5
Jãga nʌ hĩs pekau chuk'u harrjö wajaug paapʌ̈iwi
Mʌchdëu jaau chirarrjö, maachdëu t'ãraucha Jesucristo hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua Hẽwandamau maach pekau chuk'u narrjö wajaug paapʌ̈ijim. Magua ya hĩsin maach hi dʌ̈i k'õinaa nʌm maach Pör Jesucristo gaaimua. Hi gaaimuata hĩchab Hẽwandamaujã maach dʌ̈i wajap'a haajem, hi hiek t'ãraucha hʌ̈k'aawai. Mag nʌm gaaimua hĩchab honee nʌm, hich mag wajaug sĩerrʌm dʌ̈ita wënʌrraju k'ĩirju naawai. Pari mag mʌg hatag hi dʌ̈i wënʌrraju k'ĩirjuwiapai k'aba, mʌig heegarwe maach dau haug waauwaijã hich mag honee naajem, magʌm gaaimua warag maach t'ãar p'ĩiupiejem k'ap'ʌ naawai. Maagwai mag t'ãar p'ĩi naawai mag dau haug wau nʌmjã hãwatju k'ap'ʌ hãwat nʌmta Hẽwandamau hoowaijã hʌ̈u sim. Mag gaaimuajã honee naajem. Mag Hẽwandamau maach hʌ̈u hoo sim k'ap'ʌ naawaita warag mag hi k'ĩircha hoo wai wënʌrram k'õchag t'ʌnʌmjã hogdʌba haajem. Mag hi k'ĩircha hooju k'ĩirju nʌmʌn, hich Hak'aar maachig deetarraujã chadcha hichdëu maach daupii wai sim k'ap'ʌ hapi sĩewai hichiita hi hoob k'aba hooju k'ap'ʌ nʌmʌu.
Dich juapadamaupai chan pöd dich pekau heemua höbëraagjã jua t'eeg chuk'u narrta, mag hi hoob k'aba hooju k'ap hamk'ĩirta Cristo bëewia maach t'umaam k'ʌʌn kõit meechëjim, magbarmua maach chi k'aigbam k'ʌʌn peerdʌ hawaag. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, chadcha t'et'e sim, sĩi hãbmua hʌdʌraa chik'am kõit hich t'õopiju. Hich k'ĩrau chan, Hẽwandam hiek gaai jaau simjö nem hajap'am happai waaujem kõit hawiajã, hãbmuajã hʌdʌraa hich t'õopibaju. Tale sĩi woun wajaug sim paran hãbmua k'ãijã hich t'õopiju; pari mag hawiajã mag nʌm hanʌm chan wajappai hũrba haajem. Pari Hẽwandamau magbajim maach dʌ̈i. Maach pekau pöm nʌm hãba, Cristo pʌ̈ijim maach kõit t'õmk'ĩir. Mag pʌ̈ibarmuata hirua hich garmua chadcha maach k'õsi sim k'ap hapijim. Mag, maach k'aigba narrjã higba Cristo maach kõit meetarr gaaimua ya hi dʌ̈i kulp chuk'u naawaita, hi gaaimuata hĩchab Hẽwandamau maach hi hagk'am hed maach gaai hich k'ĩir machag meeuju harrjã hʌ̈u maach jua k'ʌapʌ̈iju, ya bʌ̃ʌrjã pekau chuk'u harrjö naawai. 10 Warr maach pekau hee wënʌrraajeewain maachin Hẽwandam dʌ̈i hiekk'õr pömta naajim, maachdëu hi higba narr gaaimua. Pari mag Cristo maach kõit meetarr gaaimua Hẽwandam dʌ̈i maach k'õinaa hapi sim k'ai, magan hich hiiu p'iidʌtarr gaaimuajã hĩchab maach haub k'aba hich haar hauju, ya Hẽwandam dʌ̈i k'õinaa wënʌrraawai. 11 Pari mag hich haar haujupaijã k'abam. Maach Pör Jesucristoou Hẽwandam dʌ̈i mag maach k'õinaa hapitarr paarjã hirig hʌ̈u hajim hanaa hich Hẽwandamta t'ö hiek'aajem, honee naawai.
Adanau hõor hok'oopitarr, jũrr Jesuu peerdʌ haaujem
12 Hich jãgta hajim hĩchab warrgarjã: Hich mag Jesucristo meetarr gaaimuapai maach peerdʌajemjö, hõor hãbpai pekau wautarr gaaimuata hĩchab t'umaam k'ʌʌnta hewag pawiajã pekau paarpagk'ajim. Mag pekau gaaimua chi nacha pekau wautarr wounjã meetarr haawai maach hewagam k'ʌʌnjã hagjö t'umaata hö deejim, t'umaam k'ʌʌnta pekau wau t'ʌnaawai. 13 Ley chuk'um haig parhooba nem waauwaijã magʌm paar hiek'aba haajeeb mamʌ, Moiseeg Hẽwandamau ley p'ãpiju nawe hichiita ya chi pekaun sĩejim. 14 Mag chi pekauta warrgurwe sĩerr haawai Adán sĩsierr haigmua k'ĩeb Moisés sĩerr jaarjã mag pekaúata hewag pawiajã hõor t'um dajẽgpi wai sĩsijim. Hẽwandamau Adanag hich k'ĩircha jaautarrta hi hichaaur hawia pekau wautarrjö hewagam k'ʌʌnau chan hamachdëucha waubajierrab mamʌ, hichiita hamachdëu nem wauju k'aba nʌm k'ap'ʌ narrta waujim. Mag wautarr gaaimuata hamachdëujã hich Hẽwandamaucha jaautarrta hichaaur habarmjö pekau waujierram.
Wajapcharan mag Adanau nacha k'aigba harr gaaimuata hõor t'um dajẽk nʌisierrjö, nassi pawia Cristo bëewaijã hi meebarm gaaimuata hĩchab jũrr hõor t'um peerdʌju haai nʌisijim. 15 Mamʌ mua mag chirʌm haig chan mag Adanau pekau wautarrta hewag pawi Hẽwandamau maach hat'ee hich Chaai pʌ̈itarrjö hʌ̈u sim haba chirʌm. Nacha hich Hẽwandamau woun hompaatarrau, wajapcharan Adanauma, hi hiek hũrba hi hichaaur hawia pekau wautarr gaaimuata hewag pawiajã t'umaam k'ʌʌnta hö deejim. Pari mag t'umaam k'ʌʌnta k'ëch nʌm hoobaawai, Hẽwandam maach dʌ̈i wajap'a k'itaawai, jũrr maachig regalo wajapcharamta sĩi par deebarmjö hajim, hich Hiewaa Cristo pʌ̈ibarmua. Cristoou maach t'umaam k'ʌʌn hiiu haum k'õchgau maach kõit hich t'õopibarmua hichdëu nem wauju haai sĩerr hatchata waujim. 16 Mag warrcha hõor hãbpaimua pekau wautarr gaaimua t'umaam k'ʌʌnta Hẽwandam dʌ̈i hiekk'õr paarpapijim. Pari mag hiekk'õr pöm hich dʌ̈i paarpatarrta, ham pekau pöm t'ʌnarrjã higba, t'umaam k'ʌʌn kõit meemk'ĩir Cristo pʌ̈itarr gaaimua pekau chuk'u narrjö deeu wajaug paapʌ̈ijim. 17 Hiin chadcha hãbpaimua mag pekau paarpatarr haigmua hich chi pekauta nem jua t'eeg sĩsijim, hichdëuta hõor t'um dajẽk haag. Pari Hẽwandamta hag k'ãai jua t'eegcha sĩerraawai hagjö woun hãb mag pekau paar maach kõit hʌdʌraa hich t'õopitarr gaaimua magʌm t'um pödpʌ̈iwia, hõorjã wajaug paawia pekau chuk'u harrjö hapäaijem, hajapcharan Jesucristo gaaimuama. Mag hich t'õopitarran, mag hʌdʌraa hamach wajaug paapi nʌm k'ʌʌnta hich dënjö nem k'aigbamjã t'um pödpäaijem k'ʌʌnk'a wënʌrramk'ĩir hajim.
18 Wajapcharan jãg Adán hich happai pekau wautarr gaaimua t'umaam k'ʌʌnta Hẽwandam dʌ̈i hiekk'õr paarpatarrjö, hĩchab Jesucristoouta hich Haai hipierraa maach kõit hich t'õopitarr gaaimua mag hiekk'õr pöm narrjã magba harrjö hapäaijem, hich mag wënʌrramk'ĩir. 19 Wajapcharan hãbpai mag Hẽwandam hiek hũrba hi hichaaur harr gaaimua hõor pömta pekau paarpagk'apitarrjö, hich hagjö hĩchab hãbmua hʌ̈u hich Haai hipierraa maach t'umaam k'ʌʌn kõit meetarr gaaimua hõor pömta hagjö wajaug paawia pekau chuk'u narrjö nʌisiju.
20 Warrcha Hẽwandamau ley deewain, hõrag hamach pekau wau nʌm k'ap hamk'ĩirta deejim. Pari magbaawai mag hamach pekau wau nʌmjã k'ap'ʌ nʌmta warag hat'uuchata k'aibag hap'öbaadëm hãba, hich Hẽwandamaujã hich jãg hõor dau haug k'aug paraa k'itaawai, hĩchab hamag wajapcha k'ap'ʌ hapijim, hichdëu ham peerdʌ hauju haai sim. 21 Warr jãg pekau hõor meepieg hichta jua t'eeg hʌ̃rpai sĩerrjö, hĩsjã hĩchab Hẽwandam jua t'eegta jũrr hag k'ãaijã hʌ̃rpai sim, maach Pör Jesucristo gaaimua mag maach pekau pöm narrta chugpaapʌ̈iwia jũrr hich dʌ̈ita hich mag hi dënk'a wënʌrramk'ĩir.