hõor peerdʌ haaujeewai chadcha hõor pekau wau nʌmjã hoobamjöta ham haaujeejim, hich Hiewaa pʌ̈i nʌm hora. Pari hĩs ya Hẽwandamau mag Jesucristota hõor kõit t'õmk'ĩir pʌ̈ibarmua maachig k'ap'ʌ hapi sim, chadcha warrgarm k'ʌʌnjã hauju haai sĩejim. Pari mag hauju hayaa hapiegan Cristo meewia hich bag hãrbarmua hichta hõor pekau chugpaajem k'apijim, hich Hẽwandamau. 26 Mag, warrgar haajerrjö hĩsjã chi Jesús hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn chan ya tag kulp chuk'u nʌm haju haai sim Hẽwandamau, chadcha ham k'aibag paarjã Jesuu hʌdʌraa hich t'õopitarr haawai.
27 Mag k'ai magan Moiseeu ley p'ã pʌarr hʌʌrk'a nʌmuata kulp chuk'u nʌm hawia pöd dich t'öju k'aba nʌm. Hẽwandamau mag maach kulp chuk'u hapʌ̈i simʌn, mag ley hʌʌrk'a nʌmua k'aba, hãba Jesús hiek t'ãraucha hʌ̈k'a nʌm gaaimuata mag maach kulp chuk'u hapʌ̈i sim. 28 Wajapcharan maan mʌgta sim: Hẽwandamaun Jesús hiek t'ãraucha hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnta ya tag kulp chuk'u nʌm ha jaaujem. Hirua mag sĩi ley gaai jaau sim hiekta hõrag hʌʌrk'api jaauba sim, hich dʌ̈i hamach pekau gaaimua kulp chuk'u nʌm ha jawaag. 29 ¿Wa pãrau k'ĩirjuawai Hẽwandam sĩi maach judionaan dënpaí, warrgarwejã maach jöoinagta hich hiek p'ã derr haawai? ¿Hí hĩchab durrpierram k'ʌʌn Hẽwandam k'abá? ¿Mag hiek maach jöoinag p'ã deetarrjã t'umaam k'ʌʌn hat'ee k'abajĩ? Chadcha hichpaita durrpierram k'ʌʌn Hẽwandamma. 30 Tag Hẽwandam chuk'u hãba hich happaita sĩerrʌm. Hichdëupaita chadcha Jesucristo hiek hʌ̈k'aa chaar hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnan, judío wa judío k'aba hawiajã, magʌmjã higba t'um hãba ya bʌ̃ʌrjã kulp chuk'u narrjö hapäaijem. 31 Magan jãgáwa. Mag maadëu hʌ̈k'aa chaar hʌ̈k'a nʌisiewai, ¿mag ley maach hat'ee tag baleeba haadëp sĩeb? Baleeba sĩsim habá. Mag baleeba hapiju k'ãai, mag hʌ̈k'aa chaar hʌ̈k'a nʌmuata warag hʌ̃rcha hi baleepi nʌm k'abáwa, warrgarwejã hich magta Hẽwandamau hʌ̈k'api jaaujerr haawai.