4
Jãga Abrán Hẽwandam dau na pekau chuk'u harrjö sĩsijĩ
Pãadë k'ĩirjubat, jãga warrgar maach jöoin Abrán k'ararrjã pekau chuk'u harrjö sĩsijĩ Hẽwandam dau na. 2-3 Hẽwandamau hoowai jöoi Abrán hich dau na nem wajap'a waaujerr gaaimuata kulp chuk'u hapʌ̈imuan, Abranau wir haig hich t'ö hiek'aju haai sĩek'am. Pari Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaauwai, bʌ̃ʌrjã chaain chuk'u nʌm hee, Hẽwandamau hichig chaain k'apan hapiju jaautarr hiek hʌ̈k'abaawaita Hẽwandamau hi k'aibag hisegpʌ̈iwi hi tag kulp chuk'u hapʌ̈ijim ha sim, sĩi mag hʌ̈k'atarr paarpai. Magua pöd hirua Hẽwandam dau na hich t'ö hiek'aju k'aba sĩejim, mag hiek'aag nem wautarrjã chuk'u harr haawai. Maadëu k'ap'ʌ nʌm, hõor p'idk'apiwi p'ag nʌm chan sĩi par dee nʌm k'abam. Mag p'agbarmʌn hich p'idk'atarr paarta p'ag nʌmʌu, hichiita hirig p'agab k'aba p'agju haai naawai. Pari Hẽwandamau hich hiek hʌ̈k'aa chaar hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn pekau chugpaa nʌm chan mag k'abam. Hamau hamach higamk'ĩir nem wajap'a wauba haajerr hawiajã, pari hamau hãba Cristoouta chadcha hamach peerdʌ hauju haai sim hawi hamach t'ãraucha hʌ̈k'amʌn chadau, mag hʌ̈k'a nʌm gaaimuata hag najã pekau chuk'u harrjö hapʌ̈iju. Mag, ham nem wajap'a waaujerr paarjã k'aba, sĩi ham pekau Hẽwandamau chuk'u harrjö habapʌ̈im k'ʌʌn honee nʌm higwiata jöoi David k'ararraujã jaaujim. Mag hirua p'ãtarr hiek gaai mag sim:
“Har Hẽwandamau ham k'aibag chugpaawi hamau pekau waaujerrjã higba habarm k'ʌʌnta chadcha honee nʌm.
Har maach Pör Hẽwandamau hamach mag k'aigba narrjã wajap'a waupʌ̈inaa tag magʌm hiekjã higba habarm k'ʌʌnta honee haju” ha p'ã sim. (Sal. 32:1-2)
Mag simta, ¿pãrau k'ĩirjuawai, mag honee haju hanʌmjã sĩi judionaan mehëu p'ʌʌrbich nʌm k'ʌʌn hat'eepai k'ai? Wa hĩchab judionaan k'abam k'ʌʌn hat'eepata jaau sĩwa. Chaig mʌchdëu jaau chirarrjö, mag Hẽwandamau jöoi Abranjã hich mag pekau chuk'u haajerrjö wajaug paapʌ̈ijim hanʌmʌn, hichdëu t'ãraucha hʌ̈k'atarr gaaimua hajim. 10 Pari wajap'a k'ĩirjubat. ¿Jãagwaichata mag hi wajaug paapʌ̈ijĩ? ¿Mehëu p'ʌʌrbichtarr k'ur, wa hag nawe? Hag nawe k'abajieb. 11 Mag p'ʌʌrbich nʌmta chi dauchach hajim, t'ãraucha hʌ̈k'abaawai hich Hẽwandamau wajaug paapʌ̈inaa pekau chuk'u haajerrjö hapʌ̈i nʌm dën. Magtarr haawai hich jöoi Abranta judionaan dënjö mag mehëu p'ʌʌrbichba naawiajã pari t'ãraucha hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn pörk'a sĩsijim. Magta hĩchab hewag pawiajã hʌ̈k'aa chaar hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnan hich mag jaar haajerrjö hĩsjã Hẽwandamau wajaug paapäaijem. 12 Mag p'ʌʌrbichbarmua hĩchab hichta mag p'ʌʌrbich nʌm k'ʌʌn pörk'a sĩsijim, majã pari hichdëu hʌ̈k'atarrjö hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn dën mamʌ. Pari mag p'ʌʌrbich wai naawiajã, hichiita Abranau hich dën p'ʌʌrbichju nawe hʌ̈k'atarrjö, hamaujã t'ãrauchata hʌ̈k'aju haai nʌm.
Hẽwandamau hichdëu magju hatarrjö hajuun hich hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈ita magju
13 Hẽwandamau Abranag jaauwai, hi chaain hewagam k'ʌʌnagta hirig deeju harr durr jʌ̃apiju hajim. Pari hirig mag jaautarr chan mag sĩi Moiseeu ley werpʌarr hʌʌrk'aajerr gaaimuajã k'aba, hich Hẽwandamau hichig magtarr chadcha hʌ̈k'atarr haawaita mag deeju jaaujim. Mag hich hiek hʌ̈k'abaawai bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u harrjö Hẽwandamau hi wajaug paapʌ̈ijim. 14 Mag sĩi ley hʌʌrk'a nʌm k'ʌʌnta hirua mag wajaug paapäaijem hak'iin, magan parta Hẽwandam hiek t'ãraucha hʌ̈k'aajeek'am. Mag hichdëu ley deetarr hʌʌrk'aawaita mag maach wajaug paajem hak'iin, magan maach dʌ̈i magju ha jaautarrjã pöd magbak'am, hãbmuajã pöd hag gaai jaau simjö t'um hʌʌrk'a hauba haajeewai. Magua, ley hʌʌrk'a nʌm gaaimuapai chan hõor peerdʌbam. 15 Lein warag Hẽwandamau hõor gaai jua k'ʌaba deeju k'ap hapiegta sim, ley paraam haigjã hichiita hõrau pöd hag gaai jaau simjö haba haajeewai. 16 Magua mag Abranag jaautarrjö maach dʌ̈ijã wajap'a hajuun, hi hiek chadcha hʌ̈k'a nʌm gaaimuapaita magju. Mag gaaimuapai haawai maach peerdʌ haauwaijã hõrau k'ap'ʌ haju, dichdëu nem wau nʌm paar k'aba, hʌ̈u hich garmuata maach peerdʌ hau sim. Mag sĩi hʌ̈k'a nʌm gaaimuapai haawai, hewag pawiajã maach mag hʌ̈k'a nʌmua Abrán chaaink'a nʌm k'ʌʌnauta haub k'aba hauju, Hẽwandamau deeju jaautarr. 17 Hirig mag hiek'atarr jaauwi hich Hẽwandam hiek p'ã sim gaai, “Pʌ mua chadcha hõor durrpierram k'ʌʌn haaik'apiju” ha sim. Mag hiek'atarr Hẽwandamauta hõor mee sĩsid harrjã p'iriutk'anaa nem chuk'u harr heejã hompaa haaujem hiekta hʌ̈k'ajim Abranau.
18 Hẽwandamau hichig magtarr haawai, ya jöoiraa pamta chaaijã chuk'u narr hãba, Abranau chadcha hich chaai paarpaju k'ap'ʌ sĩsijim, hichta mag hõor pöm durrpierr t'ʌnʌisiju k'ʌʌn haaik'aju higwi, Hẽwandamau hichig, “Pʌ chaain k'apaana chitaju” ha jaautarrjö. 19 Hirua k'ap'ʌ sĩejim, hichjã jöoiraanaa hi hũan Sarajã hũanaa k'itarr haawai hamach pöm wënʌrrabaju. Pari mag jöoiraa sĩerr hawiajã hirua k'ap'ʌ sĩejim, Hẽwandamau hichig jaautarr haawai hich chaai chuk'u meebaju. Magua mag peer cien años sĩerr hãba, Abranau hãba hag hiekta jʌ̃g t'õba wai sĩsijim. 20 Hirua mag “Mua hʌ̈k'abamjã” haba, sĩi Hẽwandamau hichig chaai deeju hatarr chadcha paarpajuuta warag k'ĩirjunaa, “Puan pʌchdëu nem magju hatarrjã chadchata wau sĩerrʌm” haajeejim Hẽwandamag, hi t'ö hiek'amamua. 21 Hirua k'ap'ʌ sĩejim, chadcha Hẽwandam jua t'eeg sim, hichdëu nem magju hatarr wawaag. 22 Hichdëu mag k'ap'ʌ hʌ̈k'a sĩerr gaaimuata, Hẽwandamau hich hiek p'ãtarr gaai jaau simjö pekau chuk'u harrjö hi wajaug paapʌ̈ijim haajem.
23 Mag Abranau hʌ̈k'aa chaar hʌ̈k'atarr gaaimua Hẽwandamau hi kulp chuk'u paatarr jaau nʌm chan hi happaijã k'aba, 24 hewag pawia maachjã hagjö kulp chuk'u paapʌ̈iju k'ʌʌn higwiapata mag p'ãpijim Hẽwandamau hich hiek gaai. Wajapcharan mag maach Pör Jesús p'iriu hautarr hag Hẽwandam gaai t'ãraucha hʌ̈k'aawaita hĩchab hich Hẽwandamau maach pekau chugpaawi kulp chuk'u narrjö maachjã haaujem. 25 Mag maach Pör Jesuuta Hẽwandamau maach pekau paar hõrag hʌdʌraa t'õopijim, mag t'õotarrta deeu p'iriu hat'amua maach pekau chugpaapäaig.