9
Jacob chaain hewagam k'ʌʌnta Hẽwandamau hich chaaink'a hautarr
Aay keena, mʌch himeerba, maach meeun israelnaan parhooba haaidʌ wënʌrrʌm k'ʌʌn k'ĩirjuwia chadcha mʌ gaai masi chiraajem. Cristo dënk'a chirʌmuata mag hiek'a chirʌm. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab hich Hẽwandam Hak'arauta mʌrʌg jajaau haajeewai mʌchdëujã k'ap'ʌ chirʌm, mʌch sëuk'aba chirʌm. Mʌch mag chirʌm gaaimua, maach meeun k'ĩirjuapierr mʌ t'ãrau pöd hãwatbajujö haadëp haajem, hamau Cristo hiek hʌ̈k'aba naawai. Mʌchdëu Cristo hisegwia mʌchta hi jua machgau dau hap'ʌʌ hich mag chitʌmua jũrr hamta hʌ̈u wënʌrraju k'ap'ʌ hak'iin, mua magʌmjã haba warag Cristoog mʌch gaaita jua k'ʌaba deepik'am, ham kõit. ¿K'an gaaimua mag chirʌ́? Pãach t'umta chadcha mʌch meeun haawai mʌch k'odnaanjö naawaima. Maach israelnaanta hich Hẽwandamau jʌr hautarr k'abahab, hich chaaink'a hawaag. ¿Maach jöoin dʌ̈i k'abajĩ, hichta ham wëtum na jʌʌnt'umiejö k'õrr jĩumamua hedaarjã hĩchab ham harar wʌʌ wai nʌrrarr? Maach hat'eeta hĩchab hich Hẽwandamau maach jöoi Moiseeg hich hiek p'ãpijim. Maach jöoinag k'abajieb, jãga hirig jëeuju haai nʌ ha jaaunaa hĩchab ham chaain hewagam k'ʌʌn heeta hõor peerdʌajemjã t'aabaju jaautarr. Maach jöoin Abrán, Isá maimua Jacob hajierram, warrchajã Hẽwandamau jʌr hautarr, ham gaaimua hewag pawi maach meeun hompaa hawaag. Hẽwandam Hiewaa maach peerdʌ hawaag wounag paawaijã mag jöoi Jacob chaain hewagam k'ʌʌn heeta t'aabachëjim. Hich mag parhoobam chaaindamjö t'aabachëtarr wounpaita Hẽwandam haawai nem t'um t'ʌnʌmjã hichdëuta k'ap sim. Magua, hiita t'umaam k'ʌʌnau hich mag mʌg hatagjã t'ö hiek'aju haai nʌm.
Pari mag maach peerdʌ hawaag Hẽwandamau hich Chaai päaiwaijã, maadëu k'ap'ʌ nʌm, maach meeunau chan wajap hi higba, hãaur k'ʌʌnaupaita hi higjierram. Magjieb mamʌ Hẽwandamau maach jöoin dʌ̈i hich hiek'atarrjö habajim haju k'aba nʌm. Hichdëu maach jöoi Israelag, hajapcharan hich Jacoogpaima, maach meeun k'apan hapiju hatarrjö, hichiita maach meeunan chadcha k'apan t'ʌnʌm. Pari mag k'apan t'ʌnʌm hee, t'umaam k'ʌʌn chan Hẽwandam chaain chaar k'abam, israelnaan hawiajã. Wajapcharan israelnaan hanʌm k'ʌʌnan, hich jöoi Israel k'ararr dënjö wajapcha Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnta chadcha israelnaan charau. Magua, jöoi Abrán chaain hewagam k'ʌʌn hawiajã, Hẽwandamau hoowai, t'um chan israelnaan chaar k'abam. Hẽwandamau jöoi Abranag, “Mʌg hatagjã pʌ chaain k'apan haju” hajim chadcha. Magtarr haawai jöoi deeum chaai Ismael haajerr gaaimua hagjö chaain paraa hajieb mamʌ, Hẽwandamau hoowai, mag dën chan hi chaain chaar k'aba, hãba Isá chaainpaita hewag pawiajã hi chaain chaark'a nʌisijim. Magua maadëu k'ap'ʌ haju haai nʌm, Abrán chaain hewagam k'ʌʌn hawiajã t'um chan Hẽwandam chaain chaar k'abam. Hãba har Abrán k'ararr dënjö hich Hẽwandamau nem wauju habarm hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnta hi chaain charau. ¿Pãrau k'ĩir heyaa nʌ, hich Hẽwandamau Abranag nem deeju jaautarr? Hirua magjiebma Abranag: “Mʌg año hurumuata Saraau pʌrʌg chaai hoo deeju” hajim, mag chaai hoobarm gaaimuata hich hõork'aju k'ʌʌn paarpaju higwi.
10 Mag, chadcha mag chaai Isá hanʌm t'aabawia ya jöoipa sĩsiewai hʌʌi Rebeca hanʌm dʌ̈i pajim. Maimua ya Rebeca meísnaan gaai hauwimʌʌ haadëm hee, 11-13 Hẽwandamau hirig, “Pʌ chaain chi jöoin hap'öbaadee chi naamta jũrr hich heeum chogk'aju” ha jaaujim. Magju higwia hĩchab Hẽwandamau hich hiek p'ãpitarr gaai, “Jacobta mua hʌ̃rcha daupii hajugui” hajim, “chi naam Esaú k'ãai.” Pari Hẽwandamau mag hiek'aawai hagt'a hamach hãd bi hee naajim, hamau nem k'aigbam wa hʌ̈uum k'ãijã wauju nawe. Mag Hẽwandamau chi heeum Jacob dʌ̈ita wajap'a haju hatarran, chi Jacoou nem wajap'a wautarr gaaimua k'aba, warrgarwe hich Hẽwandamau hi dʌ̈ita magju harr haawai hajim, Hẽwandamau hichdëu hõor higbarmta hiigjem ha k'ap hamk'ĩir.
14 Mag Hẽwandamau chi naam dʌ̈i magbanaa chi heeum dʌ̈ita magtarr haawai, ¿maadëu “Hẽwandamau sĩi parhoobata nem wau sĩerrʌm” haju haai nʌ? Pöd mag hiek'aju k'aba nʌm. 15 Biek hãb hich Hẽwandamau Moiseeg magjim: “Mua chan sĩi hõrau k'ĩirjuajemjö k'ĩirjuba, mʌch k'ĩirjugpierrta nem wau chitʌm” hajim. “Muan mʌchdëu hõor dau haug k'augam k'õsim k'ʌʌnta heeg hoo chitʌm” hajim. 16 Hichdëucha mag sĩewai sĩi hõrau hamachdëu nem wau nʌm gaaimua wa hamachdëu waupim k'õsi nʌmjö k'aba, Hẽwandamau hichdëu heeg hoom k'õsi hoo sim gaaimuata ham dʌ̈i mag hʌ̈u haajem. 17 Hichdëu mag nem waaujem higwia hĩchab hich hiek p'ã sim gaai Egipto durram rey higwia magjim: “Pʌch t'ãar t'eegau mʌ hichaaur chirʌm gaaimua, pʌrʌg mʌch jua t'eeg hoopinaa mʌg durr gayam k'ʌʌnagjã mʌch jua t'eeg k'ak'apdö hamk'ĩirta pʌ mua reik'api chirʌm” hajim. 18 Wajapcharan Hẽwandamau mʌgta sim: Hichdëu dau haug k'aug paraa ham k'õsim k'ʌʌnta dau haug k'aaugjem; pari hich hagjö hĩchab hichdëu t'ãar t'eeg hapiju k'ʌʌnan warag t'ãar t'eegta hapiejem.
19 Pari mua mag chirʌm hũrwia hãbmua k'ãijã, “Mamʌ hichdëu mag simta, jãgwi hirua hõor k'aibag hee pʌ̈ibarju mag hich hiek hũrba harr paar. ¿Hichiita hamau hichdëu k'õsi simjö wau nʌm k'abá?” haju. 20 Pari mag hawiajã, ¿hichiita hich mag höbër sĩebá? Maach k'ai hagá sĩi Hẽwandam maachjöm k'ʌʌnjö hi jawaag. ¿Maach sĩi hichdëu hompaatarr k'ʌʌn k'abá? ¿Pãrau hoowai t'ũriu hich k'atarrag, “K'ant'ee pua mʌ jãg k'apʌ̈ijĩ” haju haai sĩ? 21 Chi t'ũr k'amieuta hichdëu k'am haig k'aju haai sim hich jẽbëu. Sĩi t'ũrjöm parhooba jua chogaagpai k'anaa hãbam jẽb dënpai sĩi t'ëpjöm k'ãijã hooimʌ k'amaajem hagjö, sĩi hõor di chaauram k'ʌʌn bëewaipai hag hee hau k'oog. Hich hagjöta nʌm maachjã: Hẽwandamau maach dʌ̈i hichdëu ham haig haju haai sim.
22 Mag sĩewai hichdëu k'õsi simjö warre hõor k'aibag hee pʌ̈ik'iinjã, k'aíu hi hichaaur habarju. Pari magba hich jua t'eeg hoopieg hõor hamach pekau gaaimua sĩi k'aibag hee pʌ̈iju haai sĩerrta, hich k'ĩir machag hãwat wai sĩejem. 23-24 Hich hagjö hĩchab hich wajaug hoopieg maach chi t'ʌ̃rk'a hautarr k'ʌʌnjã k'aibag hee pʌ̈iba sĩi heeg hoowai, k'aíu hi hichaaur habarju. Hichiita hich haar hawaag hichdëu t'ʌ̃rk'a haum haig t'ʌ̃rk'a hauju haai sim, judionaan wa judionaan k'abam k'ʌʌn hawiajã. 25 Magua, mag judionaan k'abam k'ʌʌnpa t'ʌ̃rk'a hauju higwi, hich Hẽwandamau Oseas k'ararrag hẽsap p'ãpitarr gaai jaauwai:
“Warr mʌ hõor k'aba harr k'ʌʌnjã mʌch hõork'a haumaju;
maimua mʌchdëu daupii k'aba harr k'ʌʌnjã hĩchab daupii haju” hajim Hẽwandamau. (Os. 2:23)
26 Maimua hĩchab hich Oseas hẽsap p'ãtarr gaaipai hagjö hich Hẽwandamau judionaan k'abam k'ʌʌnag, “Pãar chan mʌ p'öbör k'abam” hatarrta, deeu hũwaai naspawi hichdëupai hamag, “Pãarjã hĩchab hich mag hiiu sĩerrʌm hag Hẽwandam chaaink'a nʌisiju” hajim. (Os. 1:10)
27 Pari jũrr Judionaan higwia, jöoi Isaías k'ararrau magjim:
“Jöoi Jacob chaain hewagam k'ʌʌn k'apan sĩi p'ũas higaaum mosdau k'apanagjö t'ʌnaawiajã, t'um chan peerdʌtk'aba, hãaurpaita peerdʌtk'aju” hajim,
28 “mʌigmua hatag maach Pör Hẽwandamau mʌg durr hi hagk'am hed tag hich k'ĩir machag hãwatba warre ham gaai jua k'ʌabata deeju haawai.” (Is. 10:22-23)
29 Hẽwandamau mag hãaur k'ʌʌnjã dau haug k'augba hak'iin, hãbjã peerdʌbaju. Magju higwia hĩchab nawe hich Isaías k'ararrau mʌg p'ãjim:
“Maach Pör chi jua t'ierriu maach dau haug k'augwi maach jöoin dën chaain hewagam k'ʌʌnjã chuk'u hapitarr hamuan,
hĩsin maachin Sodomapien Gomorrapien dʌ̈i harrjöta ya chuk'u haajeek'am” hajim. (Is. 1:9)
Judionaanaujã hĩchab maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'aju haai nʌm
30 Hẽwandamau hich hiek gaai mag jaau sĩsidʌm hũrwia maadëu k'an habarjuma. Judionaan k'abam k'ʌʌnau chan nem wajap'a wau nʌm gaaimua hamach peerdʌjujã hẽk'aba naajim; mamʌ Jesucristo hamach kõitpa meetarr hʌ̈k'a nʌm gaaimua Hẽwandamau hĩchab hamjã pekau chuk'u harr k'ʌʌnjö hapʌ̈ijim. 31 Mamʌ jũrr judionaanau magba, mag ley gaai jaau sim hipierraa nʌm paarta Hẽwandamau hamach k'aibag chuk'u harrjö hapʌ̈ijupii hawi, hãba mag leita hʌʌrk'aju hẽk'aajeejim. Pari par mag hʌʌrk'a hauju hẽk'aajerrjã pöd hʌʌrk'a hauba harr gaaimua, Hẽwandamau ham pekau chuk'u harrjö wajaug paapʌ̈ibajim. 32 ¿K'an jãgwi? Mag ley gaaipai naam k'õchgau Cristo hamach kõit meetarrjã higba, sĩi nem wajap'a wau nʌm paarta Hẽwandamau hamach pekau chuk'u harrjö hapʌ̈ijupii hawiama. Hamachdëu Cristo higba narr gaaimuata sĩi k'ʌdjã hee mokpör pöm sim dʌ̈ita t'ẽubaimamjö hajierram. 33 Hõrau Cristo dʌ̈i magju higwia, Hẽwandamau hich hiek gaai jaauwai,
“Mua woun hãb pʌ̈i chirʌm” ha sim “Jerusalén p'öbör hee.
Har hi higba habarm k'ʌʌn hat'een, maan sĩi warag hag gaaimua hõor bʌ̈hëu suwi burrmk'ĩir k'ʌdjã hee mok jiir simjöta haju, chadcha hamau hi hoowai mʌchdëu pʌ̈itarrjã hʌ̈k'aba hi higbaju haawai.
Mamʌ hʌ̈u hi hisegba warag hi hau nʌm k'ʌʌn chan naspawiajã hũwaai hamach daujã merag p'ëbaju, wajap'ata hi dʌ̈i nʌisiju haawai” ha sim, hich Hẽwandamaucha, Cristo higwia. (Is. 28:16)